Tải bản đầy đủ

một số bài tập Giải Thuật-Đồ thị


Chương 4 : ĐỒ
T
HỊ

Bài 1 Biểu diễn thuật toán DFS trên đồ thị sauBài 2 Cho đơn đồ thị, viết chương trình xác
định đồ thị liên thông hay không
Bài 3 Viết chương trình tính số thành phần liên
thông của một đồ thị vô hướng


D
ù
n
g

D

F
S


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×