Tải bản đầy đủ

Bai giang : Ly tuong song cua thanh nien

Bµi 10: TiÕt 12- 13


Bµi 10
Bµi 10
Lý t­ëng sèng cña thanh niªn
Lý t­ëng sèng cña thanh niªn
I. §Æt vÊn ®Ò:
1. C©u chuyÖn vÒ ng­êi anh hïng:


Sinh ra và lớn lên trong một gia
đình cách mạng quê ở Hà Tĩnh, sau khi
sang Trung Quốc học, năm 1929, anh trở
về nước với nhiệm vụ thành lập Đoàn
Thanh niên cộng sản ở Sài Gòn Chợ Lớn,
và đã trở thành người Đoàn viên đầu tiên
của Đoàn Thanh niên.
Ngày 9 - 2 - 1931, trong buổi kỉ
niệm một năm cuộc bạo động Yên Bái, khi
tên thanh tra mật thám Pháp định nhảy tới

bắt người đang giương cờ và diễn thuyết,
anh đã xông ra bắn chết hắn.
Sau đó, anh bị địch bắt, tra tấn hết sức dã man và bị thực dân Pháp
kết án tử hình khi mới 17 tuổi. Tại phiên toà xét xử, anh đã nói câu
nói bất hủ: Tôi làm vì mục đích cách mạng. Tôi hiểu rằng con đư
ờng của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể
là con đường nào khác.


C©u hái th¶o luËn
1. C©u chuyÖn kÓ vÒ ai?
2. Em cã nhËn xÐt nh­ thÕ nµo vÒ con ng­êi Êy?
3. LÝ do nµo gióp anh cã hµnh ®éng nh­ vËy?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×