Tải bản đầy đủ

Biểu mẫu cấp thẻ giám định viên tư pháp.04.02

BM/BTTP-04-02
BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /QĐ-BTP
Hà Nội, ngày.......tháng....... năm......
QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Thẻ giám định viên tư pháp
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Pháp lệnh giám định tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giám định tư
pháp;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp Thẻ giám định viên tư pháp cho ..... ông, bà theo quy định
của Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giám định tư pháp (có danh
sách kèm theo).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp, Cục trưởng Cục Công nghệ thông
tin, Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương có các ông, bà có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ BTTP.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×