Tải bản đầy đủ

Bài 5:Control Panel và Các thiết lập


Bài 5. control panel và việc
thiết đặt hệ thống
- Hiểu chức năng của một số chương trình
trong Control Panel.
- Thay đổi nhanh và chính xác các tham số
đơn giản của hệ thống.
- Cài đặt được máy in cho máy tính..
mục tiêu
Trung tõm K thut tng hp hng nghip
GV: Trng Nguyn Nht Phong

I. Control Panel
- Control Panel là một tập hợp các CT để cài đặt các thông số
hệ thống và cho phép thay đổi tham số của một số thiết bị để
phù hợp với công việc.
- Khởi động: Nháy Start Settings Control Panel cửa sổ
xuất hiện cùng các chương trình chứa trong đó.

1. Thay đổi thuộc tính màn hình
- Thẻ Desktop: thay đổi màn hình nền.

Chọn ảnh trong trong hộp Background hoặc nháy nút Browse
. để tìm đến thư mục có chứa tranh ảnh chọn một ảnh thíc
hợp làm nền.
II. Một số thiết đặt hệ thống.
-Thẻ Screen Saver: đặt trạng thái nghỉ bảo vệ màn hình.
Chọn hình ảnh nghỉ của màn hình trong danh sách.
Nháy nút Settings để sửa đổi theo ý thích.
Nháy nút Preview để xem trước trạng thái.
Đặt thời gian trễ cho trạng thái nghỉ trong hộp Wait
- Nháy OK để chấp nhận
Nháy Control Panel Display xuất hiện cửa sổ Display
Properties
Chú ý: Có thể thay đổi thuộc tính cho màn hình nền bằng cách
nháy nút phải chuột tại màn hình nền chọn Properties.

II. Một số thiết đặt hệ thống.
Nháy Control Panel regional and languages nháy nút
Customize Để thay đổi hệ thống quy ước cho phù hợp với
vùng lãnh thổ.
a/ Thay đổi về quy ước thể hiện số.
- Nháy thẻ Numbers:
Decimal symbol (kí hiệu thập phân): đổi thành dấu phẩy (,)
Digit grouping symbol (kí hiệu nhóm các chữ số): đổi thành
dấu chấm (.)
- Nháy OK để chấp nhận
2. Thiết đặt các thông số khu vực

II. Một số thiết đặt hệ thống.
b/ Thay đổi về quy ước thể hiện ngày tháng.
- Nháy thẻ Date:
Short date format: dạng hiển thị ngày tháng dd/MM/ yyyy
Date separator: chọn dấu ngăn cách giữa ngày tháng năm.
- Nháy OK để chấp nhận
2. Thiết đặt các thông số khu vực
III. Cài đặt máy in
- B1: Nháy Start Printers and Faxes Add a printer xuất ện
hộp thoại Add printer Wizad Nháy nút Next.
- B2: Lần lượt tuân theo các chỉ dẫn trên màn hình.
Chọn Local printer attached to this computer, nếu máy in nối trực
tiếp với máy tính.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×