Tải bản đầy đủ

Bảng tra niên hiệu các triều Vua VN

BẢNG TRA NIÊN HIỆU CÁC TRIỀU VUA VIÊT NAM
(Xếp theo vần Quốc ngữ)
NIÊN HIỆU Chữ Hán Tây lịch Tên vua
Anh Vũ Chiêu Thắng
英 武 昭 勝
1076-1084 Lý Nhân Tông
Bảo Đại
保 大
1925-1945
Nguyễn Bảo Đại (Vĩnh
Thụy)
Bảo Định
寶 定
1592 Mạc Kính Chỉ
Bảo Phù
寶 符
1273-1278 Trần Thánh Tông
Bảo Thái
保 泰
1720-1729 Lê Dụ Tông
Càn Phù Hữu Đạo

乾 符 有 道
1039-1042 Lý Thái Tông
Càn Thống
乾 統
1593-1625 Mạc Kính Cung
Cảnh Hưng
景 興
1740-1786 Lê Hiển Tông
Cảnh Lịch
景 歷
1548-1553 Mạc Tuyên Tông
Cảnh Thịnh
景 盛
1793-1801 Nguyễn Quang Toản
Cảnh Thống
景 統
1498-1504 Lê Hiến Tông
Cảnh Thụy
景 瑞
1008-1009 Lê Ngọa Triều
Cảnh Trị
景 治
1663-1671 Lê Huyền Tông
Chiêu Thống
昭 統
1786-1788 Lê Chiêu Thống (Mẫn Đế)
Chính Hòa
正 和
1680-1705 Lê Hy Tông
Chính Long Bảo Ứng
政 龍 寶 應
1163-1174 Lý Anh Tông
Chính Trị
正 治
1558-1571 Lê Anh Tông
Chương Thánh Gia Khánh
彰 聖 嘉 慶
1059-1065 Lý Thánh Tông
Diên Ninh
延 寧
1454-1459 Lê Nhân Tông
Diên Thành
顛 成
1578-1585 Mạc Mậu Hợp
Dục Đức
育 德
1883 Nguyễn Dục Đức
Duy Tân
維 新
1907-1916
Nguyễn Duy Tân (Vĩnh
San)
Dương Đức
陽 德
1672-1674 Lê Gia Tông
Đại Bảo (Có sách ghi Thái
Bảo)
大 寶
1440-1442 Lê Thái Tông
Đại Chính
大 正
1530-1540 Mạc Thái tông
Đại Định
大 定
1140-1162 Lý Anh Tông
Đại Định
大 定
1369-1370 Dương Nhật Lễ
Đại Đức ( Thiên Đức)
大 德
544-548 Lý Nam Đế
Đại Khánh
大 慶
1314-1323 Trần Minh Tông
Đại Trị
大 治
1358-1369 Trần Dụ Tông
Đoan Khánh
端 慶
1505-1509 Lê Uy Mục
Đoan Thái
端 泰
1586-1587 Mạc Mậu Hợp
Đồng Khánh
同 慶
1886-1888 Nguyễn Cảnh Tông
Đức Long
德 龍
1629-1643 Lê Thần Tông
Đức Nguyên
德 元
1674-1675 Lê Gia Tông
Gia Long
嘉 隆
1802-1819 Nguyễn Thế Tổ
Gia Thái
嘉 泰
1573-1577 Lê Thế Tông
Hàm Nghi
咸 宜
1885-1888 Nguyễn Hàm Nghi
Hiệp Hòa
協 和
1883 Nguyễn Hiệp Hòa
Hoằng Định
弘 定
1601-1619 Lê Kính Tông
Hội Phong
會 豐
1092-1100 Lý Nhân Tông
Hội Tường Đại Khánh
會 祥 大 慶
1110-1119 Lý Nhân Tông
Hồng Đức
洪 德
1470-1497 Lê Thánh Tông
Hồng Ninh
洪 寧
1591-1592 Mạc Mậu Hợp
Hồng Phúc
洪 福
1572-1573 Lê Anh Tông
Hồng Thuận
洪 順
1509-1516 Lê Tương Dực
Hưng Khánh
興 慶
1407-1408 Giản Định Đế
Hưng Long
興 隆
1293-1314 Trần Anh Tông
Hưng Thống
興 統
989-993 Lê Hoàn
Hưng Trị
興 治
1588-1590 Mạc Mậu Hợp
Khai Đại
開 大
1403-1407 Hồ Hán Thương
Khai Hựu
開 祐
1329-1341 Trần Hiến Tông
Khai Thái
開 泰
1324-1329 Trần Minh Tông
Khang Hựu
康 祐
1593 Mạc Kính Chỉ
Khải Định
啟 定
1916-1925 Nguyễn Hoằng Tông
Khánh Đức
慶 德
1649-1653 Lê Thần Tông
Kiến Gia
建 嘉
1211-1224 Lý Huệ Tông
Kiến Phúc
建 福
1883-1884 Nguyễn Giản Tông
Kiến Tân
建 新
1398-1400 Trần Thiếu Đế
Kiến Trung
建 中
1225-1232 Trần Thái tông
Long Chương Thiên Tự
龍 彰 天 嗣
1066-1068 Lý Thánh Tông
Long Đức
龍 德
1732-1735 Lê Thuần Tông
Long Khánh
隆 慶
1372-1377 Trần Duệ Tông
Long Phù
龍 符
1101-1109 Lý Nhân Tông
Long Thái
龍 泰
1623-1638 Mạc Kính Khoan
Long Thụy Thái Bình
龍 瑞 太 平
1054-1058 Lý Thánh Tông
Minh Đạo
明 道
1042-1044 Lý Thái Tông
Minh Đức
明 德
1527-1529 Mạc Thái Tổ
Minh Mạng
明 命
1820-1840 Nguyễn Thánh Tổ
Nguyên Hòa
元 和
1533-1548 Lê Trang Tông
Nguyên Phong
元 豐
1251-1258 Trần Thái Tông
Phúc Thái
福 泰
1643-1649 Lê Chân Tông
Quang Bảo
光 寶
1554-1561 Mạc Tuyên Tông
Quang Hưng
光 興
1578-1599 Lê Thế Tông
Quảng Hòa
廣 和
1540-1546 Mạc Hiến Tông
Quảng Hựu
廣 祐
1085-1092 Lý Nhân Tông
Quang Thái
光 泰
1388-1389 Trần Thuận Tông
Quang Thiệu
光 紹
1516-1522 Lê Chiêu Tông
Quang Thuận
光 順
1460-1469 Lê Thánh Tông
Quang Trung
光 中
1788-1792 Nguyễn Huệ
Sùng Hưng Đại Bảo
崇 興 大 寶
1049-1054 Lý Thái Tông
Sùng Khang
崇 康
1566-1577 Mạc Mậu Hợp
Tự Đức
嗣 德
1848-1883 Nguyễn Dực Tông
Thái Đức
泰 德
1778-1793 Nguyễn Nhạc
Thái Bình
太 平
970-979 Đinh Tiên Hoàng
Thái Hòa (Đại Hòa)
太 (大) 和
1443-1453 Lê Nhân Tông
Thái Ninh
太 寧
1072-1076 Lý Nhân Tông
Thái Trinh
太 貞
1504 Lê Túc Tông
Thánh Nguyên
聖 元
1400 Hồ Quý Ly
Thành Thái
成 泰
1889-1907 Nguyễn Thành Thái
Thận Đức
慎 德
1600-1601 Lê Kính Tông
Thần Vũ
神 武
1069-1072 Lý Thánh Tông
Trị Bình Long Ứng
治 平 龍 應
1205-1210 Lý Cao Tông
Thiên Cảm Chí Bảo
天 感 至 寶
1174-1175 Lý Anh Tông
Thiên Cảm Thánh Vũ
天 感 聖 武
1044-1049 Lý Thái Tông
Thiên Chương Bảo Tự
天 彰 寶 嗣
1133-1138 Lý Thần Tông
Thiên Chương Hữu Đạo
天 彰 有 道
1224-1225 Lý Chiêu Hoàng
Thiên Đức (Đại Đức)
天 德
544-548 Lý Nam Đế
Thiên Gia Bảo Hựu
天 嘉 寶 祐
1202-1205 Lý Cao Tông
Thiên Huống Bảo Tượng
天 貺 寶 象
1068-1069 Lý Thánh Tông
Thiên Hưng
天 興
1459-1460 Lê Nghi Dân
Thiên Hựu
天 祐
1556-1557 Lê Anh Tông
Thiên Phù Duệ Vũ
天 符 睿 武
1120-1126 Lý Nhân Tông
Thiên Phù Khánh Thọ
天 符 慶 壽
1127 Lý Nhân Tông
Thiên Phúc
天 福
980-988 Lê Hoàn
Thiên Phúc
天 福
980 Đinh Toàn
Thiên Tư Gia Thụy
天 資 嘉 瑞
1186-1202 Lý Cao Tông
Thiên Thành
天 成
1028-1034 Lý Thái Tông
Thiên Thuận
天 順
1128-1132 Lý Thần Tông
Thiên Ứng Chính Bình
天 應 政 平
1232-1251 Trần Thái Tông
Thịnh Đức
盛 德
1653-1658 Lê Thần Tông
Thiệu Bảo
紹 寶
1279-1285 Trần Nhân Tông
Thiệu Bình
绍 平
1434-1439 Lê Thái Tông
Thiệu Khánh
紹 慶
1370-1372 Trần Nghệ Tông
Thiệu Long
邵 隆
1258-1272 Trần Thánh Tông
Thiệu Minh
紹 明
1138-1140 Lý Anh Tông
Thiệu Phong
邵 豐
1341-1357 Trần Dụ Tông

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×