Tải bản đầy đủ

Bài 3.Một số dịch vụ cơ bản của Internet


§3

§3
1. Tổ chức và tìm kiếm thông tin:
Thông tin trên Internet gồm: văn
bản, âm thanh, hình ảnh và một số liên
kết khác.
www (would wide web): là hệ thống
thông tin siêu phương tiện tìm kiếm các
tài nguyên của Internet.

Hình ảnh
Văn bản
Các
liên
kết

§3
1. Tổ chức và tìm kiếm thông tin:
Hệ thống này xây dựng trên giao thức

truyền tin siêu văn bản HTTP, nó được
cấu thành từ các trang web.
Trang web được tạo ra nhờ sử dụng
ngôn ngữ siêu văn bản HTML (Hyper
Text Make up Language).

§3
1. Tổ chức và tìm kiếm thông tin:
Trình duyệt web là chương trình giúp
người sử dụng thực hiện đối thoại với
www, duyệt các trang www tương tác
với máy chủ trong www và các tài
nguyên khác của Internet.
Các trình duyệt: IE (Internet Explore),
Nascape Navigator,…

Kích đúp vào biểu tượng
bên để khởi động Internae
Explore.
Xuất hiện màn hình một trang web có
thể là:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×