Tải bản đầy đủ

rút gon biểu thức có chứa căn thức bậc hai


Giáo viên thực hiện
Nguyễn văn Diện

KIỂM TRA BÀI CŨ:
Câu 1: Khử mẫu của biểu thức lấy căn
a 4
;
4 a
Câu 2: Rút gọn các biểu thức sau
20a ; 45a
Hỏi: Có nhận xét gì về các căn bậc hai sau khi biến đổi ?

BAØI MÔÙI:

Ví dụ 1: ( Dạng rút gọn biểu thức)
Rút gọn với a > 0.
a 4
5 a + 6 - a + 5
4 a
Giải:

2
a 4 6 4a
5 a + 6 - a + 5 = 5 a + a - a + 5
4 a 2 a
5 a + 3 a - 2 a + 5 = 6 a + 5=
? 1
3 5a - 20a + 4 45a + a
Rút gọn
với
a 0≥

Bài tập: ( Dạng rút gọn các biểu
thức)
Bài 1:
1 1
5 + 5 + 5
5 2
Bài 2:
( với a > 0, b > 0)
3 3 3 3
5a 64ab - 3. 12a b + 2ab 9ab - 5b 81a b
Bài 3: với m > 0 và
2
2
m 4m - 8mx + 4 mx
.
1 - 2x + x 81
a 1.≠
1 33 1
48 2 75 5 1
2 3
11
− − +
Bài 4:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×