Tải bản đầy đủ

Hinh - HH 12 cb

Chương I
§1 khái niệm khối đa diện
Phần III.2 – hđ 4
Bài tập 3:

Bài tập 4:
§2 khối đa diện lồi …
I. khối đa diện lồi
A
B C
D
A’
B’
C’
D’
A
B
C
D
E
F

G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
A’
B
B’
C
C’
E
F
B
A
C
C’
A’
N
M
D
D’
II. KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU
MỘT SỐ HÌNH KHAC SẼ …..
A
B C
D
D’
E
F
B’
A’
F’
E’
C’
P
Q
D
B
A
C
M
I
D
A
B
C
N
M
E
J
F
A
D
C
B
D’
A’
B’
C’
I
M
J
E FN
Bài tập 1.

Bài tập 2
Bài tập 3
Bài 4:
D
B
A
C
a)
A
B
C
D
E
F
G
H
b)
c)
D
B
A
C
M
N
F
E
K
A
B
E
D
C
F
I
A
D
C
B
D’
A’
B’
C’
I
M
J
E FN
§3 KHÁI NIỆM THỂ TICH KHỐI ĐA DIỆN
I. KHÁI NIỆM THỂ TICH KHỐI ĐA DIỆN
c)
a)
b)
0
H
1
H
1
H
2
H
2
H
H
Bài tập 1
Bài tập 2
Bài 3:
BÀI 4
A
B
C
S
I
KK
H
B
E
D
C
F
I
A
A’
B’
C’
D’
A
D C
B
C
A
B
S
B’
A’
C’
H’
h
H

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×