Tải bản đầy đủ

Thứ tư trong tập hợp số nguyênNgười thực hiện: Lê Thị Ngọc Bích
Trường THCS Bình Nguyên - Kiến Xương
Bài giảng
Thứ tự trong tập hợp các số nguyên


HS1: BiÓu diÔn c¸c sè tù nhiªn 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 trªn tia sè.
So s¸nh 2 vµ 4 ?
NhËn xÐt g× vÒ vÞ trÝ cña ®iÓm 2 so víi ®iÓm 4 trªn tia sè ?
HS2: BiÓu diÔn c¸c sè nguyªn:
-7; -6; - 5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 trªn trôc sè ?
KiÓm tra bµi cò
0 1 2 3 54 6
2<4 Trªn tia sè ®iÓm 2 n»m bªn tr¸i ®iÓm 4
-7 -5 -3 -1 31 5-6 -4 -2 0 2 4 7
6


Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Trong hai số nguyên khác nhau có một số
nhỏ hơn số kia.
Số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b được kí
hiệu là a<b (cũng nói b lớn hơn a kí hiệu
b>a).
1. So sánh hai số nguyên
2<4
Trên tia số điểm 2 nằm
bên trái điểm 4
0 1 2 3 54 6
Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang) điểm a
nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số
nguyên b.


Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
bên trái
Nhỏ hơn
<
bên phải
lớn hơn >
bên trái
nhỏ hơn
<
Điểm -5 nằm .điểm -3,
nên -5 -3
và viết -5 . -3
Điểm 2 nằm ...điểm -3,
nên 2 -3 viết 2 -3
Điểm -2 nằm điểm 0
Nên -2 0
Và viết -2 .. 0
1. So sánh hai số nguyên
Trong hai số nguyên khác nhau có một số nhỏ hơn số
kia.
Số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b được kí hiệu là a<b
(cũng nói b lớn hơn a kí hiệu b>a).
?1


Xem trục số nằm ngang.
Điền các từ : bên phải,
-5
0 2 4-2-4
-3 -1 1 3 5
bên trái, lớn hơn, nhỏ hơn
hoặc các dấu >; < vào
chỗ trống dưới đây cho đúng
Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang) điểm a
nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số
nguyên b.


Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
1. So sánh hai số nguyên
Trong hai số nguyên khác nhau có một số nhỏ hơn số kia.
Số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b được kí hiệu là a<b
(cũng nói b lớn hơn a kí hiệu b>a).
Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang) điểm a nằm bên
trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b.
a. 2 5
b. - 2 -5
c. - 4 2
d. - 6 0
e. 4 - 2
g. 0 3
?2


Điền dấu thích hợp vào
ô trống
<
>
<
<
>
<
Nhận xét:
- Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0.


Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
1. So sánh hai số nguyên
Trong hai số nguyên khác nhau có một số nhỏ hơn số kia.
Số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b được kí hiệu là a<b
(cũng nói b lớn hơn a kí hiệu b>a).
Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang) điểm a nằm bên
trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b.
Nhận xét:
- Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0.
So sánh
a. 0 và 1997
b. -1999 và 0
c. 1 và -2000
d. - 1450 và 1450
0 < 1997
-1999 < 0
1 > - 2000
-1450 < 1450
- Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0.
- Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì số nguyên dương nào
Chú ý:
Số nguyên b gọi là số liền sau của số nguyên a nếu a<b
và không có số nguyên nào năm giữa a và b. Khi đó ta cũng
nói a là số liền trước của b.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×