Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra 15 phut Chương II

TRƯỜNG THPT .... ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
Tổ: TOÁN - TIN Môn : TIN HỌC 12
I-Mục tiêu đánh giá:
Đánh giá kết quả học tập của học sinh về cấu trúc bảng, các thao tác cơ bản
khi làm việc với bảng, truy xuất dữ liệu.
II-Yêu cầu của đề:
* HS biết được:
- Các lệnh tạo và thay đổi cấu trúc bảng;
- Các lệnh cơ sở làm việc với bảng;
- Các lệnh kết xuất dữ liệu.
- Các lệnh cơ bản xử lý Form
* Tiến hành sau khi học xong chương II.
* Kiểm tra trên giấy.
III- Ma trận đề:
Yêu cầu
Cấu trúc
bảng
Các thao tác cơ
bản trên bảng
Kết xuất dữ
liệu

Báo cáo
Biết
1,2,4 3 5,6,7,8 9,10
Hiểu
Vận dụng
Câu 11
IV-Nội dung đề:
A. Phần lý thuyết trắc nghiệm (5đ)
Câu Nội dung Đáp án
1* Đối tượng cơ bản của Access là?
A. Bảng B. Biểu mẫu
C. Mẫu hỏi và báo cáo D. Cả 4 đối tượng trên
D
2 Bảng có chức năng
A. Dùng để chứa dữ liẹu
B. Giúp việc nhập hoặc hiển thò thông tin một cách thuận
tiện
C. Được thiết kế để đònh dạng, tính toán tổng hợp các dữ liệu
được chọn và in ra
D. Dùng để tìm kiếm, sắp xếp và kết xuất dữ liệu
A
3 Kiểu dữ liệu text được mô tả là D
A. văn bản dài mô tả tóm tắt về sản phẩm
B. là hàng mẫu hoặc hàng bán
C. số thứ tự của một danh sách các sản phẩm
D. chữ hoặc kết hợp chữ và số hoặc các số không yêu cầu
tính toán
4 Cấu trúc bảng bao gồm
A. trường
B. bảng ghi
C. kiểu dữ liệu
D. cả 3 ý trên
D
5 Khi muốn liên kết giữa hai bảng thì mỗi bảng phải có
A. khóa chính giống nhau
B. số trường bằng nhau
C. số bảng ghi bằng nhau
D. tất cả đều sai
D
6 Liên kết giữa các bảng cho phép
A. tránh được dư thừa dữ liệu
B. có thể có được thông tin tổng hợp từ nhiều bảng
C. nhất quán dữ liệu
D. cả 3 ý trên
D
7 Để thay đổi khóa chính ta chọn lệnh
A. Edit -> Primary
B. Edit -> Rename
C. File -> Primary
D. File -> Rename
A
8
Giả sử bảng khach_hang có các trường: Ma_khachhang,
hoten, diachi, soluongmua ta có thể chọn trường nào làm
khóa chính
A. ma_khachhang
B. hoten
C. diachi
D. soluongmua
A
9 Biểu mẫu có bao nhiêu chế độ hiển thò
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
B
10* Để trách bò mất tệp CSDL mỗi khi cài đặt Access là không B
nên?
A. Xây dựng 1 thư mục mới chứa CSDL cần tạo
B. Lưu tệp vào trong thư mục Access
C. Lưu vào ổ đóa chứa thư mục Access
D. Lưu vào ổ đóa D.
B. Tự luận (5đ)
Câu 11 (5đ) : Hãy nêu chức năng của các đối tượng Table, Query, Report,
Form?
V-Hướng dẫn chấm:
B. Phần tự luận:
Câu 11:
- Bảng (Table): dùng để lưu dữ liệu
- Mẫu hỏi (Query): Kết xuất thông tin từ 1 hoặc nhiều bảng.
- Báo cáo (Report): Đònh dạng, tổng hợp các dữ liệu được chọn và in
ra.
- Biểu mẫu (Form): Nhập và hiển thò thông tin một các tức thời

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×