Tải bản đầy đủ

Phan phoi chuong trinh Sinh 12 CB+NC (Moi)2008-2009.doc

Trờng THPT Đông Hà GV: Lê Thị Thiên Huê
sở giáo dục và đào tạo Quảng trị
phân phối chơng trình THPT
môn :
sinh học
( Năm học 2008-2009)
PPCT Sinh học THPT 1/13
Trờng THPT Đông Hà GV: Lê Thị Thiên Huê
Hớng dẫn sử dụng chơng trình thpt
Môn: Sinh học
1. Tổ chức dạy học
- Bắt đầu từ năm học 2008-2009, thời gian thực học cả năm học là 37 tuần. Thời lợng
của môn Sinh học lớp 10 là 35 tiết/năm; lớp 10 nâng cao là 52 tiết/năm; lớp 11(chuẩn,
nâng cao) là 52 tiết/năm; lớp 12 là 52tiết/ năm; lớp 12 nâng cao là 70 tiết/năm.
- Phải đảm bảo dạy đủ số tiết lý thuyết và thực hành của từng chơng, của học kỳ và cả
năm học theo phân phối chơng tình (PPCT) do Sở GD&ĐT quy định dựa trên khung
PPCT của Bộ. Trong điều kiện cụ thể, các trờng có thể bố trí các tiết thực hành vào một
buổi (mỗi buổi không quá 3 tiết) để tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh khi
dạy học. Việc bố trí này phải có kế hoạch cho từng học kì hoặc cả năm học và báo cáo Sở.
- ở một số nội dung, việc học lí thuyết sẽ hiệu quả hơn nếu sử dụng máy vi tính, phần
mềm, tranh, ảnh, sơ đồ trực quan có trong phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn và những

tài liệu do Sở cung cấp nên các đơn vị đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong
dạy học sinh học.
- Khuyến khích giáo viên sử dụng các phần mềm soạn bài, soạn giáo án trên máy
tính, tăng cờng giao lu trao đổi bài soạn qua mạng, khai thác thêm thông tin trên
mạng Intenret, xây dựng th viện bài giảng điện tử, trao đổi chuyên môn qua mạng,
dạy học ứng dụng CNTT.
-Với những tiết có nội dung dài (2 bài) có thể lựa chọn những phần dạy trên lớp, phần
hớng dẫn về nhà nhng phải đảm bảo đủ nội dung kiến thức cơ bản đợc quy định trong
chuẩn kiến thức.
- Các tiết bài tập, ôn tập dạy đủ nội dung nh đã quy định, đảm bảo đủ các kiến thức ,
kỹ năng theo yêu cầu. Giáo viên có thể tự xây dựng hệ thống các bài tập phù hợp với nội
dung hoặc tham khảo các sách bài tập lớp 10, 11, 12 (NXB giáo dục)
2. Kiểm tra đánh giá:
- Khi ra đề kiểm tra (dới 1 tiết, 1 tiết, học kì) phải bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng
của chơng trình. Kết hợp giữa kiểm tra tự luận và trắc nghiệm để đánh giá và quan trọng
hơn là giúp học sinh tự đánh giá quá trình học tập. Khi kiểm tra trắc nghiệm khách quan
không nên chỉ sử dụng một hình thức duy nhất là sử dụng câu hỏi nhiều lựa chọn mà sử
dụng nhiều loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan khác nhau.
- Phải đảm bảo thực hiện đúng, đủ các tiết kiểm tra theo phân phối chơng trình, sau
mỗi tiết thực hành đều phải có kiểm tra đánh giá và sử dụng ít nhất 1 điểm làm điểm (hệ
số 1) trong các điểm để xếp loại học lực của học sinh. Việc kiểm tra dới 1 tiết, kiểm tra
miệng giáo viên tự bố trí để đảm bảo đủ số lợng theo quy định.
- Việc kiểm tra học kỳ phải đợc thực hiện ở cả hai nội dung lý thuyết và thực hành. Tỉ
lệ phần điểm lý thuyết và thực hành của bài kiểm tra có thể cân đối: lý thuyết 60-70%;
thực hành 30-40%. Giáo viên lựa chọn 1 trong 2 tỉ lệ trên sao cho phù hợp với từng lớp,
tình hình thực tế.
PPCT Sinh học THPT 2/13
Trờng THPT Đông Hà GV: Lê Thị Thiên Huê
Phân phối chơng trình Sinh học
Lớp 10 ( Ban Cơ bản)
Cả năm: 37 tuần = 35 tiết
Học kì I: 19 tuần = 19 tiết
Học kì II: 18 tuần = 16 tiết
Học kì I
Tuần Tiết Nội dung
1
Tiết1:
Phần I. Giới thiệu chung về thế giới sống
Các cấp tổ chức của thế giới sống
2 Tiết 2: Các giới sinh vật
3
Tiết 3:
Phần II. Sinh học tế bào
Chơng I. Thành phần hoá học của tế bào
Các nguyên tố hoá học, nớc và cácbonhiđrat
4 Tiết 4: Lipit và prôtêin
5 Tiết 5: Axit nuclêic
6
Tiết 6:
Chơng II. Cấu trúc của tế bào
Tế bào nhân sơ
7 Tiết 7: Tế bào nhân thực
8
Tiết 8:
Tế bào nhân thực (tiếp theo)
9 Tiết 9: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
10 Tiết 10: Bài tập: Chơng I; II
11 Tiết 11: Kiểm tra 45 phút
12 Tiết 12: Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
13
Tiết 13:
Chơng III. Chuyển hoá vật chất
và năng lợng trong tế bào
Khái quát về năng lợng và sự chuyển hoá vật chất
14 Tiết 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hoá vật chất
15 Tiết 15: Hô hấp tế bào
16 Tiết 16: Quang hợp
17
Tiết 17:
Ôn tập học kì I (theo nội dung bài 21 SGK)
18 Tiết 18: Kiểm tra học kì I
19 Tiết 19: Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim
Học kỳII
20
Tiết 20:
Chơng IV. Phân bào
Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
21 Tiết 21: Giảm phân
22 Tiết 22: Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành
23
Tiết 23:
Phần III. Sinh học vi sinh vât.
Chơng I: Chuyển hoá vật chất và năng lợng ở VSV
Dinh dỡng, chuyển hoá vật chất và năng lợng ở VSV
24 Tiết 24: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở VSV
25 Tiết 25: Thực hành: Lên men êtilic và lactic
26
Chơng II. Sinh trởng và sinh sản
của vi sinh vật
PPCT Sinh học THPT 3/13
Trờng THPT Đông Hà GV: Lê Thị Thiên Huê
Tiết 26: Sinh trởng của VSV và các yếu tố ảnh hởng ( bài 25, 27)
27 Tiết 27: Sinh sản của vi sinh vật.
28 Tiết 28: Kiểm tra 45 phút
29 Tiết 29: Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật
30
Tiết 30:
Chơng III. Virut và bệnh truyền nhiễm
Cấu trúc các loại virut
31 Tiết 31: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
32 Tiết 32: Virut gây bệnh và ứng dụng - Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
33 Tiết 33: Bài tập: Chơng I; II; III
34 Tiết 34:
Ôn tập học kì II (Theo nội dung bài 33 SGK)
35 Tiết 35: Kiểm tra học kì II
Sinh học 10 ( Nâng cao)
Cả năm: 37 tuần = 52 tiết
Học kì I: 19 tuần = 36tiết
Học kì II: 18 tuần = 16 tiết
Học kì I
Tuần
Tiết
Nội dung
1
Tiết 1:
Phần I. Giới thiệu chung về thế giới sống
Các cấp tổ chức của thế giới sống
Tiết 2:
Giới thiệu các giới sinh vật- Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh và
giới Nấm
2
Tiết 3: Giới Thực vật, giới Động vật
Tiết 4: Thực hành: Đa dạng thế giới sinh vật
3
Tiết 5:
Phần II. Sinh học tế bào
Chơng I. Thành phần hoá học của tế bào
Các nguyên tố hoá học và nớc của tế bào
Tiết 6: Cacbohiđrat (saccarit) và lipit
4
Tiết 7: Prôtêin
Tiết 8: Axit nuclêic
5
Tiết 9:
Axit nuclêic ( tiếp theo)
Tiết 10:
Thực hành: Thí nghiệm nhận biết một số thành phần hoá học của tế
bào
6
Tiết 11:
Chơng II. Cấu trúc của tế bào
Tế bào nhân sơ
Tiết 12: Tế bào nhân thực
7
Tiết 13:
Tế bào nhân thực (tiếp theo)
Tiết 14:
Tế bào nhân thực (tiếp theo)
8
Tiết 15:
Tế bào nhân thực (tiếp theo)
Tiết 16: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
9 Tiết 17: Bài tập: Chơng I; II
10 Tiết 18: Kiểm tra 45 phút
11
Tiết 19: Thực hành: Quan sát tế bào dới kính hiển vi. Thí nghiệm co và
phản co nguyên sinh
PPCT Sinh học THPT 4/13
Trờng THPT Đông Hà GV: Lê Thị Thiên Huê
12 Tiết 20: Thực hành: Thí nghiệm sự thẩm thấu và tính thấm của tế bào
13
Tiết 21:
Chơng III. Chuyển hoá vật chất và năng lợng
trong tế bào
Chuyển hoá năng lợng
14 Tiết 22: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hoá vật chất
15 Tiết 23: Hố hấp tế bào
16 Tiết 24:
Hô hấp tế bào ( tiếp theo)
17 Tiết 25: Hoá tổng hợp và quang tổng hợp
18 Tiết 26:
Hoá tổng hợp và quang tổng hợp ( tiếp theo)
19 Tiết 27: Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim
20
Tiết 28:
Chơng IV. Phân bào
Chu kì tế bào và các hình thức phân bào
Tiết 29: Nguyên phân
21
Tiết 30: Giảm phân
Tiết 31:
Thực hành: Quan sát các kì nguyên phân qua tiêu bản tạm thời hay
cố định
22
Tiết 32: Bài tập: Chơng III; IV
Tiết 33: Thực hành: Quan sát các kì nguyên phân qua tiêu bản tạm thời hay
cố định
23 Tiết 34:
Bài tập: Chơng III; IV
Tiết 35: Ôn tập HKI
24
Tiết 36: Kiểm tra HKI
Tiết 37:
Phần III. Sinh học vi sinh vật
Chơng I. Chuyển hoá vật chất
và năng lợng ở vi sinh vật
Dinh dỡng, chuyển hoá vật chất và năng lợng ở VSV
25
Tiết 38: Quá trình tổng hợp, phân giải các chất ở VSV và ứng dụng
Tiết 39: Thực hành: Lên men êtilic
26
Tiết 40: Thực hành: Lên men Lactic
Tiết 41:
Chơng II. Sinh trởng và sinh sản
của vi sinh vật
Sinh trởng của vi sinh vật
27 Tiết 42 Sinh sản của vi sinh vật
28 Tiết 43:
ảnh hởng của các yếu tố hoá học đến sinh trởng của VSV
29 Tiết 44:
ảnh hởng của các yếu tố vật lý đến sinh trởng của VSV
30
Tiết 45: Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật
31 Tiết 46: Bài tập: Chơng I; II
32 Tiết 47: Kiểm tra 45 phút
33
Tiết 48:
Chơng III. Virut và bệnh truyền nhiễm
Cấu trúc các loại virut
34 Tiết 49: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
35 Tiết 50: Virut gây bệnh , ứng dụng của virut
36 Tiết 51: Khái niệm về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
PPCT Sinh học THPT 5/13

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×