Tải bản đầy đủ

ke hoach day hoc mon sinh

Sở gd-đt bắc giang
Phòng gd-đt hiệp hoà
Trờng thcs mai trung
Kế hoạch giảng dạy
Môn Sinh 8
Họ tên: Nguyễn Tiến Thi
Tổ : Sinh Hoá
Giảng dạy môn: Sinh 8 A, B, C, D, E
Trình độ đào tạo: Đại học
Năm học 2008-2009
Kế hoạch giảng dạy môn sinh 8
Một số thông tin cá nhân
1.Họ tên: Nguyễn Tiến Thi
2.Chuyên ngành đào tạo: Sinh KTNN
3.Trình độ đào tạo: Đại học
4.Tổ: Sinh hoá
5.Năm vào ngành GD-ĐT: Tháng 9. 2001
6.Số năm đạt danh hiệu GVDG cấp trờng: 7; Cấp Huyện: 4; Cấp Tỉnh: 1.
7.Kết quả thi đua năm học trớc: LĐG, GVG tỉnh
8.Tự đánh giá trình độ, năng chuyên môn: Giỏi
9.Nhiệm vụ đợc phân công trong năm học 2008-2009:

a.Giảng dạy sinh 8a,b,c,d,e. Bồi dỡng HSG môn sinh 8
b.CN: lớp 8E
10.Những thuận lợi, khó khăn về hoàn cảnh cá nhân khi thự hiện nhiệm vụ đ-
ợc phân công:
a.Thuận lợi:
-Bản thân đã có kinh nghiệm nhiều năm trong công tác chủ nhiệm và công tác bồi
dỡng HSG có kết quả cao.
-Bản thân có đủ năng lực, trình độ chuyên môn.
-Đã tạo đợc sự thu hút học sinh, tạo đợc niềm tin ở học sinh
-Có sức khoẻ, thời gian để hoàn thành nhiệm vụ.
b.Khó khăn:
-Kinh phí để mua các loại tài liệu tham khảo còn hạn chế.
-Thời gian giảng dạy trên lớp còn nhiều, nên cha tập chung đợc nhiều thời gian vào
công tác bồi dỡng HSG.
-Có con nhỏ nên thời gian dành cho công tác nhiều lúc còn gặp khó khăn.
Phần I: Kế hoạch chung
A.Những căn cứ để xây dựng kế hoạch.
1.Các văn bản chỉ đạo:
a.Chủ chơng, đờng lối, quan điểm giáo dục của Đảng, Nhà nớc.
b.Các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GD-ĐT.
c.Các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GD-ĐT.
d.Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năn học của trờng, các tổ chuyên môn.
2.Mục tiêu môn học.
3.Đặc điểm tình hình về điều kiện CSVC, TBDH của nhà trờng; Điều kiện kinh
tế, xã hội, trình độ dân trí, môi trờng GD của địa phơng:
a.Thuận lợi:
-Nhà trờng có cơ sở vật chất khang trang, sạch sẽ, có đủ phòng học, bàn ghế, khu
vực vui trơi giành cho học sinh.
2
-Có th viện thuận lợi cho cán bộ GV và học sinh mợn, đọc sách tham khảo, nâng
cao đủ ở các bộ môn.
-Phòng đồ dùng gọn gàng, có nhiều đồ dùng phục vụ cho quá trình dạy học, đặc
biệt nhà trờng đã có các phòng chức năng riêng cho các môn học; nh phòng chuyên
dùng Sinh, hoá, Lí
-Nhà trờng đợc Đảng uỷ, chính quyền, và nhân dân địa phơng quan tâm ủng hộ,
giúp đỡ, động viên kịp thời.
-Đa số học sinh ngoan có ý thức học tập, có đầy đủ SGK và đồ dùng học tập
-Đặc biệt nhà trờng đã có hệ thồng máy tính đảm bảo cho việc áp dụng công nghệ
tông tin vào qúa trình dạy học phù hợp với mục tiêu của năm học.
b.Khó khăn


Bên cạnh những thuận lợi kể trên, trong quá trình thực hiện năm học, tôi còn
gặp phải một số những khó khăn sau:
-Bộ môn sinh học là môn học thực nghiệm, cần nhiều thiết bị dạy học. Trong phòng
đồ dùng tuy đã cò nhiều đồ dùng song một số còn thiếu và chất lợng đồ dùng còn
cha đợc đảm bảo, độ chính xác cha cao.
-Sách tham khảo còn ít, thời gian đọc sách tham khảo còn hạn chế với học sinh.
-Kinh phí nhà trờng có hạn, mà đa số tiết thực hành cần mẫu vật thật nên đều do
học sinh tìm kiếm do đó chất lợng cha thực sự đảm bảo.
-Đa số học sinh là con em nông dân, nên thời gian học còn hạn chế. Một số học
sinh ý thức học cha cao, chủ quan, có quan niệm môn sinh là môn phụ.
4.Nhiệm vụ đợc phân công:
a.Giảng dạy sinh 8a,b,c,d,e. Bồi dỡng HSG môn sinh 8
b.CN: lớp 8E
5. Năng lực, sở trờng, dự định cá nhân:
-Bồi dỡng HSG
6.Đặc điểm HS:
a.Thuận lợi:
- Đa số học sinh ở nông thôn nên ngoan, ít các tệ nạn xã hội.
-Đa số học sinh yêu thích môn học, học sinh tin tởng ở GV.
-Môi trờng nông thôn nên việc tìm kiếm mẫu vật thuậ lợi.
b.Khó kăn:
-Một số gia đình, học sinh còn coi bộ môn sinh là môn phụ nên việc đầu t còn hạn
chế.
-Một số loại mẫu vật đòi hỏi về kĩ thuật cao còn khó kiếm, HS su tầm độ chính xác
còn cha cao.
c.Kết quả khảo sát đầu năm:
TT Lớp S.số Nữ DT H.cảnh
Xếp loại HL
Năm: 2007
Xếp loại HL
Qua KS đầu năm
G K TB Y K G K TB Y K
1 8A 42 3
2 8B 44
3 8C 46
4 8D 42
3
5 8E 45
B. Chỉ tiêu phấn đấu
1.Kết quả giảng dạy:
a.Số HS xếp loại HL Giỏi: 23 Tỉ lệ:7.8%
b. Số HS xếp loại HL Khá: 100 Tỉ lệ:37.9 %
c. Số HS xếp loại HL TB: 130 Tỉ lệ: 49.2%
2.Sáng kiến kinh nghiệm:1 xếp loại tốt
3.Làm mới ĐDDH: 1
4.Bồi dỡng chuyên đề: Hớng dẫn sử dụng soạn bài bằng máy tính
5.ứng dụng CNTT vào giảng dạy:
a.Xếp loại giảng dạy: Giỏi
b.Đạt danh hiệu GVDG cấp: Tỉnh
C:Những giảI pháp chủ yếu
-Thờng xuyên tự học, tự bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ.
-xây dựng đề cơng bồi dỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.
-Phối hợp vố GV bộ môn và phụ huynh học sinh để giáo dục HS.
D.Những điều kiện để thực hiện kế hoạch.
-Công tác quản lí, chỉ đạo phải thờng xuyên, cụ thể và có kế hoạch chỉ đạo sớm
-Tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho GV thực hiện nhiệm vụ
4
Phần II: kế hoạch giảng dạy cụ thể
- Môn: Sinh 8 ; Tổng số 70 tiết, trong đó; Lí thuyết: 58 tết; Thực hành 8 tiết; kiểm
tra 4 tiết.
-Số tiết trong tuần: 2 tiết/ tuần.
-Số tiết ngoại khoá: 0
Tên ch-
ơng
Mục tiêu
Phơng
pháp
Chuẩn bị
I
Khái
quát
về cơ
thể
ngời
- Kể tên và xác định đợc vị trí các
cơ quan trong trong cơ thể.
- Trình bày đợc chức năng của tế
bào.
- Nêu đợc khái niệm mô, phản xạ.
- Chức năng của nơ ron, thành
phần chính của một cung phản
xạ.
- Trực quan
- Thảo luận
-Thực hành
- Vấn đáp
- Giáo án, SGK,
SGV, SBT, tài
liệu tham khảo.
- Tranh vẽ, mô
hình.
- Chân giò lợn,
ếch.
- Kính hiển vi, dd
NaOH 0,65%, dd
CH
3
COOH 1%
-Máy tính.
II
Sự vận
động
của cơ
thể
- Trình bày đợc các phần chính
của bộ xơng. Các loại khớp xơng.
Cấu tạo và thành phần hoá học
của xơng
- Cấu tạo của tế bào cơ. Tính chất
cơ bản của cơ.
- Chứng minh co cơ sinh ra công.
Nguyên nhân của sự mỏi cơ.
Biện pháp chống mỏi cơ
- Chứng minh bộ xơng ngời tiến
hoá hơn bộ xơng động vật.
- Biết sơ cứu khi gãy xơng.
- Trực quan
- Thảo luận
-Thực hành
- Vấn đáp
- Giáo án, SGK,
SGV, SBT, tài
liệu tham khảo.
- Tranh vẽ
- Nẹp gỗ,
bông,băng, gạc.
-Máy tính, giáo
án điện tử
III
Tuần
hoàn
- Phân biệt đợc các thành phần cấu
tạo của máu.
- Trình bày đợc khái niệm miễn
dịch -> ý thức phòng dịch. Cơ chế
- Trực quan
- Thảo luận
-Thực hành
- Vấn đáp
-Máy tính, giáo
án điện tử
- Giáo án, SGK,
SGV, SBT, tài
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×