Tải bản đầy đủ

bài 4:PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ

BÀI 4
1
2
3
4
5
6
7
8
điểm C trên h ình 11 là chỗ gặp nhau của đư ờng kinh tuy ến và vĩ tuyến nào ?
h ình 11 . Tọa độ địa lí của điểm C
Tọa độ địa
lí điểm C
10
0
20
0
Hà nội đến viêng Chăn
Hà nội đến gia-các-ta
Hà nội đến Ma-ni-la
Tây nam


Nam
Đông nam
Dùng sao phương hướng in
trên phim trong đặt vào điểm
xuất phát, xác định phương
hướng các hướng bay.
Cu-a-la lăm-pơ đến Băng Cốc
Bắc
Đông bắc
Cu-a-la lăm-pơ đến Ma-ni-la
Dùng sao phương
hướng in trên phim
trong đặt vào điểm
xuất phát, xác định
phương hướng các
hướng bay.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×