Tải bản đầy đủ

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về Dung Dịch

Ch¬ng I: Sù ®iÖn li
Câu 1. 








 


!
"
#
 !
$ 

%


&'
#
(
)&(

*+,

 )!

-./ ')      

 01+
,

2)


Câu 2. 234



0/

54,
6
+7

89+



5:
;
8
;
<
A. 
!
'*
!
'
!
=
!
=

> )''

'*"

'"


!
>
B. 

"

'%
!

!


> 2)%'

"



''

>
Câu 3. +





?*'
!
#
'
!
'
#
"

#
!'
!
#

 
!
&
)

-./) )

) ')&

*+,

)
2)!

0@+,

)
Câu )%

+0/





?*54870/

+

A/

/
B<
)') )

'
!
) ')"

) 2)


')
Câu 5. '



?*54C

0/

C7+

8457
6
A<
)

'
!
) )

') ')') 2)%')
Câu 6. ')&*+D% 

AEF)7

+57
;
8G*
6
*+D
% 


)H
#F
I) )FI) ')H
#&
I)
2)&)H
#&
I)
Câu 7.=
6
0

+

?*54C7+A
6
A
6
0

+57
6
<
)I+"

'


→I+'

"

) )'+
!
→
+'
!
)
') '*'

→''* 

) 2)'*+
!
 →
'*
!


+)
Câu 8. 7
;
HH8*+D 

 H)&I/

HH8*+D% 
H)&I50/
;
*+D)
a) ,

7

+57
;
8G*
6
 
#
+*+D<'
;
5

A

5*

+)
)H)(&I) )H)&&I) ')H)B&I) 2))&I)
b) ,

:
6
,

*+J
!
HK2E)+G85:
6
*+

*+J
<
;
5

A

5*

+)
)L!)F8) )L&)F8) ')L&8) 2)FH8)
Câu 9.'
;
*A

-:
6
*5*

+
A. 

9+



C
6
M+A
B. ./

9+



C
6
M+
;
A
C. =
6
0

++987
;
/

87
;
-./

A
6
0

+
;
A
2) 


6
5:

*5*

+
Cõu 11.'

N
!
+
!
#

#
'
#
)'?*547;
57

+/

+*+D<
)N
!!
#

#
)

N
!
'
#

!
#
')+
!
#
'
#
2)
N
!


'
#

#
Cõu 12)''

')+

*
6
/

?**

?<
)'
!
>

'
!
)

>')"

>

"

2)


!
=

>


!
=)
Cõu 13.Các dung dịch sau đợc xếp theo chiều tăng dần về độ pH (Chúng có cùng
nồng độ)
A. H
2
S ; NaCl ; HNO
3
; KOH. B. HNO
3
; H
2
S ; NaCl ;
KOH.
C.KOH ; NaCl ; H
2
S ; HNO
3
. D. HNO
3
; KOH ; NaCl ;
H
2
S.
Cõu 14. '


!
'
!
'

"

!

'
!
)34
;

5

A

5*

+)
)!

AEB )

AOB ')!

AEB
2)!

APB
Cõu 15.%

+0/

?*54870/

+APB<
'
;
5

A

5*

+)
)

" )%' ')

'
2)%
!
=

Cõu 16.'+8

?*545:

*5:
;
8
;
<
)

8%
!


"

' )

8'
' %

"

')

8!'
!
'
!
'"

2)8


'
!
"


!
%
Cõu 17.'

''
!
' '!

")34
;
5

A


5*

+)
)!

AEB )

AOB
')!

AEB 2)!

APB
Cõu 18.'"
#


"
#

#


!

!


>'
;
5

A

5*

+
) "
#-./ )"
#


-./

') "
#2)"
#


-./
-./
Cõu 19.'''>+

*
6
/

?**

?<
)

>)

'
!
' >


'
!
'
')"

>"

2)">")
Cõu 20.'A
6
0

+'
!
'
#


'
!
'
#

!

!


)'
!
'
#-./ )'
!
'
#


-./

')'
!
'
#







 2)'
!
'
#


-./





-./
Câu 21.'

?*54

*

+7

+57
;
I*+D

Q5:
;
7



<
)


!
)

"

') 

2)

"


!
Câu 22.'





50/
;
5

?7

0

0
;
0?*
)'
!
R
 )%

'
!
!)

)I+ 

&)=


R
()


!
B)'
!
L)

'
?





01+,




)!&(B) )!( ')!(B 2)!(L
Câu 23.'
;
5D+,
S
-./?
)





C
6
M+

-./





C
6
M+ 
R

)





C
6
M+
;


-./





C
6
M+

')





C
6
M+

-./





C
6
M+

2)





C
6
M+

-./





C
6
M+
;


Câu 24.
;




?*54?<
)2*+D

0



) )2*+D
-./

0

 
R
')2*+D8*7

C7+-+/



,

M
;
-./) 2)2*+
D
!


T

UOH
#B
Câu 25. 20
;


,



,




;


?*545:
6
A-:
;
C:

8/

-./
C7+<
),



+0/

) )=
6
0

+:
;
A) ')=
6
0

+
/

)2)

5*

+)
Câu 26.9+

?*54

:
6
*

+

8M
;
+87
;
<
)I+

"

R
'
R
+

) )




!
'
R
)
')N

'*

"
R
'
R
) 2) 
R




N
!
Câu 27.'
;
*5*

+
)V

DAM+57
;
+
6
8) )V

DAM+
57
;
M+)
')2*+D

AOB

8W*4

,

8

) 2)2*+D

A
OB

8W*4

,

8

5
6
)
Câu 28.+

*+D?*54%

'
!
%''
!
' 

'
"



"'
!


-:*

AOB<
) ) ')! 2)
Câu 29.2*+DX0

8'

-8I+

8'
#


8
!
#
)
:
6
*0



?*54-:
6
*Y87

W*:
;
+9-<
)-E )-E ')-E
2)E-
Câu 30.'8



A*
;






0

8 A*
6

?*A
6
0

+


)B )H ')OB 2)PB
Câu 31.7
;
Z

8
;


AE&/

Z

-./8
;


AEF
*50/
;
*+D

AE(),
6
?7

Z

GZ



1
) )F ') 2)F
Câu 32.2*+D0





'
!
R
'
!
R



"

R
):

*

W*4

,

8'

 



:
6

;
50/
;

)


6


+0



) )%7+
;
50/
;



+)
')


6


+0








) ')
;
50/
;

"

#


'
!
#
Câu 33.+

M
;
A

?*54M
;
A



*

+7


;
+87
;
<
)'
!




'
!
)
!


'
!
')




%  2)'

+
!
Câu 34.'0





'





I+

'
#
):

*C7+50
:8
;


*

+



?*54

:
6


:

*

C
6

<
)2*+J

"

0

5*
6
) )2*+J%

'
!
0

5*
6
)
')2*+J 0

5*
6
) 2)2*+J

'
!
0

5*
6
)
Câu 35.7
;
QHH8% I/

&H8
!
=

I7

+57
;
8G
*
6
8*7

+*50/
;


 )H!!I )H((I ')
HI 2)I
Câu 36.'HH8% 

HH8'
!
I*50/
;
BL+C:

*
6
C)
'
I
*
6
% 


)&I )!&I ')&I

!&I 2)&IM
;

!&I
Câu 37.7
;
H8'HH&I/

H8

"

HHB&I):

*:
6

,

?*CA7
;
-M

+7
6
+:
6
,

*
6
5

*A*
6
*50/
;




) ) ')! 2)&
Câu 38.340
;
5

:
;
0/
;
+
6
4C:80

0


!
'
!


N'
!

)'

C:

*
6
8

**5
6
) )'

C:

*
6
8

**
;

;


-
;

C,

?*
6
:)
')'

-
;
C,

?*
6
:) 2)'

C:

*
6
8

**5
6
-
;
C,


?*
6
:)
Câu 39.=
6
0

+57
6
+



5:
;
,
6


:
6

6
4C
)
;




C:

*
6
) )
;




C,

)
')
;




5:
;
4:

*) 2)'

,



87
;
+!5:

*C:
;
:)
Câu 40.:

*A*
6


&

A*
6


H5:

*CM
6
+5D


?*545*

+<
)2*+D

T

U/

/) )2*+D

,

-./
8
;
/)
')2*+D

,

-./8
;
/) 2)2*+D

,


8
;
/)
Câu 41.'H&LL&+

'

HH8 

AE)[*?7?*
5



8+*7
;
*50/
;


+

DA

?*54<
)APB )AOB ')AEB 2)%7+

5J
50/
;
)
Câu 42.=
6
0

+

0/

54

A
6
0

+57
6
+<
)$

"

\$"



)N
!

!
! \
N 
!
!
!
')N
!

!
%]\N
!


]

%
!
2)$N
!

!
\
$
!


N
!


Câu 43)I7
;


T 
#
UE&)H
#H
I)I70/

+*
6



) )*+,

 ')-./ 2)C7+


5D50/
;
)
Câu 44.'

:
;
0/
;
++
6
4C0

0

"



^/
;
A


'
!


%

'
!
<
)%7+

:
;
0/
;
++) )'

-
;
C,



+4)
')I7
;


?*8/



-
;
C,



) 2)'



C:

*
6
8

*M

+)
Câu 45.'-M

+?*7


;
+'
!
'  '
!
'
#


)
0/

+/
;
A

?*54

857
;
5:
;
*
6
'
!
' +
6
8<
)=3+ )
6
:8

+
;
'


')
6
:8



+
;
  2)
6
:8



+
;
')
Câu 46.'

:
;
0/
;
++
6
4C
6
0

0

5:

0 

'
!
<
)%7+

:
;
0/
;
++)
)'

C:

*
6
CM

+*

:
;
C7++ 0)
')'

C:

*
6
CM

+*

:
;
C7++ 0
2)'

C:

*
6
CM

+*

:
;
+ 0
Câu 47.'

:
;
0/
;
++
6
4C0

0

'/

0



$

<
)%7+

:
;
0/
;
++) )'

C:

*
6
8

*M

+*

:
;
C7+
+'0)
')'

C:

*
6
8

*M

+*

:
;
+'0)
2)'

C:

*
6
8

**5
6
*

:
;
+'0)
Câu 48.
6


+
;
AA


!


4*4:
6
8

*7

+)
0/

+/
;
A

?*54

88

**
6
5
;
8:<
)[*
;

!
)'

:

+
;

')
')'

:

+
;
%

'
!
) 2)'

:

+
;



')
Câu 49.%

'
!
0

0





N
!

!

!
R

C:

*
6
*50/
;



) 
!
N 
!
)'
!
 
!
N 
! 
')'
!

2)N 
!
'
!
Câu 50.' 

5:

0

&H8X

0






"

#


!
#


4

(&+C:

*
6
50/
;

;


5*

+*50/
;
L5C
87
;


C,

)7

+57
;
8*
6
8^8*7

+X


)"

I




!
I )"

I




!
I
')"

I




!
I 2)"

H&I




!

I
Câu 51.2*+DX

0






N

N
!

!

R
)[:
6
0

+8
?0
;


8M
;
*
6


+X

*

+







?*54<
)2*+DC:

8+

4W*4

,

8

"

5M
;
'*) )2*+DC:

8
+

4W*4

,

8)
')V

4W*4

,

8

"

5M
;
'*) 2)'



C

)
Câu 52.+
!
=



-:*
;
C

*<
)! ) ')& 2)(
Câu 53.'0

0



'
!
5:

0

'*+D*50/
;



)AEB )AOB ')APB 2)'5:

*

:
6

5*

+)
Câu 54)'0

0

'



'
!
,
6
:
;
8*+D*50/
;




)AEB )AOB ')APB 2)'5:

*

:
6

5*

+)
Câu 55.'0

0

'

'
!
,
6
:
;
8



5*

+*+
D*50/
;



)AEB )AOB ')APB 2)'5:

*

:
6

5*

+)
Câu 56.%_``*+D 5a0b*+D'
!
?cd4
e0f+
)CaW*dCg
)'hCaiCj+`*ke0++4?*5h*f+Ca
il*kebM+m ')'hCaiCj+*k
en*m?*5h``5aa)
2)o*f+Cai*keM+m5ap5l
Câu 57.Iq*+Dr8

48'

.8'
!
#
8'
#
)e
r:e+94.50fg5Db
).E4 )4E. ').E4 2)4E
.
Câu 58.2*+D'hAE!mA3+*+Db4-s+0t
-:*m5u*50f*+DhAE<
)m )Hm ')m 2)HHm
Câu 59.q(HH8*+D'ItHH8*+D &I
*50f*+DX)VgDAi*+DXb
) ) ')HB 2)!
Câu 60.'gk0t54

' ''
!
' '*"


+' 
!
)'gk5e4a*b
)

''
!
'  
!
 ) 
!
'
!
' 


')

'
!
'  
!
+'

 2)

'
!
' '*"


Câu 61. :8FHH8

bHH8*+D'hAE*50f*+
D)_*+DhA-s+-:*<
)! ) ') 2)
Câu 62.Iq*+DrH8

>H8I+

>HH&8'

>H&
8'
!
#
>b8'
#
)Zv4h+gDb
)H!8 )HH8 ')H)!&8 2)H&
8
Câu 63.'m-:*+8 5uA50f&HH8*+DhAE<
)H+ )H+ ')H!+ 2)H)+
Câu 64.Zt*+D4a*'
!
' HHIw+5q8i


h+gDb?*54<
)s+HHI )%7+g5D50f
')ot/HHI 2)_/HHI
Câu 65.VgDx?yi0tAz*qb
)"ph8{ib )"ph8{i-./b
')|A?*k 2)e5q
Câu 66. 0t5h+J++W*g5egk+0t<
)I70}+5e -)*+87C7+Ap
)*+87Ap )l:Ca5tgk
Câu 67.
Thêm

900

ml

vào

100ml

dd

ApH

=

9

.

pH

của

dd

thu

được

sẽ
bằng:
A.

9 B.

11 C.

10 D.

8
Câu 68.b*+D hAE>b*+D

"


hAE)
[uAdr+5itZ


x*+DmZ


x*+D)~*e
+9
Z


bZ


b
)Z


EZ

-)Z


EZ

)Z


EZ

)
kd5a*?
Câu 69: '``*+D Ib*+Dhr(B+'
!

5aC*50fB+Cai`+l)ux*+D 53•+
b)))x
)H& )H( ')H(& 2)H&{H(&
Câu

70.

_

`

`

*+

D

 

b

*+

D

X

k4

*+

D

€
5
z)

_

aA

*+

D

 b

k4

*+

D

+

•

l)

"*
5
h

_
`

`

*+

D

'

b

k4

*+

D

€
 5
z

_

aA*+

D

'
k4

*+

D

•

:

+

?*y)

2*+

D

X

b

*+

D

b

?*
5
4<
)



)

"


!
')

N

"


!
2)

"

Câu

71.

:8

&H

8

*+

D

% 

I

b

H

8

*+

D


!
=


I)
%y

0f+

g

8*y

*
50f

+

*+

D

b
)

H

+8

%

=

>

L&

+8

%
!
=

)

H

+8

%

=

>

B

+8
%
!
=

')

H

+8

%

=

>

!&

+8

%

=

2)

!&

+8

%

=

>



+8

%
!
=

Câu 72:'gAdr+?*
'

→'
#

!




!





 
#

'*"

&

→'*"

)&

!
"
!
#



!


"
!
#

"
!
#




"
!
 
#
&



5
h+



J

b



+

g

Ad

r+
)





! )



& ')



!



& 2)





&
Câu

73:

q

!

*+

D"


HI>


!

HI>

'

H!I

t

9+

u

x

-s+

*

*
5
0f*+

D

)

ok4

!HH

8

*+

D

Ad

r+

t

Z

x

*+

D+w8

 

HI

b

% 
HFI

*
5
0f

*+

D

'

h

A

E

)

Vg

D

Z

b
)

H

x )

H

x ')

H

x 2)

H!

x
Câu

74.



5D

+‚



R

-./

i



g

k

b



*q

34

b

0t
5
4

b

g

k01+

x

<
)

'
!
#


'
!
'
#
)

$ 




!


"

#





')$ 


!
'
!
#


2)


'
!
#


'
!
'
#
Câu 75: dd Ch
3
COOH 0,01M có pH = 3. Độ điện ly 2 của CH
3
COOH trong
dd là
a. 0,5% b. 10% c. 2% d. 2,5%
Câu 76.qLx*+D'hAEt!(x*+D'hA
E50f&x*+D'hAb
)& -)L ) )&
Câu 77. 'g?*


"

#
"

#
'


&

#

!
'
!
#
)'gh
xb
)"

#
"

#
'


&

#
)



!
"

#
')
!
'
!
#



2)'
!
#
'


&
#


Câu 78. 'g'
!
'
#
"

#
'
!
#
'
!
#
"
#
"
#
"
!
#

"
!
#



'
#
'
(

&

#
)'ghx-.b
) '(& #"#'!' #' !#
) '(& #'#' !#
') "#' !#" !#" #" #
Câu 79. Iq*+DhrbN

H8b
!
H8b
b'
#
8b"

#
48)%7l*+D*50f(F+8
kjC)VgD4b
)H>H )H>H! ')H!>H 2)H!>H
Caâu 80. 2*+D+w8&I+



'

H8'
#
bH8
!
#
)
:8``*+D%

'
!
Ib*+D5aC0f+Cait
kux*+D%

'
!
bb
)&H8 )!HH8 ')HH8 2)&H8
Caâu 81.q(HH8*+D'ItHH8*+D 8G
*50f*+DhAE)x
)HB&I )I ')I 2)&I
Caâu 82.q&H8*+D
!
8Gt&H8*+D 


HI*50f*+DX)[u*+b0f+-./0+XmHH8
*+D'HI)VgDb
)H&I )HB&I ')HI 2)&I
Caâu 83.2*+DXr^fA 8Gb 

-8G)[u
*+b&H8*+DXm(H8*+D'HI)I{Cg8q
0f+0*+D

'
!
bHH8*+DXk4lbH!F+8
Cai)-m0fb
)HIbHHI )HIbHHLI
')HHLIbHHI 2)HHLIbHHI
Caâu 84.'*b?*545ƒ+Chn?p5e<
)"p5eb?pb8qkb0tb*+D
-)"p5eb?pA8qk0tgz+iJ+5e
)?p5eb?pA8qkb0/+b8Ck5h
+0t4•l+gh+d4)
)"p5ebW*gh#C„
Caâu 85. Z?*+Dig8*y-./Q5e<
)28*y-./hCdM+A+*+D
-)2gfAAmhCdM+Q5e
)2h?p*4uilbJ+
)2A„iƒ+Q50f5e
Caâu 86. 'kb?*54bk5e<
)0f*4 -)0t+*4:k )?*…* )
+*./
Caâu 87. 234kb?*54`gz+t*+D'`gz+
t*+D <
)=- 

$ N


!
-) 
!



!


'
!
)

"


!



!
)'
!
$ $ 

Câu 88: 2*+D'b*+D'
!
' h•+w+5q8GAi
*+D0/+
r+bb4)~*e+9b4b+darHHA„'
!
' 
hA„5e
A. 4EHH) B. 4E) C. 4E#) D. 4E)
Câu 89: +g*+D
!
'

"

' 

%"


I+
!


34+w8gk
5n*gz+50ft*+D'
!



b
A. 
!
'

"

) B. 
!
' 

%"




"

)
C. '

"

' 

) D. 
!
' 

%"


I+
!


)
Câu 90: qHH8*+D+w8 


HIb HItHH
8*+D+w8


"


HH!B&Ib'HH&I*50f*+DX)VgDAi
*+DXb
A. B) B. ) C. ) D. ()
Câu 91: 'Zx*+D Ib*+DrH8

"


!
bH8

"

5aCAdr+bb*50fBL+8Cai)VgDtkiZ5u
*50f0f+Ca
i:b
)H&) )H!&) ')H&) 2)HH&)
Câu 92: 'gk


!


"


!
$ 

"%

"
!

'
!
)"yk5n*Ad
r+50ft*+D'*+D b
)) )&) ')B) 2)()
Câu 93: qQZ8*+D HHItZ8*+D'HH!I
50fZ8*+D†)2*+D†hAb
)) )!) ')) 2))
Câu 94


'

34

g

k



%")



'


&


'






?./

'
!
' ' '' 

)

"y

k

5e



b


)

! )

 ')

& 2)


Câu 95


q

HH

8

*+

D

h

A

E+w8

'

b


!

t

HH

8

*+
D

 

w+
5q



8G

*

50f

HH

8

*+

D

h

A

E

)

Vg

D

ib

-a

+

8‡

*+

D
T

UT 
#
U

E

H
#

)

H& )

H!H ')

HH! 2)

H
Câu 96 'H8=


&

b*+DrH!&8% )2*+D*
50fhgk
)%
!
=

%

=

)%

=


%

=


')%
!
=

%  2)
!
=


%

=

Câu 97 Hỗn hợp ( Mg, Al) pư với 250 ml dd hỗn hợp gồm HCl 0,2M và
H
2
SO
4
0,5M. Sau pư kết thúc thu được 4,368 lit khí ở đkc. Trong pư trên:
A. axit vừa đủ B. không xác đònh được C. axit dư D. axit
thiếu
Câu 98 Dự đoán hiện tượng xảy ra khi thêm từ từ dd Na
2
CO
3
vào dd
FeCl
3
:
A. có kết tủa và bọt khí B. có bọt khí C. không
có hiện tượng D. có kết tủa
Câu 99 Cho m gam hỗn hợp Mg và Al vào 250 ml dd X ( HCl 1M và
H
2
SO
4
0,5M) thì thu được 11,144 lit khí ở đkc và dd Y. Coi thể tích là không
đổi thì dd Y có pH là:
A. 6 B. 1 C. 2 D. 7
Câu 100  Cho mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước dư thu được dd X và
3,36 lit khí ở đkc. Để trung hoà X cần 75 ml dd H
2
SO
4
aM. Giá trò của a là:
A. 1 B. 1,5 C. 1,25 D. 2
B. ®Ị bµi
134. §iỊn c¸c th«ng tin vµo nh÷ng « trèng trong b¶ng sau, nÕu ®óng ghi dÊu x,
nÕu sai th× ghi dÊu 0.
Lµ ph¶n
øng oxi ho¸
khư
Lµ sù ph©n chia
chÊt ®iƯn li thµnh
ion
Lµ ph¶n øng
ph©n hủ
Sù ®iƯn li
Sù ®iƯn ph©n
Sù nhiƯt
ph©n ®¸ v«i
(CaCO
3
)
135. Theo Ahreniut th× kÕt ln nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. Baz¬ lµ chÊt nhËn proton.
B. Axit lµ chÊt nhêng proton.
C. Axit lµ chÊt khi tan trong níc ph©n li ra cation H
+
.
D. Baz¬ lµ hỵp chÊt trong thµnh phÇn ph©n tư cã mét hay nhiỊu nhãm OH.
136. Chän c¸c chÊt lµ hi®roxit lìng tÝnh trong sè c¸c hi®roxit sau:
A. Zn(OH)
2
.
B. Sn(OH)
2
.
C. Al(OH)
3
.
D. C¶ A, B, C.
137. ChØ ra c©u tr¶ lêi sai vỊ pH:
A. pH = - lg[H
+
]
B. [H
+
] = 10
a
th× pH = a
C. pH + pOH = 14
D. [H
+
].[OH
-
] = 10
-14
138. Chọn câu trả lời đúng, khi nói về muối axit:
A. Dung dịch muối có pH < 7.
B. Muối có khả năng phản ứng với bazơ.
C. Muối vẫn còn hiđro trong phân tử.
D. Muối tạo bởi axit yếu, axit mạnh.
E. Muối vẫn còn hiđro có khả năng phân li tạo proton trong nớc.
139. Chọn câu trả lời đúng về muối trung hoà:
A. Muối có pH = 7.
B. Muối tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh .
C. Muối không còn có hiđro trong phân tử .
D. Muối có khả năng phản ứng với axit và bazơ.
E. Muối không còn hiđro có khả năng phân li tạo proton trong nớc.
140. Hãy chọn câu trả lời đúng: Phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện
li chỉ có thể xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện sau:
A. tạo thành chất kết tủa.
B. tạo thành chất khí .
C. tạo thành chất điện li yếu.
D. hoặc A, hoặc B, hoặc C.
E. cả A, B và C.
141. Trong các chất sau chất nào là chất ít điện li?
A. H
2
O B. HCl
C. NaOH D. NaCl
142. Nớc đóng vai trò gì trong quá trình điện li các chất trong nớc?
A. Môi trờng điện li.
B. Dung môi không phân cực.
C. Dung môi phân cực.
D. Tạo liên kết hiđro với các chất tan.
143. Chọn những chất điện li mạnh trong số các chất sau:
a. NaCl b. Ba(OH)
2
c. HNO
3

d. AgCl e. Cu(OH)
2
f. HCl
A. a, b, c, f. B. a, d, e, f.
C. b, c, d, e. D. a, b, c.
144. Chọn câu trả lời đúng khi nói về axit theo quan điểm của Bronstet:
A. Axit hoà tan đợc mọi kim loại.
B. Axit tác dụng đợc với mọi bazơ.
C. Axit là chất cho proton.
D. Axit là chất điện li mạnh.
145. Hãy chọn câu trả lời đúng trong số các câu sau:
A. axit mà một phân tử phân li nhiều H
+
là axit nhiều nấc.
B. axit mà phân tử có bao nhiêu nguyên tử H thì phân li ra bấy nhiêu H
+
.
C. H
3
PO
4
là axit ba nấc .
D. A và C đúng.
146. Chọn câu trả lời đúng nhất, khi xét về Zn(OH)
2
là:
A. chất lỡng tính.
B. hiđroxit lỡng tính.
C. bazơ lỡng tính.
D. hiđroxit trung hòa.
147. Theo Bronstet thì câu trả lời nào sau đây là đúng?
A. Axit hoặc bazơ có thể là phân tử hoặc ion.
B. Trong thành phần của axit có thể không có H.
C. Trong thành phần của bazơ phải có nhóm OH.
D. Trong thành phần của bazơ có thể không có nhóm OH.
E. A và D đúng.
148. Dãy các chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng
với dung dịch NaOH?
A. Pb(OH)
2
, ZnO, Fe
2
O
3
B. Al(OH)
3
, Al
2
O
3
, Na
2
CO
3
C. Na
2
SO
4
, HNO
3
, Al
2
O
3
D. Na
2
HPO
4
, ZnO, Zn(OH)
2
E. Zn(OH)
2
, NaHCO
3
, CuCl
2
149. Theo Bronstet ion nào sau đây là lỡng tính?
a. PO
4
3-
b. CO
3
2-
c. HSO
4
-
d. HCO
3
-
e. HPO
3
2-
A. a, b, c. B. b, c, d.
C. c, d, e. D. b, c, e.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×