Tải bản đầy đủ

Tiết 3 bài 1 : Một số khái niệm cơ bản


3/ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU :
c/ Các yêu cầu của hệ CSDL :
Tính cấu trúc :
Tính cấu trúc :
Thông tin được lưu trữ theo
1 cấu trúc xác đònh :
-
Dữ liệu ghi vào CSDL được
lưu dưới dạng các bản ghi.
-
Hệ QT CSDL cần có các
công cụ khai báo cấu trúc
của CSDL.

Tính Toàn vẹn :
Tính Toàn vẹn :
Các dữ liệu khi lưu trữ trong
cơ sở dữ liệu phải thoả mãn
một số ràng buộc, tuỳ thuộc
vào hoạt động của tổ chức
mà CSDL phản ánh.
Tính nhất quán :
Tính nhất quán :
Sau những thao tác cập
nhật dữ liệu và ngay cả khi
có sự cố (phần cứng hay
phần mềm) xảy ra trong quá
trình cập nhật, dữ liệu trong
CSDL phải được đảm bảo
đúng đắn
Tính an toàn và
Tính an toàn và
bảo mật thông tin :
bảo mật thông tin :
CSDL cần được bảo vệ an
toàn, phải ngăn chặn được
những sự truy xuất không
được phép và phải khôi
phục được CSDL khi có sự
cố xảy ra.
Tính không dư thừa :
Tính không dư thừa :
Vì một CSDL phải phục vụ
cho nhiều mục đích khai
thác khác nhau nên dữ liệu
phải độc lập với các ứng
dụng, không phụ thuộc vào
một số bài toán cụ thể.
Tính độc lập :
Tính độc lập :
CSDL thường không lưu trữ
những dữ liệu trùng lặp
hoặc những thông tin có thể
dễ dàng suy diễn nay tính
toán được từ những dữ liệu
đã có. Sự trùn lặp thông tin
làm lãng phí bộ nhớ và
không nhất quán thông tin

3/ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU :
c/ Các yêu cầu của hệ CSDL :
d/ Một số ứng dụng :

Cơ sở giáo dục và đào tạo.

Cơ sở kinh doanh.

Cơ sở sản xuất.

Tổ chức tài chính

Cơ quan điều hành các dòch vụ

Ngân hàng.

Hãng hàng không.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×