Tải bản đầy đủ

Đề tài- sáng kiến Kinh Nghiệm- Khá hay

Mét sè ph¬ng ph¸p gi¶i ph¬ng tr×nh nghiÖm nguyªn
Hoµng V¨n Thµnh THCS CÈm §µn–
1
Một số phơng pháp giải phơng trình nghiệm nguyên
Xác nhận của hội đồng khoa học trờng THCS Cẩm ĐànT/M HĐKH nhà trờng
Hoàng Văn Thành THCS Cẩm Đàn
2
Mét sè ph¬ng ph¸p gi¶i ph¬ng tr×nh nghiÖm nguyªn
Hoµng V¨n Thµnh THCS CÈm §µn–
3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×