Tải bản đầy đủ

tác động của nội lực


bµi 8
bµi 8
T¸c ®éng cña néi lùc ®Õn ®Þa h×nh
T¸c ®éng cña néi lùc ®Õn ®Þa h×nh
bÒ mÆt tr¸i ®Êt
bÒ mÆt tr¸i ®Êt

I. nội lực
I. nội lực

Là lực phát sinh ở bên trong Trái Đất

Năng lực sinh ra nội lực là nguồn năng lượng từ:

Sự phân hủy các chất phóng xạ

Sự dịch chuyển các dòng vật chất theo trọng lực

Năng lượng từ các phản ứng hóa học


.......

ii. t¸c ®éng cña néi lùc
ii. t¸c ®éng cña néi lùc
§éng ®Êt ë Tp Mªxic« Nói löa ë ®¶o Hawai (Hoa K×)
T¸c ®éng cña néi lùc sinh ra hiÖn t­îng
®éng ®Êt, nói löa ...

1. vận động theo phương thẳng đứng
1. vận động theo phương thẳng đứng

Vận động theo phương
thẳng đứng là vận động
xảy ra rất chậm trên một
diện tích rộng lớn khó
nhận biết.

Kết quả: gây ra hiện tư
ợng biển tiến và biển
thoái.

Hiện tượng này vẫn đang
diễn ra trên Trái Đất.

Xe « t« ®i trªn ®ª biÓn ë Hµ Lan
Xe « t« ®i trªn ®ª biÓn ë Hµ Lan
Mét vïng ®Êt thÊp h¬n mùc n­íc biÓn
Mét vïng ®Êt thÊp h¬n mùc n­íc biÓn

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×