Tải bản đầy đủ

Chương I - Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

06/25/13 1
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
dự giờ chuyên đề toán 6
dự giờ chuyên đề toán 6
06/25/13 2
2 . 2 . 2
a . a . a . a
2
3
a
4
=
=
a
n
=
a . a..... a
( n ≠ 0)
n thõa sè
Định nghĩa:

Định nghĩa:

Luü thõa bËc n cña a lµ tÝch cña n thõa sè b»ng nhau, mçi
thõa sè b»ng a:
06/25/13 3
Tích các thừa số bằng nhau Luỹ thừa Cơ số Số mũ Giá trị của luỹ thừa


Bài ?1
Bài ?1

iền vào chỗ trống trong bảng sau:
3 . 3 . 3
9
2
3
3
3 3 27
9 . 9 9 812
3 4
3 . 3 . 3 . 3
3
4
81
10
21
10 21
10 . 10 . 10
21 tha s 10
100..0
21 ch s 0
06/25/13 4
* Chó ý:
* Chó ý:
a
2
a
3
cßn ®­îc gäi lµ a lËp ph­¬ng
(hay lËp ph­¬ng cña a)


* Quy ­íc:
* Quy ­íc:
a
1
a
=
cßn ®­îc gäi lµ a bình ph­¬ng
(hay bình ph­¬ng cña a)
06/25/13 5
0 1 2 3 4 5
n
2
n
3
n
n
Tính nhẩm
Tính nhẩm
0
0
0
0
1
1
1
1
4
4
8
8
9
9
27
27
16
16
64
64
25
25
125
125
* Chú ý : 1
* Chú ý : 1
n
n
= 1
= 1

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×