Tải bản đầy đủ

Bồi dưỡng Toán 9 đề 2

ĐỀ KIỂM TRA 2
(Thời gian làm bài: 150 phút)
Bài 1: a) Giải phương trình căn thức:
b) Chứng minh đẳng thức:
Bài 2: a) Khai triển biểu thức thành dạng 2k + 1 và phân tích k
thành các thừa số.
b) Cho số nguyên A là tổng binh phương của hai số nguyên dương liên tiếp.
Hãy chứng minh rằng A không thể la tổng lũy thừa bậc 4 của hai số nguyên dương
liên tiếp.
Bài 3: Cho a, b, c là 3 số không âm thỏa mãn điều kiện:
(1)
a) Chứng minh bất đẳng thức :
(2)
Hỏi từ (2) có thể suy ra (1) được không? Vì sao?
b)Cho p, q, r là 3 số thực thỏa mãn điều kiện . Chứng minh
bất đẳng thức:
Bài 4: Gọi a,b là là hai nghiệm của phương trình ; c,d là hai
nghiệm của phương trình h . Chứng minh hệ thức :
Bài 5: Cho hai đường tròn (O, R) , (I, r) (R>r) tiếp xúc ngoài với nhau với A là
tiếp điểm. Gọi B, C là hai điểm di động lần lượt trên (O), (I) sao cho
a) Chứng minh trung điểm M của BC nằm trên 1 đường tròn cố định khi B,

C thay đổi.
b) Kẻ AH vuông góc với BC. Chứng minh H cũng nằm trên một đường tròn
cố định khi B, C thay đổi.
c) Chứng minh rằng:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×