Tải bản đầy đủ

BÀI GIẢNG điện tử QUAN hệ QUỐC tế các nước ĐANG PHÁT TRIỂN TRONG QUAN hệ QUỐC tế HIỆN

Chuyên đề
CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN TRONG QUAN HỆ QUỐC
TẾ HIỆN NAY

www.themegallery.com

Company Logo


CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN TRONG
QUAN HỆ QUỐC TẾ HIỆN NAY

NỘI DUNG

THỰC TRẠNG CỦA CÁC

VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA

NƯỚC ĐANG PHÁT

CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT


TRIẾN TRONG QUAN HỆ

TRIỂN TRONG THẾ GIỚI

QUỐC TẾ HIỆN NAY

www.themegallery.com

ĐƯƠNG ĐẠI

Company Logo


1. THC TRNG CA CC NC ANG PHT TRIN TRONG
QUAN H QUC T HIN NAY

1.1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển
Khái niệm
Các nớc đang phát triển là khái niệm dùng để chỉ các quốc gia, dân tộc ở
châu á, châu Phi và Mỹ Latinh, vốn là thuộc địa, nửa thuộc địa của chủ nghĩa thực
dân, đế quốc, nay đã giành đợc độc lập về chính trị, nhng về kinh tế, khoa học kỹ
thuật... ít nhiều còn phụ thuộc vào các nớc phát triển, hiện họ vẫn đang trong quá trình
đấu tranh lựa chọn con đờng phát triển cho dân tộc mình.

www.themegallery.com

Company Logo


1.1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển

Diễn ra từ rất sớm ngay từ khi các nớc thực dân, đế quốc tiến hành chiến tranh xâm lợc áp đặt chế độ nô
dịch thực dân (TK XVII - XVIII) đến trớc cách mạng tháng Mời Nga (1917)

Cách mạng tháng Mời Nga (1917) thắng lợi.
Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bớc
sang giai đoạn mới

Nm1960, Liên hiệp quốc thông qua Tuyên ngôn

Về thủ tiêu hoàn toàn chủ nghĩa thực dân, trao trả

độc lập cho các quốc gia dân tộc,

triển

phátthuộc địa"

Nhng nm 70 (TK XX), CNQ áp dụng CNTD kiểu mới. Nhờ biết kiên trì đấu tranh, nỗ lực vơn lên
của chính quốc gia, DT mình, nhiều nớc đang phát triển đã đạt đợc những thành tựu to lớn.

www.themegallery.com

Company Logo


1.2. Thực trạng các nớc đang phát triển hiện nay

KINH T

Đại bộ phận các nớc đang
phát triển hiện nay vẫn là
các nớc nghèo, kinh tế lạc
hậu, bị lệ thuộc nặng nề
vào hệ thống kinh t
TBCN

www.themegallery.com

Các nớc đang

Đại bộ phận các nớc

phát triển chiếm 80% dân

đangphát triển rơi vào tình

số thế giới nhng ch

trạng nợ nần chồng chất và

chiếm 14%
GDP thế giới

Company Logo

có xu hớng ngày càng tăng


1.2. Thực trạng các nớc đang phát triển hiện nay

Một là

Do phải gánh chịu những hậu quả

NGUYấN NHN

nặng n từ chính sách thực dân

Hai là

Chủ nghĩa thực dân bóc lột + bất bình
đẳng trong quan hệ kinh tế quốc tế

Ba là

Nhiều nớc luôn ở trong tình trạng
mất ổn định về chính trị - xã hội

Bốn là

www.themegallery.com

Thiếu một chiến lợc phát triển KT XH đúng đắn, phù hợp với điều kiện cụ
thể của mỗi nớc

Company Logo


1.2. Thực trạng các nớc đang phát triển hiện nay

Về chính trị

Từ các nớc Q

Tớch cc đấu tranh nhằm

Hu qa

Hu qua

thực hiện các mục tiêu của

chin tranh

chin tranh

thời đại là hoà bình, độc lập
dân tộc, dân chủ

Vè SAO?

và tiến bộ xã hội

Trình độ kinh tế xã hội thp
Text
kộm

Chế độ độc tài, quan

Textchủ
liêu mất dân

www.themegallery.com

Company Logo


1.2. Thực trạng các nớc đang phát triển hiện nay

Kể từ khi
đến nay
giành độc lập,
nhiều nớc

Tuy vậy,

đang phát triển

đại bộ phận

đã đạt đợc

các nớc

nhiều thành tựu
trong phát triển
VH - XH.

đang phát triển

VN HểA X HI

vẫn còn trong

Đặc biệt ở

tình trạng

các nớc lựa

lạc hậu,

chọn con đờng

trình độ thấp

XHCN,
hoặc đã
công nghiệp hoá
thành công.
www.themegallery.com

Company Logo


2.Vai trò, vị trí của các nớc đang phát triển trong thế giới đơng đại

Th hai

Th nht

VAI TRề

Các nớc đang phát triển là
một lực lợng chính trị quan
trọng trong cục diện chính
trị thế giới
hiện nay

www.themegallery.com

Các nớc đang phát triển
hiện nay là lực lợng to lớn
thực hiện các mục tiêu của
thời đại. Họ ý thức rõ điều
này và đang nỗ lực thực
hiện thông qua các tổ chức
quốc tế của họ

Company Logo


2.2. Vị trí của các nớc đang phát triển trong các mối quan hệ quốc tế

1

2

3

Trong quan hệ với các n

Trong quan hệ với các n

Trong quan hệ giữa các

ớc t bản chủ nghĩa

ớc xã hội chủ nghĩa (còn

nớc đang phát triển với

lại)

nhau

www.themegallery.com

Company Logo


2.3. Xu híng vËn ®éng cña c¸c níc ®ang ph¸t triÓn

Mét lµ

www.themegallery.com

Hai lµ

Gi÷ v÷ng

§oµn kÕt

®éc lËp

®Êu tranh

vÒ chÝnh trÞ,

®Ó thiÕt lËp

giµnh

mét trËt tù

vµ cñng cè

thÕ giíi

®éc lËp

c«ng b»ng,

vÒ kinh tÕ

d©n chñ

Company Logo

Ba lµ

Thùc hiÖn
liªn kÕt,
hîp t¸c
quèc tÕ


Xin chân thành cảm ơn!

www.themegallery.com

Company LogoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×