Tải bản đầy đủ

BÀI GIẢNG điện tử LỊCH sử ĐẢNG xây DỰNG CHỈNH đốn ĐẢNG TRONG CÔNG CUỘC đổi mới

KHOA LỊCH SỬ ĐẢNG

CHUYÊN ĐỀ 7

XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TRONG
CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI


MỞ ĐẦU
1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Nắm được quá trình xây dựng, chỉnh đốn đảng từ năm 1986 - 2000
- Hiểu sâu, nắm vững phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn đảng do Đại
hội IX của Đảng xác định, Đại hội X bổ sung, phát triển; Trên cơ sở đó tích cực
góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

2.NỘI DUNG:
I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TRONG
CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI (1986-2000)
II. ĐẠI HỘI IX, X CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG,
NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG
3. THỜI GIAN: 2 tiết

4. PHƯƠNG PHÁP:
Thuyết trình kết hợp trình chiếu vi tính, đối thoại ngắn, hướng dẫn
nghiên cứu tài liệu

5. TÀI LIỆU:
- Giáo trình LSĐCSVN , Nxb QĐND, H. 2005, tr 218 - 224
- Các chuyên đề nghiên cứu quán triệt NQĐHĐB toàn quốc lần thứ IX, Nxb,
QĐND, H. 2001, tr 238 - 264
- VKĐH IX, tr 137 - 147; VKĐH X, tr 130-139, tr 276 - 311


I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TRONG

CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI (1986-2000)

1.Yêu cầu
khách quan
của việc
xây dựng,
chỉnh đốn
Đảng trong
công cuộc
đổi mới

2. Quá trình
xây dựng,
chỉnh đốn
Đảng
từ năm
1986 đến
năm 2000


1.Yêu cầu
khách quan
của việc
xây dựng,
chỉnh đốn
Đảng trong
công cuộc

đổi mới

* Cơ sở lý luận
Từ nguyên lý xây dựng đảng kiểu mới của chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

* Cơ sở thực tiễn
- Từ kinh nghiệm thực tiễn của Đảng ta và của các
Đảng anh em
- Từ thực trạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ
chức đảng
- Từ thực trạng công tác xây dựng đảng
- Từ tính chất, qui mô của công cuộc đổi mới đặt ra


2. Quá
trình
xây dựng,
chỉnh đốn
Đảng
từ năm
1986 đến
năm 2000

* Đại hội VI về xây dựng Đảng
- Đại hội kiểm điểm những sai lầm, hạn chế của Đảng và chỉ rõ
sự lãnh đạo của Đảng chưa ngang tầm nhiệm vụ cách mạng…
- Đại hội đề ra 6 giải pháp lớn vừa cơ bản vừa cấp bách về xây
dựng Đảng. ( VKĐHVI tr124-144)
* NQTƯ5 (6/1988) về “Một số vấn đề cấp bách về xây
dựng Đảng”
*


* Đại hội VII về xây dựng chỉnh đốn Đảng
- ĐH chủ trương Đảng phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn để có
kiến thức, năng lực và sức chiến đấu mới, khắc phục có
hiệu quả…
- ĐH chỉ ra những vấn đề quan trọng và bức xúc cần tập
trung giải quyết trong 5 năm tới. (VKĐHVII tr 95-100)
- ĐH đưa tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với CNMLN làm nền
tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng


* Đại hội VIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời kỳ
mới
- ĐH kiểm điểm công tác xây dựng Đảng qua 10 năm đổi mới
- ĐH xác định xây dựng kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây
dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt
- ĐH đề ra các chủ trương, giải pháp xây dựng Đảng trong 5
năm tới (VKĐHVIII tr 135-151)
* NQTƯ 3 (6/1997) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh
CNH, HĐH
* NQTƯ 6 (lần 2) khoá VIII (2/1999) về một số vấn đề cơ
bản và cấp bách trong công tác xây dựng đảng hiện nay


II. ĐẠI HỘI IX, X VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, NÂNG
CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG

1.Tình hình
thế giới và
trong nước
đòi hỏi tăng
cường
xây dựng,
chỉnh đốn
Đảng

2. Những
công tác
quan trọng
về xây dựng
Đảng của
Đại hội IX
( 4-2001)

3. Những
bổ sung,
phát triển
của Đại hội
X ( 4-2006)
về xây dựng
Đảng


1.Tình hình
thế giới và
trong nước
đòi hỏi tăng
cường
xây dựng,
chỉnh đốn
Đảng

- Tình hình thế giới
Tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường tác động mạnh mẽ ,
nhiều mặt tới cách mạng nước ta :
+ Đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp tiếp tục diễn ra…
+ Các thế lực cơ hội thù địch tiếp tục đẩy manh chống phá…
+ Loài người đang đứng trước nhiều vấn đề mang tính
toàn cầu
+ Khu vực Đông Nam Á, châu Á - Thái Bình Dương vẫn tiềm
ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định

- Tình hình trong nước
+ Cách mạng nước ta đang dứng trước nhiều thuận và
khó khăn, thời cơ và thách thức
+ Thực trạng công tác xây dựng Đảng và thực trạng đội
ngũ cán bộ, đảng viên đã và đang đặt ra yêu cầu cấp
bách phải đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng
Ưu điểm
Khuyết điểm, yếu kém: ĐH IX chỉ ra 5 khuyết điểm,
yếu kém cần phải khắc phục. ( VKĐH IX tr138-139)


2. Những công tác quan trọng về xây dựng Đảng của
Đại hội IX (4-2001)
a. Giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống
chủ nghĩa cá nhân
- Vai trò vị trí của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rền luyện đạo đức
cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân
Đây là nhiệm vụ vừa mang tính cơ bản lâu dài, vừa mang tính thiết thực,
cấp bách.
- Nội dung, yêu cầu :
+ Giáo dục nâng cao trình độ giác ngộ lí luận…, bồi dưỡng lập trường
kiên định của giai cấp công nhân, khắc phục mọi biểu hiện dao động
về mục tiêu, lí tưởng
+ Nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, năg lực quản lý
kinh tế- xã hội, năng lực vận động quần chúng
+ Lầm tốt việc tự phê bình và phê bình đối với các tổ chức đảng và
đảng viên
+ Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận làm sáng tỏ
những vấn đề mới nẩy sinh


b. Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ
- Vì sao phải tiếp tục đổi mới công tác cán bộ?
+ Từ vai trò, vị trí của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ
+ Từ thực trạng của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ
+ Từ yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới
- Nội dung, yêu cầu đổi mới công tác cán bộ:
+ Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trước hết là cán bộ
lãnh đạo và cán bộ quản lý ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới
+ Xây dựng chính sách, cơ chế phù hợp trong phát hiện,
tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ
+ Thực hiện đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo
công tác cán bộ đi đôi phát huy trách nhiệm của người
đứng đầu các tổ chức tronh hệ thống chính trị
+ Làm tốt khâu quy hoạch tạo nguồn cán bộ
+ Đổi mới, trẻ hoá, luân chuyển đội ngũ cán bộ lãnh đạo và
quản lý
+ Xây dựng, chỉnh đốn hệ thống các học viện, nhà trường, các
trung tâm chính trị, nâng cao chất lương, hiệu quả đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ


c. Xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đảng
- Vì sao ?
+ Từ vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng
+ Từ thực trạng của tổ chức cơ sở đảng
- Nội dung , yêu cầu:
+ Các đảng bộ, chi bộ cơ sở phải nắm vững và thực hiện đúng chức năng là
hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở
+ Các cấp uỷ cần tập trung chỉ đạo củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu km
+ Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ
+ Cấp uỷ, chi bộ phân công đảng viên, hướng dẫn đảng viên, kiểm tra
đảng viên chấp hành nhiệm vụ, điều lệ, cương lĩnh, NQ của Đảng, giữ mối
liên hệ mật thiết với nhân dân
+ Quan tâm bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cơ sở
+ Làm tốt công tác phát triển đảng


d. Kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
- Đây là một nhiệm vụ quan trọng thường xưên trong xây dựng Đảng
+ Từ vai trò ,vị trí của tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng
+ Từ đặc điểm của phương thức lãnh đạo của Đảng
+ Từ đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới
- Nội dung, yêu cầu:
+ Phải phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng
+ Gĩư vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, kịp thời xử lí
những vụ vi phạm nguyên tắc gây mất đoàn kết
+ Tăng cường lãnh đạo và tiếp tục đổi mới phương thức
lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước
+ Kiện toàn hệ thống tổ chức đảng gắn với cải cách, đổi mới bộ máy
Nhà nước và các đoàn thể chính trị-xã hội
+ Đảng lãnh đạo đổi mới và tăng cường công tác thanh tra của
chính phủ, các cơ quan hành pháp, phát huy vai trò giám sát của Quốc
hội, hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân


3. Những bổ sung, phát triển của Đại hội X ( 4-2006)
về xây dựng Đảng
- ĐH khẳng định bản chất giai cấp công nhân của Đảng và cách
diễn đạt mới về Đảng ( VKĐH X tr 130)
- ĐH cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân với yêu cầu đảng viên
làm kinh tế tư nhân phải gương mẫu chấp hành pháp luật ,
chính sách của nhà nước , Điều lệ Đảng và quy định của
BCHTW ( VKĐH X tr 362)
- ĐH tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm chủ yếu về xây dựng
Đảng qua 20 năm đổi mới.
Có 6 bài học kinh nghiêm chủ yếu (VKĐH X tr276 - 278)

- ĐH vạch ra phương hướng và mục têu tổng quát, mục tiêu cụ thể
của công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2006 - 2010
(VKĐH X tr 279 - 281)
- ĐH vạch ra 9 nhiệm vụ và giải pháp lớn của công tác xây dựng Đảng
trong nhiệm kỳ 2006 - 2010. (VKĐH X tr 281 - 311)KẾT LUẬN BÀI
- Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là yêu cầu khách quan là vấn

đề có tính quy luật trong sự tồn tại và phát triển của Đảng,
vì thế Đảng ta xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then
chốt trong công cuộc đổi mới
- Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của
Đảng, bảo đảm cho Đảng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
trong nhiệm kỳ mới, Đai hội IX đã vạch ra 4 công tác
quan trong về xây dựng Đảng
- Đại hội X của Đảng đã có những bổ sung, phát triển quan
trọng về xây dựng Đảng
- Trách nhiêm của chúng ta cần nghiên cứu, nắm vững
những vấn đề trên và tích cực góp phần xây d ựng, chỉnh
đốn Đảng theo chức trách ,nhiệm vụ được giao


Xin
chân
thành
c ảm
ơnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×