Tải bản đầy đủ

Toán Thực hành xem đồng hồ

Chào mừ ng c ô
và c ác e m họ c s inh
đế n vớ i tiế t họ c
ng ày hô m nay


Thứ s áu, ng ày 26 tháng 2 năm 2016
To án

Ổn
định
lớ p


Thứ s áu, ng ày 26 tháng 2 năm 2016
To án

Kiể m tra
bài c ũThứ s áu, ng ày 26 tháng 2 năm 2016
To án

1 g iờ bằng bao nhiê u phút?
60 phút


Thứ s áu, ng ày 26 tháng 2 năm 2016
To án

Kim phút c hỉ s ố 3 ứ ng vớ i bao nhiê u
phút?

15 phút


Thứ s áu, ng ày 26 tháng 2 năm 2016
To án

Kim phút c hỉ s ố 6 ứ ng vớ i bao nhiê u
phút?

30 phút


Thứ s áu, ng ày 26 tháng 2 năm 2016
To án

Thự c hành xe m đồ ng hồ


Thứ s áu, ng ày 26 tháng 2 năm 2016
To án
Thự c hành xe m đồ ng hồ

1. Đồ ng hồ c hỉ mấy g iờ ?

A

BC

D


Thứ s áu, ng ày 26 tháng 2 năm 2016
To án
Thự c hành xe m đồ ng hồ

A

4 g iờ 15
phút


Thứ s áu, ng ày 26 tháng 2 năm 2016
To án
Thự c hành xe m đồ ng hồ

B

1 g iờ 30
phút


Thứ s áu, ng ày 26 tháng 2 năm 2016
To án
Thự c hành xe m đồ ng hồ

C

9 g iờ 15
phút


Thứ s áu, ng ày 26 tháng 2 năm 2016
To án
Thự c hành xe m đồ ng hồ

D

8 g iờ 30 phút


Thứ s áu, ng ày 26 tháng 2 năm 2016
To án
Thự c hành xe m đồ ng hồ

4 g iờ
15
phút

A

1 g iờ
30 phút

9 g iờ
15
phút

8 g iờ
30 phút

B

C

D


Thứ s áu, ng ày 26 tháng 2 năm 2016
To án
Thự c hành xe m đồ ng hồ

2. Mỗ i c âu dư ớ i đây ứ ng vớ i đồ ng hồ
nào ?


a. An ra c hơ i
lúc 13 g iờ 30
phút

A

D

d. An tan họ c
lúc 16 g iờ 30
phút

b. An ra c hơ i
lúc 15 g iờ

c . An vào họ c
tiế p lúc 15 g iờ
15 phút

C

B

E

e . An tư ớ i rau
lúc 5 g iờ 30
phút c hiề u

G

19:00

g . An ăn c ơ m
lúc 7 g iờ tố i


Thứ s áu, ng ày 26 tháng 2 năm 2016
To án
Thự c hành xe m đồ ng hồ

3. Quay kim trê n mặt đồ ng hồ để đồ ng hồ
c hỉ:
2 g iờ ; 1 g iờ 30 phút; 6 g iờ 15 phút; 5 g iờ
rư ỡ i


Thứ 6 ng ày 26 tháng 2 năm 2016
To án
Thự c hành xe m đồ ng hồ

2 g iờ

6 g iờ
15 phút

1 g iờ
30 phút

5 g iờ
rư ỡ i


Thứ 6 ng ày 26 tháng 2 năm 2016
To án
Thự c hành xe m đồ ng hồ

Củng
cốAi Nhanh Ai Đúng


1. Đồ ng hồ c hỉ mấy g iờ ?
a. 1 g iờ 3 phút
b. 13 g iờ 3 phút
c . 13 g iờ 15 phút


2. Đồ ng hồ nào c hỉ
22 g iờ 30 phút?

A

B

C


3. Đồ ng hồ dư ớ i đây c hỉ 6
g iờ

a. Đúng
b. S ai
12 g iờ 30
phút


4. Đồ ng hồ dư ớ i đây c hỉ:
a. 15 g iờ 30 phút
b. 3 g iờ 30 phút
c . Cả a và b đề u
đúng


5. Hãy nố i g iờ vào đồ ng hồ
thíc h hợ p
A

B

6 g iờ 15 phút
3 g iờ 30 phút


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×