Tải bản đầy đủ

Toán Một phần tư Giáo án

KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: TOÁN

Tiết: 118

Bài: Một phần tư
MỤC TIÊU

I.

- Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) “Một phần tư”, biết đọc, viết số

1
4

.

- Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 4 phần bằng nhau.
ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

II.


- Giáo viên:
+ Một mảnh bìa hình vuông.
+ Các mảnh bìa minh họa bài tập 1.
+ Hai bức tranh minh họa bài tập 3.
+ Chín bức tranh minh họa phần củng cố.
- Học sinh: Bảng con, bút chì.
III.

CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
Ổn định lớp
Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 1 học sinh nhắc lại tựa bài của tiết
Toán trước.
- Gọi 1-2 học sinh đọc thuộc lòng bảng
chia 4.
- Giáo viên nhận xét.
3. Dạy bài mới:
* Giới thiệu bài: Trong các tiết Toán
trước, sau khi học bảng chia 2, các em
1.
2.

1
2

đã làm quen với số , sau khi học bảng
chia 3, các em cũng đã làm quen với số

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- Hát.
- 1 học sinh trả lời.
- Học sinh đọc bảng chia 4.

- Học sinh nhắc lại tựa bài.


1

3

. Và tiết Toán trước, các em vừa học
xong bảng chia 4. Hôm nay, các em sẽ
được làm quen với một dạng số mới - Học sinh nhắc lại cách tìm , ô
nữa, đó là số “Một phần tư”. Ghi tựa bài vuông.
- Học sinh nhận xét.
lên bảng.
1
4

1.Giới thiệu số “một phần tư” :
- Cho học sinh quan sát 1 hình vuông.
Yêu cầu học sinh nhắc lại cách tìm
hình vuông,

1
3

1
2

hình vuông. Giáo viên
1
2

- Học sinh nhắc lại.

nhận xét: Muốn tìm hình vuông, ta
chia hình vuông thành 2 phần bằng
1
2

- Muốn viết số một phần hai ta viết
nhau, lấy đi một phần, ta được
hình số 1 trên dấu gạch và số 2 dưới
1
dấu gạch; muốn viết số một phần
3
ba ta viết số 1 trên dấu gạch và số
vuông. Muốn tìm hình vuông, ta chia 3 dưới dấu gạch.
hình vuông thành 3 phần bằng nhau, ta - Học sinh đọc cá nhân - đồng
1
thanh.
3

lấy đi một phần, được hình vuông.
- Giáo viên giới thiệu: Chia hình vuông - Học sinh viết vào bảng.
thành bốn phần bằng nhau. Lấy một
phần đi tô màu, phần tô màu được gọi - Học sinh đọc cá nhân - đồng
là một phần tư hình vuông.
thanh.
- Gọi học sinh nhắc lại cách viết số một
phần hai, một phần ba.

1
4

- Học sinh đọc cá nhân.

- Giáo viên giới thiệu cách viết số : Số
1 viết trên dấu gạch, số 4 viết dưới dấu - Học sinh đọc đồng thanh.
gạch. Đọc là một phần tư.
- Học sinh đọc cá nhân cách viết.


- Yêu cầu học sinh viết vào bảng con.
Nhắc học sinh cách gạch dấu gạch
ngang.
- Giáo viên dán bảng phụ nội dung phần
ghi nhớ: Chia hình vuông thành bốn
phần bằng nhau. Lấy một phần, được
một phần tư hình vuông.
-Tiến hành tương tự với hình tròn hỏi
học sinh muốn tìm hình tròn ta làm thế
nào?
- Rút ra kết luận: Có một hình tròn, chia
ra làm bốn phần bằng nhau, lấy đi một
phần, được một phần tư hình tròn.
- Gọi học sinh nhắc lại: Cách tìm
vuông. Nêu lại cách đọc, viết số
2.Thực hành và luyện tập

1
4

1
4

- Học sinh đọc đề bài. Cả lớp theo
dõi.
- Học sinh làm bài cá nhân .
- Học sinh quan sát và trả lời từng
hình.
- Học sinh nêu ý kiến của mình.

hình

.

1
4

Bài 1: Đã tô màu hình nào?
- Gọi học sinh đọc đề bài.
- Hướng dẫn học sinh làm bài.
- Yêu cầu học sinh làm bài cá nhân.
- Gọi học sinh nêu bài làm của mình.

- Học sinh đọc yêu cầu bài toán.
- Học sinh quan sát tranh.

- Học sinh thảo luận nhóm và trả
lời.

- Hỏi học sinh tại sao chọn hình A, B, C?
- Giáo viên chốt lại: Trong bài 1, đã tô - Học sinh nhận xét.
1
4

màu
hình A, B, C. Giải thích cho học
sinh biết vì sao hình D không được chọn
là hình đã tô màu

1
4

- Học sinh thực hiện.
.
1
4

Bài 3: Hình nào đã khoanh vào số con
thỏ?
- Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài toán.
- Giáo viên chiếu lên bảng lớp hai bức
tranh trong bài 3.


- Hướng dẫn học sinh tìm

1
4

số con thỏ:

1
4

- Học sinh nhận xét lẫn nhau.

Muốn tìm
số con thỏ, ta lấy tổng số
con thỏ chia cho 4 (dựa vào bảng chia
4).
- Cho học sinh làm việc nhóm đôi và đại
diện nhóm trả lời. Lưu ý giải thích tại
sao lại chọn tranh đó.
- Cho học sinh nhận xét.
- Giáo viên nhận xét.
- Giáo viên chốt ý: Hình a) đã khoanh
vào

1
4

số con thỏ.
4. Củng cố:
- Tổ chức trò chơi: “Ai nhanh ai đúng”.
+ Chia 4 học sinh thành 1 đội. Mỗi đội cử
1 đại diện lên nhận 1 tấm hình từ giáo
viên, sau đó đem về đội mình và làm
theo yêu cầu có trong hình: Khoanh vào
1
4

số quả bóng có trong hình của đội
mình. Sau đó, đại diện của đội sẽ đem
dán kết quả lên bảng. Đội nào nhanh và
chính xác sẽ chiến thắng và có phần
thưởng.
+ Thời gian : 4 phút.
+ Kết thúc trò chơi.
- Cho học sinh nhận xét bài của nhóm
khác.
- Hỏi học sinh tại sao lại khoanh tròn
như vậy?
- Giáo viên nhận xét.
- Gọi học sinh nhắc lại tên bài vừa học.
1
4

- Gọi học sinh nhắc lại cách viết số .
5. Dặn dò:
- Nhận xét tiết học
- Dặn học sinh xem lại bài và chuẩn bị

- Học sinh nêu ý kiến của mình.
- Học sinh nhắc lại.
- Học sinh nhắc lại.
- Học sinh lắng nghe.


bài cho tiết Toán sau “Luyện tập”.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×