Tải bản đầy đủ

Giáo án TNXH lớp 3 theo phương pháp Bàn tay nặn bột

GIAO AN DAY HOC BANG PHlTdNG PHAP BAN TAY NAN BOT

L6P3C

Mon :Tiinhien & Xa hoi
Tiet 8

Mi:

VE SINH CCf QUAN TUAN HOAN

A/ Muc tieu:
Sau bai hoc, hs biet:
- So sanh mtfc do lam viec cua tim khi chdi dua qua sdc hoac luc lam viec nang nhoc vdi luc cd
the difdc nghi ngOi thif gian.
- Neu cac viec nen lam va khong nen lam de bao ve va gitf ve sinh cd quan tuan hoan.
- Tap the due deu dan, vui chcfi, lao dong vufa she de bao ve cd quan tuan hoan.
B/ Chuan bi:
- GV :Cac hinh trong SGK trang 18, 19. Cau hoi hs thao luan.
- HS : SGK
C/ Cac hoat dong day - hoc:

TL
HOAT BpNG CUA GV
HOAT BpNG CUA HS
Hat
r I/6n dinh
4’ II/ Bai cu:
-Neu chdc nang cua tufng loai mach mau ?
-Hoc sinh tra ldi.
-Vong tuan hoan nho co chdc nang gi ?
-Vong tuan hoan ldn cd chtfc nang gi ?
GV nhan xet danh gia .
III/Baimdi:
1’
* Gidi thieu bai: Ve sinh cd quan tuan hoan.
16’ * Hoat dong 1: Tim hieu mtfc do lam viec cua tim.
-1 Hs dieu khien ca ldp thiic hien
Btfdc 1 : Difa ra tinh huong xuat phat .
-GV cho HS chcfi tro chdi : “ Con tho “ doi hoi van theo.
dong It .Sau do cho HS hat mua bai : “ Tho di tarn
- HS nghe , suy nghi de chuan bi
nang “
GV hoi : Cac em cd cam thay nhip tim va mach cua tim toi kham pha.
-HS lam viec ca nhan ghi lai
minh nhanh hefn luc ta ngoi yen khong ?
Btfdc 2 : Lam boc lo nhhng hieu biet ban dau cua HS nhCfng hieu biet cua minh ve mite
do lam viec cua nhip tim khi chdi
thong qua nhip dap cua tim.
dua qua she vdi luc cd the difdc
nghi ngdi, thif gian ( ghi vao vd
TH)
-HS lam viec theo nhom 4 : Tong
Bifdc 3 : De xuat cau hoi va phifdng an tim toi.
hdp cac y kien ca nhan de dat ca
-GV cho HS lam viec theo nhom 4.
-GV chot lai cac cau hoi cua cac nhom: nhom cac cau hoi theo nhom.
hoi phu hdp vdi noi dung bai hoc.
+ Khi ta van dong nhe hoac nghi ngdi thi nhip tim ta
dap nhif the nao?
+ Khi ta van dong manh thi nhip tim cua ta dap nhif
the nao ?


+So sanh nhip dap cua tim khi ta van dong nhe va
Giáo án tự nhiên xã hội lớp 3 (bàn tay nặng bột)
http://text.123doc.org/document/2472568-giao-an-tu-nhien-xa-hoi-lop-3-ban-tay-nang-bot.htm
http://123doc.org/document/2472568-giao-an-tu-nhien-xa-hoi-lop-3-ban-tay-nang-bot.htm


van dong manh ?
Birtfc 4 :Thitc hien phitdng an tim toi kham pha.
-GV hifdng din gdi y HS de xuat cac phitdng an tim
toi, kham pha de tim cau tra ldi cho cac cau hoi d
bifdc 3.
Bifdc 5 : Ket luan rut ra kien thitc.
-Cho cac nhom lan litdt trinh bay ket luan sau khi
thao luan.
* Ket luan: Khi ta van dong manh hoac lao dong
chan tay thl nhip dap cua tim vd mach nhanh lu/n binh
thudng. Vi vqy, lao dong vd vui chcti rat co ich U/i cho
boat dong cua tim mach. Tuy nhien, neu lao dong
hoac hoat dong qua site, tim co the bi met, co hqi cho
site khoe.
-Hifdng dan HS so sanh va doi chieu
10’ * Hoat done 2: Lam viec voi SGK tim hieu ve cac
viec nen lam va khong nen lam de bao ve tim
mach
-Cho HS lam viec theo nhom 4 : Quan sat tranh : 1
em neu cau hoi, 1 em tra ldi cac em khac bo sung.
-Cho HS thao luan cac cau hoi :
+ Cac ban dang lam gi ?
-i-Cac ban lam nhif the la nen hay khong nen de bao
ve tim mach ? Vi sao ?
+Hoat dong nao co ldi cho tim mach? Tai sao khong
nen luyen tap va lao dong qua she?
-i-Tai sao chung ta khong nen mac quan ao, di giay
dep qua chat?
-i-Ke ten mot so thitc an do uong ..., giiip bao ve tim
mach va ten nhrfng thitc an do uong, .. lam tang
huyet ap, gay xd vrfa dong mach?
-GV cho HS tit lien he ban than :
+ Em da lam gi de bao ve tim mach.
• Ket luan: ( Phan bong den - SGK)
3’
IV/Cung co - dan do:
-Goi vai HS nhac lai noi dung bai hoc.
- Dan ve nha hoc bai .
- Chuan bi: Phong benh tim mach. _
Rut kitih nshiem

.

-Cac nhom thao luan va trinh
bay.

-Dai dien nhom trinh bay.

-HS so sanh lai vdi hien titdng
ban dau.
HS lam viec theo nhom 4 :
Quan sat tranh 19 va thao luan
cac cau hoi.
-

- Dai dien moi nhom len trinh

bay ket qua thao luan.
nhom khac bo sung.

-2 HS doc.

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 3 (bàn tay nặng bột)
http://text.123doc.org/document/2472568-giao-an-tu-nhien-xa-hoi-lop-3-ban-tay-nang-bot.htm
http://123doc.org/document/2472568-giao-an-tu-nhien-xa-hoi-lop-3-ban-tay-nang-bot.htm

Cac


GIAO AN DAY THEO PHlTdNG PHAP BAN TAY NAN BOT
Ldp 3C
Mon : Tii nhien & xd hoi
Tiet 9

ML:

PHONG BENH TIM MACH

A/ Muc tieu:
Sau bai hoc,, HS biet :
- Ke ten 1 vai benh ve tim mach.
- Hieu va biet ve benh thap tim: nguyen nhan,sit nguy hiem doi vdi HS.
- Neu 1 so" each de phong benh thap tim.
- Co y thtfc de phong benh thap tim.
B/ Chuan bi:
- Giay kho A3, but da.
- Bang phu.
- Phieu thao luan.
C/ Cac hoat dong day - hoc:
TL
HOAT BpNG CUA GV
HOAT BpNG CUA HS
-Hat
1
I/On dinh:
4’ II/ Bai cu:
-HS tra ldi.
Ve sinh cd quan tuan hoan.
+ Trang hoat dong tudn hodn, bo phdn ndo
lam nhiem vu co bop, day man di khap cct the?
+ Cct the se chet neu bo phdn ndo ngitng lam
viec ?
+ Em da lam gi bdo ve tim mach ?
III/Baimdi:
1
* Hoat dong 1 : Gidi thieu bai mdi
5
* Hoat dong 2 : Dtfa ra gia thuyet ca nhan.
- Benh thap tim, huyet ap cao, xO vffa
a) Tinh huong xuat phat :
dong mach, nhoi mau c0 tim...
GV difa ra cau hoi gdi mef :
- Ke ten 1 benh ve tim mach em biet?
-HS neu y kien ban dau cua minh va
-Em biet gi ve nguyen nhan va each phong ghi vao vd thrfc hanh nhiing hieu biet
cua minh va nhrfng cau hoi hi phat.
benh tim mach?
- Ghi ten cac benh ve tim cua HS len bang.
- Tong hop cac y kien HS.
-HS neu cau hoi :
6’
b)Be xuat cau hoi.
TO nhiing tinh huo’ng ban dau GV hifdng HS -i-Cac benh tim mach thifdng gap la
neu each phong benh tim mach sau do de xuat benh gi ?
+Nguyen nhan nao gay ra benh tim
cau hoi lien quan den bai hoc .
mach ?
+Cach phong benh nhif the nao ?
6’

*Hoat dong 3 : Kiem tra gia thuyet .
- HS quan sat & thao luan theo YC
Cho HS lam viec theo nhom.
-GV yeu cau HS quan sat cac hinh trong SGK - Nhom tnid ng YC cac ban tap dong
Giáo án tự nhiên xã hội lớp 3 (bàn tay nặng bột)
http://text.123doc.org/document/2472568-giao-an-tu-nhien-xa-hoi-lop-3-ban-tay-nang-bot.htm
http://123doc.org/document/2472568-giao-an-tu-nhien-xa-hoi-lop-3-ban-tay-nang-bot.htm


va doc cac ldi hoi dap cua tdng nhan vat trong
cac hinh. Thao luan cac cau hoi sau :
- d Ida tuoi nao thddng hay bi thap tim?
- Benh thap tim nguy hiem nhd the nao?
- Nguyen nhan gay ra benh thap tim la gi?
- GV theo doi, nhan xet & ket luan :
+ Benli tliap tim la mot benli ve tim maclt ma ti
luta tuoi HS thitting mac .
+ Benh nay de lai di chttng nang ne cho van
tim, cuo'i cung gay suy tim .
+Nguyen nhan dan den benh thap tim la do
viem hong, viem a-mi-dan keo dai hoac viem
khtip cap khong dtCdc chita tri kip thtii, diit
diem.
T
* Hoat dong 4: Rut ra kien thtfc bai hoc.
- Ke duMc mot so" each de phong benh thap tim.
- Co y thde de phong benh thap tim.
- YCHS quan sat H 4, 5, 6 SGK, chi vao tdng
hinh va noi vdi nhau ve ND & y nghla cua cac
viec lam trong tufng hinh.
- GV nhan xet.
Ket luan :De phong benh thap tim can
phaUgiQ am ccf the khi trtii lanh, an uong day
du chat, giit ve sinh cd nhan tot, ren luyen than
the hang ngay de khong bi cac benh viem
hong, viem a-mi-dan keo ddi hoac viem khtip
cap.
*Hoat dong 5 : Ddnh gid
3’
Bieu difOng va dong vien nhifng ca nhan va tap
the.
2’
IV/ Cung co -Dan do:
- Cho 2 HS doc phan Ban can biet.
- Ve nha hoc thuoc phan Ban can biet.
- Tich ede phong benh tim mach trong cuoc
song hang ngay.
- Chuan bi: “Hoat dong bai tiet nddc tieu".
- Nhan xet tiet hoc. _
* Rut kinh nghiem:

vai HS & vai bac si.

Cac nhom lan lifdt thde hien trifdc
ldp.
-

- QS

& thao luan theo nhom doi.
HS trinh bay KQ

- Mot so

-HS doc lai.

-Td danh gia

lln nhau.

-HS doc.

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 3 (bàn tay nặng bột)
http://text.123doc.org/document/2472568-giao-an-tu-nhien-xa-hoi-lop-3-ban-tay-nang-bot.htm
http://123doc.org/document/2472568-giao-an-tu-nhien-xa-hoi-lop-3-ban-tay-nang-bot.htm


GIAO AN DAY THEO PHlTdNG PHAP BAN TAY NAN B0T.
LCfP 3B
Mon :TUnhien & Xa hoi

TietlO

HOAT DQNG BAI TIET NlfO'C TIEU

A/ Muc tieu:
Sau bai hoc, HS biet:
- Ke ten cac bo phan cO quan bai tiet nifdc tieu.
- Neu chtfc nang cac bo phan do.
- Neu vai tro hoat dong bai tiet nifdc tieu doi vdi cO the.
B/Chuan bi:
- Cac hinh minh hoa/22, 23.
- Giay kho A3, but da quang.
- Bang phu, phan mau.
- Mo hinh/tranh ve hinh 1/22.
B/ Cac hoat dong day - hoc:
TL
HOAT BpNG CUA GV
1
I/On flinh
4’
II/Bai cu:
- Ke ten 1 benh ve tim mach em biet?
- Vdi ngifdi bi benh tim nen va khong nen lam gi?
III/Baimdi:
1
* Hoat dong 1: Gidi thieu bai.
16’ * Hoat dong 2: Tim hieu cac bo phan cua cO quan
bai tiet nifdc tieu :
Bifdc 1 :Difa ra tinh huong xuat phat.
Horn tnfdc Thay da yeu cau cac em ve nha thifc
hanh uong nhieu nifdc va cam nhan cO the sau khi
uong nhieu nifdc thi se nhif the nao. Mdi mot so ban
len bao cao sau khi da thifc hanh .
-GV goi khoang 10 em bao cao va hoi ai co cung
cam nhan nhif cac ban.
-Vay cd quan nao trong cd the chiing ta thifc hien
nhiem vu do?
-Vay theo cac em cd quan bai tiet nifdc tieu cd may
bo phan ?
Bifdc 2:Lam boc lo nhifng hieu biet ban dau cua HS
-Bay gid thay muon cac em ve ra giay nhhng dieu
em biet ve cd quan bai tiet nifdc tieu.Hoat dong nay
chung ta lam viec theo nhom 6 . Cac nhom cuf nhom
trifdng sau do cac to vien noi nhifng dieu minh biet
ve cd quan bai tiet nifdc tieu . Nhom trifdng tong
hdp y kien cua cac thanh vien bang each ve ra giay.
Bifdc 3: Be xuat cac cau hoi va phifdng an tim toi:
-GV yeu cau cac nhom neu cau hoi cho nhau de

HOAT BpNG CUA HS
Hat

-2 HS tra ldi

-Sau khi uong nhieu nifdc mot luc
thi buon di tieu.
-HS gid tay.
-Cd quan bai tiet nifdc tieu.

-HS dif doan cd 3,4,5 bo phan.

-HS ve ra giay cac bo phan cua
cd quan bai tiet nifdc tieu.

-HS cac nhom dan ban ve vao
bang phu, GV phan loai va phan

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 3 (bàn tay nặng bột)
http://text.123doc.org/document/2472568-giao-an-tu-nhien-xa-hoi-lop-3-ban-tay-nang-bot.htm
http://123doc.org/document/2472568-giao-an-tu-nhien-xa-hoi-lop-3-ban-tay-nang-bot.htm


chat van.

-GV neu cau hoi de HS de xuat phriring an rim toi,
thi nghiem :
+Theo em lam the nao de chiing ta co the kiem tra
cri quan BTNT co 5 bo phan ?
+Theo em lam the nao de ta biet cri quan BTNT co
2 qua than. Ta rim hieu d dau ?
Bride 4 :Thric hien phriring an rim toi kham pha :
-HS xem tranh ve .

10’

-GV hoi : Than co may bo phan ?
-Chung ta da driric trai nghiem dieu minh vufa rim
hieu bay gid cac em bo sung va hoan chinh lai hinh
ve ban dau cua cac em cho dung vdi tranh ve chung
ta vufa xem .
Bride 5 : Ket luan, rut ra kien thric.
-HS hoan thien xong GV yeu cau cac nhom dan lai
len bang phu va chob lai:Cri quan bai tiet nridc tieu
gom hai qua than, hai ong dan nridc tieu, bong dai
va ong dai.
* Hoat dong 3: Thao luan nhom 6 vai tro va chric
nang cua cac bo phan trong cri quan bai tiet nridc
tieu.
- YC HS quan sat hinh, doc cac cau hoi va tra lcfi
cua cac ban trong hinh 2/23.
- Grii y cac cau hoi mdi:
+ Nridc tieu driric tao thanh d dau?
+ Trong nridc tieu co chat gi?
+ Nridc tieu driric dria xuong bong dai bang dricfng
nao?
+ Trridc khi thai ra ngoai, nridc tieu driric chria d

rich ban ve co cung diem giong
xep thanh tring nhom rieng.

-Cac nhom quan sat tranh ve va
thao luan cac cau hoi cf bride 3.
-5 bo phan : than trai, than phai,
ong dan nridc tieu, bong dai , ong
dai.

-Dai dien nhom trinh bay ket
luan.

-HS thao luan va tra ldi.

dau?
- Ket luan: (SGK)
3’
IV/ Cung co" - dan do:
-HS doc lai bai hoc
-Dan HS hoc bai.
- Nhan xet tiet hoc. _
* Iiut kitih nghiem :.

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 3 (bàn tay nặng bột)
http://text.123doc.org/document/2472568-giao-an-tu-nhien-xa-hoi-lop-3-ban-tay-nang-bot.htm
http://123doc.org/document/2472568-giao-an-tu-nhien-xa-hoi-lop-3-ban-tay-nang-bot.htm


GIAO AN DAY THEO PHlTdNG PHAP BAN TAY NAN BOT
LCfP 3C
Mon ;Tri nhien & xa hoi
TIET 40

Bai : THl/C VAT.
A/ Muc tieu: Hoc xong bai nay HS co kha nang:
- Neu chide nhifng diem giong nhau va khac nhau cua cay col xung quanh.
- Nhan ra sif da dang cua thifc vat trong tif nhien.
- Ve va to mau mot so" cay.
- KT nang tim kiem va xuf li thong tin: Phan rich, so sanh rim dac diem giong va khac nhau cua
cac loai cay.
- KT nang hdp tac: lam viec nhom de hoan thanh nhiem vu.
B/ Chuanbi:
* GV: Hinh trong SGK trang 76, 77.
*HS :SGK , VBT.
C/ Cac hoat dong day - hoc:
TL
HOAT BpNG CUA GV
HOAT BpNG CUA HS
Hat
1 1/ On dinh
4’ II/Bai cu : On ve xa hoi
-GV neu cau hoi:
+Noi ve dieu kien an, cf, ve sinh cua gia dinh em trifdc -2 HS tra ldi.
kia va hien nay ?
+Noi ve dieu kien sinh hoat cua trifdng em trifdc kia va
hien nay ?
-Nhan xet - ghi diem.
III/Baimdi.
1
-HS lang nghe.
* Hoat dong 1 : Gidi thieu bai mdi
17’ * Hoat dong 2 :HS quan sat va tim hieu sii giong nhau
va khac nhau cua cay col xung quanh.
Bride 1: Difa ra tinh huong xuat phat.
-GV cho HS lan lifdt ke ten mot so cay xung quanh -HS ke.
trifdng hoac mot so cay ma em biet.
-Cho HS quan sat cac loai cay co trong hinh trang 76,
77 SGK : neu ten va nhifng diem giong nhau va khac -HS neu.
nhau cua mot so loai cay do.
GV neu : Cac cay rat khac nhau da dang ve dac diem -HS nghe va suy nghi de chuan
ben ngoai nhif mau sac , hinh dang, kich thifdc...nhifng bi tim toi kham pha.
cac cay co chung ve mat cau tao.Vay cau tao cua cay
gom nhifng bo phan chinh nao ?
Bride 2: Lam boc lo nhifng hieu biet ban dau cua HS -HS lam viec ca nhan thong qua
nhifng tranh anh ve cac loai cayqua cac tranh anh ve cac loai cay .
ghi lai nhifng hieu biet cua minh
ve hinh dang kich thifdc, cac bo
phan cua mot so cayvao vd ghi
Giáo án tự nhiên xã hội lớp 3 (bàn tay nặng bột)
http://text.123doc.org/document/2472568-giao-an-tu-nhien-xa-hoi-lop-3-ban-tay-nang-bot.htm
http://123doc.org/document/2472568-giao-an-tu-nhien-xa-hoi-lop-3-ban-tay-nang-bot.htm


chep thi nghiem.
-HS lam viec theo nhom 4 :tong
hdp cac y kien ca nhan de dat
Bifdc 3: De xuat cau hoi va phifdng phap tim toi.
cau hoi theo nhom ve hinh dang
-Cho HS lam viec theo nhom 4
kich thifdc , cau tao cua mot so"
loai cay.
-GV chot lai cac cau hoi cac nhom : nhom cac cau hoi -Dai dien nhom neu de xuat cau
hoi ve hinh dang , kich thifdc va
phu hdp vdi noi dung bai hoc:
cau tao cua mot so cay.
+Xung quanh ta co nhieu cay hay it cay ?
+Hinh dang , kich thifdc cua mdi cay nhif the nao ?
+Mdi cay deu co nhbng bo phan nao ?
Bifdc 4 :Thifc hien phiftJng an tim toi kham pha.
-GV hifdng din , gdi y HS de xuat cac phifdng an tim
toi, kham pha de tim cau tra ldi cho cac cau hoi d bifdc -Cac nhom quan sat va thao luan
cac cau hoi d bifdc 3.
3.
Bifdc 5 : Ket luan rut ra kien thifc.
-GV cho cac nhom lan lifdt trinh bay ket luan sau khi
-Dai dien nhom trinh bay ket
quan sat, thao luan.
luan .
- GV nhan xet, chot lai.
=> Xung quanh ta co rat nhieu cay. Chung co kich
thifdc va hinh dang khac nhau. Mdi cay thifdng co re, -HS so sanh lai vdi hinh tifdng
ban dau xem thuf suy nghi cua
than, la, hoa va qua.
10’ * Hoat dong 3: Lam viec ca nhan.
minh co dung khong ?
• Muc tieu: HS biet ve va to mau mot so" cay.
• Cc'ich tien hdnh.
Bifdc 1 : Lam ca nhan.
- GV yeu cau HS lay giay va but chi ra de ve mot vai
cay ma cac em quan sat difdc.
- Lifu y: To mau, ghi chu ten cay va cac bo phan cua
cay tren hinh ve.
Bifdc 2: Trinh bay.
- Tufng ca nhan dan bai cua minh tnfdc ldp.
- GV mdi mot so" HS len tif gidi thieu ve bite tranh cua
minh.
- GV nhan xet.
2’
IV/Cung co- dan do.
-Goi HS nhac lai noi dung bai hoc.
- Ve xem lai bai.
- Chuan bi bai sau: Than cay.
- Nhan xet tiet hoc._
'Tiut kinli nghiem

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 3 (bàn tay nặng bột)
http://text.123doc.org/document/2472568-giao-an-tu-nhien-xa-hoi-lop-3-ban-tay-nang-bot.htm
http://123doc.org/document/2472568-giao-an-tu-nhien-xa-hoi-lop-3-ban-tay-nang-bot.htm


GIAO AN DAY THEO PHlTdNG PHAP BAN TAY NAN BOT
LCfP 3C
Mon ;Ttf nhien & xa hoi.
TIET 51

ML:TOM, CUA.
A/ Muc tieu:
Kien tMc: -Chi va noi drfdc ten cac bo phan cd the cua cac con tom, cua drfcfc quan sat.
nans: -Neu va noi ldi ich cua tom va cua.
c) Thai do: - Biet yeu thich dong vat.

a)

b) Ky

B/Chuanbi:
* GV:- Hinh trong SGK trang 98 -99 .
-Cac con tom ,cua.
* HS: SGK, vd.
C/ Cac hoat dong day - hoc:
TL
HOAT BpNG CUA GV
LQn dinh.
1
3’
II/ Bai cu: Con trung.
+ Ke ten mot so" con trung co ich va mot so" con
trung co hai?
+ Neu mot so" each diet truf nhrfng con trung co hai?
- GV nhan xet.
Ill/ Bai mdi:
1’
* Hoat dong 1: Gidi thieu bai
Trong gid trf nhien xa hoi horn nay co cung cac em
se tim hieu 2 loai dong vat so"ng difdi nifdc la tom ,
cua qua bai :Tom , cua.
16’ *Hoat dong 2 :Tim hieu mot so" bo phan ben ngoai
cua tom, cua.
Bddc 1 :Difa ra tinh huo"ng xuat phat.
GV difa ra cau hoi gdi md :
-Ke ten mot so loai tom cua ma em biet?
-Nhan xet ve hinh dang va kich thifdc cua tom va
cua, chung cd giong nhau khong ?
-Ben ngoai cd the tom, cua cd gi bao ve ?

HOAT BpNG CUA HS
Hat.
-2 HS tra ldi.

-HS lang nghe.

-HS ke : tom hum, tom dong,cua
be, cua dong ...
-HS neu y kien ban dau cua minh
va ghi vao vd thrfc hanh nhrfng
hieu biet cua minh va nhung cau
GV neu : Tom, cua cd hinh dang , kich thrfdc khac hoi trf phat.
nhau nhrfng chung deu khong cd xrfcJng song.Vay bo -HS nghe va suy nghl chuan bi tim
phan cua chung la gi ? Tom cua giong nhau va toi , kham pha.
khac nhau d nhrfng diem nao ?
Biftfc 2: Lam boc lo nhrfng hieu biet ban dau cua -Hs lam viec ca nhan thong qua
vat thrfc hoac hinh ve ve tom, cua
HSqua vat thrfc hoac hinh ve tom, cua.
va ghi lai nhrfng hieu biet cua
Biftfc 3 :De xuat cac cau hoi va phrfng an tim toi :
minh vao vd.
-HS lam viec theo nhom 4: tong
Giáo án tự nhiên xã hội lớp 3 (bàn tay nặng bột)
http://text.123doc.org/document/2472568-giao-an-tu-nhien-xa-hoi-lop-3-ban-tay-nang-bot.htm
http://123doc.org/document/2472568-giao-an-tu-nhien-xa-hoi-lop-3-ban-tay-nang-bot.htm


11’

3’

-GV cho HS lam viec theo nhom 4
-GV chot lai cac cau hoi cua cac nhom :nhom cac
cau hoi phu hdp vdi noi dung bai hoc :
+Hinh dang, kich thifdc cua tom va cua co giong
nhau khong ?
+ Ben ngoai cd the cua nhifng con tom , cua co gi
bao ve ? Ben trong cd the cua chiing co xifdng song
khong ?
+Cua cd bao nhieu chan, chan cua chung cd gi dac
biet ?
Bifdc 4 :Thifc hien phifdng an tim toi, kham pha .
_GV hifdng din, gOi y HS de xuat cac phitOng an tim
toi, kham pha de timcau tra ldi cho cac cau hoi d
bifdc 3.
Birtfc 5 :Ket luan, nit ra kien thtfc bai hoc.
-GV cho cac nhom lan lifdt trinh bay ket luan sau
khi quan sat, thao luan.
- GV nhan xet, chot lai:
=> Tom, cua cd hinh dang, kich thifdc khac nhifng
chung deu khong cd xifOng song. Cd the chung difOc
bao phu bang mot ldp vo cifng, cd nhieu chan va
chan phan thanh cac dot.
* Hoat dong 3: Thao luan ca ldp.
• Muc tieu: Neu difdc ich ldi cua tom va cua.
• Cc'ich tien hanh
Bifdc 1: GV cho HS thao luan ca ldp.
- Cau hoi:
+ Tom, cua song d ddu?
+ Neu ich ldi cua tom, cua?
+ Gidi thieu ve hoat dong nudi, ddnh bat hay che
bieii tom, cua mb em bietl
Bifdc 2:Yeu cau HS len trinh bay.
- GVnhan xet, chdh lai. Tom, cua la nhifng thifc an
cd nhieu chat dam can cho cd the con ngifdi.
Cl nifdc ta cd nhieu song, ho va bien la nhifng
moi trifdng thuan tien de nudi va danh bat tom, cua.
Hien nay, nghe nudi tom kha phat trien va tom da
trd thanh mot mat hang xuat khau cua nifdc ta.
IV/ Cung co" - dan do.
-HS doc phan bai hoc SGK.
- Chuan bi bai sau: Cd.
- Nhan xet bai hoc.

hdp cac y kien ca nhan de dat cau
hoi theo nhom’
-Dai dien cac nhom neu de xuat
cau hoi.

-Cac nhom quan sat va thao luan
cac cau hoi d bifdc 3 .

-Dai dien nhom trinh bay ket
luan.

-HS thao luan.

-HS trinh bay.

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 3 (bàn tay nặng bột)
http://text.123doc.org/document/2472568-giao-an-tu-nhien-xa-hoi-lop-3-ban-tay-nang-bot.htm
http://123doc.org/document/2472568-giao-an-tu-nhien-xa-hoi-lop-3-ban-tay-nang-bot.htm


GIAO AN DAY THEO PHlTdNG PHAP BAN TAY NAN BOT
LCfP 3B
Mon ;Ttf nhien & xa hoi.

Ml CA

TIET 52
A/ Muc tieu:
lhi(c:

a)Kien

b)Ky

-Chi va noi difdc ten cac bo phan ccf the cua cac con ca difdc quan sat.

nans: -Neu ich ldi cua loai ca.

do: -Biet yeu thich dong vat.
B/Chuanbi:
* GV: Hinh trong SGK trang 100, 101 .
* HS : SGK,VBT.
C/ Cac hoat dong day - hoc:
TL
HOAT BpNG CUA GV
r I.On dinh
4’
II/ Bai cu: Tom , cua.
- Goi 2 HS :
- Tom, cua la nhifng dong vat nhif the nao?
- Neu Ich ldi cua tom, cua?
- GVnhan xet.
c)Thdi

L
18’

HOAT BpNG CUA HS

-2 HS tra ldi.

III/Baimdi:
* Hoat dong 1: Gidi thieu bai.
* Hoat dong 2: Tim hieu mot so" bo phan ben ngoai
cua ca :
Bddc 1 : Difa ra tinh huo"ng xuat phat .
GV difa ra cau hoi gdi mcf :
-Ke ten mot so" loai ca ma em biet ?
-Loai ca nao so"ng cf nifdc ngot ?
-Loai ca nao so"ng cf nifdc man?
-Nhan xet ve hinh dang va kich thifdc cua mot so loai
ca ?
-Ben ngoai ccf the cua ca co gi bao ve? Ben trong cua
chiing co xifcfng song khong?
Bddc 2 :Lam boc lo nhrfng hieu biet ban dau cua HS
qua vat thifc hoac hinh ve cac loai ca .

HS ke : ca thu , ca chep, ca ro,
ca vang, ca map....
-HS neu y kien ban dau cua
minh va ghi vao vd thifc hanh
Nhifng hieu biet cua minh va
nhtfng cau hoi tif phat .

-HS lam viec ca nhan thong
Vat thifc hoac tranh anh mot so
loai ca-ghi lai nhifng hieu biet
cua minh ve cac bo phan ben
ngoai cua ca.
Bifdc 3:Be xuat cac cau hoi va phifcfng an tim toi.
-HS lam viec theo nhom 6
-GV cho HS lam viec theo nhom 6.
-GV chot lai cac cau hoi cua cac nhom : nhom cac :Tong hdp cac y kien ca nhan
de dat cau hoi theo nhom ve
cau hoi phu hdp vdi no dung bai hoc:
cau taoben ngoai cua con ca.
-Ca la dong vat co xifcfng song khong ?
-Cac loai ca khac nhau thi hinh dang va kich thifdc
- Dai dien cac nhom neu de
cua no nhif the" nao ?
-Ca song d dau ? _ xuat cau hoi.
Giáo án tự nhiên xã hội lớp 3 (bàn tay nặng bột)
http://text.123doc.org/document/2472568-giao-an-tu-nhien-xa-hoi-lop-3-ban-tay-nang-bot.htm
http://123doc.org/document/2472568-giao-an-tu-nhien-xa-hoi-lop-3-ban-tay-nang-bot.htm


-Ca thd bang gi ?
-Ca bcfi bang gi ?
-Ben ngoai cd the cua chung difdc bao boc bdi mot
ldp gi ?
Bifdc 4 :Thdc hien phdcfng an tim toi kham pha .
-GV hifdng din gOi y HS de xuat cac phdcfng an tim
toi, kham pha de tim cau tra ldi cho cac cau hoi d
bifdc 3.
Bifdc 5 : Ket luan , rut ra kien thdc bai hoc .
-GV cho cac nhom lan lddt trinh bay ket' luan sau khi
quan sat , thao luan.
- GV nhan xet, chot lai: Ca la dong vat co xifcfng
song, song difdi nifdc, thd bang mang. Cd the chiing
thifdng cd vay bao phu, cd vay.
-GV cho HS ve,to mau va ghi chu cac bo phan ben
ngoai cua con ca ma em thich .
-GV hifdng din HS so sanh doi chieu .
8’
* Hoat dong 3: Thao luan ca ldp.
Bifdc 1: Thao luan ca ldp.
+ Ke ten mot so cd d nude ngot vd nude man md em
biet?
+ Neu ich lai cua cd ?
+ Gidi thieu ve hoat dong nuoi, ddnh bat hay che bien
cd md em biet ?
Bifdc 2:. GV nhan xet, chot lai:
=> Phln ldn cac loai ca dhdc suf dung lam thdc an.
Ca la thdc an ngon va bo, chda nhieu chat dam cln
cho cd the ngddi.
Cl nddc ta cd nhieu song, ho va bien do la nhdng
moi trddng thuan tien de nuoi trong va danh bat ca.
Hien nay, nghe nuoi ca kha phat trien va ca da trd
thanh mot mat hang xuat khau cua nddc ta.
3
IV/ Cung co - dan do.
-Doc lai noi dung bai.
- Ve xem lai bai.
- Chuan bi bai sau: Chim.
- Nhan xet bai hoc _
*** Rut kinh nghiem: .

-Cac nhom quan sat tranh anh
cac loai ca va vat thdc va thao
luan cac cau hoi d bddc 3.

-Dai dien nhom trinh bay ket
luan.

-HS ve.
-HS so sanh lai vdi hinh tddng
ban dlu xem thd suy nghl cua
minh cd dung khong?

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 3 (bàn tay nặng bột)
http://text.123doc.org/document/2472568-giao-an-tu-nhien-xa-hoi-lop-3-ban-tay-nang-bot.htm
http://123doc.org/document/2472568-giao-an-tu-nhien-xa-hoi-lop-3-ban-tay-nang-bot.htmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×