Tải bản đầy đủ

Bai 2 mot so pp bieu hien cac doi tuong DL tren BD

BÀI 2:

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU
HIỆN CÁC ĐỐI TƯNG ĐỊA LÍ
TRÊN BẢN ĐỒ


1/ Phương pháp kí hiệu
2/ Phương pháp kí hiệu đường chuyển động
3/ Phương pháp chấm điểm
4/ Phương pháp bản đồ- biểu đồ
5/ Phương pháp khoanh vùng


1/PP kí hiệu:
a.

Đối tượng biểu
hiện: các đối
tượng phân bố
theo những điểm

cụ thể.

Những kí hiệu
được đặt chính xác
vào vò trí phân bố
của đối tượng trên
bản đồ.


b. Các dạng kí hiệu:

KH hình học

KH hình chữ

KH tượng hình


Em hãy cho biết hai bản đồ trên sử dụng những dạng


c. Khả năng biểu hiện:
Dựa vào bản đồ trên, em
hãy cho biết phương pháp
kí hiệu đã thể hiện được
những nội dung nào của đối
tượng?

 - Vò trí phân bố
 - Số lượng
 - Chất lượng.
Công nghiệp điện VN


Thủy điện Đa Nhim

Nhiệt điện Phú Mỹ

Thủy điện Sơn La2/ PP kí hiệu đường chuyển động:

a. Đối tượng biểu hiện:
sự di chuyển của các
hiện tượng tự nhiên và
kinh tế xã hội .
. Em hãy cho biết
phương pháp ký hiệu
chuyển động biểu hiện
những nội dung nào của
gió và bão?

Gió và bão ở VN


b. Khả năng biểu hiện:
- Hướng di chuyển.
- Số lượng, tốc độ.


Để biểu hiện các vấn đề dưới đây trên bản đồ
phải dùng phương pháp ký hiệu nào?
KV đông dân

KV ít dân


3/ PP chấm điểm:
Bản đồ phân bố dân cư châu Á

a. Đối tượng
biểu hiện:
các đối
tượng phân
bố không
đồng đều,
bằng những
điểm chấm.


b. Khả năng biểu hiện:
- - Sự phân bố

- - Số lượng .


Em hãy cho biết
phương pháp được
biểu hiện trên bản
đồ bên được gọi là
phương pháp gì?


4. Phương pháp bản đồ - biểu đồ:
a/ Đối tượng :
Biểu hiện giá trò tổng cộng
của một đối tượng trên
một đơn vò lãnh thổ. bằng
cách dùng các biểu đồ đặt
vào phạm vi của đơn vò
lãnh thổ đó.


4/ Phương pháp bản đồ - biểu đồ:

b/ Khả năng biểu hiện:
- Số lượng
- Chất lượng
- Cơ cấu

Diện tích & sản lượng lúa VN, 2000


5. PP khoanh vùng:
a. Đối tượng biểu hiện:
các đối tượng không phân
bố trên khắp lãnh thổ mà
chỉ phát triển những khu
vực nhất đònh.
b. Khả năng biểu hiện:
- Sự phân bố.
- Số lượng.


Quan sát bản đồ
khí hậu Việt Nam,
cho biết người ta
dùng những PP
nào để biểu hiện
các đối tượng đòa
lí trên bản đồ


Quan sát bản đồ
khí hậu Việt Nam,
cho biết người ta
dùng những PP
nào để biểu hiện
các đối tượng đòa
lí trên bản đồ


Phiếu học tập:
Phương pháp
PP ký hiệu
PP ký hiệu đường
chuyển động
PP chấm điểm
PP khoanh vùng
PP bản đồ - biểu
đồ

Đối tượng biểu
hiện

Nội dung biểu
hiện


Phiếu học tập:
Phương pháp Đối tượng biểu hiện

PP ký hiệu

PP ký hiệu
đường chuyển
động

Các đối tượng đòa lí
phân bố theo những
điểm cụ thể.

Biểu hiện sự di chuyển
của các đối tượng đòa
lí.

Nội dung biểu hiện
Loại hình, vò trí đòa lí,
số lượng và chất lượng
của đối tượng.
Hướng, tốc độ, số
lượng của các đối
tượng di chuyển


Phiếu học tập:
Phương pháp Đối tượng biểu hiện Nội dung biểu hiện
PP chấm điểm Biểu hiện sự phân bố
Sự phân bố, số
không đồng đều của các lượng của đối
đối tượng đòa lí.
tượng.
PP khoanh vùng Đối tượng không phân
bố trên khắp lãnh thổ

PP bản đồ biểu đồ

Giá trò tổng cộng của
một đối tượng đòa lí
trên một đơn vò lãnh
thổ.

Sự phân bố, số
lượng của đối
tượng.
Số lượng, chất
lượng, cơ cấu của
đối tượng


BÀI 3: SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG HỌC TẬP, ĐỜI SỐNG

I.Vai trò của BĐ trong học tập và đời sống.
1. Trong học tập:
Là phương tiện để học tập, rèn luyện các kĩ năng
địa lí tại lớp, ở nhà và trả lời câu hỏi kiểm tra.
2.Trong đời sống:
Bản đồ là 1 phương tiện được sử dụng rộng rãi:
 
 
 


II. Sử dụng bản đồ, Atlat trong học tập.
1.Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình học tập
địa lí trên cơ sở bản đồ.
a.Chọn bản đồ phải phù hợp với nội dung cần tìm
hiểu.
b.Đọc bản đồ phải tìm hiểu tỉ lệ, kí hiệu của bản
đồ:đọc kĩ bảng chú giải.
c. Xác định được phương hướng trên bản đồ:


2.Hiểu được mối quan hệ giữa các yếu tố địa lí
trong bản đồ,Atlat.
-Dựa vào một bản đồ hoặc phối hợp nhiều bản đồ
liên quan để phân tích các mối quan hệ, giải thích đặc
điểm đối tượng.
-KN: Atlat Địa lí là một tập hợp các bản đồ , khi sử
dụng thường phải kết hợp bản đồ ở nhiều trang Atlat
có nội dung liên quan với nhau để tìm hiểu hoặc giải
thích một đối tượng, hiện tượng địa lí.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×