Tải bản đầy đủ

Chương trình đào tạo bậc cao học ngành Kỹ thuật phần mềm (Đại học Khoa học tự nhiên)

D~I HQC QUOC GIA HA N(>I

C(>NG HOA xA H(>I CHU NGHiA VI~T NAM

D(>c
S6: --18 OCJ /QD-DHQGHN

/)_/11)

l~p

- Tg do - H~nh phuc

Ha N9i, ngay 0,2 thimg G nam 2014

QUYETI>JNH

/d(d : /(f(?fl
J.i ) V::~.e VI~c
'" b an h'an h ch trO'ng t rm
' h d'ao t ~o t'"'

_,If
. IV{C_ (z;k. ~tiM/
1en s1PJfT NV~~a
,
7

!:/ J

f f)/

A/1

~::;r(,

GIAM DOC D~I HQC QUOC GIA HA N(>I

CONG VAN DEN
56 ... ·.....
NgayQ,S thang

Ci!n clr Nghi dinh si\ 186/2013/ND-CP ngity 17/1112013 ella Chinh phU

_

.-G. nam 20/.V

ve D
/ ! (YY~ Quoc gia;
~
Can Clr Quy ch~ tb chuc va hol;lt d<)ng cua Dl;li hQC Qu6c gia va cac ca sa giao
dvc d1;1i h9c thanh vien ban hanh thea Quy~t djnh s6 26/2014/QD-TTg ngay
26/03/2014 cua Thu tuang Chinh phil;
Can cu Quy ch~ dao t1;1o sau d1;1i h9c a D1;1i h9c Qu6c gia Ha N<)i ban hanh theo
Quy~t djnh s6 1555/QD-DHQGHN ngay 25/5/2011, duqc sua dbi, bb sung theo Quy~t
djnh s6 3050/QD-DHQGHN, ngay 17/9/2012 cua Giam d6c D1;1i h9c Qu6c gia Ha N<)i;
Can Clr Quy djnh v€ m& mai va di€u chinh chuang trinh dao tl;lO a Dl;li hQC Qu6c
gia Ha N<)i ban hanh theo Quy~t djnh s6 1366/QD-DHQGHN ngay 25/04/2012 cua
Giam d6c DHQGHN;
Xet d€ nghi cua Truong Ban Dao t1;1o,QUYETDJNH:
Di~u 1. Ban hfmh kern theo quySt dinh nay chuang trinh dao t~o tiSn Sl

chuyen nganh KI thu~t phftn mSm, rna s6 62 48 01 03.
Di~u 2. QuySt dinh nay c6 hi~u h,rc tir ngay ki. Chuang trinh dao t1;1o duqc

ban hanh theo QuySt dinh nay c6 gia tri thay thS cho chuang trinh dao t~o tiSn Sl
chuyen nganh KI thu~t phftn mSm da duqc ban hanh theo QuySt dinh s6 915/QD-DT,
ngay 26/3/2013 cua Giam d6c D~i h9c Qu6c gia Ha N9i.
Di~u 3. Chanh Van phong, Truemg Ban Dao t1;1o, Hi~u tru6ng Tru6ng D1;1i h9c

Cong ngh~ va Thu tru&ng cac dan vi lien quan chiu trach nhi~m thi hanh QuySt
dinh nay./.~

No'i nhfin:
- Nhu D.i6u 3;
- Luu: VT, DT, T7.

..,)
I,


CHUONG TRINH DAO TL).O TRINH I><) TIEN Si
Chuyen ngimh: Ki thu~t phfin m~m
Ma

sB: 62 48 01 03

(Ban himh thea Quydt dtnh s6 A809 /QD-DHQGHN, ngay Ol.thimg 6 nam 2014
cua Giam abc Dgi h9c Qubc gia Ha N9i)
PHAN 1: GI(H THI~U CHUNG
1. M()t

VE CHUONG TRINH I>AO T~O

sB thong tin v~ chrrO'ng trinh diw t~o

- Ten chuyen nganh dao t~o:

+ TiSng Vi~t: KI thu~t ph~n mSm

+ TiSng Anh Software Engineering
- Ma s6 chuyen nganh dao t(;lo:

62 48 01 03

- Ten nganh dao t(;lO:

+ TiSng Vi~t: Cong ngh~ Thong tin

+ TiSng Anh: Information Technology
- Trinh d9 dao t(;lo: TiSn si
Ten van bAng sau khi t6t nghi~p:

+ TiSng Vi~t: TiSn si nganh C6ng ngh~ Thong tin
+ TiSng Anh:

The degree of Doctor ofPhilosophy in Information
Technology

- Don vi dao t(;lo: Truemg DC;li h9c C6ng ngh~ (UHCN), DC;li h9c Qu6c gia
Ha N9i (UHQGHN).
2. M1J.c tieu ciia chrrO'ng trinh diw

t~o

1.1. M{lc tieu chung

- Uao t(;lo dtc chuyen gia c6 kha nang nghien c1m chuyen sau vS chuyen
nganh KI thu~t ph~n mSm (KTPM), c6 kha nang nghien ctru d()c l~p, biSt xay d\fng
CaC d\f an nghien CUu, tham gia ho~c lanh dC;lO cac nh6m nghien CUu.
1.2. Mflc tieu qt tid

- VS kiSn thuc: Nang cao dSn muc d9 hi~n dC;li nh~t cac kiSn thuc vS
KTPM,

b6 sung va nang cao cac kiSn thuc vS logic va biSu di~n hinh thuc.
2


- vs ki nang: Roan thi~n cac ld nang vS phan tich, thiSt kS cac h~ th6ng
ph~n mSm, ki nang nghien Clru chuyen sau vS lf thuySt va cong ngh~.

- VS nang h,rc: TiSn si chuyen nganh KTPM c6 hi~u biSt sau r()ng va c~p
nh~t vS linh vvc phat tri~n ph~n mSm, c6 nang lvc nghien cliu va hu6ng d~n nghien

c{ru cac v~n dS mang tinh li thuySt vS KTPM, c6 nang lvc hinh thuc h6a cao cac
v~n dS phat tri~n ph~n mSm.

- VS nghien cliu: TiSn si chuyen nganh KTPM c6 kha nang thvc hi~n vi~c
nghien cliu theo cac hu6ng sau: TiSn trinh phat tri~n ph~n mSm, M6 hinh h6a va
ki~m chtrng ph~n mSm, Su d1,mg l~i trong phat tri~n ph~n mSm, Phat tri~n h~ th6ng

nhung, thai gian thvc.
3. Thong tin tuy~n sinh

3.1.

mnh thuc tuyin sinh

+ D6i tur;mg tu tht;zc si': xet h6 sa chuyen man theo quy dinh cua DHQGHN.

+ D6i tu(Jng tu cir nhlin: kSt hqp thi tuy~n va xet h6 sa chuyen man

3.2.

o

M6n thi Ca ban: T min h9c rai r~c

o

Man thi Ca so: Tin h9c ca so

o

Man thi Ngo~i ngfr: Theo quy dinh cua DHQGHN.

o

Xet h6 sa chuyen man theo quy dinh cua DHQGHN.

D6i tu(fng tuyin sinh

vd win bdng va cong trinh eta cong b6: d~t m()t trong nhfrng yeu c~u sau:
- C6 b~ng th~c si dinh hu6ng nghien cliu ho~c c6 lu~n van v6i kh6i lu9·ng
tu 10 tin chi tro len thu()c cac chuyen nganh trong nh6m nganh May tinh va Cong
ngh~ thong tin.
- C6 b~ng th~c si theo dinh hu6ng thvc hanh chuyen nganh thu()c nh6m
nganh May tinh va C6ng ngh~ thong tin ho~c cac chuyen nganh g~n va c6 it nh~t
01 bai bao c6ng b6 tren t~p chi khoa h9c ho~c tuy~n t~p c6ng trinh h()i nghi khoa
h9c tru6'c khi n()p h6 sa dv tuy~n.
- C6 b~ng th~c si chuyen nganh khac va c6 b~ng t6t nghi~p d~i h9c chinh
quy nganh dung ho~c phu hqp v6i chuyen nganh dang ki dv tuy~n. Trong truemg
hqp nay, thi sinh phai c6 it nh~t m()t bai bao cong b6 tren t~p chi khoa h9c ho~c

3


tuySn t~p cong trinh h9i nghi khoa h9c tru6c khi n9p h6 so dv tuySn va phai dv
tuySn theo chS d9 nhu nguoi chua c6 b&ng th~c si;
- C6 b&ng t6t nghi~p d~i h9c h~ chinh quy nganh dung, lo~i gioi tra len va
c6 it nh~t m9t bai bao cong b6 tren t~p chi khoa h9c ho~c tuySn t~p cong trinh h()i
nghi khoa h9c tru6c khi n()p h6 so d\f tuySn;
- C6 b&ng t6t nghi~p d~i h9c h~ chinh quy nganh dung, lo~i kha va c6 it
nh~t hai bai bao cong b6 tren t~p chi khoa h9c ho~c tuySn t~p cong trinh h()i nghi

khoa h9c tru6c Iilli n()p h6 so dl,I tuySn.
N()i dung cac bai bao phai phu hqp v6i chuyen nganh dang ky dl,I tuySn va
duqc cong b6 tren t~p chi khoa h9c cua DHQGHN, cac t~p chi khoa h9c c6 uy tin
c~p qu6c gia, qu6c tS ho~c trong cac tuySn t~p cong trinh ( c6 phan bi~n) cua H()i

nghi lffioa h9c c~p qu6c gia, qu6c tS duqc xu~t ban chinh thuc.
V~ kinh nghi¢m cong tac: Theo quy dinh cua DHQGHN.

3.3.

Danh m{lc cdc chuyen ngimh phil lufp, chuyen ngimh g&n
- Danh mvc cac chuyen nganh phu hqp: cac chuyen nganh trong nh6m

nganh May tinh va Cong ngh~ thong tin (KI thu~t ph~n m~m, Khoa h9c may tinh,
H~ th6ng thong tin, Truy~n dfr li~u va M~ng may tinh)

- Danh mvc cac chuyen nganh g~n: Dam bao toan h9c cho may tinh va cac
h~ th6ng tinh toan.

PHAN II. CHUAN DAU RA CUA CHUONG TRiNH DAO T~O
1. v~ ki~n thfrc

a) Jain thirc clzung trong DHQGHN (ttfii v6'i NCS til' cit nlziin)
i.

Kiin tlzirc vJ li lu(in clzinh trj

- HiSu va v~ dvng duqc h~ th6ng tri thuc khoa h9c nhfrng nguyen li co
ban cua Chu nghia Mac Lenin;
- HiSu va v~n dvng duqc nhfrng kiSn thuc co ban, c6 tinh h~ th6ng v~ tu

tuang, d~o due, gia tri van h6a H6 Chi Minh, nhfrng n9i dung co ban cua duang I6i
each m~ng cua Dimg C()ng san Vi~t Nam, chu ySu la duong I6i trong thai ky d6i
m6i tren m()t s6 IInh vvc co ban cua dai s6ng xa h()i.
ii.

Kiin thirc vJ ngo(li ngif (B2)

4


- HiSu y chinh cua van bim phuc t<:tp ve cac chu de Cl} thS va trliu tuqng kS
ca nhfrng trao d&i ki thu?t thUQC lfuh VVC chuyen man CUa minh.
- Giao ti~p

amuc d9 troi chay va tv nhien de c6 the giao ti~p thuemg xuyen

v&i nguoi ban ngfr rna khong lam cho ben giao ti~p nao bi cang th~ng.
- Vi~t van ban ro rang, chi ti~t v&i nhieu chu de khac nhau va c6 the giai
thich quan diem cua minh ve m9t v~n de, neu ra duqc nhfrng uu diem, nhuqc diem
cua cac phuang an Iva ch9n khac nhau.
b) Kiin thtrc nlu5m chuyenngimh (i/Bi v6'i NCS til' cii' nhfin)

- D9c hiSu va trinh bay duqc cac tai li~u ti~ng Anh chuyen nganh;
- Hieu va v?n dvng duqc cac khai ni~m ca ban ve ID<:tng may tinh, cac b9
ph?n, cac giao thuc, each thuc truyen dfr li~u tren ffi<:tng;
- Hieu va v?n d1,mg duqc cac khai ni~m ve ca
phuang phap xay dvng va t6i uu h6a ca

sa dfr li~u trong h~ th6ng, cac

sa dfr li~u cua h~ th6ng;

- Hieu va v?n dvng cac khai ni~m chung ve quy trinh phat trien ph~n mem,
cac ki thu?t xay dvng m9t h~ th6ng ph~n mem c6 ch~t luqng;
- Hieu va v?n dvng cac khai ni~m chung lien quan d~n ki~n thuc ve cac
linh vvc co· ban cua Cong

ngh~

thong tin nhu Tri

tu~

nhan t<:to, Tuang tac nguoi

may, M?t rna va an toan dfr li~u.
c) Kiin thtrc chuyen ngimh (i/Bi v6'i NCS til' cii' nhfin)

- Hoan thi~n va v?n dvng t6t cac ki thu?t ve phan tich va thi~t k~ h~ th6ng;
- Hieu va v?n dvng duqc cac ki thu?t ve kiem thu va dam bao ch~t luqng
ph~n mem. C6 kha nang xay dvng cac cong Cl} h6 trq kiem thu tv d()ng;

- Hieu va v?n dvng duqc cac ki~n true ph~n mem hi~n d<:ti trong vi~c xay
dvng cac h~ th6ng ph~n mem;
- Bi~t each hinh th(rc h6a cac yeu c~u ph~n mem, sir dvng duqc m9t s6
ngon ngfr va cong Cl} h6 trq vi~c hinh thtrc h6a;

- v ?n

dvng cac ki~n thuc lien quan d~n quan li dv an ph~n mSm trong

cong vi~c;
Bi~t each c?p nh?t cac ki~n thuc hi~n d<:ti trong chuyen nganh KTPM;


- Bi~t va v~n dt,mg cac kT thu~t, cac cong ngh~ m&i trong nganh Cong ngh~
thong tin, ling dvng trong phat triSn cac ph~n mSm d~k bi~t, bao dam ch~t lugng
cua h~ th6ng.
d) Kiin thii'c h(JC phfm va chuyen (/~ tiin sl

- V~n dvng t6t phuong phap nghien Clru va kT thu~t vi~t bao cao khoa hQc;
- Bi~t hinh thuc hoa cac mo hinh h~ th6ng;

- Su dvng thanh th?O cac ngon ngfr hinh thuc va cong C\1 h6 trg;
- HiSu bi~t nhiSu cac h~ th6ng ph~n mSm chuyen dvng.

e) Yeu cftu ttiJi vO'i lu{in an
-

Lu~n

an phai la cong trinh nghien Clru khoa hQC d()c

l~p,

co dong gop m&i

cho vi~c giai quy~t v~n dS khoa h9c, li lu~n ho~c thvc tiSn dang d~t ra,gop ph~n
xay dvng, hinh thanh khung li thuy~t m&i, h~ tu n,remg m&i phu hgp v&i chuyen
nganhKTPM;
- DS tai lu~n an phai dugc tiSu ban chuyen mon thong qua trong quy trinh
xet tuySn dao t?o trinh d9 ti~n sT, dugc thu tru&ng dan vi dao t?o ra quy~t dinh giao
dS tai va nguai huang d~n. Nghien Clru sinh phai trinh bay n9i dung, k~ hO?Ch
nghien cliu tru&c don vi chuyen mon ch~m nh~t 3 thang sau khi nh~ dS tai lu~n an
va bao cao k~t qua nghien ClrU 6 thang 1 l~n trong thai gian thvc hi~n lu~n an. K~t
qua danh gia bao cao Ia diSu ki~n ds xem xet vi~c dS nghi cho bao v~ Iu~n an;
- K~t qua nghien Clru trong lu~n an phai la k~t qua lao d()ng cua chfnh tac
gia thu dugc chu y~u trong thai gian dao t?O. N~u Slr dvng k~t qua, tai li~u cua
nguo·i khac (bang, bisu, cong thuc, d6 thi cung nhfrng tai Ii~u khac) thi phai dugc
tac gia d6ng

y va trfch

d~n tuang minh. N~u lu~n

an la cong trinh khoa hQC ho~c

m()t ph~n cong trinh khoa h9c cua m()t t~p thS trong do tac gia dong gop ph~n chfnh
thi phai xu~t trinh cac van ban thS hi~n S\1' nh~t trf cua cac thanh vien trong t~p thS
do cho tac gia Slr dt,mg k~t qua chung cua t~p thS dS vi~t lu~n an;
-

Lu~n

an phai la m()t cong trinh nghien Clru khoa hQC sang t?O cua chfnh

nghien cuu sinh, co dong gop vS m~t li lu~n va thvc tiSn trong ITnh vvc nghien cliu
ho~c giai phap m&i co gia tri trong vi~c phat triSn, gia tang tri thuc khoa h9c cua

llnh vvc May tfnh va Cong ngh~ thong tin, giai quy~t sang t?o cac v~n dS cua
nganh KTPM hay thvc tiSn kinh t~ - xa h()i;
- Lu~n an co kh6i lugng khong qua 150 trang A4, khong k~ phvlvc, trong
do co it nh~t 50% s6 trang trinh bay k~t qua nghien cliu va bi~n lu~n cua rieng

6


nghien cliu sinh theo c~u true: Ph~n rna d~u, T6ng quan v€ v~n d€ nghien cl:ru, n9i
dung, ket qua nghien CliU, ket lu~n Va khuy6n nghj, danh ffi\}C cS.C cong trinh cong
b6 ket qua nghien CUu cua dS tai, lu~n an, danh ffi\}C tai li~u tham khao, ph\1 Ivc
(neu co). Ban tom t~t lu~n an co kh6i luQTig khong qua 24 trang A5 phan anh trung
thtJC ket C~U, b6 C\}C va n<)i dung CUa lu~n an, phai ghi d~y du toan van ket lu~n CUa
lu~n an. Ban thong tin lu~n an khoang 3 den 5 trang (300 den 500 chfr) b~ng tieng
Vi~t va tieng Anh trinh bay nhfrng n9i dung CO' bim, nhfrng n9i dung m6i va nhfrng

dong gop quan trQng nh~t cua lu~n an;
- ThS hi~n dugc hiSu biet sau s~c vS kien thuc va phuang phap nghien CUu
chuyen nganh trong vi~c giai quyet dS tai nghien cliu C\1 thS;
- Ket qua lu~n an co gia tri d6i v6i llnh VlJC May tinh va Cong ngh~ thong
tin, vS li thuyet khoa hQc cling nhu thvc tiSn quan li, t?o dvng cac gia tri bSn vfrng
thong qua ho?t d<)ng cua ngm)'i hQC.
f)

Yeu cftu vJ sB lll'(fng va chftt lll'(fng cua cong trinh khoa hfJc se cong bB
Co it nh~t 02 bai bao lien quan den n<)i dung cua lu~n an dugc cong b6 tren

t?p chi khoa hQc cua DHQGHN, cac t?p chi khoa hQc co uy tin c~p qu6c gia, qu6c

te

ho?c trong cac tuy~n t~p cong trinh (co phan bi~n) cua H9i nghi khoa hQC c~p qu6c
gia, qu6c

te dugc xu~t ban chinh thuc trong thai gian dao t?o. T?p chi khoa hQc phai

co trong danh sach t?p chi dugc h9i d6ng chuc danh Giao su nha nu6c cong nh~n va
tinh diSm.

2. v~ kinang
a)

J(i niing cirng

i.

Ki niing nghJ nghifp

- Biet phat hi~n tri thuc m6i va trinh bay m<)t each khoa hQc;
- Biet Slr dvng cac cong C\1 ph~n mSm h6 trg trong cong vi~c;
- Biet va v~n dvng dugc qui trinh thiet ke, phan do?n qui trinh thiet ke va
phuong phap tiep c~n;
- Biet va v~n dvng qui trinh l~p ke hO?Ch, s~p xep cong vi~c, quan 1i thai
gian va ngu6n lvc;
- Biet tim kiem, c~p nh~t, t6ng hgp, khai thac thong tin;
- DQc hi~u va trinh bay tai li~u tieng Anh chuyen nganh;
- Bi~t t6i uu hoa phuung phap triSn khai cong vi~c;


- BiSt sir dvng cac kiSn thuc chuyen man m9t each linh ho(;lt;
- C6 nang hJC nghien CtlU va Iilla nang lanh d(;lO.

u. Ki nang l(ip lu(in tU' duy va giai quyit viin

t/J

- Thanh th(;lo ki nang phat hi~n v~n d~;
- Thanh th(;lo ki nang danh gia va phan tich v~n d~;
- Thanh th(;lo ld nang giai quySt v~n d~ chuyen man;
- Thanh th(;lO ki nang mo hinh h6a.
iii. Ki nang nghien CU"ll va kluim phd kiin thtrc

- Thanh th(;lo ki nang thiSt l?p gia thiSt;
- Thanh th(;lo ki nang dung thvc nghi~m dS kham pha kiSn thuc;
- Thanh th~o ki nang kiSm nghi~m va bao v~ gia thiSt;
- Thanh th(;lo ld nang ap dl,mg kiSn thuc vao thvc tS;
- Thanh th(;lo k1 nang thu th?p thong tin.

iv. Ki nang tu· duy theo h? thJng
- C6 tu duy logic;
C6 tu duy phan tich, t6ng hgp;
C6 tu duy toan eve.
- Niun bitt nhu c~u xa h9i d6i v6i kiSn thuc khoa h9c chuyen nganh.
v.

Nang lf!C v(in d(lng kiin thtrc, ki nang vao thf!C tiin

- C6 nang Ivc phan tich yeu c~u;
- C6 nang Ivc thiSt kS giai phap;
- C6 nang Ivc thvc thi giai phap;
- C6 nang Ivc v?n hanh h~ th6ng;
- C6 nang Ivc tiSp thu c6ng ngh~.

b)

](l nang

i.

m&n

Ki nang ca nhfm

- sgn sang duong d~u cac kh6 khan trong khoa hQc;
- C6 tu duy sang t(;lo;

8


- C6 tu duy phan bi~n;
- Bi~t de xu~t sang ki~n.
ii.

Ki niing lt1m vi?c theo nhom

- Bi~t h9P tac, c6 kha nang lanh d~o d6i v6i cac thanh vi en khac trong nh6m;
- Bi~t each chia se thong tin trong nh6m.
iii. Ki niing sir d~:~ng ngo(li ngu

- Tuong duang ChuAn B2 cua Khung tham chi~u Chau Au chung d6i v6i
chuang trinh dao t~o trinh d9 tien sichuAn D~i h9c Qu6c gia Ha N- DQc hi~u va dich ra ti~ng Vi~t cac tai li~u chuyen mon b~ng ngo~i ngfr
thuh9c trong linh vvc chuyen mon thu
t~o.

iv. Ki niing quiin li va liinh tf(lO
- Bi~t quan li thai gian, ngu6n lvc;
- Bi~t quan li d1J an.

v. Ki niing vJ tin lu;c viin phimg
- Su dl)ng thanh th~o cac ph~n mem so~n thao Winword, Excel
- Bi~t su dl)ng ph~n mem trinh bay Powerpoint.
3. v~ nang lgc

a)

Nhung vi tri cfmg ttic nguili h!Jc co tl,zi ttiim nhi?m sau khi tat nghi?p
- Giang vien ve May tinh va Cong ngh~ Thong tin;
- Nghien cl:ru vien trong cac

vi~n

nghien cl:ru/cong ty;

- Chuyen gia nghien c(ru, phat tri~n cac h~ th6ng lien quan CNTT, d~c bi~t
cac h~ th6ng lien quan den Cong ngh~ ph~n mem.

b)

Yeu cftu kit quii thlfC hi?n cong vi?c
Dap ung cac yeu c~u cua thvc t~ t~i cac

CO'

sa nghien cl:ru, giang d~y'

xu~t, dich V\1 khoa hQc ki thu~t ho~t d9ng trong linh vvc CNTT.

4. v~ ph§m ch~t d~o du·c

a) Ph lim chat tf(lo tluc cti nhiin
- Trung thvc;

san


- Khiem t6n;
-

Nhi~t

tinh v6i cong vi~c.

b) PhfLm chiit tf(lo tluc nghJ nghi?p
- Trung thvc v6i khoa hQc, khong

a~o

van;

- Trung thanh v6i t6 chuc;
-

Nhi~t

tinh va say me cong vi~c.

c) PhfLm chiit tf(lo tluc xii h9i
- C6 tnich nhi~m;
- C6 y thuc ph1,1c v1,1;
-

Nhi~t

tinh tham gia.

PHAN III. N<)I DUNG CHUONG TRINH DAO T~O
1. Tom t~t yeu cfiu chll'O'ng trinh d~w t~o
a)

DJi v6'i NCS co bdng th(lc si chuyen ngimh tlimg ho(ic ph it h(lp
T6ng s6 tin chi phai tich luy: 100 tin chi, trong a6:
Cac h9c ph~n, chuyen aS tiSn siva ti€u lu~ t6ng quan:

+ Cac h9c ph~n tiSn si:

+

20 tin chi
8 tin chiB~t bu(>c:

6 tin chiTv ch9n:

2/6 tin chi

Ngo~i

ngfr h9c

thu~t

4 tin chi

nang cao:

+ Cac chuyen aS tiSn si:

6 tin chi

+ Ti€u lu~n t6ng quan:

2 tin chi

N ghien cliu khoa h9c (khong tinh s6 tin chi nhung Ia yeu c~u b~t bu9c
trong chuung trinh aao

t~o)

Lu~n an tiSn si:

b)

80 tin chi

Dbi vo·i NCS co hdng th(lc si chuyen ngimlz gan
H9c them 8 tin chi trong khung chuung trinh

Th~c

si KTPM. Cac mon h9c

nay khong trung v6i cac mon aa hQC va phai auqc thong qua cua nguoi
huang dfrn chinh.

(


T6ng s6 tin chi phai tich luy:

108 tin chi, trong d6:

Cac h9c phfin b6 sung kiSn thuc:

8 tin chi

Cac h9c phfin, chuyen dS tiSn siva tiSu lu~n t6ng quan:

20 tin chi

+ Cac h9c phfin tiSn si:

8 tin chiB~t bu{)c:

6 tin chiTt,r ch9n:

2/6 tin chi

+ Ngm;li ngfr hQC thu~t nang cao:

4 tin chi

+ Cac chuyen dS tiSn si:

6 tin chi

+ TiSu lu~n t6ng quan:

2 tin chi

Nghien cliu khoa h9c (kh6ng tinh s6 tin chi nhung la yeu cfiu b~t bu9c
trong chuang trinh dao

t~o)

Lu~n an tiSn si:

c)

80 tin chi

DBi vui NCS chua co b&ng th(lC sl:

NCS chua c6 b~ng th~c si phai hoan thanh cac m6n h9c cua chuang trinh
dao t~o th~c si va cac n9i dung cua chuang trinh dao t~o tiSn si.
T6ng s6 tin chi phai tich luy:

133

tin chi, trong d6:

Cac h9c phfin b6 sung kiSn thuc:

33 tin chi

+

Kh6i kiSn thuc chung (b~t bu{)c):

7 tin chi

+

Kh6i kiSn thuc nh6m chuyen nganh:

13 tin chi

+B~t bu{)c:

9 tin chiTv ch9n:

4/8 tin chi

Kh6i kiSn thuc chuyen nganh:

13 tin chiB~t bu{)c:

7 tin chiTv ch9n:

6/20 tin chi

Cac h9c phfin, chuyen dS tiSn siva tiSu lu~n t6ng quan:

20 tin chi

+

Cac h9c phfin tiSn si:

8 tin chiB~t bu{)c:

6 tin chiTv ch9n:

2/6 tin chi
11

\\

.

-·(tl.,,/


+

Ngo?i ngfr h9c

+

Cac chuyen de tiSn si:

6 tin chi

+

TiSu lu~n t6ng quan:

2 tin chi

thu~t

nang cao:

Nghien c(ru khoa h9c (kh6ng tinh

4 tin chi

s6

tin chi nhung la yeu c~u b~t

bu9c trong chuang trinh dao t?O)
Lu~n an tiSn si:

1.

Kh ung ch U'O'ng trinh dfw

80 tin chi
t~o

2.1. Khung chrrO'ng trinh danh cho NCS tir cir nhan

STT

Mahqc
phfrn

Ten hqc phfrn

PHAN 1: KHOI KIEN THUC

1.1

tin
chi

Li
J.
thuyet

ThlJC
hanh

TIJ
hqc

KhBi ki~n thlfc chung

7

PHI 5001

TriSt hQc
Philosophy

3

45

0

0

2

ENG 5001

TiSng Anh ca ban
General English

4

30

30

0

L2.1

KhBi ki~n thrrc nh6m chuyen ngimh
Cdc lu;c ph/in bht bu9c

13
9

ENG 6001

TiSng Anh hQc thu~t
English for Academic Purposes

3

15

15

15

4

INT 6002

M<;mg va truySn dfr 1i~u nang cao
Advanced Computer Networks and
Communications

2

30

0

0

5

INT 6003

2

30

0

0

6

INT 6004

2

30

0

0

3

L2.2

Ca sa dfr li~u nang cao
Advanced Database Systems
Cong ngh~ ph~n mSm nang cao
Advanced Software Engineering

Ctic lu;c ph lin t~r clu;n

418

7

INT 6001

Tri tu~ nhan tc;to nang cao
Advanced Artificial Intelligence

2

30

0

0

8

INT 6006

Tuang tac nguai- may
Human Computer Interaction

2

30

0

0

9

INT 6010

2

30

0

0

10

INT 6020

2

30

0

0

M~t

rna va an toan dfr li~u
Cryptogaphy and Data Security
L~p

Mas6
c:ic hqc
phfrn
tien quy~t

B6 SUNG (cac h<;c phdn cita chuang trinh diw t90 th9c sl)

1

I.2
-

SB giir tin chi

sA

trinh mc;tng
Netvvork Programming


STT

1.3
1.3.1

11

12

13

1.3.2

Mahgc
ph~n

Ten hgc ph~n

tin
chi

KhBi ki~n thrrc chuyen ngimh

INT 6030

INT 6033

Cac v~n dS hi~n d~i cua Cong ngh~
ph~nmSm

Advanced Topics in Software
Engineering
Ki€m thu va dam bao ch~t lu911g
ph~nmSm

Software Testing and Quality
Assurance

INT 6013

15

INT 6029

16

INT 6031

17

INT 6032

18

INT 6034

19

INT 6035

20

INT 6060

21

INT 6061

Thl}.'C
h~mh

Tlf
hgc

2

30

0

0

INT 6004

3

30

0

15

INT 6004

2

30

0

0

2

30

0

0

2

30

0

0

2

30

0

0

2

30

0

0

2

30

0

0

2

30

0

0

4

30

0

30

2

30

0

0

2

30

0

0

tien quy~t

6122

Cac h9c phiin If! clt!Jn

14

cac hgc
ph~n

Li
thuy~t

7

Phan tich thiSt k~ h~ th6ng nang cao
Advanced System Analysis and
Design

Cac nguyen li ngon ngu

Mas6

13

Cac lu;c ph tin biit burc

INT 6028

SB gi
s6

l~p

trinh

Principles of Programming
Languages
Quan li ctv an ph~n m€m
Software Project Management
Cong ngh~ ph~n mSm nhung

Embedded Software Engineering
Cac phuang phap hinh thl.rc cho
phat triSn ph~n mSm
Formal Methods for Software
Development
Ki~n true ph~n mSm

Software Architecture
Ngon ngfr mo hinh h6a cho phat
triSn ph~n mSm

Modeling Languages for Software
Development

Dv an phat triSn ph~n mSm
Software Development Project
KI ngh~ yeu du
Requirements Engineering

INT 6004

Phat tri~n l.rng dvng doanh nghi~p
22

INT 6062

Enterprise Application
Development

INT 6004

13


STT

23

II

Miih?C
ph An

INT 6115

ENG 8001

III

PHAN III:

Il/.1.1

25

KI ngM ph~n mSm hu&ng tac tll'
Agent-oriented software
engineering

PHAN II:_NANG CA~ NAN~ Ll/C VA
HO~T DQNG CHUYEN MON

24

III.l

Ten hqc phfin

thuy~t

Thl}'C
hftnh

Tl}'
h9c

2

30

0

0

Li

Mas6
c:ic hqc
ph An
tien quy~t

KY NANG SU DVNG NGO~I NGU THONG QUA

Ti~ng Anh hoc thu~t nang cao
Advanced English for Academic
Purposes

4

0

0

60

cAc HQC PHAN, CHUYEN DE TIEN SiVA TIEU LU~N TONG QVAN

C:ic h9c phAn ti~n si

8

Cdc h{Jc p!t&n bdt bupc

6

INT 8001

s6 git'r tin chi

s6
tin
chi

Phuong phap nghien CUu va ki
nang vi~t bao cao khoa hoc
Research Methods and Technical
Writing

3

30

0

15

3

15

0

30

15

0

15

Diitc ta va ki~m chl1ng ph~n mSm
26

INT 8025

Software

Specification

and

Verification
/l/.1.2

27

28

Cdc lt{Jc ph&n t~l' clz{Jn

INT 8026

INT 8027

s~ dvng l~i va tai ky ngh~ ph~n
mem
Software Reuse and Re-engineeing
T~ d(>ng h6a trong cong ngh~ ph~n
mem
Automated Software Engineering

Cac chu dS h,ra chon vS cong ngh~
ph~nmSm

29

INT 8028

111.2

Cac chuyen d~ ti~n si

30

INT 8011

Selected Topics in Software
Engineering

Chuyen dS nghien ctiu 1

216

2

.•
-~
I

2

15

0

15

2

15

0

15

3

0

0

45

3

0

0

45

0

0

30

/

6

Sub-theme 1

31

Chuyen dS nghien ctiu 2
INT 8012
Sub-theme 2

111.3

Ti~u lu~n tBng quan

32

INT 8013

Ti@u lu~n tbng quan
Research perspective report

2
2

14

-L_;/


STT

IV

v
33

SB giO' tin chi

sa

Mah 9 c
ph :in

Ten h9c phin

tin
chi

Li
thuy~t

Thl}'C
hi'tnh

MasB
Tl}'
h<]C

cac h<]C
ph in
tien quy~t

PHAN IV: NGHIEN CUU KHOA HQC (NCS xdy dl!ng ki hoqch nghien cuu, t6 chuc
triin khai va cong b6 cac cong trinh nghien cuu lien quan ain lu9n an tren cac tqp chi
chuyen nganh duai Sl! huang ddn c~la giao vi en huang ddn)
PHAN V: LU~N AN TIEN Si
INT 9001

Lu?n an ti€n si
PhD thesis

80

TBng c{)ng

133

2.2. Khung chtrO'ng trinh dfmh cho NCS co b~ng th~c si nganh gftn

STT

I
1

Mah 9 c
ph :in

Ten h9c ph:ln

PHAN 1: KHOI KIEN THUC

INT 6001

SB giO' tin chi

sa
BO SUNG

Tri tu~ nhan t~o nang cao
Advanced Artificial intelligence

tin
chi

MasB

Li
thuy~t

Thl}'C
hanh

Tl}'
h<]C

2

30

0

0

2

30

0

0

2

30

0

0

c:ic h9c
ph :in
tien quy~t

8/43

M~ng va truyen dfr li~u nang cao

2

INT 6002

3

INT 6003

4

INT 6004

Cong ngM phAdvanced Software Engineering

2

30

0

0

5

INT 6006

Tuang tac ngm'ri- may
Human Computer Interaction

2

30

0

0

6

INT 6010

M?t rna va an toan du li~u
Cryptogaphy and Data Security

2

30

0

0

2

30

0

0

2

30

0

0

2

30

0

0

INT 6004

2

30

0

0

INT 6004

Advanced Computer Networks and
Communications
Ca

sa dfr li~u nang cao

Advanced Database Systems

Cac nguyen li ngon ngfr l?p trinh
7

INT 6013

8

INT 6020

Principles of Programming
Languages
L?p trinh m~g
Network Programming
Pharr tich thi€t k€ h~ th6ng nang cao

9

INT 6028

10

INT 6029

Advanced System Analysis and
Design
Quan li dv an phSoftware Project Management


STT

s6 giir tin chi

s6

Mah 9c

Ten h9c ph~n

ph~n

Cac vein d~ hi~n d<;1i cua Cong ngh~
ph~nm~m

MasB
c:ic h9c

tin
chi

thuy~t

Thy·c
hanh

Tg
h9c

tien quy~t

3

30

0

15

INT 6004

Li

11

INT 6030

12

INT 6031

Cong ngh~ ph~n m~m nhung
Embedded Software Engineering

2

30

0

0

INT 6032

Cac phuang phap hinh thuc cho
phat tri€n ph~n m~m
Formal Methods for Software
Development

2

30

0

0

2

30

0

0

2

30

0

0

2

30

0

0

4

30

0

30

13

Advanced Topics in Software
Engineering

ph~n

Ki€m thu va dam bao chfit luqng
14

INT 6033

15

INT 6034

ph~nm~m

Software Testing and Quality
Assurance
Ki~n true ph~n m~m

Software Architecture

16

INT 6035

N gon ngfr m6 hinh h6a cho phat
tri€n ph~n m~m
Modeling Languages for Software
Development

17

INT 6060

Dv an phat tri€n ph~n m~m
Software Development Project

INT 6061

KI ngh~ yeu du
Requirements Engineering

2

INT 6062

Phat tri€n ung dt,mg doanh nghi~p
Enterprise Application
Development

2

30

0

0

INT 6115

KI ngh~ ph~n m~m hu6ng tac tu
Agent-oriented software
engineering

2

30

0

0

18

19

20

II

PHAN II: _NANG CAq,_ NANg LVC VA
HO~ T DQNG CHUYEN MON

,

30

0

0

'

I

~

INT 6004

KY NANG SU Dl}NG NGO~I NGU THONG QUA

Ti~ng Anh hoc thu~t nang cao

4

21

ENG 8001

III

PHAN III: CAC HQC PHAN, CHUYEN DE TlEN SiVA TIEU LU~N TONG QUAN

111.1
I/Ll.l

Advanced English for Academic
Purposes

...

l;l

Cac h9c ph~n ti~n si

8

Ctic lu;c p!u?n bdt bu9c

6

0

0

60

.~


STT

22

Ten h9c ph~n

ph~n

INT 8001

Phuang phap nghien CUu va ki
nang vi€t bao cao khoa hQC
Research Methods and Technical
Writing

Mas6

s6 gi(r tin chi

s6

Ma h9c

tin
chi

Li
thuy~t

Tht,rc
banh

Tt,r
h9c

3

30

0

15

3

15

0

30

2

15

0

15

2

15

0

15

2

15

0

15

3

0

0

45

3

0

0

45

0

0

30

cac h9c
ph~n

tien quy~t

f)~c ta va ki~m chung ph~n m~m

23

INT 8025

Software

Specification

and

Verification
111.1.2

24

Ctic luJC pltfln 11;1' clu;n

INT 8026

216

s~ dvng l<;li va tai ky ngh~ ph~n
mem

Software Reuse and Re-engineeing
25

INT 8027

T~ d:()ng h6a trong c6ng ngh~ phk
mem

Automated Software Engineering
Cac chu d~ Iva chQn v~ c6ng ngh~
ph~nm~m

26

INT 8028

111.2

Cac chuyen d~ ti~n si

27

INT 8011

28

INT 8012

Selected Topics in Software
Engineering

6

Chuyen d~ nghien cliu 1

Sub-theme 1
Chuyen d~ nghien cliu 2

Sub-theme 2
Ill.3

Ti~u lu~n t6ng quan

29

INT 8013

IV

v
30

2

Ti~u lu~n tbng quan

Research perspective report

2

PHAN IV: NGHIEN CUU KHOA HQC (NCS xdy dl!ng ki hor;~ch nghien cuu, td ch(rc
tridn khai va c6ng b6 cdc c6ng trinh nghien cuu lien quan ain lu(in an tren cdc tr;tp chi
chuyen nganh duai Sl! huang ddn cita giao vien huang ddn)
PHAN V: LU~N AN TIEN
INT 9001

Lu~n an tiSn si

PhD thesis
T6ng c()ng

Si
80

108


2.3. Khung chuO'ng trlnh d~mh cho NCS co b~ng th~c si chuyen ng~mh dung
ho~c

STT

phil hgp

Mi'ihQC

Ten hQc phin

ph~n

Mas6
cac hQC

s6 giiY tin chi

s6
tin
chi

Li

Thl}'C
h:'mh

thuy~t

Tl}'
hQC

ph~n

tien quy~t

I

PHAN I: NANG CAO NANG LUC VA KY NANG SU DUNG NGOAI NGU THONG QUA
HO~ T DQNG CHUYEN MON

1

ENG 8001

~

A

ATi~ng Anh h9c thu~t nang cao

II
II.l
11.1.1

2

PHAN II:

Advanced Englishfor Academic
Purposes

4

0

0

60

cAc HQC PIIAN, CHUYEN DE TIEN SiVA TIEU LU~N TONG QUAN

Cac hQc ph~n ti~n si

8

Ctic lu;c p!tlm hilt bu{ic

6

INT 8001

Phuong phap nghien cl:ru va ki
nang viSt bao cao khoa h9c
Research Methods and Technical
Writing

3

30

0

15

3

15

0

30

2

15

0

15

2

15

0

15

2

15

0

15

3

0

0

45

3

0

0

45

0

0

30

D~c ta va ki~m chung ph~n m€m

3

INT 8025

Software

Specification

and

Verification
II.1.2

4

Cac lu;c ph lin

INT 8026

If!' c!u;n

s~ dvng l~i va tai ky ngM ph~n
mem
Software Reuse and Re-engineeing

216

T~ d<)ng h6a trong cong ngM phk

5

INT 8027

mem
Automated Software Engineering
Cac chu d€ Iva chQn v€ cong ngh~

6

11.2
7

8

11.3
9

INT 8028

ph~nm€m

Selected Topics in Software
Engineering

Cac chuyen d~ ti~n si
INT 8011

INT 8012

Chuyen d€ nghien cl:ru 1

Sub-theme 1
Chuyen d€ nghien cl:ru 2

Sub-theme 2

Ti~u Iu~n tBng quan

INT 8013

6

Ti~u lu~n t6ng quan

Research perspective report

2
2

\

l


STT

sa

Ma h«;>c
phftn

Ten h«;>c phftn

tin
chi

sa giO' tin chi
Li
thuy~t

Thl!C
h~mh

Tt!
h«;>c

Masa
cac h«;>c
phftn
tien quy~t

III

PHAN Ill: NGHIEN CUu KHOA HQC (NCS xdy dlfng ki hoqch nghien cuu, t6 chuc
tridn khai va cong bJ cac cong trinh nghien CUu lien quan ain fwjn an tren cac tqp ch£
chuyen ng(mh duai Slf huang ddn CUG giao Vien huang ddn)

IV

PHAN IV: LU~N AN TIEN Si

10

INT 9001

Lu~n an tien si

PhD thesis
TAng CQng

80
100

'-

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×