Tải bản đầy đủ

Chương trình đào tạo bậc cao học ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính (Đại học Khoa học tự nhiên)

,/

DArHgc euoc crA HANer
----------m

ceNGHoAxA Hgr cnu Ncnil vryT NArvr
DQclfp - Trydo - H4nhphric

:-:::::::-:::

.Lis.|...,sou
56:.
&r7 cff:{n-'-l
'fu)--U,A;
/
- WdfsEH ^nFz, Kaia*[-.-.^^

f

zg thdngI ndm2007
HdNoi,

ngdy

cuAcr.q.Nr
crAHANer
"u8YltlJo3ldlrt.

__.-":

crta Tradng Dqi hoc C6ng nghQ

cowc vAi-i EEN
s 0. . . .
crAu Doc DArHQcQUocGrAHANQr
11.

Ngay2*
thang nam
200:f
- Cdn ca Nghi dinh si| 07/2001/ND-CPngdy 0l thdng 02 ndm 2001 cua Chinhphil v€
Dai hoc Qu6c gia;
- Cdn cu Quy ch€ v€ Td chilrcvd Hoqt dong cua Dqi hoc
Qu6c gia ban hdnh theo
Quy\t dinh sii 16/2001/QD-TTgngdy 12 thdng 02 ndm 2001 cila Thil rubng Ch{nhpht);
- Cdn c* Quy dinh vi T6 chilrcvd Hogt dQngcua Dqi hpc
Qu6c gia Hd Noi ban hdnh
theo Quy€tdinh s6 600/TCCB,ngay 0l thdng I0 ndm 2001cr)aGidm diic Dqi hpc Qudcga
Hd N1i;
- cdn c* Quy che ddo tao sau dqi hpc o Dqi hpc
Qu6c gia Hd Nli ban hdnh theo
Q"yet dinh s6 15/DT ngoy 09 thdng 02 ndm 2004 ct)a Gidm d6c Dai hoc QuiScgta Hd Npi;
- Theodi nshi cila ChunhiQmkhoaSaudqi hpc;

QIIYfT DINH
Di6u 1: Ban hdnh8 khungchucrng
trinh (KCT) ddot4o saudai hoc cta TrucrngDai
hocC6ngNghQ,g6m:
1. KCT ddotao thac si vd tidn si chuy6nngirnhTruy0ndir liqu vir mangm6y tinh,
2.KCT dirotao thacsi vd ti6n si chuy6nnganhC6ngnghQphdnm6m.
3. KCT ddotao thac si vd fi6n si chuydnnganhHQth6ngth6ng tin.
4. KCT ddotao thac si vd ti6n si chuy6nngdnhKhoa hoc m6y tinh.


Di6u 2: Giao cho Trudng D4i hgc CdngNghe t6 chucvd quin li dio t4o c6cchuy6n
ngdnhn6i tr0n theo dung Quy chriddot4o saud4i hoc, ciic quy dinh vCdaotao saudai
hoc cvDai hoc Qu6cgia Ha NQi vd c6ckhungchuongfrinh ddo t4o dd du-o.
c ph€ duyQt
kdm theoquytlt dinh niy.
Diiju 3: C6c6ng (ba) Ch6nhVdn phdng,Cht nhiQmKhoa Saud4i hoc vir HiQutrucrng
trucrngD4i hqc C6ngnghQchiu trrichnhiQmthi hi
GI

-Noi nhin:
- Nhu di6u 3
- Ban KH-CN
- Luu khoaSDH, VP

uoc cm HANer

GS.VS.Dio Trgng Thi


KHUNGCHUONGTRINH DAO TAO THAC SI
Nginh: C0ngnghethdngtin
Chuy€nnginh: Truyin dfr li€u vi mang m6y tinh
Ma sd: 60 48 15
(BanhdnhkdmtheoQuy€tainn sa.5{iltSpn, nldy..43. thdng..."f;.ndm
2007
cfiaGidmddcDqi hocQu6cgia Hd NQi)
I. MUCTIEUEAOTAO
Vi *tdn thrhc:86 sungvir ndng caochcki6n thric vCTruyCndft 1i6uvd Mang
m6y tinh, dac bi€t ld c6c ki6n thric ve n6n tnic mang,cdc tAnglogic vir ung dung
m?ng,c6cki6n thric vA an ninh vir qudntri m4ng.
vi *y ndng: Ting cudng k! ning ttrlct tc vd quin tri mpng m6y tinh, k!
ndng14ptrinh mangvd ph6t tri6n cri,cdich vu m?ng,sri dungthdnhthao c6cthi6t bi
mangvir c6c phAnmdm mangth6ng dung.tdngcudng k! ndngtni€t tmang m6y tinh, k! n6ng lap trinh m?ng va ph6t tri6n c6c dich 4r m?ng,su dung
thanhthaoc6cthi6tbimAngvd c6cphAnm€mm4ngth6ngdung.
vi ndng lryc: saukhi t6t nghiQp,c6cthacsTchuy6nnganhTruyAndfr liQuvd
Mangm6ytinh c6 hi6ubi6t m6t c6chco bdnvd mangm6y tinh vi truyAndir liQu;c6
ndngluc nghi€ncriu c6,cgidi ph6pvd mangva truydndir liQu(ki6n truc mang,giao
thricmang,anninh mang),c6 n6ngluc thititk6, cdi ddtva qu6ntrimang m6ytinh.
Vi nghi4n cftu:Hoc vi6n c6 khi n[ng ti6p t.ucnghidncuu theoc6chucrng:
quin tri mang;an ninh mang;mangkh6ngddy vd di dQng;c6cdich m4ng;kitln
4r
truc mang;xri ly ph6ntdn; truyOnth6ngda phuongti6n ...
II. TENvAI.tsiNc VA VIONTHI TUYfNSINH
1. TOnvdn bing
+TOntiiing ViQt:
+Tdn d6ngAnh:

v,,

Th4csi C6ngngh€Th6ngtin
Master in InformationTechnology

2. M6n thi tuy6n sinh
Ddi vdi thi sinh chua c6 b6ng thac si nginh dfng hoac nginh gdn
+ M6n thi Co bin:To6n hgcrdi rac
+ M6n thi Co so: Tin hqc c0 so
+ M6n Ngo4ingt: Trinh d0 B,
Nga,Ph6p,Dirc, Trung eu6c

fe6

mgt rrong 5

thft tiiing Anh,


rII. KHUNGCHTIONGTRrNHDAOT4O

1. T6m tit y6u cAuchuongtrinh dirot4o
-i

A .,

T6ngsotin chi s€phaitich lfry:

54 tin chi,

Trongd6:
'

I'
't
+' -Khor
ki6n thric chunsbdt bu6c:

Tri6t hoc:
- Ngo4ingit chung:
- Ngo4i ngfr chuy€nnginh:
--.

i.

. ,'

Kh6i kiOnthric co so vir chuydnngirnh:
- KhOiki€n thuc bit buQc:
- KhOiki6n thric lua chon:

c
I

{ l

3'

I

?
L.f:._
t.

04 tin chi
04 tin chi
03 tin chi
27 tin chi
19tin chi
08124tin chi

Ludn vdn th4c si:

16 tin chi

-i

54 tin chi

r ong:

!F

11 tin chi


a.

,4

I
;!l

I
Ei.

tr

00

I

bt

V

c.l
N

E3

tri e
'Gr
q)rd

"85

st.
>E

*
*
eO'-

.aF
(z]FI

;
F
*
EFr
a$r
'o\

ct)

:!

()

F

'5! 'i
nt

o

\(O

o.P

r:ry

.s

F'i


83.

rclE

F
F

a0
I
CJ

\
xO
\l

c.l

oo

sf

\

*t

o. o'
.(

A

ca
@

ao

c-l

.+
s
N

$
c.l

$

c.l

$
N

s

v
c.l

a.)

r)
tt.)

ce

rn
tr|

s
c\

v
c.l

v
cn

N

v
ca

*

>,n

q)
:f

Q

N

c.)

.63

cn

()l.

":

b0

\J

F
z

t-\

,-*

boN

o,Q
.(€
.Q

.E*
<().

.i

*s

.Hk

.H'N
,trL,

.it
*
.9. ;rii
bo!
c!

q

AI

N

s

14

-Q

bo%

;x

<0.). A

R

6S

.hi

E

ss

vb
\(E

t.n

::

.f,

zF

?a€

c.l

z

oo

F
z

F-

-Y!

c{

c-l

rX

.qJ

bot

!ts
o:

.:

rn

6

co

S)

i

r5g
s

,d. R

iiF

e-s

>,o
Fv

-\
'su

>i
N

:

,pl_

(cg

*\


frv

F
z

b

aa

a\

(g

ca

(J

o.

()

U

\G

z

\n

F
v

o

n
v

Fr
cl

CJ
(o.

C-l

co

q
A

,fr
oo
(q)

9
'61
U)
I
g)

\
\
rl€

c.l

4

i\

t\

>.#


o0\

x-^

E*
qo\

:5

(.)

h
^i
b
A

-qJ

$
R

v
Ir

P"

q

cO

\T

b0

bo\

dbh

ca

2tr.
c\

rFl

co

r F'1

.6x
'tr
"\' ,7Y ot:\
t-\

ri

o.l


I
V

a

E?

.€!
:

e.6

st.

"t5
>.c
*
*
(.)tr
Q. :-

.aF
\o ri
v))

*

U)
F

tFr
oEE

,b{

:y

\

C,)

F

't! ,i
qrh

.q

o.:

ES

*s

,)R

3

L.X


Et.

rc! E

Fi

F

>

v
e.l

A

C-l

v

C\

v

c!

c\
c.l
cn

\r

$
c.l
ca

zF

oo

|,r

jt

=k

\(c) s

.Eh

(c). s

Z

F

0,o

oo

t+l

bo

(C.ir.

Xg

R
'ES

bo

oo

aO

F

N

(\{

oo

+<
:

c..l

e'X


*,*
.(g'

oo

z

ZN

s\

(

Fr -

?.:
.;
eq

OR

c{

N

c.l

c.l

oo

t

v

N

N

c.l

oo

oo

N

co
v
v
co

o.l

v

an

co

cO

a

ca

N

*o0

-|=

r'\

z

@

F
t--

(r}

.Ps
i

'>' l
ta'
((;r
a
>. qi
bo .:f

,O- S^
gJ I'

<(1.
;;R
,ri
'i-n

w
'=

c.l

boP
:-v
E
- n* R
>

.U

a.e
.t

<6.

$

oo

R

z

v
c..l

ce
oo

zF

b
Ai

F
z

\f,

c\

c.l
cO

s

v
c\l
c.l

o'l

s

cA

e.l

s)
x
a:

c.l

x:f
a-Q

FS

Er\
.(d
'>r

.5 .$
XA
oO

Z

6
ci

F
z

ra)

cn

t
N

ao

>.
\
U

:9'%
-\
,E\

\J
c E
:5h

;:t

.e= x
*

's$ s' .s
rds
aR

ri\!
<(9. r\
Sr\

z

(n

c\

F
z

\f,

F
cO

@

4
4
a)

B
z

(r.t

R

o.
I
!Y

=.
I

o.

(.)
\cg
Q

N

L.

F
z

v'
c.l
lr)
c.)

tr)

ao

N

.tr

$
C-l

(.)
\r

sr
s

ca

s

c.)

>,
.c6
!r:
bov

,(!N

=E
19'
r!S
'
^s

r\

F"N
'
\

n

)i-s

':

I

€^\

'<{)

c

,.c^->

>'= s x

v(dF::

d

E$

EV
-q
<6)'

cg'

>.
-\r

"g

.(9.

cO

(€.
.\C
Y

"XoSix

c{

cr)
t*

zF

F-

zF

F*

a

trc;

bo\

o{

oi

c\

F.:

b':

o.N
€S

1 g -

.=

qJ

oo \J
.=B
r()

hs
F:s
'-\

t-<

c-

F
Z

N


l!
at
tl
lrf,

i.

\t;
\\"
\

:

(Eo! ' < 9
tr=
.(!

r€

i!:

:.

"85

*
*
9F(
O'-!t
':9
F
.o{
ch)

;
F
+

9:>

.EF
. t-rt H

I

F

,b{
b!qa

a

.
I

c\

z

c.]

$
N

B
z

v
c\

z

.c.n


N

c]

N
c.)

s
c.l
ca

N

ao

(\l

|

|

|

(-.l

Z

B

oo
.f,

N
oo

s

N
@

c.)

N

TT\\\
EiIIII

o
.:l
--tlttl

eSlrl I +l I

t,n

$

I

rcql
>I

I

:

l]l

(G. I

oo

z

F
F
z

(-.l

oo

F
z

cO
N

co

F
z

o.l
c.l

v
c-.1

oo

,b
rla

'BX
\*t
p\
*
e

"(e)
-qa

'b ,s

\-s

x*\

'r:
QQ\
'(A
b
v\

b

..^

N.\
'Q
.x
'\

RE


v.O

*sE.R

\:-

,b
'Bo'.\
'(e E
\-v

4\^

c-i

:!
":o

s
s

'(\)

J(

".4
F-l

Ae.rO
'(o
4

,x

.r:: \'

-E\ii\1t\si\gg

fi.$.l$l
Ful$Rl I


Et.

rcgE

F
F


KHUNGCHUONGTRiNH DAO TAOTI6N Si
Nginh: C0ngnghethOngtin
Chuy€nngirnh:Truydn dir liQuvir m4ng mriy tinh
Ma so: 62 481501
2007
ngdy..z/,!.".thdng..9,.ndm
(BanhdnhkemtheoQuy€tdinh s6.25.f:l.tSOU,
cila Gidmd6cEqi hpcQu6cgia Hd NQi)
r.MUCTr0UDAOTAO
Vi *tiin thftc:Ndng cao d6nmirc dQhien dai nh6tc6ckitin thric vA t*y0n
dt liqu vd Mang mby tinh, dacbigt li c6cki6n thric gdn gfri vdi hudngnghi€ncuu
crianghiOncriu sinh;bd sungvi ndng caoc6cki6n thilc vCtruy€nth6ng,ve m4ng
di dQngvd an ninh mgng.
VCkt ndng: HoirnthiQnlc! nangthi€t k€ vd quand mAngm6ytinh, k! n5ng
laptrinhmAngvd ph6ttri6nc6cdichvUm?ng,su firng thenhthpociicthi6tbl mqngvd
, ,).
:
c6cphAnm6mm4ngth6ngdung.
-,^

\
th

Lrii.

tE^:
.pj
+

{

r

v

-

rY

\

,1

"^

t

r

Vi ndng tryc: Ti6nsi ngirnhC6ngnghQThdngtin chuy6nnginh Truy€ndfi
liQuva Mangm6y tinh c6 hi0u bi6t sdurQngv0 m?ngm6y tinh, truy€ndfr li€u vA
,l
truydnth6ng;c6 ki€n thrictoin diQnc6v0 ph6ncungvd phdnm€mmang;c6 ndng
luc caotrongnghi6ncuu vh huongddnnghiOncuu c6cvAndAmangtinh ly thuy6t
IL-,.^,.
1
v0 truy€ndu liqu vir m4ngm6y tinh; c6 ndnglUc thiOtk€, cdi d4t vA qu6ntrf c6c
m?ngm6y tfnh l6n.
.r;

a .

V0 nghiAncwu: Tidn si chuy0nngdnhTruy€ndfi lieu vA Mpng m6y tinh c6
kh6 ndng di s6unghiCncriu vd huong d6n nghiOncuu theo c6c hudng: quAntri
m?ng;an ninh m?ng;m?ngkh6ngddy vd di dQng;c6c dfch vU mAng;ki6n truc
mang;xu ly phdnt6n;truy€nth6ngdaphucrngtiQn,...

II. TENV,i.N EAXC VA M6I[ THI TUYEN SINH

1. TOnvin blng
..4
+TOnti6ng
Vi6t: Ti€n si C6ngngh6Thdngtin
+TCnti€ngAnh: Doctor of Philosophyin InformationTechnology

2


2. Mdn thi tuy6n sinh
Ddi vdi thi sinh chua c6 bang thac sI nghnh dring (hoac nghnh gdn)
+

M6n thi Co bAn:To6nhgc rdi rac

+ M6n thi Co sd: Tin hqc co sd
M6n Ngo4ingir:Trinh dO C, mQt trong 5 thu
, Ngu, Ph6p,Eric, Trung Qu6c
+ MOnthi chuy6nngirnh:Mang vir truydnth6ngm6y tinh.

+

tiiing

Anh,

ti€ng

Anh,

+ BAovQdCcucrngnghidncuu
Ddi v6i thi sinh c6 bing thac si ngirnh thing (honc nghnh gdn)
+ M6n Ngoaingir:Trinh dO C,
Nga,Phdp,Duc, TrungQu6c

mQt

trong

5

thf

+ M6n thi chuy6nngdnh:Mang v2rtruydnth6ngm6y tinh.
+ 86o v0 d6 cucrngnghidncuu.
rrr.KHUNGCHIIONGTRiNHDAOT4O
1. T6m tit yOucAuchuung trinh dirot4o
O6i voi nghiOncriu sinh c6bing th4c si dring chuy6nnghnh(hoacngirnh gin).
+ Ngo4i ngir chuy6nnginh ndngcao:3 tin chi
+ fnOi nen thric chuydndAti6n si: 6 tin chi
di.

+ LuAn6nti6nsi.
F-'

'Lr

{/
'ar>

OOivOi nghidncriu sinh c6 bing th4c si thuQcchuy€nngdnhgAnv6i chuyOnnginh
dirotao ti6n si.
+ ffrOi nen thircb6 sung27 tin chi:
- Bdt bu6c:
19 tin chi
- LUachon:

8124tin chi

Theokhung chuongtrinh ddotao thAcsTngirnhC6ngnghQTh6ngtin, chuy6nnginh
TruyOndir liqu vd M4ng m6y tinh.
A

Mdt, s6 truong hqp dac biQt,khdi ki€n thuc b6 sung do thu trucrngdcrnvi dio tao
quy0tdinh dUatr0n bangdiOmkdm theovdn bdngcuathi sinh.
+ Ngo4i ngfi chuy6nngdnhnAngcao: 3 tin chi
+ ffrOi nen thuc chuy6nd€ titin si:
6 tin chi
+ Thoi gianvd y6u cduvClu4n6n:Theoqui dinh criaEai hgc Qu6cgiaHd N6i.


OOivcringhiOncriu sinh chua c6 bing th4c si:
T6ng sl5tin chi phii tich lfry 47 tin chi,trongd6:
+ firOi nen thuc chung(bit buQc)11 tin chi
+ rur5i nen thirc co so vir chuy6nngdnh27 tin chi
- Bit buQc:19tin chi
- Lua chon: 8124tin chi
, Theo khung chucrngtrinh ddo t4o th4c si ngirnhC6ng nghQTh6ng tin, chuyOn
ngdnhTruy6ndir lieu vir Mang m6y tinh.
+ Ngo4ingfrchuyOnngirnhning cao:
+ rcrOi ti6n thric chuydndAtitin si:
+ Ludn 6n ti6n sT"

9

4
.tl
Dt.

F
b.

4

3 tin chi
6 tin chi


6
t
.i
rri..

L

00
ti

9

o0

w
N
6l

trg
9,
e5
.G;
e<6

"t5

5E.
€.-

*
*
()Fr
o.\

..:i F
A-l

\Oi

;
F
*
CJ\

EF

.=.c

I

\

*s

.s

:v

i^

,$

\t

Fr

,b !_
b!i
q)a

a

(J

F

<{)

(o

o.

.
I

(o

E3.

rcq E

F
F

u0
(J

cJ

.5
\
\
c..l

oo

s

oF
Pa
\I<{

:

ao
co

cal
c.)

$

lbo

Itr

qi
4
F

F

.'

I !

t\

v
c.i

n
tr)

30N
<(tl

Eri
'<0)

tr\
,
.6€

s

IQ

\

l>\n
1.(n i
%IF

Nlr
L

tr EI,P
J

$

A I

%lg0

: !

,: F \ l ; . 6

v
E:IE
'g'€lqpS

;\ J\

| o | -

\th

\lr!

I -

\

:os e u l 9 s
A t,- 'i

**h '
.ii
t9' =:
b0p

etl

N

\f,

s
c.t
c.l

s

s
c{
ao

N

$

$
N

$
N
c.)

co
tr)

\t
c\
co

ho%

E6
-x
< Q N

I

S

:9'Q
-?.
a:

A

v
o.l
ca

n
co

ln

ca

r\

Q

R

V.

^:
CgN

.t

^^ -((!

-

,Eq

q

S

.d' R

,<6)

-\
'(€

boF

l - h
t h

N

l 6

N

N
!

A\

oh

N

A

4

N

cN

I
I

I
I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

It " .

lv

l ^ \

t\

IN
1o/

Q

IU E
I F \

lrn\

l ' \ v
t -

(Jla

cJl.9'i

9'l d

l'r.
-l-F
rl!\

# | ^ | -

{

':'l E' i
x
€lc
!l*
.EIt
I

.9 l'

lF(l

v

I

t/.J

I

F-

co

El;l;l;i;1E
1:l

l:f

h

N

q

,C!

q
'G

v.

'1 I .<0

lYc
lL

lF

o

c\l

aa

lda:

d
c

o

0l 6 v.
,
,lb0
\
tr*
C

'l;

i il

i
L\

.:

pl t
:
il'do'r
:Jl'=

"tz

I

ao

fa

ci l S o
*

f.

tr

Ah l . 9
+

,'l

s ll

ra

l'c^i
lAi
1ts7

l4

lbo

-lc.ilco

l^lA
tvtY

ri
I
vlvlY

c{


/r
7i

"<

tr=
cJ It
\cg o<6

"85
E9'
at

*
.la

oFr
O. :>

a)

{i 5
':9
F
*o :l

(n
F

:>

*
E(,)3

.E-l€r
,b \b0i

I

F

nta

rn

.
\f

(J,N

o. ^-

tr+

F< .X
,)C

\j

83.

(O

rcE

F
F

o.l
N

c\

ao

n

F
z

s
N

tr)
co

rn

co
rn
$

c\

ca

s

cn

cn

"\l

,>'

cg.

i

d

s

R

U
:
r\
,:
:
q

.x

Q)*\c

\
.<4)
ro^\q:

*Ei:\
-nN:

ai

vv\\

. 9 .x8; >; R
c.l
t--

c.l

F
z

t--

F
Z

<:

a

x ao
oo\
eP
E$
E. i.i
tt;

Fi
,
1\J

ES

.6.

,"gx

.Cg.

bov

.d'
e
,A
Fri

c!

$
N

A

N

F
z

!:s

B
z

R

N

<().
9.:

raS

Es
oN

ss

'e
.o
oo \j

.E.s
,>'S
P:s
F,<

t--

F
z

Nt
t\

o.
q,

$
c.l

rif

$
o]

v
c.l

N
c.)

s
aa

c!
co

ol

a-

c.l

.(g

E \-)
\=h'

v

co
oo

N

N

q

XQ

00
v

co

s

co

oo

N

c.l

c.)

oo

N

prJ

trs

N

oo

N

v
c.l
a

'ri

<(9.

$jl

b1

N
Oa
R

::J

.x h^

6

N

c{

F
Z

F
z

v
o1

v
c\
a.)

$
N

c.l

s

s
at
cO

a

cal

N

$
(\

k
.l<

I

c.l

-r\

\
=R

s

qJ

c{

F
z

co
co

l.F


R
i5F
tr.:

a{

6
.i

F

o" (R

50 :l ' a \ l
ooP
.
>
:
cg. A
o' F-R
ls

E}

l
Lri


o.x

<(€. i

it

t-*
oo

-Q\
Fz,R

00

z

tr)

z

oo

zF

co

$

F
z

t--

00

-rR lu q

c\
= *\a l > q ;
t\
*
"(d
I bo .:!
'>r n
o , € qJ l o . \
.:y .5

N

\
L

i9'%
B

-\

,a\
a

's$ s' .s.
l+l

7*

N

Z

oo

F
z

rn

F
F
z

s

oo

Sr\

€l:r
a1

5.
rd P9 e h
()
o. t r F
(o
o

.61

N

ca


(;

lr
fr
tl
t.

.o ..9
trt

o.5

\cq -

16

:-

"35

>;
*
*
otr
Oj--

.a5

*

(n
F

*o :l
a)

9\

.qh
trH

5f
,b

\Fi

I

F

b!
':9
e

"a

.U)

o.:
tr$

t-{ 'i
,lt

c:9
HO.
rc! E

F
F

' s6

\
Q

\J
t*
b

+r
.q)

R

N

C\l

z

tr)

o0

q)
'F

z

co
r$
N
oo

N

oo
co

t\.l

h^

E'\

a)
A\

o0
c3

tr<
.-. *<

cvR
;

z

co

I

z

$
c!

F
co
c\

F

XQ

^hq

; . 1 \

.>.

<(d

's \J

c\

ao

N

A

v

F

z

$
c.l

s
6l
ao

N

"<

10. c

ho\

(€. ..:

oo

c\l

zF

>N

)4k
bo*

€4

cs

>r ,O
<(g
'oF \

,(€

;x

boA

s

z

rir
C\

c..l

\r
cO

a\

ts.s

(i.e

ii

o?
.5 ^v
f, r-l

op

'c€

F

o\
\
FR
oo

F
Z

N

o
b!

,cq
o!
<0)
I
r!
o!
cq.
0!

z

ta)
ca

v)
c.l

c.)

c.)

aa

cn

an

ca

c.l

aa

co

rn
$

c.)

lr)

s

'5

F1

*s
(c.i
B
bo ,cJ
PS


>, .:

os

s

rv
c-l

F
z

i:
\-/

co

a

tr:

z

a.l

\-l

c-3
XdB

<()'

cs.

c.)

zF

\J\

7:!

s

SR
"s
...4
q
'9
tJ
.- '=

=v

F ^

>t<

\

q)

trq
ook

N

F:!

-,!

c.l

oo

\J\

Z

C.l

F
(-N


bos
,.b N - \

tx

.!$
,
"=n

.7t!

X\
,
"5v

Ei"
.F\
*s
'>r
*ri \

c!

.=}!
ed

*b*
,>
=:i

o

'.l<

6l

t\

oo

..3I
.\0

>"s

^-Y
o

z

\JF

FI\
i.v

SR
rsR
sd ts*l
sF
.s
.s -,s
,P?
,IE ?
'19 ?
19?
'X
.- ': ,- ':

.eD

c-l

^i

4
f*i

U
)h\
U
4'

U

9
I

(ol

/
\(q)

U)

c.l

to

Aq)
;i

^\

trq.

((l|

'!.'"

X!

-

<0)
F"
'ii
a'
=fu
o , Q -F\
.

*u
.-S
Cg.

b0\

Z\

rFl

ta)

c\


F=

Ee

oct

e.6

\cq -

,c ?.

"t5

>;
n
+
cJ ti

o.\
J.E

{o Fl
v))
V)
F

*
EIH

.( E
ts
J\
EF
,b\
b!-

-'

F

(h

':? o

v)

xo9

^l

l6

N

cA

c.i

c

t."*5
O

q)

<

N

i

R

*l.o'=
$lE
b

iIE

'
., *l>'X

5 . . -Fl -I S

4

_.:lb0*Ft
.E
S'l.t s

F slrz a

I '(C)

lv)

l>

lF

I'l

| (cg.

| .cq

t-

IO

cA

F
z

Irt

t.;

l)'

le:s
ldrv
ti:tr:

?
sti .x

-\tF.

' h l d

^ al.;
l > .s

o0l
.,s t r si .

3
' ':$l P*
:lF.
i

(O

83.
rGE

F
F

.b
'(o
'\
.BX
p\

.\

\_s

>
* t E .(o
Q

s
\"s

V,R

..^

'
S'

$

'sos

-3

'(A
v\
Nr\

Re

\QJ

\

*s"{3

\:-

\(A

e

'So'.\

\.b
.d

'(Q
.?)
vy

UX

JF

".4
b'\

.r=: '\
.b )Y
%h^

\e-

c-{

i:
':o

*:
*i×