Tải bản đầy đủ

Chương trình đào tạo bậc đại học ngành Kỹ thuật năng lượng (Đại học Khoa học tự nhiên)

:D~I HQC QUOC GIA HA NQI

S6: 51~ /QD-DHQGHN

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VI_IJ:T NAM
D()c l~p - Tt,r do - H~nh phuc

Ha N(Ji, ngay 01 thimg 3 nam 2016

..

...

-

CONG VAN DE.N

so: ...... .
Q UYE T D JNH

Ngiyfff: thing 3. nam 20 (£


V~ Vi~c ban himh cbu·O'ng frinh oi10 f~o O~i bQC
GIAM DOC D~I HQC QUOC GIA HA N<)I
Can cu Nghi djnh s6 186/2013/N!)-CP, ngay 17/1112013 cua Chinh phu v€ D<;ti hQc
Qu6c gia;,
Can Ctr Quy ch€ tb chtrc va ho<;tt d<)ng cua D<;ti hQC Qu6c gia va cac CO' sa giao dvc
d<;ti h9c thanh vien ban hanh theo Quyth djnh s6 26/2014/QD-TTg ngay 26/03/2014
cua Thu tu6ng Chinh phu;
Can cu Quy djnh v€ kh6i luQ11g ki€n thuc t6i thieu, yeu cAu v€ nang h.rc rna
ngueri hQc d<;tt dugc sau khi t6t nghi~p d6i v6i rn6i trinh d<) dao t<;~.o cua ghio d1,1c d<;ti
hQC Va quy trinh xay dlJllg, th!rn djnh, ban hanh chuang trinh dao t<;J.O trinh d<) d<;ti hQC,
th<;~.c si, ti€n si ban hanh kern theo Thong tu s6 07/2015/TT-BGDDT ngay 16/4/2015
cua B<) tru6ng B<) Giao d1,1c va Dao t<;~.o;
Can cu Quy ch€ dao t<;~.o d<;ti h9c ban hanh theo Quy€t dinh s6 5115/QDDHQGHN ngay 25/12/2014 cua Giarn d6c D<;ti hQc Qu6c gia Ha N<)i;
Can Ctr Quy d!nh v€ rna rn6i va di€u chinh chuang trinh dao t<;to a D<;ti hQC
Qu6c gia Ha N<)i, ban hanh theo Quy€t d!nh s6 1366/QD-DHQGHN, ngay 25/04/2012
cua Giarn d6c DHQGHN;
Xet d€ nghi cua Truang Ban Dao t<;~.o,

QVYET DJNH:
Di~u 1. Ban hanh kern theo Quy€t d!nh nay chuang trinh dao t<;~.o chu!n trinh
d9 d<;ti h9c nganh Ky thu~t nang luqng (Ngcmh dao tqo thi didm).

Di~u 2. Chanh Van phong, Tru&ng Ban Dao t<;~.o, Tru&ng Ban

KS

ho<;~.ch

Tai chinh, Hi~u tru&ng Truemg D<;ti, h9c Cong ng~~ v~Thu tru&ng cac dan vi lien
quan chiu trach nhi~m thi ha.nh Quyet dinh nay./. .J-/

Noi nh~n:
- NhuDiSu 2;
- Giam d6c (d~ b/c);
- Luu: VT, DT, DTh7.

.,'

r .,\.

'


CHU'ONG TRINH HAO TAO
. CHUAN TRINH HO. HAl
. HOC
.
NGANH: KY THU~T NANG LlfQNG
(NGANH DAO TAO TI-rf DIEM)
(Ban harzh thea Quyit iljnh

s6 b+1

IQD-DHQGHN, rzgay

()Jj

thimg.3 rz{un 2016

cria Giam a6c D{,li h9c Qu6c gia Ha N(Ji)

PHAN I: GICH TI-II.¢U CHUNG VE CHUONG TRINH DAO T~O
1. M(>t sB thong tin v~ chuo·ng trinh dao t~o
-

Ten nganh dao

t~o:

+ TiSng Vi~t: Ky thu~t nang lugng (Ngimh dew tqo thi adm)
+ TiSng Anh: Energy Engineering
-

Danh hi~u tfit nghi~p: Ky su

-

Tho·i gian dao

-

Ten van b~ng t6t nghi~p:

t~o:

4,5 nam

+ TiSng Vi~t: Ky su nganh Ky thu~t nang lugng

+ TiSng Anh: The Degree of Engineer in Energy Engineering
-

Do·n vj du·Q'c giao

nhi~m

vv dao

t~o:

Truemg

D~i

h9c Cong

ngh~

(DHCN),

D~i h9c Qu6c gia Ha N(>i (DHQGHN).

2. Mvc tieu ciia chuong trinh dao

t~o

2.1. M\IC tieu chung
Chuang trinh dao t~o ngu&n nhan h.rc ky su nganh Ky thu~t nang lugng
(KTNL) n~m vfrng cac kiSn thuc ca bim va chuyen sau vS nang lugng, c6 kha nang
thvc hanh t6t, (mg dvng cac hi~u biSt va ky nang thvc hanh d~ nghien Clru, tri~n
khai thvc tS. Ky su t6t nghi~p nganh KTNL c6 kha nang lam vi~c t~i cac t~p doan
trong nu&c, cong ty nu&c ngoai ho~t d9ng trong llnh vvc nang lugng m&i va truysn
thf>ng, CclC truOng d~i hQC Va Vi~n nghien Clru CO lien quan.

Jv;

1


2.2. Cac mvc ticu qt th~
2.2.1. VBidin tldrc

Trang bi ki~n thuc c6 h~ th6ng va hi~n d~i, phu hqp v6'i cac chuong trinh

d<'w t~w tien ti~n tren th~ gi6'i:
Ki~n thuc t6ng hqp vS khoa hQc tv nhien, khoa hQc xa h()i va nhfm van,
ngo~i

ngfr;
Ki~n thuc co bim khac nhu tmin-tin, v~t ly d~i cuong, co ky thu~t;
Ki~n thuc nSn tang vS nang luqng nhu khoa hQc v~t li~u, v~t ly va cong ngh~

hi~n d~i, qua trinh chuySn h6a nang luQng, ... ;
Ki~n thuc chuyen sau theo dinh hu6'ng Nang luqng m~t trai nhu v~t li~u

micro-nano, khoa hQc v~t li~u ling dvng, buc x~ va bi~n d6i, ... ; ki~n thuc chuyen sau
theo dinh hu6'ng Bi~n d6i va tich trfr cac ngu6n nang luqng m6'i nhu cac cong ngh~
nang luqng m6'i, tich tru va chuytbn hoa cac d~ng nang luqng, ... ; va ki~n thuc
chuyen sau theo dinh hu6'ng Quan ly va an toan nang luqng nhu kitbm so at o nhi6m,
quim ly an to<'m va hi~u qua, chinh sach nang luqng, ... ;
2.2.2, VJ nang /lf'C

Ky su t6t nghi~p nganh KTNL c6 cac nang Ivc sau:
-

Nang Ivc ap dvng cac ki~n thuc

CO'

ban va chuyen sau dS nghien cuu, phan

tich, thi~t k~, tritbn khai, quan tri cac cong ngh~ va h~ th6ng nang Iuqng;
-

Nang Ivc thi~t k~, ch~ t~o, thu nghi~m v~t Ii~u, thi~t bi dung trong ky thu~t

nang luqng, ky nang l~p trlnh va mo ph6ng cac bai toan lien quan d~n k.Y thu~t nang
luqng, h~ th6ng nang luqng;
-

Nang Ivc sang t~o, tu duy t6t dS giai quy~t cac bai toan ling dvng Cl,l thS, c6

nang Ivc tv hQc dS niun b~t tri thuc, cong ngh~, ky nang m6'i trong phat triSn cac
cong ngh~ va h~ th6ng nang luqng;
-

Nang Ivc lam vi~c

a cac vi tri ky thu~t triSn khai va v~n hanh; quan tri ky

thu~t nang luqng, h~ th6ng nang luqng, nghien Clru phat triSn trong cac cong ty, t~p
do~m va t6 chuc trong va ngoai nu6'c san xufrt va kinh doanh nang luqng s~ch, tai t~o

va nang luqng truySn th6ng; giang d~y va nghien Clru t~i cac truang d~i hQC va vi~n
nghien cliu.

JJ
2


2.2.3.

vJ tluii d{J

D2un bao sinh vien t6t nghi~p c6 cac phAm chfrt:
PhAm chfrt chfnh trj t6t;

Y th(rc t6 chtrc ky lu~t,

c6 tac phong lam vi~c khoa hQc, nghiem tuc, c6 d~o

due ngh~ nghi~p v~ bao v~ thong tin, ban quy~n;
Tinh th~n lam vi~c theo nh6m, ren luy~n thucmg xuyen tinh ky lu~t va kha
nang giao ti~p.
3. Thong tin tuy~n sinh
1-Iinh thu:c

tuy~n sinh: Theo quy dinh cua DHQGHN.lJ

3


PHAN II: CHUAN DAU RA CUA CHU'ONG TRINH BAO T4-0
1. v~ ki~n tht'rc va nang Jv·c chuycn mon
1.1. v~ ki~n thu:c

Sinh vien t6t nghi~p chtwng trinh dao t~o c6 kiSn thtrc

ly thuySt chuyen sau

trong linh vvc dc'w t~o; n~m vCi'ng ky thu~t va c6 kiSn thuc thvc tS dS c6 th§ giai
quySt cac cong vi~c phuc t~p; tich Iuy ctugc kiSn thuc n@n tang vs cac nguyen
ban, cac quy lu~t tv nhien va xa h9i trong linh
thuc m&i va c6 thS tiSp tvc h9c t~p

V\fC

ly co

dugc dao t~o dS phat tri~n kiSn

a trlnh d9 cao hon; c6 kiSn thuc quan ly, di@u

hanh, kiSn thuc phap lu~t va bao v~ moi trucmg lien quan dSn llnh

V\fC

dugc dao

t~o; va c6 kiSn thuc C\l th~ va nang lvc chuyen mon nhu sau:

1.1.1 Klzbi kiin thfrc chung

Kiin thuc vJ ly lu(jn chinh tri

HiSu dugc h~ th6ng tri thuc khoa h9c nhling nguyen ly co ban cua Chu ngh!a
Mac- Lenin;
HiSu dugc nhfrng kiSn thuc co ban, c6 tinh h~ th6ng v@ tu tuang, d~o due,
gia tri van h6a H6 Chi Minh, nhfrng n<)i dung co ban cua Duemg 16i each m~ng cua
Dang C<)ng san Vi~t Nam, chu ySu la ducmg 16i trong thai ky ct6i mai tren m9t s6
linh VlJC

CO

ban cua GCri s6ng xa h<)i.

Kdn thuc vJ tin h9c
- Nha va giai thich dugc cac kiSn thuc co ban vS thong tin;

Su dvng dugc cong C\1

Xlf

ly thong tin thong dvng (h~ di€u hanh, cac ph~n

m@m h6 trg cong tac van phong va khai thac Internet, ... );
C6 kha nang phan tich, danh gia va

l~p

trinh m9t ngon ngfr

l~p

trinh

b~c

cao

(hiSu cac c~u true di€u khiSn, cac kiSu dfr li~u c6 c~u true, ham/chuang trinh con,
biSn eve b9/biSn toan

C\JC,

vao ra dfr li~u t~p, cac buac dS xay dvng chuang trinh

hoan chinh);
C6 kha nang phan tich, danh gia phuang phap

l~p

trinh huang thu tvc va

l~p

trinh huang ct6i tuQ'llg; phan bi~t dugc uu va nhugc ctism cua hai phuang phap l~p
trinh.lrJ

4


Kiin thux vJ ngo(zi ngfi·: Dqt trinh a(; t6i thidu tuong auang b(lc 3 theo Khung
nang l~l'C ngoqi nga· 6 b(lc dung cho Vi¢t Nam
Hi~u du9·c cac y chinh cua m9t di~n ng6n tieu chu~n, ro rang vS cac vin dS

quen thu9c trong c6ng vi~c, trucmg hQc, giai tri ...

Xu ly h~u h~t cac tinh hu6ng c6 th~ xay ra khi di d~n nai su dvng ng6n ngfr;
Vi~t don gian nhung lien k~t vS cac chu dS quen thu9c ho~c ca nhfm quan tam;

M6 ta dUQ'C nhfrng kinh nghi~m, S\f ki~n, giic ma, hy VQng va hoai bao va c6
th~ trinh bay ng~n gQn cac ly do, giai thich cho y ki~n va k~ ho~ch cua minh.

Giao dl:lC thd chdt va qu6c phimg an ninh
Hi~u va v?n dvng nhfrng ki~n thuc khoa hQc ca ban trong llnh vvc th~ dvc

th~ thao vao qua trinh t?p luy~n va tv ren luy~n, ngan ngua cac chin thuang d~

.

_,..~

cung c6 va tang cuemg sue kh6e. Su dvng cac bai t?p phat triSn thS Ivc chung va
th~ lvc chuyen m6n d~c thu. V?n dvng nhfrng ky, chi~n thu?t ca ban, lu?t thi diu

vao cac ho~t d9ng ths thao ngo~i khoa c9ng d6ng;
phong - an ninh cua Dang, Nha nu6c trong tinh hinh m6i. V?n dvng ki~n thuc da
hQc vao chi~n diu trong diSu ki~n tac chi~n thong thuang.
V!l'C

Bi~t duQ'c cac ki~n thuc ca ban vS v?t ly ca, nhi~t, di~n va quang; hiSu duQ'c

Cac

hi~n

tuQ'llg va quy lu?t v?t ly va cac trng d1,1ng lien quan trong khoa hQC

ley

thu?t va dai s6ng; v?n dvng ki~n thuc dS hQC t?p va nghien Clru cac hQC ph~n khac
cua cac nganh Icy thu?t va c6ng ngh~;
N~m dUQ'C cac ki~n thuc lien quan d~n giai tich toan hQC nhu tinh gi6i h~n,

tinh d~o ham, tinh tich phfm cua cac ham m9t bi~n va ham nhiSu bi~n;
HiSu va v?n dvng duQ'c cac ki~n thuc lien quan d~n d~i s6 cao cip nhu ma
tr?n va cac phep bi~n d6i, giai cac h~ phuang trinh nhiSu bi~n s6 ...

1.1.3 Kiin tht'rc theo khJi ngimh
Bi~t duQ'c cac ki~n thuc ca

sa vS phuang phap tinh toan s6 trong Icy thu?t,

hiSu va v?n dvng dS tinh toan ho~c giai s6 cac bai toan trong khoa h9c ky thu?t

b~ng may tinh;

'
l'l-.....
.,_

HiSu duQ'c n9i dung ca ban vS ducmg 16i quan sv va nhi~m V\1 c6ng tac qu6c

1.1.2 Kiin thu·c theo llnh

,,

•.:7

JvJ
5

l~
l


Bi~t OUQ'C cac ki~n thtrc ca ban v~ xac su~t va thbng ke {mg dvng nhu cac

quy lu~t va dc.mg phan b6 xac su~t. Hi~u va tim duqc cac d<:1i luqng d~c tnrng cua
bi&n ngfiu nhien va y ngh1a trong thgc t~. (r"ng dt,mg ly thuy~t thbng ke d~ giai quy~t
cac bai toan thgc t~ lien quan, ung d\mg ly thuy~t d9 tin c~y trong cac v~n d~

ley

thu~t.

1.1.4 Jain tlulx theo nlu5m ngimh

-

Ntlm duqc cac ki~n thuc ca ban v~ khoa h9c v~t li~u, cac nguyen ly trong

h6a hQc, ca hQc va nhi~t d<)ng h9c dS giai duqc m<)t s6 bai toan ling dvng v~ nang
luqng;
-

Bi~t duqc cac ld~n thuc thgc hanh v~ v~t ly d<:1i cuang, ca ky thu~t, hinh h9a

thi~t k~ va co thS ung dvng trong thvc t~p.

1.1.5 Jain th{rc ngimh

HiSu duqc cac ki~n thuc nganh va lien nganh v~ v~t ly va ca h9c, v~t li~u
tien ti~n va linh ki~n, h6a sinh hQc, di~u khiSn h~ thbng. Ntlm duqc cac quy lu~t,
nguyen ly, ban ch~t va mo phong vs qua trinh chuySn hoa vs nang luqng;
Bi~t ca.c phuong phap, ky thu~t va v~n hanh duqc m<)t s6 trang thi~t

bi khoa

hQc ky thu~t dS mo phong, ch~ t<:1o va nghien cliu vS m<)t s6 v~t li~u su dvng nang
luqng m~t trai, thi~t k~ va ch~ t<:1o pin m~t trai va cac b9 tich tru, chuysn hoa nang
luqng, cac nguyen ly vs chinh sach va quan ly nang luQTig;
- Ntlm duqc cac ki~n thuc dinh hu6ng chuyen sau v~ cong ngh~ ch~ t<:!O pin
m~t trai, cong ngh~ tich tru va chuysn hoa nang luqng, su dvng an toan va quan ly

hi~u qua ngu6n nang luqng;

C6 kha nang ling dvng ki~n thuc chuyen mon dS triSn khai cac cong vi~c
trong linh VlJC v~ nang luQTig tai t?O va truySn thbng.
1.2. Nang llJC t., chu va tnich

nhi~m

C6 nang lgc dfin dtlt vS chuyen mon, nghi~p vv da duqc dao t?o; c6 sang ki~n
trong qua trinh thvc

hi~n nhi~m

vv duqc giao; c6 kha nang

tv djnh huang,

thich

nghi VOi cac moi truang lam vi~c khac nhau; 1\I hQC t~p, tich }fiy ki~n thuc, kinh
nghi~m dS nang cao trinh d9 chuyen mon nghi~p vv; c6 kha nang dua ra duqc k~t
lu?n vi; cac viln d€ chuyi\n mOn, nghi~p vv thOng thuimg vit m(\t s6 v:in d@ phlrc t~lJ

6


vtS m~t ky thu~t; c6 nang Ivc l~p k~ ho~ch, ditSu ph6i, phat huy tri tu~ t~p thS; c6
nang lt,rc dimh gia va cai ti~n cac ho~t d<)ng chuyen mon

aquy mo trung binh,

2. v~ ky nang
2.1. Ky nang chuycn mon

2.1.1. Cac ky ntmg nghi nghi?p
- C6 ky nang ho~m thanh cong vi~c phuc t~p doi hoi v~n dvng kiSn thuc ly
thuySt va thvc ti@n cua nganh du9·c dao t~o trong nhung b6i canh khac nhau; c6 ky
nang phan tich, t6ng hgp, danh gia du li~u va thong tin, t6ng hgp y kiSn t~p ths va
su dvng nhfmg thanh tvu m6i v~ khoa h9c cong ngh~ dS giai quySt nhfrng v~n d~
thvc tS hay truu tuqng trong llnh vvc duqc dao t~o; c6 nang Ivc dfrn d~t chuyen
mon cts xu I.Y nhfrng v~n ct6 quy mo aia phuang va vung mi~n;
- C6 ky nang v~n dvng cac kiSn thvc ca ban v~ toan va v~t ly trong khoa
.,

hQC cong ngh~ va aai s6ng;

. '

- C6 ky nang l~p trinh va su dvng cac cong cv phfm m~m;
- C6 ky nang v~n dvng duqc qui trinh thiSt k~, phan do~n qui trinh thiSt kS
va phuang phap tisp c~n;
- C6 ky nang v~n dvng qui trinh l~p kS ho~ch, s~p xSp cong vi~c, quan ly
tho·i gian va ngu6n Ivc;
- C6 ky nang tim kiSm, c~p nh~t, t6ng hqp, khai thac thong tin;
- C6 ky nang danh gia kSt qua thvc hi~n;
- C6 ky nang su dvng cac y tuang khoa hQC vao ngh~ nghi~p;
- C6 ky nang thiSt k~ va lam cac thi nghi~m, thvc hanh chS t~o, phan tich va
giai thich s6 Ii~u, va l~p bao cao cac kSt qua ct~t ctugc.

2.1.2.

Ky nling l{ip lu{in tU' duy va gild quyit viin tti
- C6 ky nang phat hi~n v~n d~;
- C6 ky nang danh gia va phan tich v~n d~;
- C6 ky nang giai quySt v~n d~ chuyen mon;
- C6 ky nang mo hinh h6a va mo ph6ng

2.1.3. I(jJ nang nghien ct'ru va kluim phii kiin tht't·c
- Bi~t tim ki~m, c~p nh~t thong tin v~ phat triSn khoa h9c va cong ngh~;
- C6 kha nang nghien c(m theo dinh hu6ng;

JJ
7


- C6 kha nang ti~p tlm, triSn khai cac img dvng c6ng ngh~, ky thu~t m6'i;
- C6 kha nang tg hQc t~p, tich luy kinh nghi~m dga tren ki~n th(rc ca b2m da
dUQ'C trang bi dS nang cao trinh d9 ho~c ti~p c~n v6'i c6ng ngh~ m6i
2.1.4.

J(y nang tlf duy theo h? thbng
- C6 tu duy logic;
- C6 tu duy phan tich, t6ng hqp;
- C6 tu duy to~m eve.

2.1.5. BBi ciinh xii hqi va ngo(li ciinh

- HiSu bi~t b6i canh xa h<)i va ca quan;
-

Nh~n

thuc GUQ'C vai tro va trach

nhi~m

cua ca nhan v6'i xa h<)i va ca quan

c6ng tac;
- Bi~t n~m b~t nhu c~u xa h<)i d6i v6'i ki~n thuc khoa hQc chuyen nganh.
2.1.6. BBi ciinh tb c/U:rc

- Bi~t n~m b~t van h6a ca quan c6ng tac;
- Bi~t n~m b~t chi~n luqc, m\lc tieu va k~ ho~ch phat triSn cua ca quan.
2.1. 7. Niing lft'C v{in d1Jng kiin thtrc, kjJ nang vao thf:i'C tifn

- C6 kha nang su d\lng ki~n thuc, ky nang duqc dao t~o vao thvc ti~n ngh@
nghi~p;

- C6 kha nang phat hi~n cac v~n d@ va m6i tuang quan gifra cac v~n d@
trong nghS nghi~p;
- C6 kha nang xac dinh v~n dS uu tien giai quy~t;
- C6 kha nang v~n hanh, su d\lng va diSu khiSn cac quy trinh c6ng ngh~;
- C6 kha nang nim GUQ'C va triSn khai quy trinh thi~t k~, san xu~t.
2.1.8. Nang lft'C sang t(lO, phat triin va dan d&t Sft' thay tlbi trong nghJ nghifp

- C6 nang lvc su d\lng ki~n thuc trong c6ng tac;
- C6 kha nang d@ xu~t ca.c phuang phap m6'i dua l~i lqi ich cho c<)ng d6ng,
xa h<)i.
2.2. Ky nang

bB trq

2.2.1. Cdc ky niing eli nhiin

- C6 tu duy sang t~o;
- C6 tu duy phan bi~n;

.lJ
8


- Bi~t d~ xu~t sang ki~n.
2.2.2. Lc'tm vi¢c thea nlu5m

- Bi~t llQ'P tac v&i cac thimh vien khac trong nh6m;
- Bi~t each chia se thong tin trong nh6m.
2.2.3. Quan fy va ffinh

tf(W

- Bi~t qw1n ly thai gian, ngu6n h,rc;
- Bi~t qm1n ly dv an.
2.2.4. J(y nang giao tidp

- Bi~t each l?p Iu?n, s~p x@p y tuong;
- Bi~t giao ti~p b~ng van ban, giao ti~p di~n tu, da truySn thong;
- Bi~t each thuy~t trinh tru&c dam dong.
2.2.5.

Ky nang giao tidp sit' dfmg ngo(li ngii·
- C6 ky nang ngo9-i ngfr chuyen ng:'mh

a muc c6 thS hiSu duqc cac y chinh

cua m9t bao cao hay bai phat biSu ve cac chu d~ quen thu9c trong cong vi~c lien
quan d~n nganh duqc dao t9-o; c6 thS su d\lng ngo9-i ngfr dS diSn d9-t, xu ly m9t s6
tinh hu6ng chuyen mon thong thuang; c6 thS vi~t duqc bao cao c6 n9i dung dan
gian, trinh bay y ki~n lien quan d@n cong vi~c chuyen mon.
2.2.6. Cac ky nang bb tr{f khlic

- Duang d~u v&i thach thuc, rui ro;
- Thich nghi da van h6a.
3. v~ phflm chit d~o du·c
3.1. Phflm chit d~o dfrc ca nhan

- Trung thvc;

- LS d9;
- Khiem t6n;
-

Nhi~t

tinh.

3.2. 11 hflm chit d~o du·c ngh~ nghi~p

- C6 trach nhi~m v6i cong vi~c;
- Trung thanh v6i t6 chile;
-

Nhi~t

tinh va say me v&i cong vi~c.v

9


3.3. J>hfim chfit d~o dt'rc xa h()i

- C6 tnich

nhi~m

- Tuan thu

lu~t

- C6
-

v6'i xa h(>i;

phap;

y thirc phvc vv;

Nhi~t

tinh tham gia cac ho?t d(>ng xa h(>i.

4. Nhii·ng vj tri cong tac sinh vicn co th~ dam nhi~m sau khi t6t nghi~p

- Can b9 ky

thu~t

trong cac

t~p

do::m trong nu6'c, c6ng ty nu6'c ngoai ho?t

d(>ng V~ llnh VlJC lien quan d~n nang luqng m~t troi Va cac d?ng nang luqng S?Ch,
tai t?o khac, nang lu9ng truy~n th6ng;
- Chuyen vien tri@n khai, quan

ly trong cac t6

chuc, t~p doan, c6ng ty lien

quan d~n nang luqng tai t?O va truy~n thf>ng;
- Can b9 t?i cac trung tam/phong nghien CUu va phat tri@n, chuy@n giao va ung
dvng c6ng ngh~ trong cac

t~p

doan, c6ng ty trong va ngoai nu6c ho?t d(>ng trong cac

llnh VlJC lien quan d~n nang luqng tai 1?0 Va truy~n thf>ng;
- Giang vien va nghien Clru vien t?i cac truang d?i hQC va vi~n nghien CUu.
5. Kha nang hQc t~p, nang cao trinh d{> sau khi t6t nghi~p

Ky su nganh Ky thu~t nang luqng c6 kha nang hQC t~p va nghien CUu ti~p 6
cac b~c h9c cao hon (th?c si, ti~n si) thu(>c cac chuyen nganh lien quan v~ nang
luqng m6i,

v~t li~u

va linh

ki~n

nano,

vi~n nghien cfru trong nu6c va qu6c t~.

v~t li~u di~n

clJ

tu, ... t?i cac trucmg d?i h9c,

10


PHAN III: N()I DUNG CHU'ONG TRINH DAO T ~0
L Tom t~t yen diu chuo·ng trlnh diw t~w
Tfmg s6 tin chi ci'Ia clm·0'11g trinh dao t~o:

156 tin chi

Kh&i ki~n thii·c chung:

29 tin chi

(Kh6ng tinh cdc h9c phdn GDTC, GDQP-AN va KjJ nang bJ tr9)
Kh6i ki~n thu'C thco linh vgc:

18 tin chi

Kh&i ki~n thu·c thco kh&i ngimh:

6 tin chi

KhfJi ki~n thu·c thco nh6m nganh:

20 tin chi

Kh&i ki~n thu·c nganh:

83 tin chi

+ Cdc h9c phdn b!it bu(jc:

49 tin chi

+ Dtnh huang chuyen sau:

20 tin chi

B!it bu(jc:

14 tin chi

Tv ch9n:

6/12 tin chi

+ BJ tr9·:

4/14 tin chi

+ Db an t6t nghi?plcac h(JC phdn thay th~ db an t6t nghi?p: 10 tin chi
2. Khung chuo·ng trinh diw

s6

Ma

TT

hQc phAn

t~o

s6
Ten hQc phAn
Kh6i ki~n thuc chung
(khong tfnh CclC h9c phJ.n tu 10-12)

I

tin
chi

sa gib' tin chi
Thl,fC
Ly
thuyit hanh

nr
h(JC

Ma

s6 hQc

phAn tien
quy~t

29

1.

Nhung nguyen ly ca ban cua chtt
nghia Mac - Lenin 1
PHI1004
Fundamental Principles of
Marxism-Leninism 1

2

24

6

2.

Nhung nguyen ly ca ban cua chu
nghia Mac - Lenin 2
PHI1005
Fundamental Principles of
Marxism-Leninism 2

3

36

9

PHI1004

3.

POL1001

2

20

10

PHI1005

4.

Duemg 16i each m<;tng cua Dang
Ci;>ng san Vi~t Nam
HIS1002
The Revolutionary Line of the
Communist Party of Vietnam

3

42

3

POL1001

Tu tm]ng

Hb Chi Minh

Ho Chi Minh Ideology

11


sa gi(r tin chi

h9c

Ma sa hQc
phfin ticn
quy~t

23

2

INT1003

16

40

4

5

20

50

5

FLF2101

5

20

50

5

FLF2102

sa
tin
chi

TT

Ma
hQc phfin

5.

INT1003

Tin hQC ca sa 1
Introduction to Informatics I

2

10

20

6.

INTI 006

Tin hQC ca sa 4
Introduction to Informatics 4

3

20

7.

FLF2101

Ti6ng Anh ca sa I
Fundamental English I

4

8.

FLF2102

9.

FLF2103

sa

Ten hQc ph~n

Ti~ng Anh ca

sa 2

Fundamental English 2
Ti~ng Anh ca

sa 3

Fundamental English 3

10.

Giao d\lc th~ chftt
Physical Education

4

11.

Giao d\lc qu6c phong - an ninh
National Defence Education

8

Ky nang bb trg

12.

Soft skills

II

Ly
Th~rc
thuyit himh

T~t

3

KhBi ki~n thu·c thco IInh Vl}'C

18

13.

MAT1093

D<;ti s6
Algebra

4

45

15

14.

MAT1041

Giai tich 1
Calculus I

4

45

15

15.

MAT1042

Giai tich 2
Calculus 2

4

45

15

16.

Ca- Nhi~t
PHYllOO Fundamental Physics I: Mechanics
and Thermodynamics

3

32

10

3

3

32

10

3

30

15

MAT1093
MAT1042

30

15

INT1006
MAT1093
MAT1042

2

20

MAT1041

Di~n

17.

va Quang
PHY1103 Fundamental Physics 2:
Electromagnetism and Optics

III

KhBi ki~n thrrc thco khai ngimh

6

Xac suftt th6ng ke ling d\lng
Applied Probability and Statistics

3

18.

EMA2050

19.

Phuang phap tinh trong ky thu~t
EMA2011 Numerical Methods for Engineering
Application

IV
20.

PHY1104

3

KhBi kiBn thu·c theo nhom nganh

20

Thvc hanh V~t ly d?i cuang
Fundamental Physics Labolatory

2

8

PHY1100

PHY1100
PHY1103
12


s6

s6

Ma

TT

hQc phfin

21.

EPN2029

22.

Phuang trlnh vi phan va d~o ham
rieng
EMA2041
Ordinary and Partial Differential
Equations

23.

EET2000

24.

EMA2036

25.

EMA2038

26.

EMA2032

Ten hQc phfin
Khoa hQc v~t li~u d~i cuang
Principles of Materials Science

tin
chi

s6

gi(r tin chi

Ly

Th!l'C
thuydt hcmh

Ma

T~r

h9c

s6 hqc

phfin ticn
quy~t

3

30

15

4

45

15

3

40

3

30

15

MAT 1093
MAT 1042

d9ng h,rc h9c ky thu~t
Engineering Thermodynamics

3

35

10

PHY1103
MAT1042

Hinh hQa ky thu~t va CAD
Geometric Engineering and CAD

2

15

15

MAT1093
MAT1042

Cac nguyen ly ca ban trong h6a h9c
Principles in Chemistry
Ca h9c ky thu~t 1

Engineering Mechanics 1
Nhi~t

MAT1093
MAT1042

5

v

KhBi ki~n thrrc nganh

V.l

Ctic fu)C plzim b&t bu{k

49

27.

Mo hinh h6a va mo phong trong v~t
EPN2004 ly
Modeling and simulation in physics

3

22

23

INT1006

28.

Ky thu~t h6a hQC va ung dvng
EPN2002 Chemical Engineering and
Applications

3

36

9

PHY1103

2

30

2

24

3

40

V~t ly ban dftn va linh ki~n

29.

EPN2014 Physics of semiconductors and
devices

30.

Seminar va thao lu~n nh6m v~ cong
ngh~ nano va ung dvng
EPN2051
Seminar on Nanotechnology and
Applications

31.

EET2001

32.

EMA2004

33.

EET2002

H6a h9c hfru ca
Organic Chemistry
Ca hQC moi tru(mg lien tvc

Continium Mechanics
H6a h9c nhien li~u
Fuel Chemistry
Ca

34.

EPN2015
EPN2029

6

5

4

45

15

0

PHY1103
MAT1093
MAT1042

3

30

10

5

EET2000

"

30

15

sa cong ngM nang luqng

EET2003 Fundamentals of Energy
Engineering

.)

EMA2038

13


s6

Ma

TT

h<;>c ph§n

s6
Ten h9c phftn

tin
chi

s6 gii'r tin chi

Ma s6 hQc

Th~t'C

nt'

thuydt himh

h9c

Ly

phAn ~icn
quyct

35.

EET2004

Nguyen ly bi~n d6i nang lugng
Principles of Energy Conversion

.)

30

15

EMA2038

36.

EET2005

V<(lt li~u tien tib va composite
Advance and Composite materials

2

24

6

PHY1100

37.

EET2006

3

35

8

2

MAT1042
PHY1103

38.

EET2007

Thvc hanh ky thu<(lt nang lugng
Energy Engineering Labolatory

3

5

35

5

EET2003
EET2005

39.

Tht,rc hanh c6ng nghi~p ky thu~t
nanglugng
EET2008
Industrial Internship in Energy
Engineering

2

5

25

40.

EET2009

3

30

12

41.

EET2010

Ky thu~t l~nh va di~u hoa kh6ng khi
Refrigeration and Air Conditioning

3

30

15

42.

EET2011

Ca sa quan ly nang lugng
Principles ofEnergy Management

2

30

43.

EET2013

Nang lugng tai t~o
Renewable Energy

3

35

44.

EET2016

Lva ch9n nang lugng b~n vung
Sustainable Energy Options

2

30

Truy~n nhi~t va truy~n kh6i

Heat and Mass Transfer

H~ th6ng nang lugng

Energy Systems

")

5

EET2007

3

EMA2038
EET2003
EMA2038

5

EET2003
EET2003

V.2 Kiin tlzkc tljnh lurung c/wyen siiu
V.2.1

45.

Kiin tlzt'rc tljnh /zu·ung clzuyen siiu vJ
Niing ltrflng m(lt tro'i

20

Cac h9c phdn bcit bu(Jc

14

Buc X~ va biSn d6i nang lugng m~t
troi
EET3001
Solar Radiation and Energy
Conversion

2

25

5

EPN2014

30

EPN2014

5

EET2006

30

EET2006

D6 an hQC ph~n buc X~ va biSn d6i
46.

EET3002

47.

EET3003

nang lugng m~t troi
Project in Solar Radiation and
Energy Conversion
H~ th6ng nang lugng nhi~t m~t troi

Solar Thermal Systems

2

2

25

D6 an hQC ph~n H~ th6ng nang
48.

EET3004 lugng nhi~t m~t troi
Project in Solar Thermal Systems

2

~

14


s6
TT

Ma
hQc phlin

49.

EET3005

s6
Ten hQc phlin
H~ th6ng quang di~n
Solar Photovoltaic Systems

tin
chi

s6 giir tin chi
1~r

Ly
Th?l'C
thuydt hcmh

hpc

Ma s6 hQc
phlin ~icn
quyet

5

EET2003

2

30

EET2003

2

30

EET2003
EET3001

2

25

D6 an hQC ph~n H~ th6ng quang
di~n

50.

EET3006

51.

Thgc t;\i_p Chuyen d~ nang lm;mg m~t
EET3007 tro·i
Solar Energy Labolatory

Project in Solar Photovoltaic
Systems

Cac hpc phdn t?t chpn
Ky thu~t pin m~t troi
Technology for Solar Cells

52.

EET3008

53.

Khoa h9c v~t li~u 1mg dt,mg cho ky
thu~t nang ltrQ'Ilg m~t troi
EET3009 Materials Science for Solar
Applications

6/12
3

35

5

3

35

10

EPN2014
EPN2029

nano ling dvng trong nang
ltrQ'Ilg m~t troi
EET3010
Nano Materials for Solar
Applications

2

25

5

EPN2014
EPN2029

55.

Pha.n tich nhi~t d<)ng hQC ella cac M
th6ng nang ltrQ'Ilg
EET3011
Thermodynamic Analysis of Energy
Systems

2

20

10

EMA2038

56.

Thiet ke h~ th6ng nang luqng m~t
EET3012 trai
Design ofSolar Energy Systems

2

20

10

EET2003

2

25

5

EET2004
EPN2002

2

5

20

2

20

10

5

V~t li~u

54.

V.2.2

57.

~

Jain tlzuc tljnh luntng chuyen siiu vJ
Biin ttJi va tlch trii' cdc ngu6n nling hn;mg m6'i

20

Cac hpc phim biit bu(Jc

14

Cong ngh~ nang ltrQ'Ilg Hydro va pin
EET3013 nhien li~u
Fuel Cell and Hydrogen Technology

D6 an h9c ph~n C6ng ngh~ nang
ltrQ'Ilg Hydro va pin nhien li~u
Project in Fuel Cell and Hydrogen
Technology

58.

EET3014

59.

H~ th6ng d6ng phat va thu h6i nhi~t
xa thai
EET3015
Cogeneration and Waste Heat
Recovery Systems

5

EET2004
EPN2002

EET2006

JJ

15


sa

s6 gi(r tin chi

Ma

s6 hQc

s6

Ma

TT

Iwc phftn

60.

D6 an hQc ph~n H~ th6ng d6ng phat
va tlm h6i nhi~t xa th{ti
EET3016
Project in Cogeneration and Waste
Heat Recovery Systems

2

61.

Tich tru va bi~n d6i cac ngubn nang
EET3017 lugng m6i
Energy Storage and Conversion

2

5

25

EET2003
EET2004

62.

D6 an hQC ph~n Tich tru va bi~n d6i
cac ngubn nang lugng m&i
EET3018
Project in Energy Storage and
Conversion

2

5

25

EET2003
EET2004

63.

Tlwc t~p Chuyen d~ bi~n d6i va tich
tru cac ngubn nang lugng m&i
EET3019
Energy Storage and Conversion
Laboratory

2

5

20

5

EET2003

Ten hQc phltn

tin
chi

Cac h9c phdn t~r ch9n

Ly
Th~rc
thuydt hcmh

T~r

h9c

phltn ticn
quy~t

EET2006

30

6/12

64.

EET3020

Thuy di~n va nang lugng bi~n
Hydropower and Ocean Energy

3

35

8

2

EET2004
EMA2004

65.

EET3021

Nang lugng dja nhi~t
Geothermal Energy

3

32

10

3

EET2004
EET2006

66.

EET3022

Nang lugng sinh hQc
Bioenergy

2

25

5

EET2003

67.

EET3023

2

25

5

EPN2002

68.

EET3024

2

30

V.2.3

Bi~n d6i nang lugng di~n h6a

Electrochemical Energy Conversion
Di~n

gi6
Wind Power

Jain tht'rc tljnh luro·ng chuyen siiu vJ
Quiin ly va An toan niing lu·(J'ng
Cac h9c phdn bitt bu9c

EET2003

20
14

Ki~m soat 6 nhiem trong cac qua

trinh nang lugng
Pollution Control in the Energy
Processes

69.

EET3025

70.

86 an hQC ph~n Ki~m soat 6 nhiem
trong cac nganh nang lugng
EET3026
Project in Pollution Control in the
Energy Processes

2

2

5

25

30

EET2003

EET2003

jJ
16


s6

s6

Ma

TT

hQc ph~n

71.

An to~m hi~u qua trong ky tlm~t
nang luQ·ng
EET3027
Safety and Effective Use in Energy
Engineering

Ten hqc ph~n

tin
chi

2

s6 gi(r tin chi
Ly
Th?I'C
thuydt himh

Ma

nr
hqc

s6 hQc

phftn t_icn
quyet
EET2003
EET2011

30

D6 an hQc ph~n An toi'm hi~u qua
trong ky thu~t nang luQTig
Project in Safety and Effective Use
in Energy Engineering

72.

EET3028

73.

Kinh t~ va chinh sach nang luQTig
EET3029 Economics and Policy in Energy
Engineering

2

30

EET2003
EET2011

2

20

10

EET2011

2

5

25

EET2011

2

20

5

D6 an hQc ph~n Kinh t~ va chinh
sach nang luQTig
Project in Economics and Policy in
Energy Engineering

74.

EET3030

75.

Thvc t~p Chuyen d6 quan ly va an
toannang lm;mg
EET3031
Economics and Policy in Energy
Engineering Laboratory

Cac h9c phdn t~r ch9n

5

EET2011

6112

76.

Xay d1,mg va danh gia cac dv an
nanglugng
EET3032
Energy Project Accessment and
Analysis

3

30

15

EET2003
EET2011

77.

Quan ly rui ro trong c6ng nghi~p
nanglugng
EET3033
Risk Management in Energy
Industries

3

35

10

EET2011

78.

EET3034

2

20

10

EET2003

79.

Cac v~n dS phap ly trong quanly
nangluQTig
EET3035
Legal Aspects of Energy
Management

2

20

10

EET2011

80.

Quan ly doanh nghi~p kh&i nghi~p
EET3036 Managing an Entrepreneurial Startup Company

2

20

10

EET2011

20

10

PHY1100

V.3

81.

Nang lugng tu ch~t th:H
Waste Energy

Jain tlu'rc b6 tr(J'
PHY1105

V~t

ly hi~n d~i
Modern Physics

4114
2

I'

JJ
17


~-

sa
TT

lH)C

sa gi(r tin chi

sa

Ma

Ten hQc phfln

phftn

tin
chi

Ly

ThZ:t'C
thuydt hcmh

T~r

h9c

Ma

sa

hQc
phftn ticn
quy~t

82.

ELT2028

Chuyen nghi~p trong c6ng ngh9
Professional in technology

2

30

83.

MATllOO

T6i uu h6a
Optimization

2

30

84.

MNS1052

Khoa hQc qufm ly d9.i cuang
Fundamental of management

2

20

10

85.

Do luang va tv d(lng h6a cac M
th6ng nang lugng
EET2012
Measurement and Autornation in
Energy Systems

2

20

8

2

20

10

EET2006

2

20

10

FLF2103

Ca

86.

87.

MAT1093
MAT1041

2

EMA2036
EMA2038

sa ly thuy~t va thi~t bi chay

EET2014 Theory of Combustion and
Equipments
Ti~ng Anh chuyen nganh ky thu~t
EET2015 nangluQ'llg

English for Energy Engineering

V.4 Ktz6i kiin tlurc t6t nghi~p
88.

EET4000

10

Db an t6t nghi~p

10

Graduate Project
Ctic lu;c phdn thay
t6t nghi~p

~

tid kh6a !u{tn

4 hQc ph~n (1 0 tin chi) chQn tu danh
sach CaC hQC ph~n t\1' ChQn CUa cac
dinh huang chuyen sau
Equivalent courses (optional)
TBng

s6

10

10

156

G!zi c/ul: H9C phdn ngoc;li ngir thu()c khbi kzin thL'rc chung
CUQ chuang trinh aao

lc;tO,

GU(YC

tinh vao tbng s6 tin chi

nhung kif qua aanh gia CQC h9c phdn nay khong t£nh

VQO

aidm

trung binh chung h9c kj;, aidm trung binh chung cac h9c phdn va aidm trung binh chung
rich

zuy.V

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×