Tải bản đầy đủ

BÀI tập ĐỊNH LUẬT bảo TOÀN ĐỘNG LƯỢNG BỔ SUNG LỚP 10

BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG BỔ SUNG
Câu 1: Một hệ gồm hai vật có khối lượng và độ lớn vận tốc lần lượt là m 1=2kg, v1=3m/s và
m2=1kg,v2=6m/s. Tìm tổng động lượng của hệ trong các trường hợp:
a. Hai vật chuyển động theo hai hướng hợp với nhau góc α=600, α=1200.
Câu 2: Một người có khối lượng m1 = 60kg đang chạy với vận tốc v1 = 4m/s thì nhảy lên
một chiếc xe khối lượng m2 = 90kg đang chạy song song người này với vận tốc 10 m/s.
Tính vận tốc của xe sau khi người nhảy lên nếu ban đầu người và xe chuyển động:
a. Cùng chiều

b. Ngược chiều

Câu 3: Viên bi thứ nhất đang chuyển động với vận tốc v 1=10m/s thì va chạm mềm với viên
bi thứ hai có cùng khối lượng đang đứng yên. Tính vận tốc của mỗi viên bi ngay sau va
chạm.
Câu 4: Viên bi thứ nhất có khối lượng m 1 = 0,1kg đang chuyển động với vận tốc v 1=10m/s
thì va chạm mềm với viên bi thứ hai có khối lượng m 2 = 0,5kg đang chuyển động cùng
chiều viên bi m1 với vận tốc v2=5m/s. Tính vận tốc của mỗi viên bi ngay sau va chạm.
Câu 5: Viên bi m1=2kg đang chuyển động với vận tốc v1=20m/s thì va chạm với viên bi
m2=0,5kg đang đứng yên. Tính vận tốc của mỗi viên bi sau va chạm biết rằng sau va chạm
hai viên bi chuyển động cùng hướng ban đầu của m 1 nhưng viên bi m2 chuyển động với vận
tốc lớn gấp đôi của m1.

Câu 6: Một prôtôn có khối lượng mp=1,67.10-27kg chuyển động với vận tốc vp=107m/s tới
va chạm vào hạt nhân Heli (hạt α) đang đứng yên. Sau va chạm, prôtôn giật lùi với vận tốc
v’p=6.106m/s còn hạt α bay về phía trước với vận tốc v α=4.106m/s. Tính khối lượng của hạt
α?
Câu 7: Một toa xe có khối lượng m1 = 20 tấn, chuyển động trên đường sắt thẳng với vận tốc
1,5m/s đến ghép với 1 toa khác khối lượng m 2 đang đứng yên. Sau khi móc vào nhau chúng
cùng chuyển động với vận tốc 0,6m/s. Khối lượng m2 bằng bao nhiêu? ĐS 30 tấn
Câu 8: toa xe A có khối lượng 20 tấn đang chuyển động với vận tốc 2,4m/s đến va chạm
cào toa xe B có khối lượng 40 tấn đang chạy cùng chiều với vận tốc 1,2m/s ; Sau đó hai xe
móc vào nhau và cùng chuyển động đến móc vào toa xe C khối lượng 20 tấn đang đứng
yên. Tìm vận tốc của đoàn toa A+B và A+B+C. Bỏ qua ma sát. ĐS : 1,6m/s ;1,2m/s
Câu 9: Một toa xe có khối lượng 10 tấn với vận tốc 1,2m/s đến va chạm với toa xe thứ hai
có khối lượng 20 tấn đi cùng chiều với vận tốc 0,6 m/s. Hai toa móc vào nhau và cùng đến
móc vào toa thứ ba khối lượng 10 tấn đang đứng yên. Tìm vận tốc của đoàn tàu hai toa và
ba toa. Bỏ qua ma sát. ĐS : 0,8m/s ; 0,6m/s.


Câu 10: Một người khối lượng 50kg đang chạy với vận tốc 3m/s thì nhảy lên một xe khối
lượng 150kg đang chạy trên đường nằm ngang với vận tốc 2m/s. Tìm vận tốc của xe ngay
sau khi người nhảy lên trong các trường hợp ban đầu người và xe chuyển động :
a. cùng chiều.

b. ngược chiều. ĐS : 2,25m/s ; 0,75m/s.

Câu 11: Hai xe lăn nhỏ có khối lượng m1 = 300g và m2 = 200g chuyển động trên mặt phẳng
ngang ngược chiều nhau với các vận tốc tương ứng v 1 = 2m/s, v2 = 8m/s. Sau khi va chạm,
hai xe dính vào nhau và chuyển động cùng vận tốc. Độ lớn và chiều của vận tốc sau va
chạm là bao nhiêu? ĐS : 2m/s.
Câu 12: Xe chở cát có khối lượng 390kg chuyển động theo phương ngang với vận tốc
8m/s. Hòn đá khối lượng 10kg bay đến cắm vào cát. Tìm vận tốc của xe sau khi hòn đá rơi
vào trong hai trường hợp.
a. hòn đá bay ngang ngược chiều với xe với vận tốc 12m/s. b. Hòn đá rơi thẳng đứng. ĐS :
a) 7,5m/s ; b) 7,8m/s.
Câu 13: Một xe khối lượng 3 tấn chạy với vận tốc 4m/s đến va chạm với một toa xe đang
đứng yên có khối lượng 5 tấn. Sau đó toa này chuyển động với vận tốc 3m/s cùng hướng
với hướng chuyển động của xe. Tốc độ của xe sau đó là bao nhiêu ? ĐS : - 1m/s.
Câu 14: Một hòn bi có khối lượng 50g lăn trên mặt phẳng nằm ngang với vận tốc 2 m/s.
Một hòn bi thứ hai khối lượng 80g lăn ngược chiều tới va chạm nhau.
a. Tìm vận tốc của hòn bi thứ hai trước va chạm để sau va chạm 2 hòn bi nằm yên.
b. Muốn sau va chạm, hòn bi 2 đứng yên, bi 1 chạy ngược chiều với vận tốc 2 m/s thì vận

tốc viên bi 2 trước va chạm là bao nhiêu. ĐS : 1,25m/s ; 2,5m/s.
Câu 15: Vật A khối lượng m=0,2kg, chuyển động với vận tốc 3m/s đến va chạm mềm với
vật B khối lượng M=0.1kg đang nằm yên trên mặt phẳng nằm ngang. Vận tốc hai vật ngay
sau va chạm?
Câu 16: Một quả lựu đạn được ném ra và khi có vận tốc 10m/s thì nổ thành hai mảnh.
Mảnh lớn, chiếm 60 % khối lượng quả lựu dạn, tiếp tục bay theo phương cũ với vận tốc 30
m/s. Xác định vận tốc mảnh thứ hai?
Câu 17: Một xe goòng khối lượng 30 tấn chuyển động trên đường thẳng với vận tốc 1,5m/s
dến móc vào một xe goòng thứ hai đứng yên khối lượng 20 tấn. Vận tốc của hai xe sau đó
là?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×