Tải bản đầy đủ

Ứng dụng GIS trong việc quản lý các chợ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
ĐẠI HỌC KHXH&NV

KHOA ĐỊA LÝ

Tên đề tài:


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Đặt vấn đề
Lý do thực hiện đề tài
Mục tiêu nghiên cứu
Khung nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Phần nội dung thực hiện
1. Đặt vấn đề
 Ngành khoa học máy tính đã xâm nhập vào mọi lĩnh
vực của đời sống xã hội. Thậm chí nhiều ngành không
thể tồn tại nếu không có sự trợ giúp của khoa học
máy tính.
 Do đó, sự ra đời của hệ thống thông tin (HTTT) địa lý
(GIS - Geographic Infomtion System) như một tất yếu
đã góp phần đáng kể trong việc tin học hóa công tác
quản lý thông tin bản đồ
 GIS tạo ra sự nhìn nhận một cách có hệ thống về tổng
thể nhằm thu nhận, xử lý, lưu trữ, phân tích và hiển
thị thông tin không gian về thế giới thực, nhằm giải
quyết các vấn đề tổng hợp thông tin  cho phép
người sử dụng thực hiện tốt hơn trong việc lập kế
hoạch và trợ giúp ra quyết định.


2. Lí do
 việc quản lý các khu chợ vẫn chủ yếu thực hiện dưới
hình thức các bảng biểu, văn bản nên không thể
tránh khỏi những hạn chế nhất định và quan trọng
nhất là thiếu tính trực quan.
 Việc quản lý bất cứ một loại hình nào, một tổ chức
nào... cũng luôn đòi hỏi những phương pháp, những
công cụ để làm sao giúp cho người quản lý đưa ra
quyết định nhanh nhất, hợp lí nhất và hiệu quả nhất.
Do đó, công cụ GIS như một đề xuất thực hiện.


3. Mục tiêu thực hiện
 xây dựng một công cụ mới trong việc
quản lý dữ liệu các chợ trên địa bàn
quận.
 Thiết kế, xây dựng CSDL về các chợ
có tính tổng hợp, làm tăng khả năng
lưu trữ và truy xuất dữ liệu.4. Khung nghiên cứu


5. Phương pháp nghiên cứu
 Thu thập số liệu
dữ liệu sơ cấp
dữ liệu thứ cấp
 Xử lý số liệu
dữ liệu sơ cấp
dữ liệu thứ cấp


6. Nội dung thực hiện
 Khái quát về quận thủ đức (điều kiện
tự nhiên – KT-XH)
 Hiện trạng các chợ trên địa bàn quận
 Hiện trạng quản lý các chợ trên địa
bàn quận
 Tìm hiểu về HTTT địa lý (GIS)
 Tính ưu việt khi ứng dụng GIS trong
công tác quản lý chợ


Nội dung thực hiện(tt)

 Số hóa bản đồ
 đăng kí ảnh bản đồ
 Số hóa các lớp (trên phần
mềm MapInfo)
 Lớp đối tượng điểm(point)
 Lớp đối tượng đường(polyline)
 Lớp đối tượng vùng(polygon)


Nội dung thực hiện (tt)
 Xây dựng CSDL GIS về các chợ trên
địa bàn quận Thủ đức
 Phần không gian (bản đồ thông tin)
 Phần thuộc tính (bảng biểu)


Nội dung thực hiện (tt)
 Chuyển đổi từ file Tab (MapInfo) sang
dạng Shape File (Arcview)
 Việt hóa giao diện phần mềm Arcview
 Xây dựng một số công cụ lập trình
quản lý các chợ trên địa bàn quận
Thủ Đức


Số hóa bản đồ


Bản đồ số hóa


Bản đồ thông tin (phần không gian)


Phần thộc tính(bảng biểu)


So sánh GIS với các phương pháp
truyền thống


Việt hóa giao diện Arcview
 Việt hóa khung nhìn


 Việt hóa bảng biểu


 Việt hóa khung lập trình


Một số công cụ lập trình
 Tự động tạo mới lớp đường giao
thông Tìm khoảng cách từ đường giao thông đến
các schợ


 Tự tạo mới các điểm chợ trên địa bàn
quận Thủ Đức


Phần kết quả đề tài


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×