Tải bản đầy đủ

Chương trình đào tạo bậc đại học ngành Toán cơ (Đại học Khoa học tự nhiên)

.HO' CHU NGHIA VIVI' NAM
DAI HOC QUOC GIA HA MN CQNG HOA XA
Hoc lap - Tv do - 11#nh ph&
S6: A92til/QD-DT
Ha N0i, ngay 40 thong G nom 2013

QUYET DINH
Ve viec ban hanh chirong trinh dao to chuan trinh do dal hoc nganh Tofin Co
cua TruiTng DO hoc Khoa hoc To' nhien
GIAM DOC DAI HOC QUOC GIA HA NOI
, Can cir Nghi dinh s6 07/2001/ND-CP, ngay 01/02/2001 dia. Chinh
Quoc gia;

v6' Dai hoc

Can cu Quy che ve T6 chirc va Hoat Ong cda Dai h9c Qu6c gia ban hanh theo
Quy& dinh so 16/2001/QD-TTg, ngay 12/02/2001 oh Thii Wang Chinh phii;
Can cir Quy dinh v6 T6 chirc va Hoat Ong cua Dai hoc Qu6c gia Ha N0i ban hanh
theo Quye't dinh so 600/TCCB, ngay 01/10/2001 oh Giarn d'6c Dai hoc Qu6c gia Ha N0i;
Can cu Quy the dao dai hoc 6 DO hoc Qu6c gia Ha N0i ban hanh theo Quyei
dinh so 3079/QD-DHQGHN ngay 26/10/2010 va Quy the dao tao dai hoc a Dai hoc

Qu6c gia Ha N'Oi duoc sira d6i, b6 sung theo Quyet dinh so 685/QD-DHQGHN, ngay
8/3/2013 dm Giarn d6c Dai hoc Qu6c gia Ha NOi;
Can cu ke't 1u4n cua H0i d'ong thAm dinh chuang trinh dao tao;
Xet de nghi cua Tnrang Ban Dao tao,
QUYET DINH:
Dieu 1. Ban hanh chuong trinh dao too chuAn trinh d(f) dai hoc nganh Toan Co
cua Trurang DO hoc Khoa hoc Tu nhien (kern theo Quy6t dinh nay).
Di&I 2. Chanh Van ph6ng, Truong Ban Dao tao, Hieu tru6ng Tnr6ng Dai hoc
Khoa hoc Tv nhie va Thu truOng cac don vi lien quan chiu trach nhiem thi hanh
quyet dinh nay./.
= 41/
GIAM DOC'

- Nhu Di6u 2;
- Luu: VT, DT, Th20.


CHU'ONG TRINH DA0 TAO CHUAN TRINH DO DAI HOC
NGANH TOAN CO
(Ban hanh kern theo Quyk clinh so 490 /Q-D-DT ngay 40 thang nam 2013
cita Giarn (lac DHQGHN)
PHAN I: GIOI THIEU CHUNG VE CHIXONG TRINH DAO TAO
1. MOt so thong tin ye chtr•ng trinh dao tao
Ten nganh dao too:
+ Tieng

Toan hoc

+ Tieng Anh:

Mechanics Mathematics

Ma s6 nganh dao tao: 52460115
Trinh dO dao tao:

Dai hoc

Thai gian dao tao:

4 namTen van bang sau tot
+ Tieng

Cir nhan nganh Toan ca

+ Tieng Anh:

The Degree of Bachelor in Mechanics Mathematics

Dan vi dao tao:

Truang Dai hoc Khoa hoc Tu nhien

2. Muc tieu dao tao
Chtromg trinh dao tao chuan nganh Toan ca nham dao tao cac cir thankhoa hoc
chuyen sau ve Toan irng dung va Ca hoc, tao cho ho kha 'fang ling dung vao cac Dinh
vvc khoa hoc, cong ngl* kinh te, xa hOi.
,t

Cac cir than khoa hoc nganh Toan ca có du nang hic lam v* tai cac trung tam,
cac vien nghien ciru pilaf trien, cac ca quan - ca so sari xuat va kinh doanh co sir dung

'&0

Men thirc Toan hoc, Ca hoc, Ca khi hay Cong nghe ca khi. Sinh vien tot nghi0 cling
co the giang day cac mon lien quan tai nganh Toan hoc hoac Ca hoc cua minh tai cac
truang dai hoc, cao clang, trung hoc ph6 thong. Neu có du dieu kien, sinh vien ra
twang do the dirge dao tao tiep a bac that si, tien si.
3. Thong tin tuyin sinh
- D6i Wang du thi: Thi sinh tot nghie:p THPT tham gia IcS7 thi tuyen sinh dai hoc hang
nam do BO Giao due va Dao tao t6 chirc, dap iing dtrac cac yeu cau tuyen sinh cua
DHQGHN va cua truang Dai hoc Khoa hoc TV nhien.
- Kh6i thi: khoi A hoac Al.


PHAN II: CHUAN DAU RA CUA CHUtiNG TRINH DAO TAO
1. Ve kien thin
Trang bi cho sinh vien nhang kien thirc dai cuing ve xa h6i nhan van cling nhu
nhang kien thirc ca so ve loan hoc, Tin hoc, nhang kien thirc ca ban, cap nhat nhang
van de then su ve

1ST

thuyet va ling dung Ca h9c, buck dau di vao cac chuyen nganh

chuyen sau Co. hoc.
1.1. Kh4i kiln fink chung trong DHQGHN
Van dung duqc cac kien thirc ve to tu6ng dao dirc cach mang dm Hang COng San
Viet Nam va to Wang H6 Chi Minh trong ded song.
Ap dung duqc kien thirc khoa h9c va cong nghe trong qua trinh hoc tap va nghien
dm khoa hoc.
Van dung duqc kien thirc ve ngoai ngfr trong giao tiep va ding viec chuyen mon.
Danh gia va phan tich duqc cac van de an ninh qu6c phOng va c6 ST thirc canh giac
voi nhang am muu ch6ng phi each mang dm cac the luc thil dich.
1.2. Kiln thirc theo linh vtcc
Trang bi cho sinh vien cac kien thirc ve khoa hoc xa hOi va nhan van
1.3. Kiln thirc theo kheii nganh
Van dung duqc cac kien thirc ve ca soy vat li trong viec hoc tap va nghien cfru
1.4. Kiln thirty theo nhom nganh va nganh
Sinh vien duqc trang bi kien rink yang chic ve Toan hoc va Tin hoc, duqc dao tao
theo mot trong hai huong: Ca hoc vat ran va Ca hoc chat long.
1.5. Kiln thirc thuc tap va at nghiep
Van dung tong hop kien thirc thu duqc

a phan tich va danh gia, giai guy& cac van

de ve Toan ling dung, Ca hoc hay C6ng nghe ca khi.
2. Ve ki 'fang
2.1. KT 'ding cam
2.1.1. Kt nang nghl nghiep
Co dao dirc nghe nghiep: trung thuc, trach nhiem, c6 kS, luat
Co Id nang t6 chirc va sap 'cep cong viec, co kha rang lam viec dOc lap
Co kl nang tham khao tai lieu tieng Anh (ngoai ngcr) chuyen nganh
- Co Id nang lap trinh, frng dung cac m6 hinh toan he va ca hoc de giai quyet cac
bai toan thuc te.
2


2.1.2. Ki nang kip lugn va to duy giai quyelt vein de
CO ki nang pith hien van de va danh gia phan tich van de do.
CO ki nang giai quy& van de chuyen mon.
CO ki nang phan tich, thiet ke va pith trien bai toan thuc te.
CO ki nang dua ra giai phap de giai quyet van de.
2.1.3. Kt Wing nghien caw va kham pha kiln thicc
- CO kha nang dp dung kiln thirc vao thuc
- CO kha nang thuc hien cac de tai nghien cau duai su huang an cua cac chuyen gia
- Co kha nang thu th4p thong tin.
2.1.4. la nang to duy theo he thong
Co kha nang to duy logic va phan tich, tong hop van de.
2.1.5. Bai canh xa h6i va ngogi canh
- Nhan thirc r6 trach nhiem ciia ban than vai xa h6i va ca quan cong tac.
- Nam bat duqc nhu cAu xa h6i vai kiln thirc khoa hoc chuyen nganh.
2.1.6. Bat canh to chic
Phan tich duqc dtc diem va tinh hinh don vi.
Xay dung ke hoach va phat trien don vi.
dugc Intii lien he vai cac doi tac chi]. yeu.
2.1.7. Nang luc van dung kiln thitc, ki nang vao thuc tin
CO nang luc su pham, giang day.
CO nang luc nghien ciru khoa hoc.
Co ki nang tiep thu cong nghe mai.
Co ki nang quan li de tai va lam de tai.
CO ki nang sang tao ding nghe, sang the thiet bi
2.1.8. Nang luc sang tao, phat trien va den dat su' thay dori trong nghe nghip
Co ki nang sir dung kiln thirc trong cong tac.
CO ki nang thiet ke du an chuyen nganh.
CO ki nang sang tao cac phucmg an, du an mai.
2.2. la tieing mem
2.2.1. Cac kt nang ca nhan
- Co ki nang hoc va to hoc, cham chi, nhiet tinh, to tin, sang tao va say me trong
cong v*.
3


- Thich irng nhanh vai cong viec va su thay d6i trong ding viec.
- Co ki nang song hoa nhap vai moi truing va ding nghiep.
2.2.2. KT nang lam viec nhom
Co ki nang lam viec theo nhom
Xay dung va dieu hanh nhom lam viec hieu qua
Lien ket duo.c cac nh6m
2.2.3. la nang quan li va lc7nh ciao
- T6 chirc phan deg cong viec trong dun vi.
- Danh gia hog ding dm ca nhan va tap the.
- Lien ket dugc cac d6i tac d6i
2.2.4. Kr nang giao tiep
Sap xep dugc not dung, $i tu6ing giao tier).
Kha nang thuyet trinh luu loat.
Co ki nang giao tier) gifra cac ca nhan.
2.2.5. Sir dung ngoai

: IELTS 4.0

3. Ve pham chAt d#o dim
3.1. Pham chat dgo dew ca nhan
San sang duang dau vai kilo khan.
Kien tri, chain chi, nhiet tinh, say me, sang tao.
Le dO, khiem ton, chi ding vo tu.
3.2. Phan" chat clip dav nged nghiep
- Trung thuc, co trach nhiem trong cong viec.
- Dang tin cay trong cong viec.
3.3. Pham chat (Igo arc xa hOi
- Tuan thu luat phap va cac chu truing, chinh sach cua bang, Nha nuac.
- Co )% thirc phuc vu cao va nhiet tinh tham gia cac hoat dOng tap the.
4. Cie vi tri cong tfic co the dam nhiOn
Cac cir nhan khoa hoc nganh Toan - Ca c6 dit nang luc lam viec tai cac trung
tam, cac vien nghien ciru phat trien, cac ca quan - ca so san xuat va kinh doanh co sir
dung kien thirc Toan hoc, Ca hoc, Ca khi hay Cong nghe ca khi. Sinh vien tot nghiep
ding c6 the giang day cac min lien quan ted nganh Toan hoc hoac Ca hoc cua minh tai


cac throng dai hoc, cao dang, trung h9c ph6 thong. Neu c6 du dieu kien, sinh vien ra
truong co the dugc dao tao tiep a bac thac si, tie'n si.
PHAN III: NQI DUNG CHIXONG TR1NH DAO TAO
1.Tom tat yeu clu chirang trinh ciao taco
137 tin chi

Tiing so tin chi phai tich luy:

29 tin chi

Kh6i kien thirc chung trong DHQGHN
(Khong tinh cac mon GDTC, GDQP-AN va 197 nang m'dm)
Khen kien thirc chung theo rinh vue

6 tin chi

Kh6i kien thirc chung cua kh6i nganh

6 tin chi

Kh6i kien thirc chung cua nh6m nganh

44 tin chi

Kh6i kien thirc nganh va b6 trg

45 tin chi

+ Bat bu9c:

36 tin chi

+ Tu chon:

9 tin chi

Khoi kien thac thuc tap va tot nghiep

7 tin chi

2. Killing chtro'ng trinh ciao t#o
SO giiY tin chi
SO
TT

MA
mon hoc

I

SO
tin Li
Time Tu.
x hanh
.
chi thuyet
hoc

Mon hoc

KhOi kien thuc chung
(Khong tinh cac mon hoc tic so 10 (len
sii. 12)

29

, A

Ma so
mon hoc
.,,
.A
tien quyet

1

PHI1004

Nhang nguyen V/ ca ban dia chil nghia
Mac — Lenin 1

2

21

5

4

2

PHI1005

Nhtmg nguyen li ca ban oh chu nghia
Mac — Lenin 2

3

32

8

5

PHI1004

3

POL1001

Tu Wang Hti Chi Minh

2

20

8

2

PHI1005

4

HIS1002

Direyng lo'i each mang cila Bang COng
san Viet Nam

3

35

7

3

POL1001

5

INT1003

Tin hoc ca so. 1

2

10

20

6

INT1006

Tin hoc ca soy 4

3

20

23

2

INT1003

7

FLF1105

Tieng Anh Al

4

16

40

4

8

FLF1106

Tieng Anh A2

5

20

50

5

FLF1105

9

FLF1107

Tie'ng Anh Bl

5

20

50

5

FLF1106

Gido dye th6 chAt

4

10

5


SO gib' tin chi

s6
TT

St,

Ma
mon hoc

tin
Thtrc Ttr
chi thuyit hanh hoc

Mein hoc

11

Gido dvc qu6c phong -an ninh

8

12

KS, Wang mem

3

II

KhOi kien thirc chung theo linh vo'c

6

13

HIS1056

Co, s6 van h6a Viet Nam

3

42

3

14

GE01050

Khoa hoc trai dat va sty song

3

42

3

KhOi kien thirc chung cim khOi nganh

6

III
15

PHY1100

Ca- Nhiet

3

32

10

16

PHY1103

Dien- Quang

3

28

17

Kh6i kien fink chung ciia nhxm
nganh

44

IV

3

Ma sO
mon hoc
tien quyet

MAT2302

17

MAT2300

Dai so tuy6n tinh 1

4

45

15

18

MAT2301

Dai s6 tuye'n tinh 2

4

45

15

19

MAT2302

Giai tich 1

5

45

30

20

MAT2303

Giai tich 2

5

45

30

MAT2302

21

MAT2304

Giai tich 3

4

40

20

MAT2303

22

MAT2305

Phtrang trinh vi phan

3

30

15

MAT2301
MAT2303

23

MAT2306

Phuang trinh dao ham rieng 1

3

30

15

24

MAT2307

Giai filch so 1

4

45

15

25

MAT2308

Xac silk 1

3

30

15

26

MAT2309

T6i tru Ma 1

3

30

15

27

MAT2310

Hinh hoc giai tich

2

20

10

MAT2301

28

MAT2311

Th6ng Ice Ung dung

4

45

15

MAT2308

V

KhOi Ian thirc nganh va bO trq

45

V. 1

Ccic mon hoc bat buOc

36

29

MAT3303

Ham bien phirc

3

45

30

MAT3304

ThLrc hanh tinh town

2

15

6

MAT2300

MAT2304
MAT2305
MAT2305
INT1006
MAT2300
MAT2302
MAT2301
MAT2303

MAT2301
MAT2304
15

INT1006
MAT2307


SO gib. tin chi

st,

...

s6

A

Ma so
mon hoc
flan 11uYet

TT

Ma
mon hoc

31

MAT2046

Phep tinh Wen phan

3

30

15

32

MAT3402

Co ly thuyet 1

4

45

15

MAT2303
MAT2305

33

MAT3403

Co 151 thuyet 2

4

45

15

MAT2304
MAT3402

34

MAT3404

Co hoc moi twang lien tuc

4

45

15

MAT2305
MAT3402

35

MAT3405

Sirc ben vat lieu

4

45

15

MAT2305
MAT3402

36

MAT3406

LY thuyet dao dOng

3

30

15

MAT2306
MAT3403

37

MAT3407

Ly thuyet dan h6i

3

30

15

MAT2306
MAT3404

38

MAT3408

Co h9c chit long

3

30

15

MAT2306
MAT3404

39

MAT2048

Giai tich ham frng dung

3

30

15

MAT2301
MAT2304

Cow mon hoc 4( chop

9

V.2

Mon hoc

Thuy Tu.
tin Li
chi thuyet
-: hanh
. • hoc
'

Mon hoc chuyen seiu Co. hoc vat ran

V2.1

MAT2304
MAT2305

6/21

40

MAT3410

Hinh vi phan

3

30

15

MAT2301
MAT2304

41

MAT3411

Phtrcmg phi]) phin tCr him han

3

30

15

MAT3405

42

MAT3412

Ly thuyet deo

3

30

15

MAT3407

43

MAT3413

Co hoc giai tich

3

30

15

MAT3403

44

MAT3415

Co hoc vat lieu composite

3

30

15

MAT3404

45

MAT3416

Co hoc ket ciu

3

30

15

MAT3405

46

MAT3417

14 thuyet On dinh chuyen Ong

3

30

15

MAT3403

Mon hoc chuyen sau Co. hoc cilia long

V.2.2

3/9

47

MAT3418

Phuong phap s6 trong co hoc

3

30

15

MAT2307
NT1006

48

MAT3419

D6ng ltrc h9c chit long nhieu pha

3

30

15

MAT3408

49

MAT3420

LY thuyet chay roi

3

30

15

MAT3408

7


SO giir tin chi

s6
TT

VI
50

st•

Ma
mon hoc

MAT4075

tin Li
Thwc Tu
chi thuyb hank hoc

Mon h9c

KhOi kin thirc thqc tap va tot nghi"e'p

7

Kh6a1u4n tot nghi0

7

Ccic mon hoc thay thj Khoa lu On tat
nghi!p

7

MA so
mon hoc
tien quyet

51

MAT3414

1_,/ thuyet ban va v6 mong

4

45

15

MAT3407

52

MAT3421

KM dOng ltrc hoc

3

30

15

MAT3408

137

TOng cOng

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×