Tải bản đầy đủ

Toán 4- Diện tích hình thoi

GI¸O ¸N §IÖN Tö
Môn: Toán 4
NGƯỜI THỰC HIỆN
Gi¸o viªn: Bïi ThÞ Dung
Tr­êng TH Nh©n Hßa
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN VĨNH BẢO - TRƯỜNG TH NHÂN HÒA
DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Thø 5, ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2007
To¸n
KiÓm tra bµi cò
H×nh 1
H×nh 2
H×nh 4
H×nh 5
H×nh 3
- Trong c¸c h×nh d­íi ®©y, h×nh nµo lµ h×nh thoi?
Thø 5, ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2007
To¸n
DiÖn tÝch h×nh thoi.
A
B

C
D
O
O
A
B
C
Thø 5, ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2007
To¸n
DiÖn tÝch h×nh thoi.
A
B
C
D
O
O
A
B
C
Thø 5, ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2007
To¸n
DiÖn tÝch h×nh thoi.
A
B
C
D
O
O
A
B
C
M
N

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×