Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần thống kê dân số (đại học kinh tế TP HCM)

Thống kê dân số
31/03/2014
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
1. Tên môn học: Thống kê dân số
2. Giảng viên: Nguyễn Văn Trãi, email: trai1957@yahoo.com.vn
3. Bậc đào tạo: Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Khóa: K35

4. Thời lượng: 3 tín chỉ (30 tiết lý thuyết, 15 tiết thực hành, thảo luận, làm việc nhóm, bài tập)
5. Điều kiện tiên quyết: Các phương pháp xác suất, thống kê.
6. Mô tả môn học: Thống kê dân số-nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học về dân số, bao gồm qui mô, cơ cấu,
phân bố, sự phát triển và những đặc điểm nhân khẩu học, kinh tế-lao động và những nguyên nhân, hệ quả của
sự thay đổi này ở giác độ vĩ mô hay từng doanh nghiệp nói riêng.
7. Mục tiêu: Vấn đề dân số và nguồn nhân lực luôn được thu hút quan tâm nghiên cứu của mọi cấp, mọi ngành,
và ngay cả trong giới kinh doanh cũng cần nắm bắt qui mô, cơ cấu, phân bố, v.v.. và những nhu cầu của dân
cư để cung những nhu cầu bức thiết đó. Học xong môn học này, ta sẽ có được những cơ sở để hoạch định
chiến lược nguồn nhân lực ở cấp độ vĩ mô cũng như vi mô (doanh nghiệp)
8. Phương pháp giảng dạy:

Diễn giảng kết hợp với máy tính và máy chiếu đa phương tiện
Sinh viên có thể thực hành trên những dữ liệu thực.
9. Phương pháp đánh giá:
- Phương pháp đánh giá quá trình (chuyên cần, bài tập, làm việc nhóm, thực tập quản trị nhân lực công ty, thảo luận,
kiểm tra giữa kỳ): 50%
* Thực hành: 30%
* Kiểm tra:
20%.
- Thi hết môn: 50%
Tổng cộng: 100%
Hình thức thi kết thúc môn học: Thi viết và được sử dụng tài liệu.
10. Tài liệu bắt buộc (giáo trình, tài liệu tham khảo chính, tài liệu dịch và các phương tiện học tập khác.
1.
1. Tài liệu tham khảo chính:
[1] Nguyễn văn Trãi (2000, tái bản 2009), Thống kê dân số và nguồn nhân lực, Tp.HCM, NXB Thống kê.
- Tài liệu tham khảo:
[2] Phạm Đại Đồng (2007), Giáo trình thống kê dân số, NXB Đại học kinh tế quốc dân.
[3] Human resource and Personnel management. William B.Weerther, Jr. and Keith Davis. Mc. GRAW-HILL
International Editions, 1995.
11. Nội dung môn học (lịch giảng, các chương, phần, thời lượng cho mỗi chương, phần):
Ngày (số Nội dung giảng dạy (tên Tài liệu đọc
tiết)
chương, phần, phương pháp
giảng dạy)
Ngày
Chương 1: Dân số – cơ sở [1] chương 1
(12+5 tiết) hình thành nguồn nhân lực
xã hội – doanh nghiệp
- Tổ chức thu thập dữ liệu
- Qui mô, cơ cấu, phân bố dân
số
- Các chỉ tiêu đánh giá tăng tự
nhiên, cơ học.
- Bảng chết và ứng dụng trong
dự báo dân số

Chuẩn bị của sinh viên
(bài tập, thuyết trình, giải
quyết tình huống,..
Đọc tài liệu trước


Nghe trình bày các khái
niệm
Cách thu thập dữ liệu
Vận dụng từng công thức
trong thực tiển
Thảo luận về ưu khuyết

Ghi chú

12 tiết lý
thuyết
và 5 tiết
thực
hành,
thảo
luận, bài
tập


- Dự báo dân số & nguồn nhân
lực
Ngày
(5+2 tiết)

Ngày(6+3
tiết)

Ngày
(5+2tiết )

Ngày
(2 +3 tiết)

Chương 2: Nguồn nhân lực
và những đặc điểm của
nguồn nhân lực
-Nguồn nhân lực xã hội.
-Nguồn nhân lực trong các
doanh nghiệp
-Phân tích thống kê công việc,
thiết kế công việc
-Kế họach nhân lực và tuyển
dụng nhân lực của DN
Chương 3: Thống kê năng
suất và hiệu quả làm việc của
lao động trong doanh nghiệp
-Dữ liệu thu thập
-Phương pháp tính NSLĐ cơ
sở và DN
- Qui trình đánh giá thực hiện,
hiệu quả làm việc
Chương 4: Thống kê tiền
lương trong DN
-Khái niệm
-Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền
lương
-Phương pháp thống kê khi xây
dựng một hệ thống tiền lương
-Đinh mức lao động trong công
tác quản lý tiền lương
Chương 5: Tuyển dụng, đào
tạo, phát triển nguồn nhân
lực trong DN
-Qui trình tuyển dụng
-Đào tạo và phát triển
-v.v…

[1]
Chương 2

Nghe trình bày
Thảo luận nhóm
Ứng dụng thực tiển


thuyết 5
tiết, thảo
luận và
làm việc
nhóm 2
tiết

[1] chương 3 Nghe trình bày

Thực hành tính
thuyết 6
Tình huống và xử lý tình tiết

huống
làm việc
nhóm 3
tiết

[1]
chương 4

Nghe trình bày
Thảo luận


thuyết 5
tiết,
2
tiết thảo
luận
nhómbài tập

[1]
chương 5

-Trình bày
-Thảo luận
-làm việc nhóm

2 tiết lý
thuyết, 3
tiết thảo
luận và
làm việc
nhóm
Giáo viên xây dựng đề cương
NGUYỄN VĂN TRÃITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×