Tải bản đầy đủ

Dat nuoc tuoi dep sao

Động
MuLu
TP
cổnguyên
malaca
Cao
Đảo
nhỏ
Tháp
đôi Cameron


Đất nước tươi đẹp sao
Nhạc Ma-lai-xi-a
Lời Việt:Vũ Trọng Tường

Nhanh – Tha thiết

Đẹp
(Ngày)


xanh
khơi

xanh
yêu

sao
mai

thấp
bay

ôm
tha

đất
như

thoáng
khắp

ấp
thiết

bao
quê

nước
cánh

như
chim

bao
muôn

bài
hải

cánh


phương

nếp nhà.
hương này

Êm
cùng

thơ.
âu.

buồm.
trời.

ấm
tiếng

trên
ngày

cánh
ấu

nôi
thơ

tuổi
thơ.
êm…

Dừa
Càng

tiếng
hát

ru
ru

2

1

hời
hời

Biển
Vượt

Ngày…
…đềm.

Hat mau


Đọc lời ca theo tiết tấu
Đất nước tươi đẹp sao
Nhạc Ma-lai-xi-a
Lời Việt:Vũ Trọng Tường

Lời 1:
Đẹp sao đất nước như bài thơ.
Biển xanh thấp thoáng bao cánh buồm.
Dừa xanh ôm ấp bao nếp nhà.
Êm ấm tiếng ru hời, trên cánh nôi tuổi thơ.
Lời 2
Ngày mai như cánh chim hải âu.
Vượt khơi bay khắp muôn phương trời.
Càng yêu tha thiết quê hương này cùng tiếng hát
ru hời, ngày ấu thơ êm đềm.


Khởi động giọng
_e e e e h e e e e _h
&=2==============!
Mì i
i
i
í.
Má a
a
a

======!===============!
=======!


Đất nước tươi đẹp sao
Nhạc: Ma–lai–xi-a
Lời Việt : Vũ Trọng Tường
Hát câu 1
Nhanh – Tha thiết

Đẹp

sao

đất

nước

như

bài

thơ.

Biển


Đất nước tươi đẹp sao
Nhạc: Ma–lai–xi-a
Lời Việt : Vũ Trọng Tường
Hát câu 2

Biển xanh thấp

thoáng

bao

cánh

buồm.

Dừa


Đất nước tươi đẹp sao
Nhạc: Ma–lai–xi-a
Lời Việt : Vũ Trọng Tường
Hát nối câu 1+2
Nhanh – Tha thiết

Đẹp

sao

xanh thấp

đất

thoáng

nước

bao

như

cánh

bài

thơ.

buồm.

Biển

Dừa


Đất nước tươi đẹp sao
Nhạc: Ma–lai–xi-a
Lời Việt : Vũ Trọng Tường

Hát câu 3

Dừa xanh ôm

ấp bao nếp

nhà.


Đất nước tươi đẹp sao
Nhạc: Ma–lai–xi-a
Lời Việt : Vũ Trọng Tường
Hát câu 4

Êm ấm tiếng ru

hời

trên

cánh

nôi

tuổi

thơ.

Ngày…


Đất nước tươi đẹp sao
Nhạc: Ma–lai–xi-a
Lời Việt : Vũ Trọng Tường

Hát nối câu 3 và 4
Dừa xanh ôm

hời

trên

ấp

cánh

bao nếp

nôi

tuổi

nhà. Êm

ấm

thơ./
Ngày…

tiếng ru


Đất nước tươi đẹp sao
Nhạc: Ma–lai–xi-a
Lời Việt : Vũ Trọng Tường

Lời 1
Nhanh – Tha thiết

Đẹp

sao

xanh

xanh

hời

thấp

ôm

trên

đất

nước

thoáng

bao

ấp

cánh

bao

nôi

nếp

tuổi

như

cánh

nhà.

thơ.

Êm

bài

thơ.

buồm.

ấm

Ngày…

tiếng

Biển

Dừa

ru


Đất nước tươi đẹp sao
Nhạc Ma-lai-xi-a
Lời Việt:Vũ Trọng Tường

Nhanh – Tha thiết

(Ngày)

khơi

yêu

mai

bay

tha

như

khắp

thiết

cánh

chim

muôn phương

quê hương này
1

hời

ngày

ấu

thơ

hải

êm…

cùng

âu.

Vượt

trời.

tiếng

Càng

hát

ru

2

…đềm.


Đất nước tươi đẹp sao
Nhạc Ma-lai-xi-a
Lời Việt:Vũ Trọng Tường

Nhanh – Tha thiết

Đẹp
(Ngày)

xanh
khơi

xanh
yêu

sao
mai

thấp
bay

ôm
tha

đất
như

thoáng
khắp

ấp
thiết

nước
cánh

như
chim

bài
hải

bao
cánh
muôn phương

bao
nếp nhà. Êm
quê hương này cùng

thơ.
âu.

buồm.
trời.

ấm
tiếng

trên
ngày

cánh
ấu

nôi
thơ

tuổi
thơ.
êm…

Dừa
Càng

tiếng
hát

ru
ru

2

1

hời
hời

Biển
Vượt

Ngày…
…đềm.


N


Đất nước tươi đẹp sao
Đẹp sao đất nước như bài thơ.
x
x
xx
Biển xanh thấp thoáng bao cánh buồm.
x
x
xx
Dừa xanh ôm ấp bao nếp nhà.
x
x
x
Êm ấm tiếng ru hời, trên cánh nôi tuổi thơ.
x
x
x
xx
Ngày mai như cánh chim hải âu.
x
x
xx
Vượt khơi bay khắp muôn phương trời.
x
x
xx
Càng yêu tha thiết quê hương này.
x
x
x
Cùng tiếng hát ru hời, ngày ấu thơ êm đềm.
x
x
x
xx

Gõ đệmN


Trò chơi
Nghe nhạc đoán tên bài hát

Chúc
Ướcmừng


Nhạc:Nhạc:
Nga Trung Quốc
Lời Việt: Hoàng Lân

Lời Việt: An Hòa

Câu 1

Đáp án

Câu 2

Đáp ánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×