Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH ôn thi HSG sinh 6

TỔ: SINH – HÓA – ĐỊA
HỌ VÀ TÊN GV: NGUYỄN THỊ HUỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hòa Lạc, ngày 16 tháng 8 năm 2016

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học khối 6
năm học 2016 - 2017

Căn cứ thông báo số 445/TB-PGD&ĐT, ngày 12/5/2016 " Kết luận
Hội nghị tổng kết công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS năm học 2015
-2016;
Căn cứ đặc điểm tình hình thực tế của nhà trường, chất lượng giáo dục bộ
môn Sinh học năm học 2015 - 2016; căn cứ vào bảng phân công nhiệm vụ giảng
dạy năm học 2016 - 2017 của trường THCS Hòa Lạc. Tôi xây dựng kế hoạch bồi
dưỡng học sinh giỏi năm học 2016 - 2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích:

- Nhằm bồi dưỡng, bổ sung và nâng cao kiến thức cho học sinh giỏi của môn
Sinh học, phát huy tinh thần sáng tạo, tự học tự rèn luyện của các em;
- Đáp ứng nhu cầu của phụ huynh học sinh và tạo điều kiện cho các em phát
triển toàn diện;
- Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi HS giỏi cấp thành phố, tỉnh trong những năm
tiếp theo.
2. Yêu cầu:
- Học sinh dự học lớp bồi dưỡng phải đảm bảo chuyên cần;
- Giáo viên được phân công lên lớp cần có kế hoạch, chương trình, sách tham
khảo, sách nâng cao, đảm bảo tốt việc chuẩn bị dạy và học;
- Giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc, thống nhất kế hoạch đã được xây
dựng;
- BGH theo dõi, động viên học sinh và giáo viên hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.
II. NỘI DUNG.
1. Đặc điểm tình hình:


* Thuận lợi:
- Các em HS tham gia ôn đội tuyển đều rất chăm chỉ, tích cực có tư duy tốt.
- Giáo viên ôn luyện nhiệt tình, có trách nhiệm, luôn tham khảo những dạng
bài tập , câu hỏi hay để HS làm quen.
- BGH nhà trường luôn quan tâm, động viên, tạo điều kiện tốt nhất để GV và
HS ôn luyện.
* Khó khăn:
- Các em tham gia ôn đội tuyển là HS lớp 6 vừa bước vào chương trình THCS
nên còn nhiều bỡ ngỡ, chưa quen với cách học của cấp II do vậy đôi khi ảnh
hưởng đến thời gian ôn luyện.
* Tổng số học sinh: 219 HS
* Chất lượng mũi nhọn năm học 2015 – 2016: Không
2. Dự kiến số lượng học sinh tham gia ôn đội tuyển:
STT

Họ và tên HS

Lớp

1

Tống Khánh Ly


6A1

2

Hoàng Hà Vy

6A1

3

Bùi Thị Thu Huyền

6A1

4

Lãnh Trà My

6A2

Ghi chú

3. Chỉ tiêu phấn đấu:
- Cấp trường: 02 giải
4. Thời gian ôn:
- Số tiết trên buổi: 03 tiết/ buổi/tuần ( thứ 5 hàng tuần) từ tháng 10 đến thời
điểm thi.
- Địa điểm: Ôn tại phòng ôn thi HSG của trường.
III. BIỆN PHÁP:
- Lựa chọn những HS yêu thích bộ môn, có năng lực để thành lập đội tuyển.
- Giáo viên bộ môn được phân công dạy bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch ôn tập,
soạn bài bám sát theo nội dung chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi của thành
phố, tỉnh.
- Bám sát nội dung chương trình SGK, chuẩn kiến thức kỹ năng bộ môn bậc
THCS và tham khảo bổ sung các kiến thức trong các sách tham khảo bồi dưỡng
học sinh giỏi của Nhà xuất bản giáo dục…


- Phối hợp chặt chẽ với GVCN và phụ huynh để động viên khuyến khích các
em tham gia tích cực, nhiệt tình có hiệu quả.
Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học 6 năm học 20162017. Kính chuyển BGH nhà trường xem xét và phê duyêt./.
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Nguyễn Thị Huệ
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×