Tải bản đầy đủ

Flashcard Soumatome Goi N3 Tuần 1 Ngày 2 Tiếng Việt

1

2à à
à
àtây
meat and potatoes


nguyên
ingredients/material


à à

ààbò


(suf)
~gram


khoai tây
potato


~ (suf)
trái


à
àtây
onion


gia
condiment/seasoning


water


(suf)
~
cup


à

à

àN


suf)

mililit


à

à

àN


à
sugar


à

(suf )
àchén


àcanh
a tablespoon


à àlách
salad oil


àchút


àtrà
teaspoon


(suf)
lít


dao thái
a kitchen knife


cái
a cutting board


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×