Tải bản đầy đủ

giai thich hien tuong hóa học

Thể lệ cuộc thi
Có 9 câu hỏi được đánh số thứ tự từ 1 đến 9. Mỗi
đội được chọn 3 câu hỏi bất kỳ trong 9 câu hỏi đã
đánh số. Thời gian suy nghó cho mỗi câu hỏi là 30
giây? Nếu trả lời đúng học sinh được điểm tối đa là
9 điểm. Nếu học sinh trả lời sai không được tính
điểm . Các học sinh còn lại trả lời đúng câu hỏi tối
đa 8 điểm.
Các trường hợp trả lời sai không lưu điểm?


1

2

3

4

5


6

7

8

9


NỘI DUNG CÂU HỎI
 Câu 1: Giải thích tại sao bong bóng bơm

bằng hiđrô ( bong bóng bay ) nhanh bò
mềm hơn là bong bóng bơm bằng không
khí?

 Đáp

án:


NỘI DUNG CÂU HỎI
Câu

2: Tại sao con chuột ăn phải bả

thuốc chuột (Zn3P2) lại đi tìm nước
uống? Nếu không uống nước nó chết
mau hơn hay lâu hơn?


NỘI DUNG ĐÁP ÁN
 Đáp

án: Thuốc chuột là Zn3P2 . Sau
khi ăn Zn3P2 Bò thuỷ phân rất mạnh.
Hàm lượng nước trong cơ thể chuột
giảm, nó khát và đi tìm nước uống.
 Zn3P2 + 6H2O → 3Zn(OH)2 + 2PH3↑
Khí PH3 rất độc làm chuột bò chết .
Càng uống nhiều nước thì lượng
PH3 càng nhiều → chuột càng mau
chết.


+

H
→


Đ
A
ÏIN
H
O
ÏC
Q
U
Y
H
Ơ
N
H

NỘI DUNG CÂU HỎI
 Câu

3: Tại sao khi pha loãng
H2SO4 đặc thành H2SO4 loãng
ta cho từ từ axit vào nước, mà
không làm ngược lại.

 Đáp

án:


+

H
→


NOÄI DUNG ÑAÙP AÙN


+

H
→


NỘI DUNG CÂU HỎI
 Câu

4: Giải thích tính sát trùng của nước muối NaCl?

Đáp án: Màng tế bào các vi trùng
cũng như các sinh vật khác là màng
bán thấm, khi tiếp xúc với nước
muối, do hiện tượng thẩm thấu, nước
từ tế bào vi trùng sẽ chuyển vào
nước muối. Mất nước tế bào vi trùng
khô héo và chết.


+

H
→


NỘI DUNG CÂU HỎI
 Câu

5: Nếu cho NaOH vào dung
dòch AlCl3 thì thấy kết tủa xuất hiện,
sau đó kết tủa bò tan dần và dyng
dòch trong suốt. Giải thích.

 Đáp

án:


+

H
→


NỘI DUNG CÂU HỎI
 Câu

6: Hãy giải thích câu ca dao:
“Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”

 Đáp

án: Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
tức thời điểm lúa đang làm đòng
chuẩn bò trổ bông.


+

H
→


NỘI DUNG ĐÁP ÁN


Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên: Tiếng sấm xuất hiện vào những lúc trời
mưa giông, khi tiếng sấm xuất hiện tức có sét. Khi có sét (tia lửa điện) thì
lập tức nitơ và oxy trong không khí phản ứng với nhau:
N2 + O2 = 2NO
NO + O2 = NO2
4NO2 + 2H2O + O2 = 4HNO3Ion NO3- theo mưa rơi xuống đất. Đây là nguồn đạm rất cần cho lúa trong
thời kỳ làm đòng. Vì vậy khi gặp trời mưa giông lúa trổ rất nhanh


+

H
→


NỘI DUNG CÂU HỎI
 Câu

7: Tại sao than đá chất thành
đống lớn có thể tự bốc cháy? Làm
thế nào để ngăn ngừa hiện tượng
này?

 Đáp

án: Ở nhiệt độ thường than đá
bò oxy hoá chậm bời oxy và có toả
nhiệt. Ở những đống nhỏ nhiệt toả ra
được tản vào không khí nên nhiệt độ
không tăng lên đáng kể.


+

H
→


NỘI DUNG ĐÁP ÁN
Đáp án:
 Ở đống lớn nhiệt khó thoát ra ngoài nên nhiệt
độ tăng nhanh → quá trình oxy hoá than càng
mạnh → có thể làm than bùng cháy.
 Để ngăn ngừa ta có thể luồn vào đống than
một ống để nhiệt thoát ra ngoài.


AS
H
→
→

+

NỘI DUNG CÂU HỎI
 Câu

8: Tại sao khi tráng phim người
ta thường làm trong các phòng có
ánh sáng đỏ?

Đáp án: Người ta tráng phim trong phòng có
ánh sáng đỏ do:
AgBr
Ag +Br2


Phản ứng này chỉ xảy ra với ánh sáng ở
vùng xanh - tím còn những tia đỏ không tác
dụng.


AS
H
→
→

+

NỘI DUNG CÂU HỎI
 Câu

9: Hoà tan m(g) Cu kim loại vào 100g dung
dòch H2SO4 đặc, nóng. Hỏi khối lượng dung dòch
sau phản ứng bằng bao nhiêu (giả sử H2O không
bay hơi)?


AS
H
→
→

+

NỘI DUNG ĐÁP ÁN
 Đáp

án: Khối lượng dung dòch sau phản
ứng là 100g. Vì theo phản ứng khối
lượng Cu tan ra bằêng khối lượng SO 2
mất đi.
 Cu + 2H2SO4→CuSO4 + SO2↑ + 2H2OTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×