Tải bản đầy đủ

đề của thúy


3Fe3O4 + 8Al => 4Al2O3 + 9Fe
0,2X3 :3 = 0,2

27x + 102y = 11,28
x= 0,04 => V=
x + 2y = 0,24

Fe(OH)3 0,025 + Al(OH)3 : 0,025

11,8-0,2x27
Ba(AlO2)2 : x => 2x + 3.2.x= 0,1x2 => x= 0,025
0,025x(137+27x2)+5,4

0,06

0,03
0,21
0,1x Al3+ + 0,39 OH- => 0,09 Al(OH)3 + y Al(OH)4- => y = (0,39-0,09*3)4= 0,03=> x= 1,2

n OH- = 0,4 n CO2 = 0,3 => nCO32- = 0,4-0,3=0,1 so sánh vs n Ca2+ = 0,12 =>

n CaCO3=0,1
n OH- = 0,03 n H+ = 0,035
[H+] dư= (0,035-0,03)/0,5= 0,01
=-log(0,01)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×