Tải bản đầy đủ

BÀI GIẢNG điện tử LỊCH sử ĐẢNG ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM RA đời , bài học LỊCH sử THỜI kỳ THÀNH lập ĐẢNG

Chuyên đề 2
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI, NHỮNG BÀI HỌC THỜI KỲ THÀNH LẬP
ĐẢNG


NỘI DUNG

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc tìm đường

I

cứu nước và chuẩn bị thành lập Đảng

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Những bài học thời kỳ thành lập Đảng

II
IIIHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ

KHOA LỊCH SỬ ĐẢNG
I. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước và chuẩn bị thành lập Đảng
1. Tình hình KT-XH trước khi Đảng ra đời
* CNTB chuyển từ tự do cạnh tranh sang CNTB độc quyền (CNĐQ)

NHÂN DÂN

ĐẾ QUỐC

THUỘC ĐỊA

XÂM LƯỢC


* CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA THÀNH CÔNG

MỞ RA

GCCN LÀ

THỜI ĐẠI

TRUNG

MỚI

TÂM


* QUỐC TẾ CỘNG SẢN III RA ĐỜI (3/1919)

Lênin người sáng
lập ra QTCS III

KHẨU HIỆU
Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn
kết lại


CHỈ RA PHƯƠNG
HƯỚNG MỚI


* TỪ NĂM 1858, THỰC DÂN PHÁP ĐÃ XÂM LƯỢC VIỆT NAM

Thực dân Pháp
đổ bộ lên Đà Nẵng

Quang cảnh lễ ký hiệp ước
Huế 12/6/1875

Hiệp ước patonotre


* CHÍNH SÁCH CAI TRỊ CỦA THỰC DÂN PHÁP

Nhân dân Việt Nam

Đời sống nhân dân

bị bắt làm nô lệ

Một trăm năm giặc Pháp cướp quê hương
Mỗi gốc cao su một thây người yêu nước
New Guinea, Reunion, những tử tù lê bước
Máu da vàng nhuộm đỏ đất Châu Phi ...


NHÀ TÙ NHIỀU HƠN TRƯỜNG HỌC

Nhà tù Hoả Lò

Nhà tù Côn Đảo


CHÍNH SÁCH CỦA THỰC DÂN PHÁP ĐÃ SẢN SINH RA
MỘT GIAI CẤP MỚI - GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM

Công nhân nhà máy xi măng
Hải Phòng đấu tranh 1930

Công nhân đồn điền cao su
Phú Riềng đình công 1930


TÍNH CHẤT VÀ MÂU THUẪN TRONG XÃ HỘI VN

DTVN

CHẾ ĐỘ

DQXL

Hai mâu thuẫn cơ bản trong XHVN

THUỘC ĐỊA
NDVN

ĐCPK


2. Các phong trào yêu nước VN trước khi Đảng ra đời
a. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC THEO XU HƯỚNG TƯ TƯỞNG PHONG KIẾN

Vua Hàm Nghi

Tôn Thất Thuyết

Hoàng Hoa Thám


b. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC THEO XU HƯỚNG DÂN CHỦ TƯ SẢN

Phan Bội Châu

Phan Châu Trinh

Nguyễn Thái Học


c. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC THEO XU HƯỚNG VÔ SẢN.

Những người yêu nước tham gia chống thuế Trung Kỳ 1908 bị
bắt

Tôn Đức Thắng
Tượng đài liên minh
công nông ở ngã ba Bến Thuỷ

lãnh đạo phong trào
Ba Son Sài Gòn


=> HỒ CHỦ TỊCH ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHÀ YÊU NƯỚC ĐƯƠNG THỜI

HOANG HOA THÁM

PHAN BỘI CHÂU

PHAN CHU TRINH

“Mang cốt cách

“Đuổi hổ cửa trước

“Xin giặc

phong kiến”

rước beo cửa sau.”

rủ lòng thương”


3. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn

Nguyễn Văn Ba
rời bến cảng 5/6/1911
Bến cảng Nhà rồng

Tàu Latútsơ Tơrêvin
Nước Pháp nơi HCM hướng tới


* NGUYỄN ÁI QUỐC ĐÃ TÌM HIỂU NHIỀU NƠI TRÊN THẾ GIỚI.

Pháp

Mỹ

Anh

Liên Xô

Trung Quốc

(1911)

(1913)

(1913-1917)

(1922-1924)

(1924-1930)


* NGUYỄN ÁI QUỐC ĐẾN VỚI CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN

“Luận cương của Lênin làm
cho tôi rất cảm động, sáng
tỏ và tin tưởng biết bao”
“Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin”
HCM toàn tập, Tập10

(Hồ Chí Minh)


* QUÁ TRÌNH TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC

Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

● Khẳng định chủ nghĩa Mác Lênin

■ 12/1920 Tham gia Đại hội Tua

■ 7/1920 Đọc luận cương của Lênin

■ 1919 Vào Đảng xã hội Pháp

■ 1917 Lập hội người
VN yêu nước
■ 6/1911 ra đi tìm
đuờng cứu nước
Nguyễn Ái Quốc ở Đại hội Tua 12/1920


NGUYỄN ÁI QUỐC TRUYỀN BÁ CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN VỀ VIỆT NAM

“Người cùng khổ”

“Bản án chế độ

“Đường cách mệnh”

(1927)

thực dân Pháp” (1925)

(1927)


* QUÁ TRÌNH TRUYỀN BÁ CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN VÀO VIỆT NAM.

CN Mác Lênin vào VN

Đường CM

Bản án chế độ TD Pháp

Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

Viết báo Sự Thật

Tạp chí thư tín QTế

Trưởng tiểu ban NC Tđịa.

“Nguyễn Ái Quốc với một số
đại biểu ở ĐH V - QTCS” 1924

Báo người cùng khổ

1920 1921 1922

1923 1924 1925 1927 1929


4. NGUYỄN ÁI QUỐC CHUẨN BỊ VỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, TỔCHỨC CHO ĐẢNG RA ĐỜI

a. Về Chính trị: Người phác thảo đường lối thể hiện trong các bài giảng của Người cho cán bộ cốt cán của “Hội VN cách mạng thanh niên” ở
Quản Châu (TQ), năm 1927 in “Đường cách mệnh”

b. Về tư tưởng: Tiếp tục tiếp thu và truyền bá CN Mác-Lênin vào VN bằng các phương pháp sáng tạo

c. Về tổ chức: Người tập trung đào tạo cán bộ

• 6.1925, Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
• 1926 -1929, phát triển Hội về trong nước
• 1928, chủ trương “Vô sản hoá” Hội để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin trực tiếp vào phong trào CN và phong trào yêu nước VN

=> Phong trào cách mạng phát triển mạnh, đặt ra yêu cầu bức xúc phải tổ chức ra chính Đảng cách mạng của giai cấp CN vào cưới 1929,
đầu 1930


II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
1. SỰ RA ĐỜI CỦA CÁC TỔ CHỨC CỘNG SẢN Ở VIỆT NAM
* CHI BỘ CỘNG SẢN ĐẦU TIÊN THÀNH LẬP TẠI 5Đ HÀM LONG

Trần Văn Cung Bí thư
chi bộ cộng sản đầu tiên


* CÁC TỔ CHỨC CỘNG SẢN RA ĐỜI VÀ ẢNH HƯỞNG Ở VIỆT NAM

An Nam CSĐ
8/1929

Đông Dương
Hội VNCM thanh niên

CSĐ
Đông Dương
CSĐ

Đông

6/1929

An Nam

Dương
CSLĐ

CSĐ
Đông Dương
Tân Việt

CSLĐ
01/1930
Mức độ ảnh hưởng của các tổ
chức cộng sản ở Việt Nam 1929-1930


2. HỘI NGHỊ HỢP NHẤT - ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
ĐÔNG
24/2/1930

DƯƠNG
CỘNG SẢN
LIÊN ĐOÀN

Hội nghị thành lập Đảng – 3/2/1930


* NỘI DUNG CƯƠNG LĨNH ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

P/hướng
chiến
lược

Nhiệm

Cương lĩnh tháng

Lực

vụ cụ thể

2/1930

lượng
CM

Chánh cương
vắn tắt của Đảng
Văn kiện Đảng, T2

ĐCS

Quan hệ

lãnh đạo

quốc tế


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×