Tải bản đầy đủ

25 đề thi thử tốt nghiệp môn lý

Ph l c
s 1:.............................................................................................................................................................................................................. 2
s 2:.............................................................................................................................................................................................................. 8
s 3:............................................................................................................................................................................................................ 14
s 4:............................................................................................................................................................................................................ 20
s 5:............................................................................................................................................................................................................ 25
s 6:............................................................................................................................................................................................................ 30
s 7:............................................................................................................................................................................................................ 35
s 8:............................................................................................................................................................................................................ 40
s 9:............................................................................................................................................................................................................ 45
s 10:.......................................................................................................................................................................................................... 51
s 11:.......................................................................................................................................................................................................... 57
s 12:.......................................................................................................................................................................................................... 63
s 13:.......................................................................................................................................................................................................... 68
s 14:.......................................................................................................................................................................................................... 73
s 15:.......................................................................................................................................................................................................... 78
s 16:.......................................................................................................................................................................................................... 83
s 17:.......................................................................................................................................................................................................... 88
s 18:.......................................................................................................................................................................................................... 93
s 19:.......................................................................................................................................................................................................... 98
s 20:........................................................................................................................................................................................................ 103

s 21:........................................................................................................................................................................................................ 108
s 22:........................................................................................................................................................................................................ 113
s 23:........................................................................................................................................................................................................ 117
s 24:........................................................................................................................................................................................................ 121
s 25:........................................................................................................................................................................................................ 126

Web: TANGGIAP.VN

1


s 1:
Ngàyμ............................................................
Tr ngμ.........................................................
L pμ..............................................................
H ăvàătênăthíăsinhμ........................................

THI TH
IH C
MÔN: V T LÍ
Th iăgianălàmăbàiμăλ0ăphút
(50ăcâuătr cănghi m)

Cho: H ng s Pl ng h = 6,625.10-34 Js; t c đ ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s; 1u.c2 = 931,5 MeV;
đ l n đi n tích nguyên t e = 1,6.10-19 C; s A – vô – ga – đrô NA = 6,023.1023 mol-1.
13,6
Câu 1. M căn ngăl ngătrongănguyênăt ăhiđrôăđ căxácăđ nhăb ngăbi uăth căEă=ă- 2  eV  v iănă N*,
n
tr ngătháiăc ăb nă ngăv iănă=ă1.ăKhiănguyênăt ăchuy năt ăm căn ngăl ngăOăv ăNăthìăphátăraăphôtônăcóăb că
sóngă0.ăKhiănguyênăt ăh păth ăm tăphôătônăcóăb căsóngă nóăchuy năt ăm căn ngăl ngăKălênăm căn ngă
l ngăM.ăSoăv iă0 thìă
3200
81
A. nh ăh nă
l n.
B. l năh nă
l n.
81
1600
C. nh ăh nă50ăl n.


D. l năh năβ5ăl n.
1
Câu 2. M chăđi năABăg măR,ăL,ăCăn iăti p,ăuAB =ăUạβ.cos( t)ăV.ăCh ăcóăRăthayăđ iăđ căvàă 2 
.ăH ă
LC
s ăcôngăsu tăc aăm chăđangăb ngă1/ạβ,ăn uăt ngăRăthì
A. t ngătr ăc aăm chăgi m
B. côngăsu tătoànăm chăt ng
C. h ăs ăcôngăsu tăc aăm chăgi m
D. hi uăđi năth ăhi uăd ngă ăhaiăđ uăđi nătr ăRăt ng
Câu 3. Dòngăđi năiă=ă 4cos2 t (A)
cóăgiáătr ăhi uăd ngălà
A.ăạ6ăA.
B. βạβăA.
C. (βă+ăạβ)ăA.
D.ăạβăA.
Câu 4. i năn ngă ăm tătr măphátăđi năxoayăchi uăm tăphaăđ cătruy năđiăxaăv iăđi năápălàă10kVăthìăhi uă
su tătruy năt iălàă84%.ă ăhi uăsu tătruy năt iăb ngăλ6%ăthìăđi năápătruy năt iălà
A. 80 kV.
B. 5 kV.
C. 20kV.
D. 40 kV.
Câu 5. Ph ngătrìnhămôăt ăm tăsóngăd ngăcóăd ngăyă=ă10cos(0,β x)sin(β0 tă+ă /4),ăxăvàăyăđoăb ngăcm,ătăđoă
b ngăgiây.ăKho ngăcáchăt ăm tănútăsóng,ăquaă4ăb ngăsóng,ăđ năm tănútăsóngăkhácălà
A. 40cm.
B. 25cm.
C. 10 cm.
D. 20cm.
Câu 6. Haiăngu năsóngăA,ăBăcáchănhauă10ăcmătrênăm tăn căt oăraăgiaoăthoaăsóng,ădaoăđ ngăt iăngu năcóă
ph ngătrìnhăuA =ăacos(100 t)ăvàăuB =ăbcos(100 t),ăt căđ ătruy năsóngătrênăm tăn călàă1ăm/s.ăS ăđi mătrênă
đo năABăcóăbiênăđ ăc căđ iăvàădaoăđ ngăcùngăphaăv iătrungăđi măIăc aăđo năABălà
A. 9.
B. 5.
C. 11.
D. 4.
Câu 7. M tăv tădaoăđ ngăđi uăhòaăkhiăđangăchuy năđ ngăt ăv ătríăcânăb ngăđ năv ătríăbiênăâmăthì
A. vécăt ăv năt căng căchi uăv iăvécăt ăgiaăt c
B. đ ăl năv năt căvàăgiaăt căcùngăt ng
C. v năt căvàăgiaăt căcùngăcóăgiáătr ăâm
D. đ ăl năv năt c vàăgiaăt căcùngăgi m
Câu 8. M tăv tănh ădaoăđ ngătheoăph ngătrìnhăxă=ăβsin(β0 t + /β)ăcm.ăV tăquaăv ătríăxă=ă+1cmă ănh ngă
th iăđi m
1 k
1 k
A. t    s  ;ăv iăkă N*.
B. t   s  ;ăv iăkă N.
60 10
60 10
1 k
5 k
1 k
C. t   s  vàă t  
v iăkă N.
D. t    s  ;ăv iăkă N.
60 10
60 10
60 10
Câu 9. Trongăm chădaoăđ ngălíăt ngăLC.ăLúcăt0 =ă0ăb năt ăAătíchăđi năd ng,ăb năt ăBătíchăđi năâmăvàă
chi uădòngăđi năđiăquaăcu năc măt ăBăsangăA.ăSauăγ/4ăchuăk ădaoăđ ngăc aăm chăthì
A. dòngăđi năquaăLătheoăchi uăt ăAăđ năB,ăb năAăătíchăđi năâm
2

Web: TANGGIAP.VN


B. dòngăđi năđiătheoăchi uăt ăAăđ năB,ăb năAătíchăđi năd ng
C. dòngăđi năđiătheoăchi uăt ăBăđ năA,ăb năAătíchăđi năd ng
D. dòngăđiătheoăchi uăt ăBăđ năA,ăb năAătíchăđi năâm
Câu 10.
Conăl călòăxoătreoăth ngăđ ngăg măv tănh ăkh iăl ngăm,ălòăxoănh ăcóăđ ăc ngăk,ăchi uădàiăt ă
nhiênăl0,ăđ uătrênăc ăđ nh.ăGiaăt cătr ngătr ngălàăg,ăvmax làăv năt căc căđ i.ăKíchăthíchăchoăv tădaoăđ ngăđi uă
mg
,ătaăth yăkhi
hòaătheoăph ngăth ngăđ ngăv iăbiênăđ ăAă>
k
A. chi uădàiăc aălòăxoăng nănh tăthìăđ ăl năl căđànăh iănh ănh t
mv 2
B. đ ăl năl căh iăph căb ngă max thìăth ăn ngănh ăh năđ ngăn ngăbaăl n
2A
mg A

C. v tă ăd iăv ătríăcânăb ngăvàăđ ngăn ngăb ngăbaăl năth ăn ngăthìăđ ăgiãnăc aălòăxoălàă l0 
k
2
D. đ ăl năl căkéoăv ănh ănh tăthìăđ ăl năl căđànăh iăb ngă0,5mg
Câu 11.
Trênăm tăn căcóăhaiăđi măAăvàăBă ătrênăcùngăm tăph ngătruy năsóng,ăcáchănhauăm tăph nă
t ăb căsóng.ăT iăth iăđi măt,ăm tăthoángă ăAăvàăBăđangăcaoăh năv ătríăcânăb ngăl năl tălàă0,γmmăvàă0,4mm,ă
m tăthoángă ăAăđangăđiălênăcònă ăBăđangăđiăxu ng.ăCoiăbiênăđ ăsóngăkhôngăđ iătrênăđ ngătruy năsóng.ă
Sóngăcó
A. biênăđ ă0,5mm,ătruy năt ăAăđ năBă
B. biênăđ ă0,5mm,ătruy năt ăBăđ năAă
C. biênăđ ă0,7mm,ătruy năt ăBăđ năAă
D. biênăđ ă0,7mm,ătruy năt ăAăđ năB
Câu 12.
M tăconăl căđ nădaoăđ ngăđi uăhòaătrongătr ngătr ngăl c.ăBi tătrongăquáătrìnhădaoăđ ng,ăđ ă
l năl căc ngădâyăl nănh tăg pă1,1ăl năđ ăl năl căc ngădâyănh ănh t.ăConăl cădaoăđ ngăv iăbiênăđ ăgócălà
3
2
A.
rad.
B.
rad.
35
31
3
4
C.
rad.
D.
rad.
31
33
Câu 13.
Giaoăthoaăsóngăn căv iăhaiăngu năgi ngăh tănhauăA,ăBăcáchănhauăβ0cmăcóăt năs ă50Hz.ăT că
đ ătruy năsóngătrênăm tăn călàă1,5m/s.ăTrênăm tăn căxétăđ ngătrònătâmăA,ăbánăkínhăAB.ă i mătrênăđ ngă
trònădaoăđ ngăv iăbiênăđ ăc căđ iăcáchăđ ngăth ngăquaăA,ăBăm tăđo năg nănh tălà
A. 18,67 mm.
B. 17,96 mm.
C. 19,97 mm.
D. 15,34 mm.
Câu 14.
Giaoăthoaăsóngăn căv iăhaiăngu năA,ăBăgi ngăh tănhauăcóăt năs ă40Hzăvàăcáchănhauă10cm.ă
T căđ ătruy năsóngătrênăm tăn călàă0,6m/s.ăXétăđ ngăth ngăByăn mătrênăm tăn căvàăvuôngăgócăv iăAB.ă
i mătrênăByădaoăđ ngăv iăbiênăđ ăc căđ iăg năBănh tălà
A. 10,6 mm.
B. 11,2 mm.
C. 12,4 mm.
D. 14,5 mm.
Câu 15.
M tăconăl călòăxoădaoăđ ngăđi uăhòaătheoăph ngăngangăv iăn ngăl ngădaoăđ ngă1Jăvàăl că
đànăh iăc căđ iălàă10N. Iălàăđ uăc ăđ nhăc aălòăxo.ăKho ngăth iăgianăng nănh tăgi aăhaiăl năliênăti păđi măIă
ch uătácăd ngăc aăl căkéoă5ạγăNăălàă0,1s.ăQuãngăđ ngădàiănh tămàăv tăđiăđ cătrongă0,4sălà
A. 84 cm.
B. 115 cm.
C. 64 cm.
D. 60 cm.
Câu 16.
M chăđi năxoayăchi uăR,ăL,ăCăm căn i ti p.ă i năápă ăhaiăđ uăđo năm chălàă u  U0 cos t .ăCh ă
cóă  thayăđ iăđ c.ă i uăch nhă  th yăkhiăgiáătr ăc aănóălàă 1 ho că 2 ( 2 < 1 )ăthìădòngăđi năhi uăd ngă
đ uănh ăh năc ngăđ ăhi uăd ngăc căđ iănăl nă(nă>ă1).ăBi uăth cătínhăRălà
L(1  2 )
(1 2 )
.
.
A. R =
B. R =
2
2
n 1
L n 1
L(1  2 )
L12
C. R =
.
.
D. R =
n 2 1
n2 1
Câu 17.
Trongăquáătrìnhătruy năt iăđi năn ngăm tăphaăđiăxa,ăgi ăthi tăcôngăsu tăn iătiêuăth ănh năđ că
khôngăđ i,ăđi năápăvàădòngăđi năluônăcùngăpha.ăBanăđ uăđ ăgi măđi năth ătrênăđ ngădâyăb ngă15%ăđi năápă
n iătiêuăth .ă ăgi măcôngăsu tăhaoăphíătrênăđ ngădâyăă100ăl năc năt ngăđi năápăc aăngu nălên
A. 7,8ăl n.
B. 10ăl n.
C. 100ăl n.
D. 8,7ăl n.
Web: TANGGIAP.VN

3


Câu 18.
Haiăv tădaoăđ ngăđi uăhòaăd cătheoăhaiătr căt aăđ ăsongăsongăcùngăchi u.ăPh ngătrìnhădaoă
đ ngăc aăhaiăv tăt ngă ngălàăx1 =ăAcos(γ tă+ă 1)ăvàăx2 =ăAcos(γ tă+ă 2).ăT iăth iăđi măbanăđ u,ăhaiăv tăđ uă
cóăliăđ ăb ngăA/βănh ngăv tăth ănh tăđiătheoăchi uăd ngătr căt aăđ ,ăv tăth ăhaiăđiătheoăchi uăâmătr căt aă
đ .ăKho ngăth iăgianăng nănh tăđ ătr ngătháiăc aăhaiăv tăl păl iănh ăbanăđ uălà
A. 3 s.
B. 2 s.
C. 4 s.
D. 1 s.
1
Câu 19.
M chăch năsóngăc aăm tămáyăthuăvôătuy năg măcu năc măthu nă L 
mH vàăt ăxoayăcóă
1082
đi nădungăbi năthiênătheoăgócăxoayμăCă=ă +ăγ0ă(pF).ăGócăxoayă thayăđ iăđ căt ă0ăđ nă1800.ăăM chăthuă
đ căsóngăđi năt ăcóăb căsóngă15măkhiăgócăxoayă b ng
A. 82,50.
B. 36,50
C. 37,50.
D. 35,50.
Câu 20.
Bênăd iăm tăn căđ ăr ngăcóăm tăngu năsángătr ngăkíchăth cănh .ăTrênăm tăn căquanăsátă
th y
A. m tăvùngăsángătròn,ăph năgi aămàuătr ng,ămépăngoàiămàuătím
B. m tăvùngăsángătròn,ămépăngoàiămàuătím
C. m tăvùngăsángătròn,ăph năgi aămàuătr ng,ămépăngoàiămàuăđ
D. cácăvòngătrònăc uăv ngăđ ngătâm
Câu 21.
Trongăthíănghi măgiaoăthoaăkheăY-âng,ăngu năSăphátăbaăánhăsángăđ năs cμămàuătímăăăăăăăăăăăăăă 1
= 0,42 m;ămàuăl că 2 = 0,56 m;ămàuăđ ă 3 = 0,70 m.ăGi aăhaiăvânăsángăliênăti păgi ngămàuăvânăsángă
trungătâmăcóă11ăc căđ iăgiaoăthoaăc aăánhăsángăđ .ăS ăc căđ iăgiaoăthoaăc aăánhăsángămàuăl căvàămàuătímă
gi aăhaiăvânăsángăliênăti pănóiătrênălà
A. 15ăvânăl c,ăβ0ăvânătím.
B. 14ăvânăl c,ă1λăvânătím.
C. 14ăvânăl c,ăβ0ăvânătím.
D. 1γăvânăl c,ă18ăvânătím.
Câu 22.
Sóngătrênăm tăn căcóăt năs ăfă=ă100Hzădoăm iănh năSăc aăm tăláăthépădaoăđ ngăch măvàoă
m tăn căt iăOăgâyăra.ăChi uăm tăn căb ngăđ̀nănh pănháyăphátăraă10ăch păsángătrongăm tăgiây.ăQuanăsátă
m tăn cătaăth y
A. nh ngăvòngătrònăsóngăđ ngătâmă(tâmăO)ălanăr ngăd nătrênăm tăn căraăxaăO
B. nh ngăg năsóngăd ngăhypecbolăl iălõmăxenăk ănhau
C. doăchuăk ădaoăđ ngăc aăSănh ăh nănhi uăsoăv iăth iăgianăl uă nhătrênăvõngăm cănênăkhôngăquanăsátăđ că
s ădaoăđ ngăc aăm tăn c
D. cóăc măgiácăsóngăkhôngătruy năđiăvàăm tăn căcóăd ngăc ăđ nhă(v iănh ngăg nătrònăl iălõmăc ăđ nh)
Câu 23.
Trongăm chădaoăđ ngăLCălíăt ngμăiăvàăuălàăc ngăđ ădòngăđi nătrongăm chăvàăhi uăđi năth ă
gi aăhaiăđ uăcu nădâyăt iăth iăđi măt;ăI0 làăc ngăđ ădòngăđi năc căđ iătrongăm ch.ăH ăth căbi uădi năm iă
liênăh ăgi aăi,ăuăvàăI0 là
L
L
 u2
 u2
A. I02  i2
B. I02  i2
C
C
C
C
 u2
I02  i2  u2
C. I02  i2
D.
L
L
Câu 24.
M tăconăl călòăxoăg măm tăv tănh ăkh iăl ngă100găvàălòăxoănh ăcóăđ ăc ngă0,01N/cm.ăBană
đ uăgi ăv tă ăv ătríălòăxoădãnă10cmăr iăbuôngănh ăchoăv tădaoăđ ng.ăTrongăquáătrìnhădaoăđ ngăl căc nătácă
d ngălênăv tăcóăđ ăl năkhôngăđ iă10-3N.ăL yă 2 =ă10.ăSauăβ1,4sădaoăđ ng,ăt căđ ăl nănh tăc aăv tăch ăcóăth ă

A. 58 ămm/s.
B. 57 ămm/s.
C. 56 ămm/s.
D. 54 ămm/s.
Câu 25.
Trong dao đ ngătu năhoàn
A. kho ngăth iăgianăng nănh tăđ ăv tăl iăđiăquaăv ătríăc ăkhôngăph iălàăchuăkìădaoăđ ng
B. t năs ădaoăđ ngăkhôngăph ăthu căđ cătínhăc aăh ădaoăđ ng
C. giaăt căph ăthu căth iăgianătheoăquyălu tăaă=ă 2Acos( tă+ă),ăv iă ,ăAăvàă làăcácăh ngăs
D. t năs ădaoăđ ngăkhôngăph iălàăm tăh ngăs
Câu 26.
Côngăsu tăâmăthanhăc căđ iăc aăm tămáyăngheănh căgiaăđìnhălàă10W.ăChoăr ngăkhiăâmătruy nă
điăthìăc ăăm iă1m,ăn ngăl ngăâmăl iăb ăgi mă5%ădoăs ăh păth ăc aămôiătr ng.ăBi tăc ngăđ ăâmăchu năI 0
= 10-12W/m2.ăM căc ngăđ ăâmăl nănh tă ăkho ngăcáchă6mălà
A. 107 dB.
B. 102 dB.
C. 98 dB.
D. 89 dB.
4
Web: TANGGIAP.VN


Câu 27.
C ngăđ ăc aăm tăchùmăsángăh păđ năs căcóăb căsóngă0,5măkhiăchi uăvuôngăgócăt iăb ăm tă
c aăm tăt măkimălo iălàăIă(W/m2),ădi nătíchăc aăph năb ăm tăkimălo iănh năđ căánhăsángăt iălàăγβmm2.ăC ă
50ăphôtônăt iăb ăm tăt măkimăthìăgi iăphóngăđ căβăelectronăquangăđi năvàăs ăelectronăb tăraătrongă1sălàă
3,2.1013.ăGiáătr ăc aăIălàă
A. 9,9375 W/m2.
B. 9,9735 W/m2.
2
C. 8,5435 W/m .
D. 8,9435W/m2.
Câu 28.
Giao thoa khe Y-ângăv iăánhăsángăđ năs căcóăb căsóngă .ăHaiăkheăsángăS1, S2 cáchănhauăβmm.ă
Cácăvânăgiaoăthoaăđ căquanăsátătrênămànăsongăsongăvàăcáchăhaiăkheăkho ngăD.ăN uătaăd chăchuy nămànăraă
xaăthêmă0,4mătheoăph ngăvuôngăgócăv iăm tăph ngăch aăhaiăkheăsángăS1; S2 thìăkho ngăvânăt ngăthêmă
0,15mm. B căsóngă ăb ngă
A. 0,40 m.
B. 0,60 m.
C. 0,50 m.
D. 0,75 m.
Câu 29.
Giaoăthoaăánhăsángăv iăkheăY-âng.ăăKhiăchi uăb căx ă 1 thìăđo năMNă=ăβ0mmătrênămànăh ngă
5
vânăđ măđ că10ăvânăt iăv iăM,ăNăđ uălàăvânăsáng.ăKhiăchi uăb căx ă 2  1 thì
3
A. M v nălàăv tríăc aăvânăsángăvàăs vânăt iăătrênăkho ngăMNălàă6.
B. Mălàăv nălàăv tríăc aăvânăsángăvàăs vânăt iăătrênăkho ngăMNălàă5.
C. Mălàăv tríăc aăvânăt iăvàăs vânăt iăătrênăăkho ngăMNălàă6.
D. Mălàăv nălàăv ătríăc aăvânăsángăvàăs ăvânăsángătrênăkho ngăMNălàă6.
Câu 30.
M chădaoăđ ngăđi năt ăg măm tăcu năc măthu năLă=ă50mHăvàăt ăđi năC.ăBi tăgiáătr ăc căđ iă
c aăc ngăđ ădòngăđi nătrongăm chălàăI0 =ă0,1A.ăT iăth iăđi măn ngăl ngăđi nătr ngătrongăm chăb ngă
1,6.10-4 Jăthìăc ngăđ ădòngăđi năt căth iăcóăđ ăl nălà
A. 0,10A
B. 0,04A
C. 0,06A
D. 0,08A.
Câu 31.
Haiănh căc ăkhácălo iăcùngăch iăm tăb nănh c,ătaănh năbi tăđ călo iănh căc ălàănh ăâmăs că
(s cătháiăc aăâm).ăÂmăs căkhácănhauălàădo
A. t năs ăkhácănhau,ăn ngăl ngăkhácănhau
B. đ ăcaoăvàăđ ătoăkhácănhau
C. s ăl ngăcácăh aăâmăkhácănhau
D. s ăl ng,ălo iăh aăâmăvàăc ngăđ ăcácăh aăâmăkhácănhau
Câu 32.
Theoălíăthuy tăc aăBoăv ănguyênăt ăthì
A. khiă ăcácătr ngătháiăd ng,ăđ ngăn ngăc aăêlectronătrongănguyênăt ăb ngăkhôngă
B. khiă ătr ngătháiăc ăb n,ănguyênăt ăcóăn ngăl ngăcaoănh t
C. nguyênăt ăb căx ăch ăkhiăchuy năt ătr ngătháiăc ăb nălênătr ngătháiăkíchăthíchă
D. tr ngătháiăkíchăthíchăcóăn ngăl ngăcàngăcaoă ngăv iăbánăkínhăqu ăđ oăc aăêlectronăcàngăl n
Câu 33.
ChùmătiaăXăphátăraăt ăm tă ngătiaăXăcóăt năs ăl nănh tălàă7,β.1018ăHz.ăB ăquaăđ ngăn ngăcácă
êlectronăkhiăb tăraăkh iăcatôt.ăHi uăđi năth ăgi aăanôtăvàăcatôtăc aă ngătiaăXălà
A. 29,8125 kV
.
B. 26,50 kV.
C. 30,3012 kV.
D. 13,25 kV.
Câu 34.
M chăđi năxoayăchi uăn iăti păAMBăcóăt năs ă50Hz.ăAMăch aăLăvàăRă=ă50ạγăΩ.ăMBăch aăt ă
đi năCă=ă1/10 ămF.ă i năápăuAM l chăphaă /γăsoăv iăuAB. Giáătr ăLălà
1
3
1
2
H.
A. H.
B. H.
C.
D. H.
2Câu 35.
Trongăquangăph ăc aănguyênăt ăhiđro,ăgi ăs ăf1 vàăf2 t ngă ngăv iăt năs ăl nănh tăvàănh ănh tă
c aădãyăBan-me, f3 làăt năs ăl nănh tăc aădãyăPa-senăthì
f f
A. f1 = f2 - f3.
B. f3 = 1 2 .
2
C. f1 = f2 + f3.
D. f3 = f1 + f2.
Câu 36.
M tăth uăkínhăh iăt ăm ngăcóăhaiăm tăc uăgi ngănhau,ăbánăkínhăR,ăcóăchi tăsu tăđ iăv iătiaăđ ă
làănđ =ă1,60,ăđ iăv iătiaătímălàănt =ă1,6λ.ăGhépăsátăvàoăth uăkínhătrênălàăm tăth uăkínhăphânăk ,ăhaiăm tăc uă
gi ngănhau,ăbánăkínhăR.ăTiêuăđi măc aăh ăth uăkínhănàyăđ iăv iătiaăđ ăvàătiaătímătrùngănhau.ăTh uăkínhăphână
k ăcóăchi tăsu tăđ iăv iătiaăđ ă(n1)ăvàăđ iăv iătiaătímă(n2)ăliênăh ăv iănhauăb i
A. n2 = n1 + 0,09.
B. n2 = 2n1 + 1.
C. n2 = 1,5n1.
D. n2 = n1 + 0,01.
Web: TANGGIAP.VN

5


Câu 37.
Ánhăsángălânăquang
A. đ căphátăraăb iăc ăch tăr n,ăl ngăvàăkhí
B. cóăth ăt năt iătrongăth iăgianădàiăh nă10-8săsauăkhiăt tăánhăsángăkíchăthích
C. cóăt năs ăl năh năt năs ăc aăánhăsángăkíchăthích
D. h uănh ăt tăngayăsauăkhiăt tăánhăsángăkíchăthích
Câu 38.
Gi iăh năquangăđi năc aăNaătriălàă0,5m,ăcôngăthoátăc aăk măl năh năc aănatriă1,4ăl n.ăGi iă
h năquangăđi năc aăk mălà
A. 0,70 m.
B. 0,36 m.
C. 0,35 m.
D. 0,71 m.
Câu 39.
M chăđi năABăg măR,ăL,ăCăn iăti p,ă u AB  U 2 cos t .ăCh ăcóă ăthayăđ iăđ c.ăGiáătr ăhi uă
d ngăc aăđi năápă ăhaiăđ uăcácăph năt ăR,ăL,ăCăl năl tălàăUR; UL; UC.ăChoă ăăt ngăd năt ă0ăđ nă thìăth ăt ă
đ tăc căđ iăc aăcácăđi năápătrênălà
A. UC; UR; UL.
B. UC; UL; UR.
C. UL; UR; UC.
D. UR; UL; UC.
Câu 40.
M chăđi năABăg măR,ăL,ăCăn iăti p,ăuAB =ăUạβ.cos t.ăCh ăcóăLăthayăđ iăđ c.ăKhiăLăthayăđ iă
2C2 R 2  1
1
t ă L  L1  2 đ nă L  L2 
thì
2C
C
A. c ngăđ ădòngăđi năluônăt ng
B. t ngătr ăc aăm chăluônăgi m
C. hi uăđi năth ăhi uăd ngă ăhaiăđ uăcu năc măluônăt ng
D. hi uăđi năth ăhi uăd ngăgi ăhaiăb năt ăluônăt ng
Câu 41.
Su tăđi năđ ngăc aăm tăpinăquangăđi n
A. cóăgiáătr ăr tăl n
B. ch ăxu tăhi năkhiăđ căchi uăsáng
C. cóăgiáătr ăr tănh
D. cóăgiáătr ăkhôngăđ i,ăkhôngăph ăthu căvàoăđi uăki năbênăngoài
Câu 42.
Thíănghi măgiaoăthoaăsóngăn căv iăhaiăngu năk tăh păS1 vàăS2.ăNh ngăđi măn mătrênăđ ngă
trungătr căc aăS1 vàăS2 s
A. dao đ ngăv iăbiênăđ ănh ănh t
B. đ ngăyên,ăkhôngădaoăđ ng
C. dao đ ngăv iăbiênăđ ăl nănh t
D. dao đ ngăv iăbiênăđ ăcóăgiáătr ăch aăth ăxácăđ nhăvìăch aăđ ăd ăki n
Câu 43.
M chăR,ăL,ăCăkhôngăphânănhánh.ă i năápă ăhaiăđ uăđo năm chălàăăuă=ăU0sin100tăV;ăv iăLă=ă
β/ ăH.ăM căampeăk ăcóăđi nătr ăkhôngăđángăk ăvàoăhaiăđ uăcu nădâyăthìăth yăcôngăsu tăc aăm chăv năkhôngă
thay đ i.ă i nădungăc aăt ălà
1
102
10-4
2.10-4
A. 4 F.
F.
F.
F.
B.
C.
D.
10 Câu 44.
M tăm chădaoăđ ngăL,ăCălíăt ngăcóăCă=ă 5F ;ăăLă=ă50mH.ăHi uăđi năth ăc căđ iătrênăt ălàă6V.ă
Khiăhi uăđi năth ătrênăt ălàăuă=ă4Văthìăđ ăl năc aădòngătrongăm chălà
A. i = 2 mA.
B. i = 44,7mA.
C. i = 2 A.
D. i = 4,47 A.
Câu 45.
Ánhăsángăđ ăcóăb căsóngătrongăchânăkhôngălàă0,656γm,ăchi tăsu tăc aăn căđ iăv iăánhă
sángăđ ălàă1,γγ11.ăTrongăn căánhăsángăđ ăcóăb căsóng
A. 0,4930 m.
B. 0,4931 m.
C. 0,4415 m.
D. 0,4549 m.
v
Câu 46.
G iădălàăkho ngăcáchăgi aăhaiăđi mătrênăph ngătruy năsóng.ăN uădă=ăk ;ăv iăfălàăt năs ă
f
sóng,ăvălàăv năt cătruy năsóngăvàăkă N*ăthìăhaiăđi măđó
A. dao đ ngăcùngăpha
B. dao đ ng vuôngăpha
C. dao đ ng ng căpha
D. dao đ ng l chăphaăv iăđ ăl chăphaăph ăthu căvàoăk
Câu 47.
Trongădaoăđ ngăđi uăhòaăc aăconăl călòăxo,ăl căph căh iătácăd ngălênăv t
6

Web: TANGGIAP.VN


A. t ăl ăngh chăv iăkho ngăcáchăt ăv tăđ năv ătríăcânăb ngăvàăh ngăraăxaăv ătríă y
B. t ăl ăv iăđ ăbi năd ngăc aălòăxo
C. cóăgiáătr ăkhôngăđ i
D. t ăl ăv iăkho ngăcáchăt ăv tăđ năv ătríăcânăb ngăvàăluônăh ngăv ăv ătríăcânăb ng
Câu 48.
Sóngăđ căđàiăphátăcóăcôngăsu tăl năcóăth ătruy năđiăm iăđi mătrênăm tăđ tălà
A. sóngătrung.
B. sóngăc căng n.
C. sóngăng n.
D. sóngădài.
Câu 49.
M tăv tădaoăđ ngăđi uăhòaăv iăph ngătrìnhăxă=ăAcos  t    . Khiăv năt căc aăv tăc căđ iăthì
A. liăđ ăc căđ i.
B. liăđ ăc căti u.
C. giaăt căc căđ iăho căc căti u.
D. giaăt căb ngăkhông.
Câu 50.
M tăv tădaoăđ ngăđi uăhòaătrênăqu ăđ oădàiă40cm.ăKhiăđ ăd iălàă10cmăv tăcóăv năt că 20 3
2
cm/s.ăL yă  =ă10.ăChuăkìădaoăđ ngăc aăv tălà
A. 0,1 s.
B. 0,5 s.
C. 1 s.
D. 5 s.
……………………………ăH t ……………………………

Web: TANGGIAP.VN

7


s 2:
THI TH
IH C
MÔN: V T LÍ
Th iăgianălàmăbàiμăλ0ăphút
(50ăcâuătr cănghi m)

Ngàyμ............................................................
Tr ngμ.........................................................
L pμ..............................................................
H ăvàătênăthíăsinh:........................................

Cho: H ng s Pl ng h = 6,625.10-34 Js; t c đ ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s; 1u.c2 = 931,5 MeV;
đ l n đi n tích nguyên t e = 1,6.10-19 C; s A – vô – ga – đrô NA = 6,023.1023 mol-1.

Câu 1.

Khiăx yăraăhi năt ngăc ngăh ngătrongăm chăRLCăn iăti păthìăphátăbi uănàoăsai?
A.ă i năápăhaiăđ uăt ăđi năl chăphaăv iăđi năápăhaiăđ uăđo năm chăm tăgócă /2.
B.ă i năápăhaiăđ uăcu nădâyăthu năc măl chăphaăv iăđi năápăhaiăđ uăđo năm chăm tăgócă /2.
C.ă i năápăhaiăđ uăđi nătr ăcùngăphaăv iăđi năápăhaiăđ uăđo năm ch.
D. i năápăhaiăđ uăt ăđi năluônăcùngăphaăv iăđi năápăhaiăđ uăcu nădâyăthu năc m.
Câu 2.
Choăm tăcu nădâyăthu năc măcóăđ ăt ăc măLă=ă 4 /10 (H).ă tăvàoăhaiăđ uăcu nădâyăđi năápă
xoayăchi uăuă=ăUocos( t – 4/γ)ă(V).ăT iăth iăđi măt1 giáătr ăt căth iăc aăđi năápăvàăc ngăđ ădòngăđi nătrongă
m chălàμău1 =ă100ăVăvàăi1 = - β,5ạγ A. T iăth iăđi măt2 giáătr ăt căth iăc aăđi năápăvàăc ngăđ ădòngăđi nă
trongăm chălàău2 =ă100ạγăVăvàăi2 = - 2,5 A. Giáătr ăc aăt năs ăgócă là
A. 125 rad/s.
B. 100 rad/s.
C. 200 rad/s.
D. 50 rad/s.
Câu 3.
M chăxoayăchi uăRLCăm căn iăti păg măđi nătr ăRă=ă50  ,ăcu nădâyăthu năc măvàăt ăđi năcóă
đi nădungăăC=1/5 ămF.ă tăvàoăhaiăđ uăđo năm chăm tăđi năáp xoayăchi uăcóăgiáătr ăhi uăd ngăkhôngăđ iă
vàăt năs ădòngăđi nă50Hz.ăKhiăđi năápăhi uăd ngăhaiăđ uăcu nădâyăđ tăc căđ iăthìăđ ăt ăc măcu nădâyălà
A.ă1/β ăH.
B. 1/ ăH.
C.ăβ/ ăH.
D.ă1/γ ăH.
Câu 4.
Choăm chăđi năxoayăchi uăRLCăm căn iăti p,ăcu nădâyăthu năc m.ăCácăgiáătr ăđi nătr ăR,ăđ ă
t ăc măLăvàăđi nădungăCăth aăđi uăki nă R 

L

C

tăvàoăhaiăđ uăđo năm chăđi năápăxoayăchi uă năđ nh,ăcóă

t năs ăc aădòngăđi năthayăđ iăđ c.ăKhiăt năs ăgócăc aădòngăđi nălàă 1 ho că 2  41 thìăm chăđi năcóăcùngă
h ăs ăcôngăsu t.ăH ăs ăcôngăsu tăc aăđo năm chăđóăb ng
A.

3
.
13

B.

3
.
12

C.

5
.
12

D.

2
.
13

Câu 5.

M tălòăxoănh ăcóăđ ăc ngăk,ăm tăđ uătreoăvàoăm tăđi măc ăđ nh,ăđ uăd iătreoăv tăn ngă100g.ă
Kéoăv tăn ngăxu ngăd iătheoăph ngăth ngăđ ngăb ngăl căFăđ năkhiăv tăcânăb ng,ăr iăbuôngănh ăchoăv tă
daoăđ ng.ăV tădaoăđ ngăđi uăhòaăv iăph ngătrìnhăxă=ă5cos4 tă(cm),ăl yăgă=10m/s2.ăL căFăcóăđ ăl n
A. 6,4N
B. 3,2N.
C. 1,6N.
D. 0,8N.
Câu 6.
Phátăbi uănàoăsauăđâyăv ăsóngăđi năt ălà khôngăđúng?
A.ăSóngăđi năt ăb ăph năx ăkhiăg păcácăb ăm tăkimălo i.
B.ăT căđ ălanătruy năsóngăđi năt ătrongăcácămôiătr ngăkhácănhauălàăkhácănhau.
C. Khiălanătruy nătrongăchânăkhông,ăt năs ăsóngăđi năt ălàăl nănh t.
D.ăSóngăđi năt ăcóăth ălanătruy năquaănhi uămôiătr ngăkhácănhau.
Câu 7.
Trong m tăm chădaoăđ ngăLCăkhôngăcóăđi nătr ăthu n,ăcóădaoăđ ngăđi năt ăt ădoă(daoăđ ngă
riêng).ăHi uăđi năth ăc căđ iăgi aăhaiăb năt ăvàăc ngăđ ădòngăđi năc căđ iăquaăm chăl năl tălàăU 0 vàăI0.
T iăth iăđi măc ngăđ ădòngăđi nătrongăm chăcóăgiáătr ăI0/βăthìăđ l năhi uăđi năth ăgi aăhaiăb năt ăđi nălà
3
1
3
3
A. U 0
C. U 0
U0
U0
B.
D.
4
2
2
4

Câu 8.

M tăconăl călòăxoătreoăth ngăđ ngă ăn iăcóăgiaăt cătr ngătr ngăg.ăKhiăqu ăn ngă ăv ătríăcână
b ngăthìălòăxoădãn  .ăKhiăchoănóădaoăđ ngăv iăbiênăđ ă A thìăt căđ ătrungăbìnhăc aăqu ăn ngăkhiănóăđiăt ăv ă
tríăth pănh tăđ năv ătríăcaoănh tălà
8

Web: TANGGIAP.VN


A.

A g
.
2 

Câu 9.

B.

4A


g
.


C.

2A


g
.


D.

A


g
.


M tăm chăđi năxoayăchi uăg măm tăt ăđi năCăn iăti păv iăm tăcu nădây.ă tăvàoăhaiăđ uăăđo nă
m chăm tăđi năápă u  U 2 cost (V ) thìăđi năápăhaiăđ uăt ăđi nălà uC  U 2 cos(t   / 3) (V ) . T ăs ăgi aă
c măkhángăvàădungăkhángăc aăđo năm chăb ng
A. 1/3.
B. 1.
C. 2.
D. 1/2.
Câu 10.
M tăs iădâyăđànăh i,ăhaiăđ uăc ăđ nhăcóăsóngăd ng.ăKhiăt năs ăsóngălàăβ0Hz,ăthìătrênădâyăcóăγă
b ngăsóng.ăMu nătrênădâyăcóă4ăb ngăsóngăthìăph i
A. t ngăt năs ăthêmăβ0/γăHz.
B.ăgi măt năs ăđiă10Hz.
C.ăt ngăt năs ăđ nă70/3 Hz.
D.ăgi măt năs ăcònăβ0/γHz.
Câu 11.
Trongăm chădaoăđ ngăđi năt ălíăt ngăcóădaoăđ ngăđi năt ăt ădoăv iăt năs ăgócă ă=ă5.106 rad/s.
Khiăđi nătíchăc aăt ăđi nălàăqă=ăạγ.10-8Căthìădòngăđi nătrongăm chăiă=ă0,05ă(A).ă i nătíchăc aăt ăđi năcóăgiáă
tr ăc căđ iăb ngăbaoănhiêu?
A. 30 nC.
B. 2 nC.
C. 20 nC.
D. 18 nC.
Câu 12.
Choăđo năm chăxoayăchi uăRLCăm căn iăti pă(cu nădâyăthu năc m).ăBi tăđi năápăhi uăd ngă
haiăđ uăm iăph năt ăđ uăb ngănhau.ăK tălu nănàoăsauăđâyăkhông đúng?
1
B.ăM chăcóăU = UR.
A.ăM chăcóă 2 
.
LC
U2
C.ăM chăcóă P 
.
R

D. M chăcóăU= 2 UL.

Câu 13.

V iăm tăsóngăc ăđangălanătruy nătrênăm tăn c,ăđi măNăđangă ăv ătríăđ nhăc aăsóng.ă i măMă
n mătrênăph ngătruy năsóngăcáchăNăm tăđo năb ngăn aăb căsóngăcóăđ căđi mănàoăsauăđây?
A.ă angăđiăquaăv ătríăcânăb ng.
B.ă angăcóăchi uăđiăxu ng.
C.ă angăcóăchi uăđiălên.
D. angăcóăv năt căt căth iăb ngăkhông.
Câu 14.
Trênăm tăn căcóăβăngu năsóngăk tăh pă A, B daoăđ ngătheoăph ngăth ngăđ ngăvàăcùngăpha,ă
cáchănhauăm tăkho ng AB =ăβ4ăcm.ăSóngălanătruy nătrênăm tăn căcóăb căsóngă  =ăβ,5ăcm.ăHaiăđi măMă
vàăNătrênăm tăn căcùngăcáchăđ uătrungăđi măc aăđo nă AB m tăđo nă16ăcmăvàăcùngăcáchăđ uăβăngu nă A
vàă B .ăS ăđi mătrênăđo năMNădaoăđ ngăcùngăphaăv iăβăngu năsóngălà
A. 7.
B. 9.
C. 8.
D. 6.
Câu 15.
M tăconăl căđ nădaoăđ ngăđi uăhòaăv iăbiênăđ ăgócă 0.ăChi uădàiădâyătreoălàă  ,ăgiaăt cătr ngă
tr ngălàăg.ăKhiăv tăđiăquaăv ătríăliăđ ăgócă thìăđ ăl năv năt căc aăv tălà
g 2
( 0   2 ) .


B. v 

1 2
( 0   2 ) .
g

C. v  g( 20   2 ) .

D. v 

 2
( 0   2 ) .
g

A. v 

Câu 16.

Choăđo năm chăABăg măhaiăđo năm chăAMăvàăMBăm căn iăti pănhau.ă o năm chăAMăg mă
đi nătr ăthu năRăm căn iăti păv iăcu nădâyăthu năc măL,ăđo năm chăMBăch ăcóăt ăđi n.ă tăgi aăhaiăđ uă
đo năm chăABăđi năápăuAB = 200cos(100 t)ăV.ăDùngăcácăvônăk ăcóăđi nătr ăl năđ ăđoăđi năáp gi aăhaiăđ uă
đo năm chăAMăvàăMBăthìăs ăch ăc aăchúngăb ngănhauănh ngăgiáătr ăt căth iăl chăphaănhauăm tăgócă1β0 0.
H iăs ăch ăcácăvônăk ălúcăđóăb ngăbaoănhiêu?
A. 200 V.
B. 100ạβ V.
C. 100 V.
D. 400 V.


Câu 17.
Trongăquáătrìnhălanătruy năsóngăđi năt ,ăvéct ăc mă ngăt ă B vàăvéct ăc ngăđ ăđi nătr ngă E
luônăluôn
A.ătruy nătrongăm iămôiătr ngăv iăt căđ ăb ngăγ.108 m/s.
B.ăvuôngăgócănhauăvàădaoăđ ngăl chăphaănhauăm tăgócă /2.
C.ădaoăđ ngăđi uăhoàăcùngăt năs ăvàăcùngăphaănhau.
D.ăvuôngăgócănhauăvàătrùngăv iăph ngătruy năsóng.
Web: TANGGIAP.VN

9


Câu 18.

Conăl călòăxoăcóăđ ăc ngăkă=ă100N/măvàăv tăcóăkh iăl ngămă=ă100g,ădaoăđ ngătrênăm tăph ngă
ngang,ăh ăs ămaăsátătr tăgi aăv tăvàăm tăph ngăngangălàă  =0,01,ăl yăgă=ă10m/s2.ăSauăm iăl năv tăchuy nă
đ ngăquaăv ătríăcânăb ng,ăbiênăđ ădaoăđ ngăgi măb tăm tăl ngă A là
A. 0,1mm.
B. 0,2mm .
C. 2mm.
D. 1mm.
Câu 19.
Choăđo năm chăxoayăchi uăg măcu nădâyăthu năc măL,ăt ăđi năCăvàăbi nătr ăRăm căn iăti p.ă
tăvàoăhaiăđ uăm chăm tăđi năápăxoayăchi uă năđ nhăcóăt năs ăfăă=ă

1
.ăKhiăbi nătr ăRăt ngăthì
2 LC

A.ăđi năápăhi uăd ngăhaiăđ uăt ăđi năkhôngăđ i. B. đi năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăbi nătr ăt ng.
C. đi năápăhi uăd ngăhaiăđ uăcu nădâyăgi m.
D.ăc ngăđ ădòngăđi năhi uăd ngăt ng.
Câu 20.
o năm chăxoayăchi uăg măđi nătr ăRă=ă100  ,ăcu nădâyăthu năc măcóăh ăs ăt ăc măb ngă
2
H vàăt ăđi năcóăđi nădungăthayăđ i.ă


tăvàoăhaiăđ uăđo năm chăđi năápăxoayăchi uă năđ nhăcóăt năs ă

50Hzăthìătrongăm chăx yăraăc ngăh ng.ăNg iătaămu năđi uăch nhăđi nădungăc aăt ăđi năđ ăđi năápăhi uă
d ngăhaiăđ uăt ăđi năđ tăgiáătr ăc căđ iăthìăph iăch nhădungăkhángăt ăđi n
A.ăt ngăạβl nă.
B.ăt ngăβăl n.
C.ăgi măβăl n.
D. t ngă1,5ăl n.
Câu 21.
V iăcùngăm tăcôngăsu tăc nătruy năt i,ăn uăđi năápătr căkhiătruy năt iălàă6kVăthìăt năhaoăđi nă
n ngăchi mă50%ăn ngăl ngăc nătruy năt i.ăN uăt ngăđi năápătruy năt iălênă1βkVăthìăt năhaoăđi năn ngălà
A. 25%.
B. 12,5%.
C. 6,25%.
D. 37,5%.
Câu 22.
Choăđo năm chăxoayăchi uăm căn iăti păg măđi nătr ăRă=ă100Ω,ăt ăđi năcóădungăkhángăβ00Ω,ă
cu nădâyăthu năc măcóăc măkhángă100  .ă i năápăhaiăđ uăđo năm chăcóăbi uăth căuă=ăβ00cos(1β0 tă+ă /4)ă
V.ăBi uăth căđi năápăhaiăđ uăt ăđi nălà
A. uC =ăβ00ạβ.cos(1β0 t)ăV.
B. uC =ăβ00ạβ.cos(1β0 tă– γ /4)ăV.
C. uC =ăβ00ạβ.cos(1β0 tă– /4)ăV.
D. uC =ăβ00ạβ.cos(1β0 tă– /β)ăV.
Câu 23.
Trongăth iăgiană4ăchuăk ăsóng,ăsóngălanătruy năđ căquãngăđ ngălàă1βm.ăTrênăm tăph ngă
truy năsóng,ăkho ngăcáchăgi aăhaiăđi măg nănhauănh tădaoăđ ngăl chăphaă /βălà
A. 0,75m.
B. 2m.
C. 1,5m.
D. 3m.
Câu 24.
Trongădaoăđ ngăđi uăhòa,ănh ngăđ iăl ngăbi năthiênăcùngăt năs ăv iăliăđ ălà
A. v năt c,ăgiaăt căvàăl căkéoăv .
B. v năt c,ăđ ngăn ngăvàăth ăn ng.
C.ăđ ngăn ng,ăth ăn ngăvàăl căkéoăv .
D.ăv năt c,ăgiaăt căvàăđ ngăn ng.
Câu 25.
M tăconăl călòăxoădaoăđ ngăđi uăhòaătheoăph ngăth ngăđ ngăv iăbiênăđ ă A ,ălòăxoăcóăđ ăc ngă
k,ăqu ăn ngăkh iăl ngămă ăd iăđi mătreoăthìăkh ngăđ nhănàoăsai?
A.ă ăl năl căđànăh iăc căđ iăluônăb ngămgă+ăkA.
B.ăKhiăqu ăn ngă ăv ătríăcânăb ng,ăthìăchi uădàiălòăxoăb ngăn aăt ngăchi uădàiăc căđ iăvàăchi uădàiăc căti uă
c aălòăxo.
C. ăl năl căđànăh iăc căti uăluônăb ngămgă- kA.
D.ăKhiăqu ăn ngă ăv ătríăcânăb ngăthìălòăxoădãnăm tăđo nă

Câu 26.

mg
.
k

Conăl căđ nă(chi uădàiăkhôngăđ i),ădaoăđ ngăđi uăhòaăcóăchuăk ăph ăthu căvào
A.ătr ngăl ngăconăl c.
B.ăt ăs ăgi aăkh iăl ngăvàătr ngăl ngăconăl c.
C.ăkh iăl ngăconăl c.
D.ăkh iăl ngăriêngăc aăconăl că.
Câu 27.
M tăcu nădâyăm căn iăti păv iă1ăt ăđi n,ăr iăm căvàoăhi uăđi năth ăxoayăchi uăgiáătr ăhi uăd ngă
b ngăUăvàăt năs ăb ngă50Hz.ăDùngăvônăk ăđoăđ căhi uăđi năth ăhi uăd ngătrênăcu nădâyăb ngăUạγăvàătrênă
t ăđi năb ngăβU.ăH ăs ăcôngăsu tăc aăđo năm chăđóăb ng
A. 0,5
B.ă1/ạβ.
C.ă0,β5ạγ..
D. 0,5ạγ.
Câu 28.
ăl năl căc ngădâyătreoăc aăconăl căđ n
A.ănh ănh tăt iăv ătríăcânăb ngăvàănh ăh nătr ngăl ngăc aăv t.
B.ăl nănh tăt iăv ătríăbiên vìăgócăl chădâyătreoăl nănh t.
C.ăl nănh tăt iăv ătríăcânăb ngăvàăl năh nătr ngăl ngăc aăv t.
10

Web: TANGGIAP.VN


D.ăluônăkhôngăđ iăvìădaoăđ ngăc aăconăl căđ nălàăchuy năđ ngătròn.
Câu 29.
tăđi năápăuă=ăUạβcos tăV vàoăhaiăđ uăđo năm chăg măcu năc măthu năm căn iăti păv iăm tă
bi n tr ăR.ă ngăv iăhaiăgiáătr ăR1 = 20 vàăR2 = 80 c aăbi nătr ăthìăcôngăsu tătiêuăth ătrongăđo năm chăđ uă
b ngă400W.ăThayăđ iăRăđ ăm chătiêuăth ăcôngăsu tăc căđ i,ătìmăcôngăsu tăc căđ iăđó.
A. 600 W.
B. 500 W.
C. 1000 W.
D. 525 W.
Câu 30.
M tămáyăphátăđi năxoayăchi uăm tăphaăcóăđi nătr ăph nă ngăkhôngăđángăk .ăN iăhaiăc căc aă
máyăphátăv iăm tăt ăđi năcóăđi nădungăC.ăKhiărôtoăc aămáyăquayăv iăt căđ ănăvòng/săthìădòngăđi năquaăt ă
đi năcóăc ngăđ ăhi uăd ngălàă1 A .ăN uărôtoăquayăv iăt căđ ăβnăvòng/săthìădòngăđi năquaăt ăđi năcóăc ngă
đ ăhi uăd ngălà
A. 1 A.
B.ăạβăA.
C. 2 A.
D. 4 A.
Câu 31.
M tăch tăđi mădaoăđ ngăđi uăhòaăv iăph ngătrìnhăxă=ă4cos(β tă+ă /β)ă(xăđoăb ngăcm,ătăđoă
b ngăs).ăTh iăgianăng nănh tăv tăđiăt ăth iăđi mătă=ă0ăđ năkhiăv tăđiăquaăv ătríăliăđ ăxă=ăβcmălàăbaoănhiêu?
7
1
7
C. 1s.
s.
s.
A.
B.
D. s .
12

12

8

Câu 32.

tăvàoăhaiăđ uăm tăđo năm chăRLCăm căn iăti păđi năápăxoayăchi uăuă=ăβ00cos100tăVăthìă
c ngăđ ădòngăđi nătrongăm chăcóăbi uăth căi =ăạβcos(100tă+ă /γ)ăA.ă i nătr ăc aăm chălà
A. 50ạβă.
B.ă100ạβă.
C. 100 .
D. 50 .
Câu 33.
Lòăxoănh ăm tăđ uătreoăvàoăđi măc ăđ nh,ăđ uăcònăl iăg năv iăqu ăn ng.ăT iăv ătríăcânăb ngălòă
xoădãnă4cm.ăKíchăthíchăchoăqu ăn ngădaoăđ ngăđi uăhòaătheoăph ngăth ngăđ ngăv iăchuăkìăT.ăTh iăgiană
ng nănh tăđ ăqu ăn ngăđiăt ăv ătríălòăxoăkhôngăbi năd ngăđ năv ătríăcaoănh tălàăT/8.ăBiênăđ ădaoăđ ngăc aăv tă
b ngăbaoănhiêu?
A. 4ạβăcm.
B.ăβạγăcm.
C.ă4ạγăcm.
D. 8 cm.
Câu 34.
Trongăm tăm chădaoăđ ngăLC,ăkhiăđi nătíchăt ăđi năcóăđ ăl năđ tăc căđ iăthìăk tălu nănàoăsauă
đâyălàăsai?
A.ă i năápăhaiăđ uăt ăđi năcóăđ ăl năc căđ i.
B. C ngăđ ădòngăđi nătrongăm chăcóăđ ăl năc căđ i.
C.ăN ngăl ngăđi nătr ngătrongătrongăm chăđ tăc căđ i.
D.ăN ngăl ngăđi nătr ngăb ngăn ngăl ngăđi năt ătrong m ch.
Câu 35.
Choăm tăđo năm chăxoayăchi uăRLCăm căn iăti pă(cu nădâyăthu năc m).ă i năápăhi uăd ngă
haiăđ uăđi nătr ,ăcu nădâyăvàăt ăđi năl năl tălàă40V,ă40Văvàă80V.ă i năápăhi uăd ngăhaiăđ uăđo năm ch,ă
gócăl chăphaăgi aăđi năápăhaiăđ uăđo năm chăv iăđi năápăhai đ uăcu nădâyălà

4


4

A.ă40Văvàă .

Câu 36.

L năl

B. 40 2 Văvàă .
tăg năcácăqu ăn ngăkh iăl

k ăT1 = 1,2s, T2 =ă1,6s.ăKhiăg năqu ăn ngăkh iăl
m3 là
A. 0,96s.

C.ă40Văvàă

3
.
4

D. 40 2 Văvàă

3
.
4

ngăm1, m2 vàoăm tălòăxoăthìănóădaoăđ ngăđi uăhòaăv iăchuă
ngăm3 =

m1 m 2
vàoălòăxoăđóăthìăchuăk ădaoăđ ngăc aă
m1  m 2

B. 2,00s.
C. 1,4s.
D. 0,4s.
Câu 37.
M chăch năsóngăc aăm tămáyăthuăvôătuy năđi năg măcu nădâyăcóăđ ăt ăc măLă=ă17,5 H vàă
m tăt ăxoayăcóăđi nădungăbi năthiênăt ă6,4pFăđ nă160pF.ăL yăt căđ ălanătruy năsóngăđi năt ăcă=ăγ.10 8m/s.
Máyăthuăcóăth ăthuăđ căsóngăđi năt ăcóăb căsóngăt
A. β0măđ nă100m.
B.ă10măđ nă100m.
C. γ0măđ nă150m.
D.ă40măđ năβ00m.
Câu 38.
M tăsóngăc ălanătruy nătrênăm tăđ ngăth ngăt ăđi măOăđ năđi măMăcáchăOăm tăđo năd.ăBi tă
t năs ăf,ăb căsóngă ăvàăbiênăđ ăaăc aăsóngăkhôngăđ iătrongăquáătrìnhăsóngătruy n.ăN uăph ngătrìnhădaoă
đ ngăc aăph năt ăv tăch tăt iăđi măMăcóăd ngăuM =ăacosβ ftăthìăph ngătrìnhădaoăđ ngăc aăph năt ăv tăch tă
t iăOălà

Web: TANGGIAP.VN

11


d


d
B. uO = acos (ft - )

d
d
C. uO = acos (ft + )
D. uO = acos2 (ft - )


Câu 39.
M tăconăl căđ năđangăth căhi nădaoăđ ngăt ădoăv iăt năs ăgócă 1.ăTácăd ngălênăconăl căm tă
ngo iăl căbi năthiênăđi uăhòaăFă=ăF0cos 2t.ăSauăkhiădaoăđ ngăđãă năđ nh,ăconăl cătrênădaoăđ ngăv iăt năs ă
gócăb ng
A.ă 1 +ă 2..
B.ă0,5( 1 +ă 2).
C. 2.
D.ă 1.
Câu 40.
Ngu năâmăSăphátăraăm tăâmăcóăcôngăsu tăkhôngăđ i,ătruy năđ ngăh ngăv ăm iăph ng.ăGi ă
s ămôiătr ngăkhôngăh păth ăâm.ăT iăđi mă A cáchăSăm tăđo nă1ăm,ăm căc ngăđ ăâmălàă70ădB.ăM căc ngă
đ ăâmăt iăđi mă B cáchăSăm t đo nă10ămălà
A. 30 dB.
B. 50 dB.
C. 60 dB.
D. 40 dB.
Câu 41.
M căcu năth ănh tăc aăm tămáyăbi năápăvàoăm tăngu năđi năxoayăchi uăthìăđi năápăhi uăd ngă
trongăcu năth ăhaiăU2 =ăβ0ăV,ăm căcu năth ăhaiăvàoăngu năđi năxoayăchi uăđóăthìăđi năápăhi uăd ngătrongă
cu năth ănh tălàăU1 =ă7,βăV.ăB ăquaăđi nătr ăcácăcu nădâyăvàăhaoăphíăc aămáyăbi năáp.ă i năápăhi uăd ngă
c aăngu năđi năb ng
A. 144 V.
B. 5,2 V.
C. 13,6 V.
D. 12 V.
Câu 42.
Nh năxétănàoăsauăđâyăsai khiănóiăv ădaoăđ ngăc ăh c?
A.ăDaoăđ ngăduyătrìăcóăchuăk ăb ngăchuăk ădao đ ngăriêngăc aăconăl c.
B.ăBiênăđ ădaoăđ ngăc ngăb căkhôngăph ăthu căvàoăt năs ăc aăl căc ngăb c.
C.ăDaoăđ ngăt tăd năcàngănhanhăn uăl căc nămôiătr ngăcàngăl n.
D. Daoăđ ngăc ngăb căcóăt năs ăb ngăt năs ăc aăl căc ngăb c.
Câu 43.
M tăch tăđi mădaoăđ ngăđi uăhòaăv iăt năs ăf.ă ngăn ngăvàăth ăn ngăb ngănhauăsauănh ngă
kho ngăth iăgianăng nănh tălà
A. 2f.
B. 4f.
C. 1/2f.
D. 1/4f.
Câu 44.
Khiăcóăsóngăd ngătrênădâyăv iăt năs ăf,ăphátăbi uănàoăsauăđâyălàăđúng?
A.ăKho ngăth iăgianăng nănh tăgi aăhaiăl năs iădâyădu iăth ngălàă1/βf.
B.ăSóngăph năx ăluônăcùngăphaăv iăsóngăt i.
C.ăSóngăph năx ăluônăng căphaăv iăsóngăt i.
D.ăHaiăb ngăsóngăliênăti păluônădaoăđ ngăcùngăpha.
Câu 45.
M tăconăl căđ năg măqu ăc uănh ăcóăkh iăl ngă10gătreoăvàoăs iădâyănh ăvàăkhôngădãn,ăchuă
k ădaoăđ ngăc aăconăl călàăT.ăNg iătaătíchăđi năchoăqu ăc uăm tăđi nătíchă 20C vàăđ tăconăl cătrongăđi nă
tr ngăđ u,ăvécăt ăc ngăđ ăđi nătr ngăph ngăn măngangăvàăđ ăl nă5000V/m.ăL yăg=10m/s2,ăchuăk ădaoă
đ ngăđi uăhòaăc aăconăl căkhiăđóălà
B. 2T.
D. 0,84T.
C. 2T .
2
T.
A.

A. uO = acos2 (ft + )

2

Câu 46.

Trênăm tăthoángăc aăm tăch tăl ngăcóăhaiăngu năsóngăk tăh pă A vàăBăcáchănhauăβ0cm,ădaoă
đ ngătheoăph ngăth ngăđ ngăv iăph ngătrìnhăuA = acos40tă(mm)ăvàăuB = asin(40t + 3 / 2 )ă(mm).ăBi tă
t căđ ătruy năsóngătrênăm tăch tăl ngălàăγ0cm/s.ăXétăhìnhăvuôngăAMNBăthu căm tăthoángăch tăl ng.ăS ă
đi mădaoăđ ngăv i biênăđ ăc căđ iătrênăhìnhăvuôngăAMNBălà
A. 54.
B. 52.
C. 26.
D. 27.
Câu 47.
Choăm tăđo năm chăxoayăchi uăRLCăm căn iăti pătheoăđúngăth ăt ătrênă(cu nădâyăthu năc m).ă
Bi tăđi nătr ăRă=ă50Ω,ăđi năápăhaiăđ uăđo năm chă(ch aăR,ăL)ăs măphaă /βăsoăv iăc ngăđ ădòngăđi nătrongă
m chăvàăl chăphaă /βăsoăv iăđi năápăhaiăđ uăđo năm chă(ch aăR,ăC).ăK tălu nănàoăsauăđâyăsai?
A.ăC măkhángăcu nădâyălàă50Ω.
B.ă i năápăhaiăđ uăđo năm chăl chăphaăv iăđi năápăhaiăđ uăt ăđi năm tăgócăă /β.
C. i năápăhaiăđ uăt ăđi nătr ăphaă /4ăsoăv iăđi năápăhaiăđ uăđo năm chă(ch aăR,ăL).
D.ăDungăkhángăt ăđi nălàă50 .
12

Web: TANGGIAP.VN


Câu 48.

Bi tăt căđ ălanătruy năsóngăđi năt ătrongăchânăkhôngălàăγ.108m/s,ăchi tăsu tăc aăn călàă4/γ.ă
M tăsóngăđi năt ăcóăt năs ă1βMHzăkhiătruy nătrongăn căcóăb căsóngălà
A. 18,75m.
B. 37,5m.
C. 9,375m.
D. 25m.
Câu 49.
M chăch năsóngălýăt ngăc aămáyăthuăthanhăg măcu năc măthu năcóăđ ăt ăc măLăkhôngăđ iă
vàăcóăt ăđi năcóăđi nădungăCăthayăđ iăđ c.ăKhiă C  C1 thìămáyăthuăđ căsóngăđi năt ăcóăt năs ăγ0kHzăvàă
khi C  C2 thìămáyăthuăđ

căsóngăđi năt ăcóăt năs ă40kHz.ăN uă C 

2C1C2
thìămáyăthuăđ
C1  C2

căsóngăđi năt ă

cóăt năs ăb ng
B. 24kHz.
D. 50kHz.
A. 50 2 kHz.
C. 25 2 kHz.
Câu 50.
L năl tăm căđi nătr ăR,ăcu nădâyăthu năc măcóăđ ăt ăc măL,ăt ăđi năcóăđi nădungăCăvàoăđi nă
ápăxoayăchi uăuă=ăU0costăthìăc ngăđ ăhi uăd ngăc aădòngăđi năquaăchúngăl năl tălàă6A,ăγA,ăβA.ăN uă
m căn iăti păcácăph năt ătrênăvàoăđi năápănàyăthìăc ngăđ ăhi uăd ngăc aădòngăđi năquaăm chălà
A. 4 A.
B.ăβạβ A.
C. γạβ A.
D. 6 A.
---------- H Tă----------

Web: TANGGIAP.VN

13


s 3:
Ngàyμ............................................................
Tr ngμ.........................................................
L pμ..............................................................
H ăvàătênăthíăsinh:........................................

THI TH
IH C
MÔN: V T LÍ
Th iăgianălàmăbàiμăλ0ăphút
(50ăcâuătr cănghi m)

Cho: H ng s Pl ng h = 6,625.10-34 Js; t c đ ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s; 1u.c2 = 931,5 MeV;
đ l n đi n tích nguyên t e = 1,6.10-19 C; s A – vô – ga – đrô NA = 6,023.1023 mol-1.
Câu 1.
Khi nóiăv ăgiaoăthoaăánhăsáng,ătìmăphátăbi uăsai.
A.ăTrongămi năgiaoăthoa,ănh ngăv chăsángă ngăv iănh ngăch ăhaiăsóngăg pănhauăt ngăc ngăl nănhau.
B.ăHi năt ngăgiaoăthoaăánhăsángăch ăgi iăthíchăđ căb ngăs ăgiaoăthoaăc aăhaiăsóngăk tăh p
C.ăHi năt ngăgiaoăthoaăánhăsángălàăm tăb ngăch ngăth cănghi măquanătr ngăkh ngăđ nhăánhăsángăcóătínhă
ch tăsóng
D. Trongămi năgiaoăthoa,ănh ngăv chăt iă ngăv iănh ngăch ăhaiăsóngăt iăkhôngăg păđ cănhau
Câu 2.
M tăv tădaoăđ ngăđi uăhòaătrênăqu ăđ oădàiăβ0cm.ăSauă1/1βăsăk ăt ăth iăđi măbanăđ uă(t=ă0)ă
v tăđiăđ că10cmămàăch aăđ iăchi uăchuy năđ ngăv tăđ năv ătríăcóăliăđ ă5cmătheoăchi uăd ng.ăPh ngătrìnhă
daoăđ ngăc aăv tălàμ
A.ăxă=ă10cos(6 tă– /γ)ăcm.
B. x =ă10cos(6 tă– β /γ)ăcm.
C. xă=ă10cos(4 tă– β /γ)ăcm.
D.ăxă=ă10cos(4 tă– /γ)ăcm.
Câu 3.
tăm tăâmăthoaăphíaătrênămi ngăc aăm tă ngăhìnhătr .ăKhiărótăn căvàoă ngăm tăcáchăt ăt ,ă
ng iătaănh năth yăâmăthanhăphátăraăngheătoănh tăkhiăkho ngăcáchăt ăm tăch tăl ngătrongă ngăđ nămi ngătrênă
c aă ngănh năhaiăgiáătr ăliênăti pălàăh1 =75cmăvàăh2 =ăβ5cmă.T năs ădaoăđ ngăc aăâmăthoaălàăfă=ăγ40Hz.ăT că
đ ătruy năâmătrongăkhôngăkhíălà
A. 342m/s.
B. 340m/s.
C. 310m/s
D. 338m/s.
Câu 4.
M tăconăl căđ năcóăchi uădàiă0,γămăđ cătreoăvàoătr năc aăm tătoaăxeăl a.ăConăl căb ăkíchăđ ngă
m iăkhiăbánhăxeăc aătoaăg păch ăn iăc aăcácăđo năray.ăBi tăkho ngăcáchăgi aăhaiăm iăn iărayălàă1β,5ămăvàă
giaăt cătr ngătr ngălàăλ,8ăm/s2.ăBiênăđ ăc aăconăl căđ nănàyăl nănh tăkhiăđoànătàuăchuy năđ ngăth ng đ uă
v iăt căđ ăx păx
A. 41 km/h.
B. 11,4 km/h.
C. 12,5 km/h.
D. 60 km/h.
Câu 5.
o năm chăđi năxoayăchi uăkhôngăphânănhánhăg măcu nădâyăcóăđ ăt ăc măL,ăđi nătr ăthu nă
Răvàăt ăđi năcóăđi nădungăC.ăKhiădòngăđi năcóăt năs ăgócă  

1
ch yăquaăđo năm chăthìăh ăs ăcôngăsu tă
LC

c aăđo năm chănày
A.ăph ăthu căđi nătr ăthu năc aăđo năm ch.
B.ăph ăthu căt ngătr ăc aăđo năm ch.
C.ăb ngă0.
D. b ngă1.
Câu 6.
Choăm tăđo năm chăg măm tăđi nătr ăthu năRă=ă100;ăm tăcu nădâyăthu năc măcóăđ ăt ăc mă
100
L = 2/3 Hăvàăm tăt ăđi năcóăđi nădungăCă=ă
µFăm căn iăti p.ăBi tăbi uăth căđi năápăgi aăhaiăđ uăđo nă

m chăg măđi nătr ăvàăcu nădâyălàăuRL =ă100ạ5cos100tă(V)ă,ăbi uăth căđi năápăgi aăhaiăđ uăđo năm chălàăμ
A.ăuă=ă100ạβ.cos(100 tă– /4)ăV.ă
B.ăuă=ă100.cos(100 tă+ă1,λ)ăV.ă
C.ăuă=ă100ạβ.cos(100 tă+ă /4)ăV.ă
D. uă=ă100ạβ.cos(100 tă– 0,32) V.
Câu 7.
M tăm chăg măm tăđ ngăc ăđi năm căn iăti păv iăm tăcu ngăc măr iăm căvàoăngu năđi nă
xoayăchi uăcóăt năs ăfă=ă50Hz.ă ng c ăđi nătiêuăth ăm tăcôngăsu tăP=λ,γ7kW,ădòngăđi năcóăc ngăđ ăhi uă
d ngălàă40Aăvàăch măphaăm tăgócă 1 =ă /6ăsoăv iăhi uăđi năth ă ăhaiăđ uăđ ngăc ăđi n.ăHi uăđi năth ă ăhaiă
đ uăcu năc măcóăgiáătr ăhi uăd ngălàă1β5Văvàăs măphaăm tăgócă 2 =ă /γăsoăv iădòng đi năch yăquaănó.ăHi uă
đi năth ăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăm chălàμ
A. 220V
B. 110V
C. 384V
D. 270V
14

Web: TANGGIAP.VN


Câu 8.
M tăconăl călòăxoăth ngăđ ngăvàăm tăconăl căđ năđ cătíchăđi năcóăcùngăkh iăl ngăm,ăđi nă
tíchăq.ăKhiădaoăđ ngăđi uăhòaăkhôngăcóăđi nătr ngăthìăchúngăcóăcùng chuăkìăT1 = T2.ăKhiăđ tăc ăhaiăconăl că
trongăcùngăđi nătr ngăđ uăcóăvect ăc mă ngăt ăn măngangăthìăđ ăgiãnăc aăconăl călòăxoăt ngă1,44ăl n,ăconă
l căđ nădaoăđ ngăđi uăhòaăv iăchuăkìăălàă5/6ăs.ăChuăkìădaoăđ ngăc aăconăl călòăxoătrongăđi nătr ngălà
A. 1s
B. 1,2s.
C. 5/6s .
D. 1,44s
Câu 9.
Ng iătaătruy năt iădòngăđi năxoayăchi uăm tăphaăt ănhàămáyăđi năđ năn iătiêuăth .ăKhiăđi nă
ápă ănhàămáyăđi nălàă6kVăthìăhi uăsu tătruy năt iălàă7γ%.ă ăhi uăsu tătruy năt iălàăλ7%ăthìăđi năápă ănhàă
máyăđi nălà
A. 2kV
B. 54kV
C. 18kV
D. 45kW.
Câu 10.
Kh iăg ăM=ăγλλ0găn mătrênăm tăph ngăngangănh năkhôngămaă
sát,ăn iăv iăt ngăb ngăm tălòăxoăcóăđ ăc ngă1N/cm.ăViênăđ năm=10găbayă
theoăph ngăngangăv iăv năt căv0 =ă60m/săsongăsongăv iălòăxoăđ năđ păvàoă
kh iăg ăvàădínhătrongăg .ăSauăvaăch măh ăv tădaoăđ ngăv iăbiênăđ ălà
A. 2 cm
B. 3 cm
C. 20 cm
D. 30 cm
Câu 11.
Trongăm chăđaoăđ ngăđi năt ăLCălíăt ng.ăCh năđápăánăsai?
A.ăN ngăl ngăđi nătr ngăvàăn ngăl ngăt ătr ngăbi năthiênăcùngăt năs ănh ngăng căphaănhau.
B. i nătr ngătrongăvùngăkhôngăgianăgi aăhaiăb năt ăbi năthiênăcùngăt năs ăvàăvuôngăphaăv iăt ătr ngăc aă
dòngăđi nătrongăcu nădây.
C.ă ăbi năthiênăn ngăl ngăđi nătr ngăb ngăvàătráiăd uăv iăđ ăbi năthiênăn ngăl ngăt ătr ngă.
D.ă i nătr ngătrongăvùngăkhôngăgianăgi aăhaiăb năt ăbi năthiênăcùngăt năs ăcùngăphaăv iăt ătr ngăc aă
dòngăđi nătrongăcu nădây.
Câu 12.
Choăm chăđi nănh ăhìnhăv .ăCu nădâyăthu năc măcóăđ ăt ăc măLă=ă4.103
H,ăt ăđi năcóăđi nădungăCă=ă0,1 F,ăngu năđi năcóăsu tăđi năđ ngăEă=ă6mVăvàăđi nă
tr ătrong r = 2.ăBanăđ uăkhoáăkăđóng,ăkhiădòngăđi năđãă năđ nhătrongăm ch,ăng tă
khoáăk.ăTínhăhi uăđi năth ăc căđ iăgi aăhaiăb năt ăđi n.
A. 100 mV.
B. 60 mV.
C. 600 mV.
D. 800 mV.
Câu 13.
Gi iăh năquangăđi năc aăk mălàă0,γ50m,ăm tăt măk măđangătíchăđi năâmăn iăv iăm tăđi nă
nghi m.ăN uăchi uăb căx ăcóăb căsóngă0,β50măvàoăt măk mănóiătrênătrongăth iăgianăđ ădàiăthìăđi uănàoă
sauăđâyămôăt ăđúngăhi năt ngăx yăra?
A.ăHaiăláăđi nănghi măc păvào.
B.ăHaiăláăđi nănghi măcóăkho ngăcáchăkhôngăđ i.
C. Haiăláăđi nănghi măc păvàoăr iăl iăxòeăra.
D.ăHaiăláăđi nănghi măxòăthêmăra.
Câu 14.
V tănh ătreoăd iălòăxoănh ,ăkhiăv tăcânăb ngălòăxoăgiãnă1βcm.ăBanăđ uăv tăđangă ăv ătríăcână
b ng,ăng iătaătruy năchoăv tăm tăv năt cătheoăph ngăth ngăđ ngăxu ngăd iăđ ăv tădaoăđ ngăđi uăhoà.ă
Bi tătrongăquáătrìnhădaoăđ ngălòăxoăluônăgiãnăvàăl căđànăh iăcóăgiáătr ăl nănh tăb ngăβăl năgiáătr ănh ănh t.ă
Biênăđ ădaoăđ ngăc aăv tălà
A. 8 cm
B. 5 cm
C. 2,5 cm
D. 4 cm
Câu 15.
M tăsóngăngang,ăb căsóngă truy nătrênăm tăs iădâyăc ngăngang.ăHaiăđi măPăvàăQătrênăs iă
dâyăcáchănhauă5 /4ăvàăsóngătruy nătheoăchi uăt ăPăđ năQ.ăCh nătr căbi uădi năliăđ ăc aăcácăđi măcóăchi uă
d ngăh ngălênătrên.ăT iăm tăth iăđi mănàoăđóăPăcóăliăđ ăd ngăvàăđangăchuy năđ ngăđiăxu ng.ăT iăth iă
đi măđóăQăs ăcóăliăđ ăvàăchi uăchuy năđ ngăt ngă ngălàμ
A.ăâm;ăđiăxu ng.
B. d ng;ăđiălên.
C.ăd ng;ăđiăxu ng.
D.ăâm;ăđiălên.
Câu 16.
Chi uăđ ngăth iăhaiăb căx ăđ năs căcóăb căsóngă 1 = 0,75 măvàă 2 = 0,5 măvàoăhaiăkheăIângă
cáchănhauăaă=ă0,8ămm.ăKho ngăcáchăt ăm tăph ngăch aăhaiăkheăđ nămànăDă=1,βm.ăTrênămànăh ngăvânăgiaoă
thoaăr ngă10mmă(haiămépămànăđ iăx ngăquaăvânăsángătrungătâm)ăcóăbaoănhiêuăvânăcóămàuăgi ngămàuăc aă
vânăsángătrungătâm?
A. 3
B. 6
C. 4
D. 2
Câu 17.
Ch tăl ngăfluorexeinăh păth ăánhăsángăkíchăthíchăcóăb căsóngă = 0,48 măvàăphátăraăánhăcóă
b căsóngă ’ă=ă0,64 m.ăBi tăhi uăsu tăc aăs ăphátăquangănàyălàăλ0%,ăs ăphôtônăc aăánhăsánhăkíchăthíchă
chi uăđ nătrongă1sălàăβ011.109 (ăh tă).ăS ăphôtônăc aăchùmăsángăphátăquangăphátăraătrongă1sălà
Web: TANGGIAP.VN

15


A. 2,4132.1012
B. 1,356.1011
C. 1,356.1012
D. 2,4108.1011
Câu 18.
Khiăchi uăm tăánhăsángăđ năs căvàoăm tăt măkimălo iăthìăt căđ ăbanăđ uăc căđ iăc aăelectronă
b năraălàă1,λ7.106 m/s.ăM tăh tăelectronăcóăt căđ ătrênăbayătheoăph ngăvuôngăgócăv iăđ ngăs căt ăc aăm tă
t ătr ngăđ uăcóăc mă ngăt ăBă=ăβ.10-4 T.ăBánăkínhăqu ăđ oăc aăelectronălàμ
A. 5,6 cm
B. 7,5 cm
C. 3,6 cm
D. 4,2 cm

Câu 19.
Gi ngăn ăthanh(cao) h năgi ngănamălàădo
A.ăGi ng n ăcóănhi uăh aăâmăh n.
B.ă ătoăc aăgi ngăn ăl năh n.
C.ăBiênăđ ăâmăc aăn ăcaoăh n.
D.ăT năs ăc aăgi ngăn ăl năh n.
Câu 20.
M tăngu năphátăánhăsángăđ năs căcóăb căsóngă0,6ă măchi uăvàoăm tămànăch năch aăhaiăkheă
h păS1, S2 songăsongăcáchănhauă1ămmăvàăcáchăđ uăngu năsáng.ă tăm tămànă nhăsongăsongăvàăcáchămànă
ch năch aăhaiăkheăβăm.ăN uăđ ăvàoăkho ngăgi aăhaiăkheăvàămànăm tăch tăl ngătrongăsu tăcóăchi tăsu tăn,ă
ng iătaăth yăkho ngăcáchăgi aăhaiăvânăsángăliênăti pălàă0,λămm.ăChi tăsu tăc aăch tăl ngălà
A. 1,43
B. 1,62
C. 1,52
D. 1,33
Câu 21.
N iăhaiăc căc aăm tămáyăphátăđi năxoayăchi uăm tăphaăvàoăhaiăđ uăđo năm chăngoàiăRLCăn iă
ti p.ăB ăquaăđi nătr ădâyăn i,ăcoiăt ăthôngăc căđ iăg iăquaăcácăcu nădâyăc aămáyăphátăkhôngăđ i.ăKhiăRôtoă
c aămáyăphátăquayăv iăt căđ ăn0 (vòng/phút)ăthìăcôngăsu tătiêuăth ă ăm chăngoàiăđ tăc căđ i.ăKhiăRôtoăc aă
máyăphátăquayăv iăt căđ ăn1 (vòng/phút)ăvàăn2 (vòng/phút)ăthìăcôngăsu tătiêuăth ă ăm chăngoàiăăcóăcùngăm tă
giáătr .ăH ăth căquanăh ăgi a n0, n1, n2 là
A. n02  n1.n2
B. n02  n12  n22
n2 .n2
n2 .n2
C. n02  2 21 2 2
D. n02  21 2 2
n1  n2
n1  n2
Câu 22.
M tăs iădâyăđànăh iădàiă1,βmăđ cătreoăl ăl ngălênăm tăc nărung.ăC năcóăth ărungătheoăph ngă
ngangăv iăt năs ăthayăđ iăđ căt ă100Hzăđ nă1β5Hz.ăT căđ ătruy năsóngătrênădâyăălàă6m/s.ăTrongăquáătrìnhă
thayăđ iăt năs ărungăc aăc n,ăcóăth ăt oăraăđ căbaoănhiêuăl năsóngăd ngătrênădây?ă(Bi tăr ngăkhiăcóăsóngă
d ng,ăđ uăn iăv iăc nărungălàănútăsóng)
A.ă4ăl n.
B. 10ăl n.
C.ă1βăl n.
D.ă5ăl n.
Câu 23.
M tăsóngăc ăh căđ cătruy nătheoăph ngăOxăv iăv năt căvă=β0cm/s.ăGi ăs ăkhiăsóngătruy nă
điăbiênăđ ăkhôngăthayăđ i.ăT iăOăsóngăcóăph ngătrìnhău0 =ă4cos(4 tă– /β)ămm,ătăđoăb ngăs.ăT iăth iăđi mă
t1 liăđ ăt iăđi măOălàău=ă 3 mmăvàăđangăgi m.ăLúcăđóă ăđi măMăcáchăOăm tăđo nă40ăcmăs ăcóăliăđ ălàμ
A.ă4mmăvàăđangăt ng
B. ạγămmăvàăđangăgi m
C.ăγmmăvàăđangăgi m
D.ăạγămmăvàăđangăt ng
Câu 24.
Trongădaoăđ ngăc ăđi uăhoà.ăCh năđápăánăSai:
A.ăKhiăv tăđiăt ăv ătríăcânăb ngăraăbiênăthìăchi uăc aăv năt căng căv iăchi uăc aăgiaăt c
B.ăKhiăv tăđiăt ăv ăvíăcânăb ngăraăbiênăthìăđ ăl năc aăgiaăt căt ng
C. Quãngăđ ngăv tăđiăđ cătrongăm tăph năt ăchuăk ădaoăđ ngălàăAă(Aălàăbiênăđ ădaoăđ ng)
D.ăKhiăv tăđiăt ăbiênăv ăv ătríăcânăb ngăthìăchi uăc aăv năt căcùngăv iăchi uăc aăgiaăt c.
Câu 25.
M tăs iădâyăđànăh iăr tădàiăcóăđ uăOădaoăđ ngăđi uăhoàăv iăph ngătrìnhău=10sinβft(mm).
V năt cătruy năsóngătrênădâyălàă4m/s.ăXétăđi măNătrênădâyăcáchăOăβ8cm,ăđi mănàyădaoăđ ngăl chăphaăv iăOă
làă= (2k+1)/βă(kăthu căZ).ăBi tăt năs făcóăgiáătr ăt ăβγăHzăđ năβ6ăHz.ăB căsóngăc aăsóngăđóălà
A. 16cm
B. 32cm
C. 8cm
D. 20cm
Câu 26.
M chăRLCăcóăLăthayăđ iăđ c,ăđ tăvàoăhaiăđ uăm chăm tăhi uăđi năth ă u  200 2 sin100 tV .
i uăch nhăLăthìăth yăr ngăkhiăLă=ăL1=ă1/ ăHăăvàăLă=ăL2 =ăγ/ ăHăăđ uăchoăcôngăsu tăb ngănhau,ănh ngăc ngă
đ ăt căth iătrongăhaiătr ngăh pătrênăl chăphaănhauă1β00.ăGiáătr ăRăvàăCălàă
A.ăCă=ă1/β0 ămFăvàăRă=ă100ăΩ.
B. Că=ă1/10 ămFăvàăRă=ă100/ạγăΩ.
D.ăCă=ă1/10 ămFăvàăRă=ă100ạγăΩ.
C. Că=ă1/β0 ămFăvàăRă=ă100/ạγăΩ.

16

Web: TANGGIAP.VN


Câu 27.
M tăconăl călòăxoăg măm tălòăxoăcóăkh iăl ngăkhôngăđángăk ,ăcóă
đ ăc ngăKă=18N/m,ăv tăcóăkh iăl ngăM=100găăcóăth ădaoăđ ngăkhôngămaăsátă
trênăm tă
ph ngăngang.ă tălênăv tăMăm tăv tăm=80găr iăkíchăthíchăchoăh ăv tădaoăđ ngătheoăph ngăngang.ăTìmă
đi uăki năc aăbiênăđ ăAăc aădaoăđ ngăđ ătrongăquáătrìnhădaoăđ ngăv tămăkhôngătr tătrênăv tăM.ăH ăs ămaă
sátăgi aăhaiăv tălàăµă=ă0,β.
A. A  2cm
B. A  1,4cm
C. A  1 cm
D. A  2,5cm
Câu 28.
Ch năphátăbi uăsai: Hi năt ngăquangăđi năngoàiăvàăhi năt ngăquangăđi nătrong
A.ăđ uăcóăth ăgi iăthíchăb ngăthuy tăl ngăt ăánhăsáng.
B.ăđ uăx yăraăkhiăb căsóngăc aăánhăsángăkíchăthíchănh ăh năm tăb căsóngăgi iăh nănàoăđó.
C. đ uălàmăgi măm nhăđi nătr ăc aăv tăđ căchi uăsángăb iăánhăsángăthíchăh p.
D.ăđ uălàăhi năt ngăb tăelectronăraăkh iăm iăliênăk t.
Câu 29.
Trongăthíănghi măgiaoăthoaăánhăsángăc aăI-ângăkho ngăcáchăgi aăhaiăkheăaă=1mm.ăVânăgiaoă
thoaăđ cănhìnăquaăm tăkínhălúpăcó tiêuăc ăfă=ă5cmăđ tăcáchăm tăph ngăhaiăkheăm tăkho ngăLă=ă45cm.ăM tă
ng iăcóăm tăbìnhăth ngăquanăsátăh ăvânăquaăkínhătrongătháiăkhôngăđi uăti tăthìăth yăgócătrôngăkho ngăvână
làă15’.ăB căsóngă c aăánhăsángălàμ
A. 0,65 m
B. 0,55 m
C. 0,50 m
D. 0,60 m
Câu 30.
Ch năphátăbi uăđúngμ
A.ăKhiănguyênăt ă ăm tătr ngătháiăd ngăphátăraăm tăphôtônăthìăchuy năsangătr ngătháiăd ngăkhác.
B.ăNguyênăt ăh păth ăánhăsángăcóăb căsóngănàoăthìăphátăraăánhăsángăcóăb căsóngăđó.
C. Khiănguyênăt ăchuy năt ătr ngătháiăd ngăcóăm căn ngăl ngăcaoă(E n)ăsangătr ngătháiăd ngăcóăm căn ngă
l ngăth pă(Em)ăthìănguyênăt ăphátăraăm tăphôtônăcóăn ngăl ngăđúngăb ngăhi uăEn-Em.
D.ăKhiănguyênăt ă ătr ngătháiăd ngăh păth ăm tăphôtônăthìăchuy năsangătr ngătháiăd ngăkhác
Câu 31.
M chăđi nănh ăhìnhăv ,ăuAB = U 2 cos  tă(V).ăKhiăkhóaăKă
đóngμăUR = 200V; UC =ă150V.ăKhiăkhóaăKăng tμăUAN = 150V; UNB=200V.
Xácăđ nhăcácăph năt ătrongăh păX?
A. R0.
B. L0C0.
C. R0Co.
D. R0L0.
Câu 32.
Ch năđápăánăđúng:
A. V ătríăcácăv chăt iătrongăquangăph ăh păth ăc aăm tăkh iăkhíăloãngătrùngăv iăcácăv chăm uătrongăquangă
ph ăv chăphátăx ăc aăkh iăkhíăđó.
B.ăM iănguyênăt ăhoáăh cătrongăcácăđi uăki nănhi tăđ ăkhácănhauăcóăcácăquangăph ăv chăkhácănhau.
C.ăV ătríăcácăv chăm uătrongăquangăph ăh păth ăc aăm tăkh iăkhíăloãngătrùngăv iăcácăv chăt iătrongăquangă
ph ăphátăx ăc aăkh iăkhíăđó.
D.ăQuangăph ăli năt căkhôngăph ăthu căvàoănhi tăđ ăc aăngu năphát.
Câu 33.
Haiădaoăđ ngăđi uăhòaăcùngăph ng,ăcùngăt năs ,ăcóăbiênăđ ăA1 =ă10ăcm,ăphaăbanăđ uă 1 =ă /6ă
vàăbiênăđ ăA2,ăphaăbanăđ uă 2 = - /β.ăBiênăđ ăA2 thayăđ iăđ c.ăBiênăđ ădaoăđ ngăt ngăh păAăcóăgiáătr ănh ă
nh tălà
A. 10 cm
B. 5 cm
C. 0
D. 5ạγ cm
Câu 34.
M tăm chădaoăđ ngălýăt ngănh ăhìnhăv ,ătrongăđóăhaiăt ăđi năgi ngă
nhau.ăTho tăđ uăKăng t,ăkhiăc
t ăđi năC1 b ngăU0.ăKhiăc

ngăđ ădòngătrongăm chăb ngăkhông,ăthìăđi năápătrênă

ngăđ ădòngătrongăm chăđ tăgiáătr ăc căđ i,ăng

iătaăđóngă

K.ăXácăđ nhăđi năápătrênăcácăt ăđi năkhiădòngătrongăm chăl iăb ngăkhông?
A. U0.ạβ.
B. U0/ạβ.
C. 2U0.
D. U0
Câu 35.
M tăt ăxoayăcóăđi nădungăbi năthiênăliênăt căvàăt ăl ăthu năv iăgócăquayăt ăgiáătr ăC 1 = 10pF
đ năC2 =ăγ70pFăt ngă ngăkhiăgócăquayăc aăcácăb năt ăt ngăd năt ă0 0 đ nă1800.ăT ăđi năđ căm căv iăm tă
cu nădâyăcóăh ăs ăt ăc măLă=ă2Hăđ ăt oăthànhăm chăch năsóngăc aămáyăthu.ă ăthuăđ căsóngăcóăb că
sóngă =ă18,84măph iăxoayăt ăm tăgócăb ngăbaoănhiêuăk ăt ăkhiăt ăcóăđi nădungănh ănh t?
A.  = 300
B.  = 200
C.  = 900
D.  = 1200
Web: TANGGIAP.VN

17


Câu 36.
M tămáyăbi năth ălõiăđ iăx ngăg măbaănhánhăcóăti tădi năb ngănhau,ăhaiănhánhăđ căcu năhaiă
cu nădây.ăKhiăm căm tăhi uăđi năth ăxoayăchi uăvàoăm tăcu năthìăcácăđ ngăs cădoănóăsinhăraăkhôngăb ă
thoátăraăngoàiăvàăđ căchiaăđ uăchoăhaiănhánhăcònăl i.ăKhiăm căcu nă1ăvàoăm tăhi uăđi năth ăxoayăchi uăcóă
giáătr ăhi uăd ngălàăβ40Văthìăcu năβăđ ăh ăcóăhi uăđi năth ăU2.ăH iăkhiăm căvàoăcu năβăm tăhi uăđi năth ăU2
thìă ăcu nă1ăđ ăh ăcóăhi uăđi năth ăbaoănhiêu?ăBi tăr ngăđi nătr ăc aăcácăcu nădâyăkhôngăđángăk .
A. 60V
B. 120V
C. 40V
D. 30V
Câu 37.
Ch năcâuăsai: Khiătruy năt ăkhôngăkhíăvàoăn căthì
A. b căsóngăc aăsóngăâmăgi măcònăb căsóngăc aăánhăsángăt ng.
B.ăn ngăl ngăc aăsóngăâmăvàăsóngăánhăsángăđ uăb ăgi m.
C.ăsóngăâmăvàăánhăsángăđ uăb ăph năx ăt iăm tăphânăcáchăgi aăkhôngăkhíăvàăn c.
D.ăt năs ăvàăchuăk c aăsóngăâmăvàăsóngăánhăsángăđ uăkhôngăđ i.
Câu 38.
Conăl călòăxoădaoăđ ngăđi uăhoàătheoăph ngăăn măngangăv iăbiênăđ ăA.ăKhiăv tăđiăquaăv ătríă
cânăb ng,ăng iătaăgi ăch tălòăxoăt iăđi măcáchăđ uăc ăđ nhăc aănóăm tăđo năb ngă1/γăchi uădàiăt ănhiênăc aă
lòăxo.ăBiên đ ăA’ăc aăconăl căbâyăgi ăb ngăbaoănhiêuăl năbiênăđ ăAălúcăđ u?
1
1
2
2
B.
A.
C.
D.
3
3
3
3
Câu 39.
ngtenăs ăd ngăm tăm chădaoăđ ngăLCălíăt ngăđ ăthuăsóngăđi năt ,ătrongăđóăcu nădâyăcóăđ ă
t ăc măLăkhôngăđ i,ăcònăt ăđi năcóăđi nădungăCăthayăđ iăđ c.ăM iăsóngăđi năt ăđ uăt oăraătrongăm chăm tă
su tăđi năđ ngăc mă ng.ăXemăr ngăcácăsóngăđi năt ăcóăbiênăđ ăc mă ngăt ăđ uăb ngănhau.ăKhiăđi nădungă
c aăt ăđi nălàăC1= 2.10-6 Făthìăsu tăđi năđ ngăc mă ngăhi uăd ngătrongăm chădoăsóngăđi năt ăt oăraălàăE1=4 V.ă
Khiăđi nădungăc aăt ăđi nălàăC2 = 8.10-6Făthìăsu tăđi năđ ngăc mă ngăhi uăd ngădoăsóngăđi năt ăt oăraălàμ
A.ă1,5ă V
B.ă1ă V
C.ăβă V
D.ă0,5ă V
Câu 40.
M tăng năđ̀năphátăraăánhăsángăđ năs căcóăb căsóngă6000Ao s ăphátăraăbaoănhiêuăphôtônătrongă
10săn uăcôngăsu tăchi uăsángăc aăđ̀nălàă10W.
A. 4.1020 phôtôn
B. 3.1019 phôtôn
C. 4.1019 phôtôn
D. 3.1020 phôtôn
Câu 41.
tăđi năápăuă=ăU0cos tăvàoăhaiăđ uăđo năm chăg măđi nătr ăthu năRăvàăt ăđi năCăm căn iă
ti p.ăBi tăđi năápăgi aăhaiăđ uăđi nătr ăthu năvàăđi năápăgi aăhaiăb năt ăđi năcóăgiáătr ăhi uăd ngăb ngănhau.ă
Phátăbi uănàoăsauăđâyălàăsai ?
A.ă i năápăgi aăhaiăđ uăđi nătr ăthu năs măphaă /4ăsoăv iăđi năápăgi aăhaiăđ uăđo năm ch.
B.ăC ngăđ ădòngăđi năquaăm chătr ăphaă /4ăsoăv iăđi năápăgi aăhaiăđ uăđo năm ch.
C.ăC ngăđ ădòngăđi năquaăm chăs măphaă /4ăsoăv iăđi năápăgi aăhaiăđ uăđo năm ch.
D.ă i năápăgi aăhaiăđ uăc căt ăđi nătr ăphaă /4ăsoăv iăđi năápăgi aăhaiăđ uăđo năm ch.
Câu 42.
M chădaoăđ ngăLCălíăt ng,ăc ngăđ ădòngăđi năt căth iătrongăm chăbi năthiênătheoăph ngă
trìnhμăiă=ă0,04sintă(A).ăBi tăc ăsauănh ngăkho ngăth iăgianăng nănh tă0,β5ă(s)ăthìăn ngăl ngăđi nătr ngă
0,8
vàăn ngăl ngăt ătr ngăb ngănhauăb ngă
  J  .ă i nădungăc aăt ăđi nălàμ

25
125
120
100
A.
B.
C.
D.
 pF 
 pF 
 pF 
 pF 
Câu 43.
M chăđi năkhôngăphânănhánhănh ăhìnhăv ,ătrongăđóμăăR=80ă
,ăCă=ă50/ ăµF;ăLă=ă1/ ăHăvàăuAB = U0cos(100 t)ăV.ăT ăs ăcôngăsu tăto ă
nhi tătrongăm chăătr căvàăsauăkhiăđóngăkhoáăKăb ng
A. 3/4
B. 2
C. 1
D. 4/3
Câu 44.
Trongăthôngătinăv ătr ăng iătaăth ngădùngăăsóngμ
A. Vôătuy năc căng năvìăcóăn ngăl ngăl n
B.ăSóngăng năvìăb ăt ngăđi năliăph năx .
C.ăVôătuy năc cădàiăvìăn ngăl ngăsóngăl n.
D.ăSóngătrungăvìăb ăt ngăđi năliăph năx
Câu 45.
Khiămáyăphátăđi năxoayăchi uăγăphaăvàăđ ngăc ăkhôngăđ ngăb ăγăphaăho tăđ ngăthìăhi năt ngă
c mă ngăđi năt ăx yăraă ă(các)ăb ăph nănào?
A.ă ăcácăcu nădâyăc aăstatoămáyăphátăđi năγăpha
B. ăcácăcu nădâyăc aăstatoămáyăphátăđi năγăphaăvàă ărôtoăc aăđ ngăc ăkhôngăđ ngăb ăγăpha
18

Web: TANGGIAP.VN


C.ă ăcácăcu nădâyăc aăstatoăđ ngăc ăkhôngăđ ngăb 3 pha
D.ă ăcácăcu nădâyăc aăstatoămáyăphátăđi năγăphaăvàă ăcácăcu nădâyăc aăstatoăđ ngăc ăkhôngăđ ngăb ăγăpha
Câu 46.
Khiăt ngăhi uăđi năth ăgi aăhaiăc căc aă ngăCu-lít-gi ăthêmăβ000ăVăthìăt căđ ăc aăêlectronăt iă
anôtăt ngăthêmăđ că7000ăkm/s.ăB ăquaăv năt căc aăêlectronă ăcatôt.ăTínhăb căsóngăng nănh tăc aătiaăXă
khiăch aăt ngăhi uăđi năth .
A. 3.10-10m
B. 2.10-11 m
C. 1,5.10-11m
D. 2.10-10 m
Câu 47.
Trongăthíănghi măY-ângăv ăgiaoăthoaăánhăsáng,ăNgu năphátăđ ngăth i βăb căx ăđ năs că 1 =
0,64ăµmă(đ )ăvàă 2 =ă0,48ăµmă(lam).ăTrênămànăh ngăvânăgiaoăthoa,ătrongăđo năgi aăγăvânăsángăliênăti păcùngă
màuăv iăvânătrungătâmăcóăs ăvânăsángăđ ăvàăvânălamălàμ
A.ăλăvânăđ ,ă7ăvânălam.
B.ă7ăvânăđ ,ăλăvânălam.
C. 4ăvânăđ ,ă6ăvânălam.
D.ă6ăvânăđ ,ă4ăvânălam.
Câu 48.
M tăconăl călò xoăn măngangăg măv tăn ngătíchăđi năq=β0 Căvàălòăxoăcóăđ ăc ngăk=10N.m-1.
Khiăv tăđangăn măcânăb ng,ăcáchăđi n,ătrênăm tăbànăngangănh n,ăthìăxu tăhi năt căth iăm tăđi nătr ngăđ uă
Eătrongăkhôngăgianăbaoăquanhăcóăh ngăd cătheoătr călòăxo.ăSauăđóăconăl cădaoăđ ngătrênăm tăđo năth ngă
dàiă8,0cm.ă ăl năc ngăđ ăđi nătr ngăEălà.
A. 2,0.104 V.m-1
B. 4,0.104 V.m-1
C. 3,0.104 V.m-1
D. 2,5.104 V.m-1
E
Câu 49.
N ngăl ngă ătr ngătháiăd ngăc aănguyênăt ăHiđrôăđ căxácăđ nhătheoăbi uăth că En   20 (E0
n
làăh ngăs ,ănă=ă1,ăβ,ăγ...).ăKhiăelectronătrongănguyênăt ăHiđrôănh yăt ăqu ăđ oăNăv ăqu ăđ oăLăthìănguyênăt ă
Hiđrôăphátăraăb căx ăcóăb căsóngă 0 .ăN uăelectronănh yăt ăqu ăđ oăOăv ăqu ăđ oăMăthìăb căsóngăc aăb că
x ăđ căphátăraăs là:
6750
270
250
A. 0 .
B.
C.
D.
.
.
.
256
20
28
Câu 50.
Hi năt ngăquangăphátăquangăcóăđ căđi mălàμ
A. B căsóngăc aăánhăsángăphátăquangădàiăh năb căsóngăc aăánhăsángăkíchăthích.
B.ăCh cóătiaăh ngăngo iăho cătiaăt ăngo iăm iăkíchăthíchăchoăcácăch tăphátăquang.
C.ăKhiăđ căkíchăthíchăb ngătiaăt ăngo iăthìăm iăch tăđ uăphátăraăánhăsángăm uătím.
D.ăM tăch tăđ căkíchăthíchăb ngăánhăsángăcóăb căsóngănàoăthìăphátăraăánhăsángăcóăb căsóngăđó.
-----------------------------------------------

Web: TANGGIAP.VN

----------- H Tă----------

19


s 4:
Ngàyμ............................................................
Tr ngμ.........................................................
L pμ..............................................................
H ăvàătênăthíăsinhμ........................................

THI TH
IH C
MÔN: V T LÍ
Th iăgianălàmăbàiμăλ0ăphút
(50ăcâuătr cănghi m)

Cho: H ng s Pl ng h = 6,625.10-34 Js; t c đ ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s; 1u.c2 =
931,5 MeV; đ l n đi n tích nguyên t e = 1,6.10-19 C; s A – vô – ga – đrô NA = 6,023.1023 mol-1.
Câu 1.
Trongăthíănghi măgiaoăthoaăIâng,ăth căhi năđ ngăth iăv iăhaiăánhăsángăđ năs că1 vàă2 = 0,4
µm. Xácăđ nhă1 đ ăvânăsángăb căβăc aă2 = 0,4ăµmătrùngăv iăm tăvânăt iăc aă1. Bi tă0,4 µm  1  0,76
µm.
A. 8/15ăµm.
B.ă7/15ăµm.
C.ă0,6ăµm.
D.ă0,65ăµm.
Câu 2.
Phátăbi uănàoăsauăđâyălàăkhông đúngăkhiănóiăv ătiaăh ngăngo i?
A.ăTiaăh ngăngo iăcóăt năs ănh ăh năt năs ăc aăánhăsángăđ .
B. Tiaăh ngăngo iăcóămàuăh ng.
C.ăC ăth ăng iăcóăth ăphátăraătiaăh ngăngo i.
D.ăTiaăh ngăngo iăđ cădùngăđ ăs yăkhôăm tăs ănôngăs n.
Câu 3.
Sóngătrungălàăsóngăcóăđ căđi mμ
A.ăB ăt ngăđi năliăph năx ăt t.
B. Banăngàyăb ăt ngăđi năliăh păth ăm nh,ăbanăđêmăb ăt ngăđi năliăph năx .
C.ăÍtăb ăn căh păth ănênădùngăđ ăthôngătinăd iăn c.
D.ăKhôngăb ăt ngăđi năliăh păth ăho căph năx .
Câu 4.
Trongăthíănghi măgiaoăthoaăánhăsángăv iăkheăIâng,ăkho ngăcáchăgi aăhaiăkheăaă=ă1mm,ăkho ngă
cáchăt ăhaiăkheăđ nămànăquanăsátăDă=ăβm.ăChi uăvàoăhaiăkheăđ ngăth iăhaiăb căx ăcóăb căsóngă 1 = 0,6 µm
vàă 2.ăTrongăkho ngăr ngăLă=ăβ,4cmătrênămànăđ măđ căγγăvânăsáng,ătrongăđóăcóă5ăvânăsángălàăk tăqu ătrùngă
nhauăc aăhaiăh ăvân.ăTínhă 2 bi tăhaiătrongăn măvânăsángătrùngănhauăn mă ăngoàiăcùngăc aătr ngăgiaoăthoa.
A. 0,65 µm.
B. 0,55 µm.
C. 0,45 µm.
D. 0,75 µm.
Câu 5.
M tăđo năm chăg măcu nădâyăcóăđi nătr ăthu n 100 3 ,ăcóăđ ăt ăc măLăn iăti păv iăt ăđi nă
cóăđi nădungăCă=ă0,00005/ (F).ă tăvàoăhaiăđ uăđo năm chăm tăhi uăđi năth ăxoayăchi uăuă=ăU0cos(100 tă
– /1β)ăVăthìăbi uăth căc ngăđ ădòngăđi năt căth iăquaăm chăiă=ăạβcos(100 tă– /1β) A.
ăt ăc măc aă
cu nădâyălàμ
A. 0,4/ H.
B. 0,5/ H.
C. 0,6/ H.
D. 1/ H.
210
210
Câu 6.
Bitmut 210
83 Bi làăch tăphóngăx .ăH iăBitmută 83 Bi phóngăraăh tăgìăkhiăbi năđ iăthànhăpôlôniă 84 Po
?
A.ăPôzitrôn.
B. N trôn.
C. Electrôn.
D.ăPrôtôn.
Câu 7.
Ch năph ngăánăsai khiănóiăv ăh ăM tăTr i.
A.ă aăs ăcácăhànhătinhăl năcònăcóăcácăv ătinhăchuy năđ ngăquanhănó.
B.ăTámăhànhătinhăl năquayăxungăquanhăM tăTr i.
C. M tătr iă ătrungătâmăH ăvàălàăthiênăth ăduyănh tăc aăv ătr ănóngăsáng.
D.ăTrongăH ăcònăcóăcácăti uăhànhătinh,ăcácăsaoăch i,ăthiênăth ch.
Câu 8.
Biênăđ ăc aăm tăv tădaoăđ ngăđi uăhòaăb ngă5cm.ăQuãngăđ ngăv tăđiăđ cătrongăth iăgiană
b ngă4ăchuăk ădaoăđ ngălàμ
A. 5cm.
B. 40cm.
C. 80cm.
D. 20cm.
Câu 9.
Khiăánhăsángăđiăt ăn căraăkhôngăkhíăthìăđi uănàoăsauăđâyălàăđúng?
A.ăT năs ăt ngălênăvàăv năt căgi măđi.
20

Web: TANGGIAP.VN


B.ăT năs ăgi măđiăvàăb căsóngătrongăn cănh ăh nătrongăkhôngăkhí.
C.ăT năs ăkhôngăđ iănh ngăb căsóngătrongăn căl năh nătrongăkhôngăkhí.ă
D. T năs khôngăđ iănh ngăb căsóngătrongăn cănh ăh nătrongăkhôngăkhí.
Câu 10.
i uănàoăsauăđâyălàăsai khiănóiăv ăđ ngăc ăkhôngăđ ngăb ăbaăpha?
A. Cóăhaiăb ăph năchínhălàăStatoăvàăRôto.
B. Bi năđ iăđi năn ngăthànhăn ngăl ngăkhác.
C. T ătr ngăquayătrongăđ ngăc ălàăk t qu ăc aăvi căs ăd ngădòngăđi năxoayăchi uăm tăpha.
D. Ho tăđ ngăd aătrênăc ăs ăhi năt ngăc mă ngăđi năt ăvàăs ăd ngăt ătr ngăquay.
Câu 11.
Ch tăphóngăx ăpôlôniă 210 Po cóăchuăkìăbánărãă1γ8ăngày.ăKh iăl ngăpôlôniăcóăđ ăphóngăx ăβă
Ciălàμ
A. 0,222 mg.
B. 0,444 mg.
C. 0,444 g.
D. 0,222 g.
Câu 12.
Bi uăth cădòngăđi năđiăquaăt ăđi năcóăCă=ă1/β0 ămFălàăiă=ạβ.sin(100 tă+ă /6)ăA.ăHi uăđi năth ă
haiăđ uăt ăđi nălàμ
A.ăuă=ăβ00ạβ.sin(100 tă+ăβ /γ)ăV.
B. uă=ăβ00ạβ.sin(100 tă- β /γ)ăV.
C. uă=ăβ00ạβ.sin(100 tă+ă /6)ăV.
D. uă=ăβ00ạβ.sin(100 tă+ă /γ)ăV.
Câu 13.
i năápăgi aăhaiăđ uăm tăđo năm chăRLCăn iăti păs măphaă/4ăsoăv iăc ngăđ ădòngăđi n.ă
Phátăbi uănàoăsauăđâyălàăđúng đ iăv iăđo năm chănày?
A. Hi uăs ăgi aăc măkhángăvàădungăkhángăb ngăđi nătr ăthu năc aăđo năm ch.
B.ăT ngătr ăc aăđo năm chăb ngăhaiăl năđi nătr ăthu năc aăm ch.
C.ăT năs ădòngăđi nătrongăđo năm chănh ăh năgiáătr ăc năđ ăx yăraăc ngăh ng.
D.ă i năápăgi aăhaiăđ uăđi nătr ăthu năs măphaă/4ăsoăv iăđi năápăgi aăhaiăb năt ăđi n.
Câu 14.
Trongăđo năm chăRLCăkhôngăphânănhánh.ăChoăbi tăcu nădâyăcóăđi nătr ăthu nără=ăβ0Ω vàăđ ă
t ăc măL = 1/5 H,ăt ăđi năcóăđi nădungăthayăđ iăđ c.ă tăvàoăhaiăđ uăđo năm chăm tăhi uăđi năth ăxoayă
chi uăuă=ă1β0ạβ.cos100 t V.ă i uăch nhăCăđ ăhi uăđi năth ăhi uăd ngăhaiăđ uăcu nădâyăc căđ i,ăgiáătr ăc că
đ iăđóălà 40 2 Văthìăgiáătr ăc aăRălàăă
A. 30  .
B. 20  .
C. 40  .
D. 50  .
Câu 15.
Ch năph ngăánăsai. Quáătrìnhătruy năsóngălàμ
A. m tăquáătrìnhătruy năv tăch t.
B.ăm tăquáătrìnhătruy năn ngăl ng.
C.ăm tăquáătrìnhătruy năphaădaoăđ ng.
D.ăm tăquáătrìnhătruy nătr ngătháiădaoăđ ng.
Câu 16.
S ăphátăsángăc aăv tănàoăd iăđâyălàăs ăphátăquang?
A.ăBóngăđ̀năpin.
B. Bóngăđ̀nă ng.
C.ăH ăquang.
D.ăTiaăl aăđi n.
Câu 17.
Bomănhi tăh chădùngăph nă ngμăDă+ăTă  +ăn.ăBi tăkh iăl ngăc aăcácăh tănhânăD,ăTăvàă
l năl tălàămD = 2,0136u, mT =ăγ,0160uăvàăm =ă4,0015u;ăkh iăl ngăc aăh tănălàămn = 1,0087u; 1u = 931,5
(MeV/c2);ăs ăAvogadro NA = 6,023.1023mol-1.ăN ngăl ngăto ăraăkhiă1ăkmolăheliăđ căt oăthànhălà
A. 18,07 MeV.
B. 1,09.1025 MeV.
C. 2,89.10-15 kJ.
D. 1,74.1012 kJ.
Câu 18.
Trênăm tăn căcóăhaiăngu năk tăh păS1, S2 cáchănhauă6ạβăcmădaoăđ ngătheoăph ngătrìnhăăuă
=ăacos(β0 t)ămm.ăBi tăt căđ ătruy năsóngătrênăm tăn călàă40ăcm/săvàăbiênăđ ăsóngăkhôngăđ iătrongăquáă
trìnhătruy n.ă i măg nănh tăng căphaăv iăcácăngu năn mătrênăđ ngătrungătr căc aăS 1S2 cáchăS1S2 m tă
đo n
A. 2 cm.
B. 18 cm.
C. 6 cm.
D. γạβăcm.
Câu 19.
Trongă thíă nghi mă Iângă v ă giaoă thoaă ánhă sáng,ă kho ngă cáchă gi aă haiă kheă S1 vàă S2 làă 1mm,ă
kho ngăcáchăt ăhaiăkheăđ nămànăquanăsátălàăβm.ăChi uăsángăhaiăkheăb ngăánhăsángăđ năs căcóăb căsóngă0,6
m.ăKho ngăvânăgiaoăthoaălà
A. 1,3mm.
B. 1,2mm.
C. 1,4mm.
D. 1,5mm.

Web: TANGGIAP.VN

21


Câu 20.
M tăm chădaoăđ ngăđi năt ăLCăcóăCă=ă5ăµF,ăLă=ă50ămH,ăc ngăđ ădòngăđi năc căđ iătrongă
m chăI0 =ă0,06A.ăT iăth iăđi mămàăc ngăđ ădòngăđi nătrongăm chălàăiă=ă0,0γạγAăthìăhi uăđi năth ătrênăt ă
cóăđ ăl nălàμ
A. 3 V.
B. 2 V.
C.ăγạγ V.
D.ăβạβăV.
Câu 21.
M chădaoăđ ngăLă(C1 // C2)ăcóăt năs ăfă=β4kHz,ăăm chădaoăđ ngăLC1 cóăt năs ăf1 =30kHz.
M chădaoăđ ngăLC2 cóăt năs ănh năgiáătr ănàoăsauăđâyμ
A. 40kHz.
B. 36kHz.
C. 80kHz.
D. 62,5kHz.
Câu 22.
B căsóngăFMăc a đàiăti ngănóiăVi tănamălàăγm.ăT năs ăc aăsóngănàyălàμ
A. 10MHz.
B. 300MHz.
C. 100MHz.
D. 1 MHz.
Câu 23.
o năm chăxoayăchi uăABăch aăγălinhăki năR,ăL,ăC.ă o năAMăch aăL,ăMNăch aăRăăvàăNBă
50 3
V. Khi uAN =ă80ạγăVăthìăuMB =ă60V.ăHi uăđi năth ăuAB
ch aăC.ăBi tăRă=ă50 ,ăZL =ă50ạγ ,ăZC = ZC 
3
cóăgiáătr ăc căđ iălà
A. 100V.
B. 150V.
C. 50ạ7 V.
D.ă100ạγ V.
Câu 24.
M tăv tăthamăgiaăđ ngăth iăhaiădaoăđ ngăđi uăhoàăcùngăph ng,ăcóăph ngătrìnhăl năl tălàăx1
= 2sin(10t – /γ)ăcmăvàăx2 =ăcos(10tă+ă /6)ăcmă(tătínhăb ngăgiây). V năt căc căđ iăc aăv tăc aăv tălà
A. 20 cm/s.
B. 1 cm/s.
C. 5 cm/s.
D. 10 cm/s.
Câu 25.
Sauăkhiăx yăraăhi năt ngăc ngăh ngăn u
A.ăgi măđ ăl năl cămaăsátăthìăchuăkìăt ng.
B. t ngăđ ăl năl cămaăsátăthìăbiênăđ ăgi m.
C.ăgi măđ ăl năl cămaăsátăthìăt năs ăt ng.
D.ăt ngăđ ăl năl cămaăsátăthìăbiênăđ ăt ng.
Câu 26.
V tădaoăđ ngăđi uăhòaăv iăph ngătrìnhăăxă=ăβ0cos(βt - /β)ăă(cm)ă(tăđoăb ngăgiây).ăGiaăt că
c aăv tăt iăth iăđi mătă=ă1/1βă(s)ălà
A. 2 m/s2.
B. 9,8 m/s2.
C. - 4 m/s2.
D. 10 m/s2.
Câu 27.
Chi uăl năl tăβăb căx ăcóăb căsóngă 1 =ă0,βăµm;ă 2 =ă0,4ăµmăvàoăcat tăc aăm tăt ăbàoăquangă
đi năthìăv năt căbanăđ uăc căđ iăc aăelectronăquangăđi nălàă v1 vàăβv2 = v1.ăB căsóngăgi iăh năquangăđi nălà
A.ă0,γ75ăµm.
B.ă0,7βăµm.
C.ă0,75ăµm..
D. 0,6ăµm.
Câu 28.
M tăconăl călòăxoătreoăth ngăđ ng,ăkhiăv tătreoăcânăb ngăthìălòăxoăgiãnă1,5cm.ăKíchăthíchăchoă
v tădaoăđ ngăt ădoătheoăph ngăth ngăđ ngăv iăbiênăđ ă A 3cm thìătrongăm tăchuăk ădaoăđ ngăT,ăth iăgiană
lòăxoăkhôngăb ănénălà
A. T/6.
B. T/3.
C. T/4.
D. 2T/3.
Câu 29.
V iănguyênăt ăhiđrô,ăbánăkínhăqu ăđ oăd ngăLălàăβ,1β.10-10m.ăBánăkínhăqu ăđ oăd ngăNălà
A. 8,48.10-10m.
B. 4,24.10-10m.
C. 2,12.10-10m.
D. 1,06.10-10m.
Câu 30.
Ch năph ngăánăsai khiănóiăv ăhi năt ngăquangăd n.
A.ăM iăphôtônăánhăsángăb ăh păth ăs ăgi iăphóngăm tăelectronăliênăk tăđ ănóătr ăthànhăm tăelectronăd n.
B. N ngăl ngăc năđ ăb tăelectrônăraăkh iăliênăk tătrongăbánăd năth ngăl nănênăch ăcácăphôtônătrong vùngă
t ăngo iăm iăcóăth ăgâyăraăhi năt ngăquangăd n.
C.ăCácăl ătr ngăthamăgiaăvàoăquáătrìnhăd năđi n.ăă
D.ăLàăhi năt ngăgi măm nhăđi nătr ăc aăbánăd năkhiăb ăchi uăsáng.
Câu 31.
Trongădaoăđ ngăđi uăhòaăc aăm tăv tăthìăgiaăt căvàăv năt căt căth iăbi năthiênătheo th iăgianμ
A.ăL chăphaăm tăl ngă /4.
B. Vuôngăphaăv iănhau.ăă
C.ăCùngăphaăv iănhau.
D.ăNg căphaăv iănhau.
Câu 32.
Côngăthoátăc aăm tăkimălo iădùngălàmăcat tăc aăm tăt ăbàoăquangăđi nălàăA,ăgi iăh năquangă
đi năc aăkimălo iănàyălàă 0.ăN uăchi uăb căx ăđ năs căcóăb căsóngă ă=ă0,6 0 vàoăcat tăc aăt ăbàoăquangă
đi nătrênăthìăđ ngăn ngăbanăđ uăc căđ iăc aăcácăelectronăquangăđi nătínhătheoăAălà
A. 2A/3.
B. 5A/3.
C. 1,5A.
D. 0,6 A.
22

Web: TANGGIAP.VN


Câu 33.
Trongăthíănghi măgiaoăthoaătrênăm tăn c,ăhaiăngu năk tăh păAăvàăBădaoăđ ngăcùngăphaăv iă
t năs fă=ăβ0Hz;ăăABă=ă8cm.ăBi tăt căđ ătruy năsóngătrênăm tăn călàăγ0cm/s.ăM tăđ ngătrònăcóătâmăt iă
trungăđi măOăc aăAB,ăn mătrongăm tăph ngăch aăcácăvânăgiaoăthoa,ăbánăkínhăγcm.ăS ăđi mădaoăđ ngăc că
đ iătrênăđ ngătrònălà
A. 9.
B. 14.
C. 18.
D. 16.
Câu 34.
Quangăph ăv chăthuăđ căkhiăch tăphátăsángă ăth μ
A. Khíăhayăh iănóngăsángăd iăápăsu tăth p.ăă
B.ăKhíăhayăh iănóngăsángăd iăápăsu tăcao.ăăă
C.ăR n.
D.ăL ng.
Câu 35.
Choăm tăăđo năm chăxoayăchi uăn iăti păg măđi nătr ăR,ăcu nădâyăthu năc măLăvàăt ăC.ă tă
vàoăhaiăđ uăđo năm chăhi uăđi năth ăuă=ă100ạβsin100 tăV,ălúcăđóăZL = 2ZC vàăhi uăđi năth ăhi uăd ngăhaiă
đ uăđi nătr ălàăUR =ă60V.ăHi uăđi năth ăhi uăd ngăhaiăđ uăt ăCălàă
A. 160V.
B. 80V.
C. 120V.
D. 60V.
Câu 36.
M tăconăl căđ năcóăchi uădàiă40cmăđ căchoădaoăđ ngăđi uăhoàăv iăbiênăđ ăgócă0,βărad.ăLiăđ ă
dàiăc aăconăl căt iăv ătríămàă ăđóăđ ngăn ngăvàăth ăn ngădaoăđ ngăc aăconăl căb ngănhauălàă
A.ă4ạβăcm.
B. ± 4 cm.
C. ± 4ạβăcm.
D. ± β0ạβăcm.
9
Câu 37.
H tă  cóă đ ngă n ngă 5,γă MeVă b nă vàoă m tă h tă nhână 4 Be đ ngă yên,ă gâyă raă ph nă ngă
9
  4 Be  n  X .ăH tănăchuy năđ ngătheoăph ngăvuôngăgócăv iăph ngăchuy năđ ngăc aăh tă .ăChoăbi tă
ph nă ngăt aăraăm tăn ngăl ngă5,7ăMeV.ăTínhăđ ngăn ngăc aăh tănhânăX.ăCoiăkh iăl ngăx păx ăb ngăs ă
kh i.
A. 0,5 MeV.
B. 2,5 MeV.
C. 8,3 MeV.
D. 18,3 MeV.
Câu 38.
Dòngăđi năxoayăchi uăch yăquaăm tăđo năm chăcóăbi uăth căiă=ăβạβcos(100t + )ă(A),ătătínhă
b ngăgiâyă(s).ăTínhăt ălúcăbanăđ u,ădòngăđi năcóăc ngăđ ăb ngăkhôngăl năth ăn măvào th iăđi m
A. 0,025 s.
B. 0,015 s.
C. 0,035 s.
D. 0,045 s.
Câu 39.
Sóngăd ngătrênăm tăs iădâyăcóăbiênăđ ă ăb ngălàă5cm.ă i măMăcóăbiênăđ ăβ,5cmăcáchăđi mă
nútăg nănóănh tă6cm.ăTìmăb căsóng.
A. 108cm.
B. 18cm.
C. 36cm.
D. 72cm.
M tămáyăbi năth ăcóăs ăvòngăcu năs c pălàăββ00ăvòng.ăM căcu năs ăc păvàoăm ngăđi năxoayă
Câu 40.
chi uăββ0ăVă– 50ăHz,ăkhiăđóăhi uăđi năth ăgi aăhaiăđ uăcu năth ăc păđ ăh ălàă6ăV.ăS ăvòngădâyăcu năth ăc pă

A. 60ăvòng.
B.ă4βăvòng.
C.ă80ăvòng.
D.ăγ0ăvòng.
Câu 41.
H tănhânăcàngăb năv ngăkhiăcóμăăă
A. n ngăl ngăliênăk tăriêngăcàngăl n.
B.ăs ănuclônăcàngănh .
C.ăs ănuclônăcàngăl n.
D.ăn ngăl ngăliênăk tăcàngăl n.
Câu 42.
Bi tăgiaăt căc căđ iăvàăv năt căc căđ iăc aăm tădaoăđ ngăđi uăhoàălàăa0 vàăv0. Biênăđ ădaoăđ ngă

1
B. a 0v0 .
v2
a2
A.
.
C. 0 .
D. 0 .
a 0 v0
a0
v0
Câu 43.
C ngăđ ăng ngăngheăc aăâmăchu nălàăI0 = 10-12Wm2.ăM căc
80dB.ăC ngăđ ăc aăâmăđóălà
A. 10-8Wm2.
B. 10-4Wm2.
C. 4.10-4Wm2.
Câu 44.
Hai âmăcóăcùngăđ ăcaoăthìăchúngăcóăcùng
A.ăb căsóng.
B.ăn ngăl ng.
C.ăc ngăđ ăâm.
Web: TANGGIAP.VN

ngăđ ăc aăm tăâmălàăLă=ă
D. 10-12Wm2.
D. t năs .
23


Câu 45.
M tăconăl căđ nădaoăđ ngăđi uăhòaăt iăn iăcóăgă=ă 2 m/s2.ăChi uădàiăc aădâyătreoăconăl călàă
β5cmăthìăt năs ădaoăđ ngălà
A. 0,1Hz.
B. 100Hz.
C. 10Hz.
D. 1Hz.
Câu 46.
M ch đi năxoayăchi uăg măγăph năt ăR,ăL,ăCăm căn iăti pănh ăhìnhăv .ă i nătr ăRăvàăt ăđi năCăcóăgiáătr ă
khôngăđ i,ăcu nădâyăthu năc măcóăđ ăt ăc măLăcóăth ăthayăđ iăgiáătr .ă tăvàoăhaiăđ uăA,ăBăc aăm chăđi năm tăđi năápă
xoayăchi uăcóăt năs ăf,ăđi năápăhi uăd ngăUă năđ nh,ăđi uăch nhăLăđ ăcóăuMB vuôngăphaăv iăuAB.ăTi păđóăt ngăgiáătr ăc aă
Lăthìătrongăm chăs ăcó

A. UAM t ng,ăIăgi m.ăăăăăăăăăăăă
B. UAM gi m,ăIăt ng.
C. UAM gi m,ăIăgi m.
D. UAM t ng,ăIăt ng.
Câu 47.
Khiănóiăv ăquanăh ăgi aăđi nătr ngăvàăt ătr ngăc aăđi năt ătr ngătrênăthìăk tălu nănàoăsauă
đâyălàăđúng?
A.ăT iăm iăđi măc aăkhôngăgian,ăđi nătr ngăvàăt ătr ngăluônăluônădaoăđ ngăl chăphaănhauă/2.
B. i nătr ngăvàăt ătr ngăbi năthiênătheoăth iăgianăv iăcùngăchuăkì.
C.ăVéct ăc ngăđ ăđi nătr ngăvàăc mă ngăt ăcùngăph ngăvàăcùngăđ ăl n.
D.ăT iăm iăđi măc aăkhôngăgian,ăđi nătr ngăvàăt ătr ngăluônăluônădaoăđ ngăng căpha.
Câu 48.
Choăph nă ngăh tănhânμăTă+ăDă  +ăn.ăBi tăn ngăl ngăliênăk tăriêngăc aăh tănhânăTălàăT =
β,8βγă(MeV),ăn ngăl ngăliênăk tăriêngăc aă làă =ă7,0756ă(MeV)ăvàăđ ăh tăkh iăc aăDălàă0,00β4u.ăL yă1uă
= 931,5 (MeV/c2).ăPh nă ngăto ăn ngăl ng
A. 17,6 MeV.
B. 17,5 MeV.
C. 17,4 MeV.
D. 17,7 MeV.
Câu 49.
Trongă thíănghi mă Iângă v ă giaoă thoaă ánhă sáng,ă haiă kheă h pă cáchă nhauă m tă kho ngă 0,5ă mm,ă
kho ngăcáchăt ăm tăph ngăch aăhaiăkheăđ nămànăquanăsátălàă1,5ăm.ăHaiăkheăđ căchi uăb ngăb căx ăcóăb că
sóngă0,6µm.ăTrênămànăthuăđ căhìnhă nhăgiaoăthoa.ăT iăđi măMătrênă mànăcáchăvânăsángătrungătâmăm tă
kho ngă5,4ămmăcó
A.ăvânăsángăb căγ.
B.ăvânăsángăb că6.
C.ăvânăsángăb căβ.
D.ăvânăt iăth ăγ.
Câu 50.
năv ănàoăkhôngăph iălàăđ năv ăc aăđ ngăl ng?
A. MeV/s.
B. kgm/s.
C. MeV/c.
D. (kg.MeV)1/2.
----------- H Tă----------

24

Web: TANGGIAP.VN


s 5:
Ngàyμ............................................................
Tr ngμ.........................................................
L pμ..............................................................
H ăvàătênăthíăsinhμ........................................

THI TH
IH C
MÔN: V T LÍ
Th iăgianălàmăbàiμăλ0ăphút
(50ăcâuătr cănghi m)

Cho: H ng s Pl ng h = 6,625.10-34 Js; t c đ ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s; 1u.c2 =
931,5 MeV; đ l n đi n tích nguyên t e = 1,6.10-19 C; s A – vô – ga – đrô NA = 6,023.1023 mol-1.
Câu 1. tăgi aăhaiăđ uăđo năm chăR,ăL,ăCăăm căn iăti păm tăđi năápăxoayăchi uăt năs ă50ăHzăthìăh ăs ăcôngă
su tăc aăđo năm chăb ngă0,5ạγ.ăBi tăđi nădungăCă=ă1/β0 mF,ăđ ăt ăc măLă=ăγ/ H.ăGiáătr ăc aăđi nătr ăRă
làμ
A.ă50ạγăΩ.
B.ă100ăΩ.
C.ă100ạβăΩ.
D. 100ạγăΩ.
Câu 2. M tădâyăthépăABădàiă ă=ă60ăcm,ăhaiăđ uăđ căg năc ăđ nh,ăđ căkíchăthíchăchoădaoăđ ngăb ngăm tă
namăchâmăđi nănuôiăb ngămangăđi năthànhăph ăt năs ă50Hz.ăTrênădâyăcóăsóngăd ngăv iăt ngăc ngă6ănútă
sóng.ăT căđ ătruy năsóngătrênădâyălà
A. 15m/s.
B. 30m/s.
C. 24m/s.
D. 12m/s.
Câu 3. M tăv tădaoăđ ngăđi uăhòaăv iăbiênăđ ă6ăcm,ăchuăkìă0,05ăs.ăCh năg căth iăgianălúcăv tăcó liăđ ăxă=ă- γạγă
cmătheoăchi uăâm.ăPh ngătrìnhădaoăđ ngăc aăv tălà
A.ăxă=ă6cos(40 tă– /γ)ăcm.
B.ăxă=ă6cos(40 tă+ăβ /γ)ăcm.
C.ăxă=ă6cos(40 tă+ă5 /6)ăcm.
D.ăxă=ă6cos(40 tă+ă /γ)ăcm.
Câu 4. M tăb căx ăđ năs căcóăb căsóngătrongăth yătinhălàă0,β800ă  m;ăchi tăsu tăc aăth yătinhăđ iăv iăb că
x ăđóălàă1,5.ăB căx ănàyălà
A.ătiaăt ăngo i.
B.ăánhăsángăchàm.
C.ătiaăh ngăngo i.
D. ánhăsángătím.
Câu 5. Trongăm chădaoăđ ngăđi năt ăLCălíăt ngăđangăcóădaoăđ ngăđi năt ăt ădoăv iăt năs ăf,ăđi nătíchătrênă
m tăb năt ăđi năcóăgiáătr ăc căđ iălàăQ0 vàăc ngăđ ădòngăđi năcóăgiáătr ăhi uăd ngălàăI.ăBi uăth căliênăh ă
gi aăI,ăQ0 vàăfăălà
A. I = 2 f.Q0
B. I = 2 f.Q0.ạγ
C. I = 0,5 f.Q0
D. I = 2 f.Q0ạβ
Câu 6. M chăđi năxoayăchi uăm căn iăti păg măm tăbi nătr ,ăm tăt ăđi năcóăđi nădungăC=ăγ1,8ăµFăvàăm tă
cu nădâyăthu năc măđ ăt ăc măLă=ă1/β ăH.ă i năápăxoayăchi uăđ tăvàoăhaiăđ uăđo năm chău =ăUạβ.cos100 t
V.ăGiáătr ăl nănh tăc aăcôngăsu tăkhiăRăthayăđ iălàă144ăW.ăGiáătr ăUălà
A. 100 V.
B. 220 V.
C. 120 V.
D.ă1β0ạβăV.
Câu 7. Máyăphátăđi năxoayăchi uăcóăph năc măg măhaiăc păc căvàăph nă ngăg mă4ăcu nădâyăm căn iăti p.ă
Su tăđi năđ ngăc aămáyălàăββ0ăV,ăt năs ă50ăHz.ăS ăvòngădâyăc aăm iăcu nădâyăph nă ngălàă50ăvòng.ăT ă
thôngăc căđ iăquaăm iăvòngălàμ
A. 2,5 mWb.
B. 4 mWb.
C. 0,5 mWb.
D. 5 mWb.
Câu 8. M tăđ ngăc ăđi năxoayăchi uăcóăđi nătr ădâyăcu nălàăγ0ă  .ăKhiăm căvàoăm chăcóăđi năápăhi uăd ngă
β00ăVăthìăđ ngăc ăsinhăraăm tăcôngăsu tăc ăh călàă8β,5ăW.ăBi tăh ăs ăcôngăsu tăc aăđ ngăc ălàă0,λ.ăC ngă
đ ădòngăđi năhi uăd ngăquaăđ ngăc ălàμ
A. 4,5 A.
B. 1,1 A.
C. 1,8 A.
D. 0,5 A.
Câu 9. Trongăm chădaoăđ ngăLCăcóădaoăđ ngăđi năt ăt ădoăv iăchuăkìăriêngălàăTăthì
A.ăn ngăl ngăđi nătr ngăvàăn ngăl ngăt ătr ngăbi năthiênătu năhoànătheoăth iăgianăv iăchuăkìăb ngăβT.
B.ăkho ngăth iăgianăgi aăhaiăl năliênăti păn ngăl ngăđi nătr ngăđ tăc căđ iălàăT.
C. kho ngăth iăgianăgi aăhaiăl năliênăti păn ngăl ngăđi nătr ngăb ngăn ngăl ngăt ătr ngălàăT/4.
D.ăkhiăn ngăl ngăt ătr ngăcóăgiáătr ăc căđ iăthìăn ngăl ngăđi nătr ngăc ngăcóăgiáătr ăc căđ i.

Web: TANGGIAP.VN

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×