Tải bản đầy đủ

Tóm tắt xác định tổ hợp lai giữa đực landrace, yorkshire, pietrain với nái móng cái, tuổi cai sữa và khẩu phần ăn thích hợp để sản xuất lợn sữa trong nông hộ tại thái bình

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
Đề tài luận án: “Xác định tổ hợp lai giữa đực Landrace, Yorkshire, Pietrain
với nái móng cái, tuổi cai sữa và khẩu phần ăn thích hợp để sản xuất lợn sữa
trong nông hộ tại Thái bình”
Chuyên ngành: Chăn nuôi
Mã số: 62 62 01 05
Họ và tên nghiên cứu sinh: BÙI QUANG HỘ
Họ và tên người hướng dẫn:
1. TS. TRẦN QUỐC VIỆT
2. PGS.TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi
NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN
− Xác định được sử dụng lợn đực Pietrain phối với lợn nái Móng Cái đạt số
con (để nuôi, cai sữa và 42 ngày)/ổ, khối lượng trung bình/con ở 42 ngày và tiêu tốn
thức ăn/kg lợn con 42 ngày tuổi tốt hơn so với sử dụng lợn đực Yorkshire; Landrace
phối với nái Móng Cái. Không có sự khác biệt về sinh sản ở lợn nái Móng Cái, sinh
trưởng, tiêu tốn thức ăn ở lợn con giữa hai tổ hợp lai F1(YxMC) và F1(LRxMC).
− Xác định được cai sữa 21 ngày tuổi đạt hiệu quả cao hơn về khối lượng lợn
con 42 ngày tuổi/con và tiêu tốn thức ăn/kg lợn con 42 ngày tuổi so với cai sữa 35
ngày tuổi ở cả 3 tổ hợp lai.
− Khẩu phần mức dinh dưỡng cao (3265 kcal ME/kg, 21% protein thô, 1,35%

lysine) nuôi lợn con từ tập ăn đến 42 ngày tuổi đạt hiệu quả cao hơn về các chỉ tiêu
khối lượng lợn con 42 ngày tuổi/con, tiêu tốn thức ăn/kg lợn con 42 ngày tuổi so với
nuôi bằng khẩu phần mức dinh dưỡng thấp (3050 kcal ME/kg, 19% protein thô, 1,25%
lysine).
− Lần đầu tiên xác định được ảnh hưởng tương tác giữa các yếu tố (tổ hợp lai –
TH, tuổi cai sữa – CS, khẩu phần thức ăn – KP) đến khả năng sinh trưởng, tiêu tốn
thức ăn, tỷ lệ móc hàm của lợn con 42 ngày tuổi. Theo đó, đã xác định được lợn con tổ
hợp lai F1(PixMC) cai sữa ở 21 ngày tuổi và nuôi bằng khẩu phần có mức dinh dưỡng
cao đạt khối lượng ở 42 ngày tuổi cao hơn với mức tiêu tốn thức ăn/kg thấp hơn so với
lợn con của hai tổ hợp F1(YxMC); F1(LRxMC), đồng thời cũng đạt cao hơn về tỷ lệ
móc hàm.
Nghiên cứu sinh

Bùi Quang Hộ


BRIEF INFORMATION OF PhD THESIS
Title of Thesis: “Identifying the hybrid combination between Landrace,
Yorkshire, Pietrain boars with Mong Cai sows, the weaning age and the proper
diet to produce suckling pigs in rural households of Thai Binh”
Major: Animal production
Code: 62 62 01 05
Full name of PhD Student: BUI QUANG HO
Supervisors:
1. Dr. TRAN QUOC VIET
2. Associate Professor Dr. NGUYEN VAN DUC
Educational institution: National Institute of Animal Sciences
THE NEW FINDINGS
− Identify the use of Pietrain boars mated with Mong Cai sows to gain a
number of piglets (for feeding, weaning and 42 days)/litter, the average weight/piglet
at the 42nd and the feed consumption/kg of the 42 nd piglet that is better than the use
Yorkshire and Landrace boars to mate with Mong Cai sows. There is no difference of
the fertility of Mong Cai sows, the growth, the feed consumption of piglets between
02 hybrid combinations of F1(YxMC) and F1(LRxMC).
− Identify that the weaning of the 21-day-old piglets achieves the higher
efficiency of the weight of 42-day-old piglets and the feed consumption of 42-day-old
piglets in comparison with the 35-day-old weaning at 3 hybrid combinations.
− The diet with the high nutrient level (3265 kcal ME/kg, 21% crude protein,
1.35% lysine) for the piglets upto 42 day old achieve the greater efficiency of the
weight at 42-day-old piglets/each, the feed consumption/kg of 42 day old piglets in


comparison with the low nutrient level (3050 kcal ME/kg, 19% crude protein, 1.25%
lysine).
− For the first time, identify the influence of the interaction among three factors
(hybrid combinations, weaning age and diets) to the growth, the feed consumption, the
weight of 42-day-old piglets. Accordingly, it has identified that piglets of the hybrid
combination F1(PixMC) weaned at 21 days of age and fed by the diet with high
nutrient level reach the higher weight at 42 days of age with the lower feed
consumption in comparison with piglets of two hybrid combinations of F 1(YxMC),
F1(LRxMC) and achieve the higher carcass percentage.
PhD Student
(Signature and Full name)

Bui Quang HoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×