Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Thị trường tài chính (Đại học Kinh tế TP..HCM)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
CHUYÊN NGÀNH: NGÂN HÀNG
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH (FINANCIAL MARKETS)
2. Mã học phần:
3. Số tín chỉ: 02
4. Trình độ: cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bổ thời gian: giờ tín chỉ đối với các hoạt động
+ Lên lớp

70%


+ Thực tập
+ Tự học, tự nghiên cứu 30%
6. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học và nghiên cứu một số môn học khác có
liên quan như Kinh tế vĩ mô, Lý thuyết tài chính –tiền tệ, Tiền tệ ngân hàng
7. Mục tiêu của học phần: Trang bị những kiến thức cơ bản về thị trường tài
chính , các công cụ lưu thông trên thị trường tài chính. Tìm hiểu cơ chế hoạt
động và giao dịch trên thị trường chứng khoán.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Môn học gồm có 5 chương bao gồm:
Chương 1 giới thiệu tổng quan thị trường tài chính, chương 2 đề cập đến các
định chế tài chính trung gian. Chương 3 trình bày tổng quan thị trường chứng
khoán. Chương 4 giới thiệu về các hàng hóa trên thị trường chứng khoán.
Chương 5 trình bày hoạt động phát hành và giao dịch chứng khoán
9. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham dự học, thảo luận, kiểm tra theo quy chế học vụ
hiện hành của nhà trường.

-

Dự lớp: đầy đủ

-

Bài tập: trên lớp, ở nhà

-

Tham gia thảo luận nhóm trong các buổi học

-

Thuyết trình trước lớp về các đề tài liên quan đến môn học
1


10. Tài liệu học tập:
(1) PGS.TS Bùi Kim Yến – TS Thân Thị Thu Thuỷ (2009), Giáo trình Thị trường
chứng khoán, Nhà xuất bản Thống kê.
(2) Frank J. Fabozzi (2001), Capital Market, Nhà xuất bản Prentice Hall.
(3) Bodie, Z, Kane, A and Marcus, AJ (2011), Investment, Phiên bản 9, Nhà xuất bản
Mc Graw Hill.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:


- Thảo luận:

20%

- Thuyết trình:

10%

- Thi giữa học phần:

10%

- Thi kết thúc học phần:

60%

12. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần:
Ngày
(số tiết)

Nội dung giảng dạy
(tên chương, phần, phương
pháp giảng dạy)

Tài liệu đọc

Ngày
(6 tiết)

Chương 1 Tổng quan thị
trường tài chính
1. Khái niệm thị trường tài chính
2. Vai trò của thị trường tài chính
3. Phân loại thị trường tài chính

-Chương 1 tài liệu
học tập số 1
-Phần 1 tài liệu học
tập số 2

Ngày
(4 tiết)

Chương 2
Các định chế tài
chính trung gian
1. Khái niệm định chế tài chính
trung gian
2. Phân loại định chế tài chính
trung gian
- Các định chế ngân hàng
- Các định chế phi ngân hàng

-Chương 6 tài liệu
học tập số 1
-Phần 1 tài liệu học
tập số 3

Ngày
(4 tiết)

Chương 3 Tổng quan thị
trường chứng khoán
1. Khái niệm thị trường chứng
khoán
2. Vai trò của thị trường chứng
khoán
3. Cơ cấu thị trường chứng
khoán
4. Các nguyên tắc hoạt động trên
thị trường chứng khoán

-Chương 3 tài liệu
học tập số 1
-Phần 1 tài liệu học
tập số 3

Chuẩn bị của sinh
viên
(bài tập, thuyết trình,
giải quyết tình
huống…)
Đọc tài liệu trước khi
lên lớp,đọc các bài
báo, tạp chí chuyên
ngành gắn liền với
tổng quan về thị
trường tài chính
Đọc tài liệu trước khi
lên lớp, thực hiện
thuyết trình đề tài liên
quan đến các định chế
tài chính trên thị
trường tài chính Việt
Nam

Ghi
chú

Đọc tài liệu trước khi
lên lớp, thực hiện
thuyết trình đề tài về
thị trường chứng
khoán Việt Nam và thế
giới.

2


Ngày
(8 tiết)

Chương 4 Chứng khoán
1. Khái niệm chứng khoán
2. Phân loại chứng khoán
- Chứng khoán vốn
- Chứng khoán nợ
- Chứng khoán phái sinh

-Chương 4 tài liệu
học tập số 1
-Tài liệu học tập số
2

Ngày
(8 tiết)

Chương 5. Hoạt động phát
hành và giao dịch chứng khoán
1. Phát hành chứng khoán
- Các phương thức phát hành
- Điều kiện phát hành chứng
khoán
2. Giao dịch chứng khoán
- Giao dịch chứng khoán trên thị
trường chứng khoán phi tập
trung
- Giao dịch chứng khoán trên thị
trường chứng khoán tập trung

-Chương 5 tài liệu
học tập số 1
-Phần 1 tài liệu học
tập số 3

Đọc tài liệu trước khi
lên lớp, tìm hiểu thông
tin liên quan đến các
hàng hóa trên TTCK
Việt Nam và thế giới,
thực hiện thuyết trình
đề tài về hàng hóa trên
TTCK
Đọc tài liệu trước khi
lên lớp, tìm hiểu hoạt
động của thị trường
chứng khoán sơ cấp và
thị trường chứng
khoán thứ cấp ở Việt
Nam; các quy định và
quy trình giao dịch
chứng khoán hiện đang
áp dụng tại các
SGDCK.

Tổng
cộng
: 30 tiết

TP.HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2012
PHÊ DUYỆT CỦA KHOA/BỘ MÔN

NGƯỜI BIÊN SOẠN

(ký, ghi rõ họ tên)

TS. Thân Thị Thu Thủy

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x