Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Thị trường chứng khoán (Đại học Kinh tế TP..HCM)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
CHUYÊN NGÀNH: NGÂN HÀNG
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (SECURITIES MARKETS)
2. Mã học phần:
3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ
4. Trình độ: cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bổ thời gian: giờ tín chỉ đối với các hoạt động
+ Lên lớp

70%


+ Thực tập
+ Tự học, tự nghiên cứu 30%
6. Điều kiện tiên quyết: Học viên phải được trang bị các kiến thức nền tảng gắn
liền với hoạt động của thị trường tài chính, thị trường tiền tệ và các định chế tài
chính trung gian như môn học Kinh tế vĩ mô, Lý thuyết tài chính - tiền tệ, Tiền
tệ ngân hàng.
7. Mục tiêu của học phần: Môn học trang bị cho học viên những kiến thức nền
tảng về thị trường chứng khoán như tổng quan về thị trường chứng khoán, hàng
hóa giao dịch trên thị trường, và cơ chế hoạt động và giao dịch của sở giao dịch
chứng khoán để giúp học viên hiểu rõ được các hoạt động trên thị trường. Đồng
thời, các phương pháp phân tích và các chỉ tiêu tài chính cơ bản được đề cập
trong môn học để giúp học viên hiểu và thực hiện được các phân tích cơ bản
trong nội dung phân tích chứng khoán. Từ đó, giúp học viên có thể tiếp cận với
những những kiến thức chuyên sâu về hoạt động phân tích và đầu tư chứng
khoán. Ngoài ra, các kiến thức thực tiễn liên quan đến hoạt động của thị trường
chứng khoán Việt Nam nói riêng và thị trường chứng khoán thế giới nói chung
cũng sẽ được liên hệ trong bài giảng để giúp học viên có thể tiếp cận với hoạt
động thực tế của thị trường.
1


8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Môn học này trang bị cho học viên những
kiến thức lý thuyết nền tảng về thị trường chứng khoán và hoạt động của thị
trường chứng khoán. Cụ thể, nội dung chương 1 sẽ giới thiệu tổng quát về lịch
sử hình thành, cơ cấu tổ chức hoạt động và phân loại của thị trường chứng
khoán. Chương 2 trình bày chi tiết đặc điểm và tính chất của các hàng hóa giao
dịch trên thị trường như chứng khoán nợ, chứng khoán vốn và chứng khoán phái
sinh. Cơ chế hoạt động và giao dịch của sở giao dịch chứng khoán như nguyên
tắc hoạt động, niêm yết chứng khoán, thành viên của thị trường, các loại lệnh
giao dịch, và nguyên tắc khớp lệnh được đề cập ở chương 3. Nội dung chương 4
trình bày sơ lược các phương pháp phân tích và các chỉ tiêu tài chính cơ bản
trong phân tích và đầu tư chứng khoán.
9. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham dự học, thảo luận, kiểm tra theo quy chế học vụ
hiện hành của nhà trường.

-

Dự lớp: đầy đủ

-Bài tập: trên lớp, ở nhà

-

Tham gia thảo luận nhóm trong các buổi học

-

Thuyết trình trước lớp về các đề tài liên quan đến môn học

10. Tài liệu học tập:
(1) PGS.TS Bùi Kim Yến – TS Thân Thị Thu Thuỷ (2009), Giáo trình Thị trường
chứng khoán, Nhà xuất bản Thống kê.
(2) PGS.TS Bùi Kim Yến – TS Thân Thị Thu Thuỷ (2009), Giáo trình Phân tích
và đầu tư chứng khoán, Nhà xuất bản thống kê.
(3) Frank J. Fabozzi (2001), Capital Market, Nhà xuất bản Prentice Hall.
(4). Mishkin.FS và Eakins. SG (2005), Financial markets and institutions, phiên
bản 5, nhà xuất bản Addison Wesley
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Thảo luận:

20%

- Thuyết trình:

10%

- Thi giữa học phần:

10%

- Thi kết thúc học phần:

60%

12. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần:
Ngày
(số tiết)

Nội dung giảng dạy
(tên chương, phần, phương

Tài liệu đọc

Chuẩn bị của sinh
viên

Ghi
chú

2


pháp giảng dạy)
Ngày
(6 tiết)

Chương 1 Tổng quan thị
trường chứng khoán
1. Khái niệm thị trường chứng
khoán
2. Vai trò của thị trường chứng
khoán
3. Cơ cấu thị trường chứng
khoán
4. Các nguyên tắc hoạt động trên
thị trường chứng khoán

-Chương 3 tài liệu
học tập số 1
-Phần 1 tài liệu học
tập số 3
-Tài liệu học tập số
4

Ngày
(10 tiết)

Chương 2 Hàng hóa trên Thị -Chương 4 tài liệu
trường chứng khoán
học tập số 1
1. Khái niệm chứng khoán
-Tài liệu học tập số
2. Chứng khoán vốn
3
3. Chứng khoán nợ
4. Chứng khoán phái sinh

Ngày
(8 tiết)

Chương 3. Hoạt động giao dịch
chứng khoán tại SGDCK
1.Giới thiệu vê SGDCK
2.Hoạt động giao dịch tại
SGDCK chứng khoán

Ngày
(6 tiết)

Chương 4. Phân tích và đầu tư -Chương 5, chương 6
tài liệu học tập số 1
chứng khoán
1. Giới thiệu về các phương pháp
phân tích chứng khoán
2. Phân tích cơ bản
3. Phân tích kỹ thuật

-Chương 5 tài liệu
học tập số 1
-Phần 1 tài liệu học
tập số 3

(bài tập, thuyết trình,
giải quyết tình
huống…)
Đọc tài liệu trước khi
lên lớp,đọc các bài
báo, tạp chí chuyên
ngành gắn liền với
tổng quan về thị
trường tài chính,
thị trường chứng
khoán Việt Nam và thế
giới.
Đọc tài liệu trước khi
lên lớp, tìm hiểu thông
tin liên quan đến các
hàng hóa trên TTCK
Việt Nam và thế giới,
thực hiện thuyết trình
đề tài về hàng hóa trên
TTCK
Đọc tài liệu trước khi
lên lớp, tìm hiểu hoạt
động giao dịch của thị
trường chứng khoán
thứ cấp ở Việt Nam,
thuyết trình đề tài liên
quan đến SGDCK
Đọc tài liệu trước khi
lên lớp, tìm hiểu hoạt
động của thị trường
chứng khoán sơ cấp và
thị trường chứng
khoán thứ cấp ở Việt
Nam; các quy định và
quy trình giao dịch
chứng khoán hiện đang
áp dụng tại các
SGDCK.

Tổng
cộng
: 30 tiết

TP.HCM, ngày 20
PHÊ DUYỆT CỦA KHOA/BỘ MÔN

tháng 4 năm 2012

NGƯỜI BIÊN SOẠN

(ký, ghi rõ họ tên)
ThS. Trần Phương Thảo
3


4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×