Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Phân tích và đầu tư chứng khoán (Đại học Kinh tế TP..HCM)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
CHUYÊN NGÀNH: NGÂN HÀNG
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

(SECURITIES

ANALYSIS AND INVESTMENT)
2. Mã học phần:
3. Số tín chỉ: 02 tín chỉ
4. Trình độ: sinh viên năm thứ 3
5. Phân bổ thời gian: giờ tín chỉ đối với các hoạt động

+ Lên lớp

70%

+ Thực tập
+ Tự học, tự nghiên cứu

30%

6. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã được trang bị những kiến thức nền tảng về thị
trường tài chính, thị trường chứng khoán
7. Mục tiêu của học phần: Môn học trang bị cho học viên những kiến thức nền
tảng và thực hành để vận dụng trong phân tích và đầu tư trên thị trường chứng
khoán nhằm giúp học viên có thể đánh giá các yếu tố về lợi nhuận rủi ro của
chứng khoán và danh mục trong đầu tư, thực hiện các nội dung phân tích từ cơ bản
đến nâng cao đối với cổ phiếu, trái phiếu để thực hiện các quyết định đầu tư trên
TTCK.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Môn học này trang bị cho học viên kiến thức
lý thuyết và thực hành về hoạt động phân tích và đầu tư trên thị trương chứng
khoán bao gồm những kiến thức cơ bản liên quan đến dòng tiền và tỷ suất sinh lợi
trong đầu tư; khái quát những nền tảng cơ bản về các lý thuyết tài chính hiện đại
với các mô hình ứng dụng như CAPM, APT, 3FF; các nội dung phân tích cơ bản,
phân tích kỹ thuật và mô hình định giá cổ phiếu như mô hình chiết khấu dòng cổ
1


tức; chiết khấu dòng tiền và chiết khấu dòng lợi nhuận còn lại; mô định giá trái
phiếu, xác định độ lồi, đường cong giá lãi suất đối với trái phiếu.
9. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham dự học, thảo luận, kiểm tra theo quy chế học vụ hiện
hành của nhà trường.

-

Dự lớp: đầy đủ và tham gia thực hiện các bài tập nhóm, thảo luận nhóm trên
lớp

-

Trả lời các câu hỏi, các vấn đề nêu ra vào cuối mỗi buổi học


-

Bài tập: làm các bài tập trên lớp và ở nhà liên quan gắn liền với từng chương

-

Xem giáo trình, tài liệu tham khảo trước khi lên lớp.

10. Tài liệu học tập:
(1) PGS.TS Bùi Kim Yến – TS Thân Thị Thu Thuỷ (2009), Giáo trình Phân tích và
đầu tư chứng khoán, Nhà xuất bản thống kê.
(2) Hackel, KS (2011), Security valuation and risk analysis- assessing value in
investment decision making, Nhà xuất bản Mc Graw Hill.
(3) Bodie, Z, Kane, A and Marcus, AJ (2011), Investment, Phiên bản 9, Nhà xuất bản
Mc Graw Hill.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Thảo luận:

20%

- Thuyết trình:

10%

- Thi giữa học phần:

10%

- Thi kết thúc học phần:

60%

12. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần:
Ngày
(số tiết)
Ngày
(6 tiết)

Nội dung giảng dạy
(tên chương, phần, phương pháp
giảng dạy)
CHƯƠNG 1: DÒNG TIỀN, LỢI
NHUẬN, RỦI RO VÀ CÁC LÝ
THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH VÀ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Tài liệu đọc

- Chương 1 và 2 tài
liệu học tập số 1
-Phần 1 tài liệu học
tập số 2

Chuẩn bị của sinh viên
(bài tập, thuyết trình,
giải quyết tình
huống…)
Đọc tài liệu trước khi lên
lớp, thực hiện các bài tập
nhóm, tình huống liên
quan đến dòng tiền, lợi
nhuận rủi ro trong đầu tư

Ghi
chú

I- Những vấn đề cơ bản về dòng tiền
II- Lợi nhuận và rủi ro của chứng
khoán
III- Các lý thuyết vế phân tích đầu tư

2


chứng khoán
Ngày
(4 tiết)

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH KINH
TẾ VĨ MÔ VÀ NGÀNH
I- Phân tích kinh tế vĩ mô
II- Phân tích ngành

Ngày
(12 tiết)

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ
ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU
I. Phân tích lựa chọn cổ phiếu
II. Định giá cổ phiếu
III. Phân tích kỹ thuật

Ngày
(8 tiết)

- Chương 3 tài liệu
học tập số 1
- Phần 5 tài liệu học
tập số 3

-Chương 5, chương 6
tài liệu học tập số 1
-Phần 5 tài liệu học
tập số 3
-Phần 3, 4 tài liệu học
tập số 2

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ

-Chương 4 tài liệu
học tập số 1
ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU
-Phần 4 tài liệu học
I- Lợi tức và rủi ro của đầu tư trái tập số 3
phiếu
II- Định giá và đo lường lợi suất trái
phiếu

Đọc lài liệu trước khi lên
lớp, lên mạng lấy thông
tin về kinh tế vĩ mô,
ngành và thị trường
chứng khoán nói chung.
Đọc trước tài liệu tham
khảo về phân tích kinh tế
vĩ mô
Đọc lài liệu trước khi lên
lớp, thu thập thông tin về
các báo cáo tài chính và
thực hành các nội dung
phân tích dựa trên các
báo cáo tài chính của các
công ty niêm yết; thực
hiện các bài tập nhóm về
định giá cổ phiếu và tìm
hiểu các công cụ sử
dụng trong phân tích kỹ
thuật
Đọc tài liệu trước khi lên
lớp đồng thời tìm hiểu
các thông tin liên quan
đến hoạt động của thị
trường trái phiếu trên
TTCK Việt Nam và thế
giới.

IV- Thời gian đáo hạn bình quân
V- Độ lồi
Tổng
cộng :
30 tiết

TP.HCM, ngày 20
PHÊ DUYỆT CỦA KHOA/BỘ MÔN

tháng 4

năm 2012

NGƯỜI BIÊN SOẠN

(ký, ghi rõ họ tên)

ThS. Trần Phương Thảo

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×