Tải bản đầy đủ

CƠ sở lý THUYẾT và bài tập hóa học 12 NGUYỄN THANH vào phần 2

I H C KHOA H C T

NHIÊN

I H C QU C GIA THÀNH PH

H

CHÍ MINH

2016

IV. Tính ch t hóa h c chung c a kim lo i:
1. Tác d ng v i Oxi và phi kim:
1.1. V i Oxi:
- H u h t các kim lo i (tr Au, Ag, Pt) tác d ng v i O2 t o thành oxit.
Ví d :
4Al + 3O2

2Al2O3.


3Fe + 2O2 Fe3O4.
i v i Fe tác d ng v i O2 thì s n ph m có th

Fe3O4.
1.2. V i phi kim:
1.2.1 Halogen
- T o thành mu i halogen nua.
Ví d :
Zn + Cl2

c h n h p các oxit: FeO, Fe2O3,

ZnCl2.

2Fe + 3Cl2 2FeCl3.
nh:
- Các kim lo i Ag, Hg tác d ng v i S
Ví d :
Hg + S HgS
Fe + S FeS
m c a mu
+Màu s c:

nhi

ng, các kim lo i khác ph i

nhi

cao.

c:
2

Vàng: CdS
H ng: MnS
+Phân lo i:
Mu
c: CaS, BaS, Na2
Mu


n trong axit (HCl, H2SO4
Mu
c và axit: PbS, CuS, Ag2S, HgS, SnS, SnS2
FeSO4, ZnSO4 không ph n ng v i H2S.
2. Tác d ng v
c:
- Nhi
ng:
+Các kim lo i ki m, Ba, Sr, Ca ph n ng v
c t o thành dung dung d ch ki m và gi i
phóng H2.
Ví d :
2Na + 2H2O 2NaOH + H2.
+Mg, Al, Zn ph n ng m t ít r
tt ab ov
c ti p
xúc v i kim lo i.
- Nhi
cao: Các kim lo i tác d ng v
c nhi
cao t o oxit (k c Ba, Sr, Ca, Mg)
Mg + H2O
Fe + H2O
3Fe + 4H2O

MgO + H2
FeO + H2
Fe3O4 + 4H2


I H C KHOA H C T

NHIÊN

I H C QU C GIA THÀNH PH

H

CHÍ MINH

2016

3. Tác d ng v i axit:
3.1. Axit loãng: HCl. H2SO4:
- T ng quát:
M
(v i n là hóa tr kim lo i)
u ki n ph n ng x y ra kim lo i ph i ho
c H.
Ví d :
Fe + 2HCl FeCl2 + H2
Al + 3HCl AlCl3 + H2
3.2. V i axit có tính oxi hóa m nh (H2SO4 c, HNO3):
- Các kim lo i (tr Au, Pt) s b
n m c oxi hóa cao nh t c a nó và s n ph m sinh ra
không ph i là H2.
Ví d : Fe + 4HNO3 Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
Cu + 2H2SO4 CuSO4 + SO2 + 2H2O
ng v i HNO3, H2SO4 c ngu i.
4. Tác d ng v i dung d ch ki m:
- M t s kim lo
a nó có tính ch
ng tính, có th tan trong
ki m.
Ví d : 2Al + 2H2O + 2NaOH 2NaAlO2 + 3H2
Zn + 2KOH K2ZnO2 + H2
y: kim lo
t kh , H2
t oxi hóa.
5. Tác d ng v i dung d ch mu i:
- Kim lo i m
y kim lo i y u ra kh i dung d ch mu
n ng oxi hóa bình
ng trong dung d ch, nên kim lo i s tr ng thái s
ng.
Ví d : Khi nhúng thanh Fe (tinh khi t) và dung d ch CuSO4, thì có ph n ng x y ra:
Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu
u kim lo i sinh ra có phân t
ng l
i nhúng vào thì kh
ng thanh
kim lo i s
ng dung d ch gi
c l i.
- Ph n ng kim lo i ki m v i dung d ch mu i: Kim lo i ki m s tác d ng v i H2
c, dung
d ch sau ph n ng tác d ng v i dung d ch mu i.
Ví d : B m u Na vào dung d ch CuSO4 s th y hi
ng k t t a và s i b t khí:
2Na + 2H2O 2NaOH + H2 (1)
CuSO4 + 2NaOH Cu(OH)2 + Na2SO4. (2)
(1) + (2): 2Na + CuSO4 + 2H2O Cu(OH)2 + Na2SO4 + H2
B. H P KIM:
- H p kim là v t li u kim lo i ch a m t kim lo
n và m t s kim lo i ho c phi kim khác.
Ví d : Gang là h p kim c a Fe v i C (2-5%) và m
ng nh
II. Tính ch t h p kim:
- Tính ch t hóa h
t t o thành h
tv
c
thì khác.
Ví d :
- H p kim không b
Cr Mn (thép inox)
- H p kim siêu c ng: W Co, Co Cr W
- H p kim nh , c ng và b n: Al Si, Al Cu Mn Mg.
- H p kim nóng ch y th p: Sn Pb, Bi Pb Sn.


I H C KHOA H C T

NHIÊN

I H C QU C GIA THÀNH PH

H

CHÍ MINH

2016

BÀI T
I:
2 2
6 2
5
Câu 1: C u hình electron c a X là: 1s 2s 2p 3s 3p thì X thu c nguyên t :
A. s
B. p
C. d
D. f
Câu 2: Bao nhiêu gam clo tác d ng v
kim lo i nhôm t o ra 26,7 gam AlCl3?
A. 21,3 gam
B. 12,3 gam.
C. 13,2 gam.
D. 23,1 gam.
Câu 3: Trong b ng tu n hoàn các nguyên t hóa h c, nguyên t Fe (Z = 26) thu c nhóm:
A. VIB.
B. VIIIB.
C. IIA.
D. IA.
Câu 4: Cho 20 gam h n h p b t Mg và Fe tác d ng h t v i dung d ch H2SO4 th y có 1 gam khí H2
bay ra.
ng mu i sunfat t o ra trong dung d ch là bao nhiêu gam ?
A. 40,5 g.
B. 45,5 g.
C. 68 g.
D. 60,5 g.
Câu 5: Oxi hóa hoàn toàn m gam kim lo i X c n v
0,25m gam khí O2. X là kim lo i nào sau
A. Al.
B. Fe.
C. Cu.
D. Ca.
Câu 6
t cháy hoàn toàn 17,4 gam h n h
c 30,2 gam h n
h p oxit. Th
n ng là:
A. 4,48 lít.
B. 8,96 lít.
C. 17,92 lít.
D. 11,20 lít.
+
2
6
Câu 7: Cation M có c u hình electron l p ngoài cùng 2s 2p là:
A. Rb+.
B. Na+.
C. Li+.
D. K+.
Câu 8: Cho 2,13 gam h n h p X g m ba kim lo i Mg, Cu và Al d ng b t tác d ng hoàn toàn v i oxi
c h n h p Y g m các oxit có kh
ng 3,33 gam. Th tích dung d ch HCl 2M v
ph n
ng h t v i Y là:
A. 57 ml.
B. 50 ml.
C. 75 ml.
D. 90 ml.
Câu 9: Ý nào không
nguyên t kim lo i:
A. Bán kính nguyên t
il
i phi kim trong cùng m t chu k .
B. S electron hoá tr
i phi kim.
ng ion hoá c a kim lo i l n.
D. L c liên k t gi a h t nhân v i các electron hoá tr
i y u.
Câu 10: H n h p X g m Mg(NO3)2, Mg(OH)2, MgCO3 có t l s mol là: Mg(NO3)2: Mg(OH)2:
MgCO3 = 1:2:3. Nhi t phân hoàn toàn m gam h n h
c (m 22,08) gam MgO. Hòa tan
toàn b
ng MgO sinh ra trong dung d ch h n h p HCl 7,3% và H2SO4 9,8% v
c
dung d ch Y. Cô c n dung d
c bao nhiêu gam ch t r n khan?
A. 59,7gam
B. 50,2 gam
C. 61,1 gam
D. 51,6 gam
Câu 11: Cho 0,52 gam h n h p 2 kim lo i Mg và Fe tan hoàn toàn trong dung d ch H2SO4 loãng,
ng h n h p mu
c là
A. 2 gam
B. 2,4 gam
C. 3,92 gam
D. 1,96 gam
Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 16,3 gam h n h p X g m Mg, Al và Fe trong dung d ch H2SO4 c
c 0,55 mol SO2. Cô c n dung d ch sau ph n
c mu i khan có kh
ng

A. 82,9 gam
B. 69,1 gam
C. 55,2 gam
D. 51,8 gam
Câu 13: Cho 5 gam h n h p b t Cu và Al vào dung d
(
c). Ph
2
Al theo kh
ng h n h
u là
A. 27%.
B. 51%.
C. 64%.
D. 54%.
Câu 14: Phát bi u nào
sai?
A. Nguyên t kim lo
ng có 1, 2 ho c 3 electron l p ngoài cùng.
B. Các nhóm A bao g m các nguyên t s và nguyên t p.
C. Trong m t chu kì, bán kính nguyên t kim lo i nh
phi kim.


I H C KHOA H C T

NHIÊN

I H C QU C GIA THÀNH PH

H

CHÍ MINH

2016

D. Các kim lo i t
ng có ánh kim do các electron t do ph n x ánh sáng nhìn th y
c.
Câu 15: Cho 11,9 gam h n h p X g m Al và Zn tác d ng v
v i dung d ch ch a H2SO4 loãng và
HNO3
c dung d ch Y và h n h p khí Z g m 0,05 mol N2O và 0,2 mol H2 (Gi s N2O t o ra
c H2). Cô c
c m gam mu i khan. Giá tr c a m là
A. 50,3.
B. 61,5.
C. 55,9.
D. 62,1.
Câu 16: Cho 8,3 gam h n h p Al và Fe tác d ng v i dung d ch HNO3
c 45,5
gam mu i nitrat khan. Th
n ph m kh duy nh t) thoát ra là:
A. 4,48 lít.
B. 6,72 lít.
C. 2,24 lít.
D. 3,36 lít.
Câu 17: Kim lo
d
n d n nhi t khác nhau. S
c quy
nh
b i:
A. Kh
ng riêng khác nhau
B. Ki u m ng tinh th khác nhau
C. M
electron t do khác nhau
D. M
Câu 18: Nguyên t
là kim lo i chuy n ti p?
A. Na
B. Al
C. Cr
D. Ca
Câu 19: Cho 13,5g nhôm tác d ng v
v i 2,2 lít dung d ch HNO3
c h n h p khí NO và
N2O có t kh i so v i H2 là 19,2 và dung d ch A ch ch a 1 mu i duy nh t. N
mol c a dung
d
u là:
A. 0,05M
B. 0,68M
C. 0,8636M
D. 0,9M
Câu 21: C u hình electron c a nguyên t Na (Z =11) là
A. 1s22s22p63s2.
B. 1s22s2 2p6.
C. 1s22s22p63s1.
D. 1s22s22p6 3s23p1.
Câu 22: Kim lo
n t t nh t trong t t c các kim lo i?
A. Vàng.
B. B c.
ng.
D. Nhôm.
Câu 23: Các nguyên t kim lo i liên k t v i nhau ch y u b ng liên k t:
A. Ion.
B. C ng hoá tr .
C. Kim lo i.
D. Kim lo i và c ng hoá tr .
Câu 24: Liên k t hoá h c gi a các nguyên t trong phân t các ch t r n NaCl, I2 và Fe thu c lo i
liên k t:
A. NaCl: ion.
B. I2: c ng hoá tr . C. Fe: kim lo i.
Câu 25: M ng tinh th kim lo i g m có:
A. Nguyên t , ion kim lo
c thân
B. Nguyên t , ion kim lo i và các electron t do
C. Nguyên t kim lo
c thân
D. Ion kim lo
c thân
Câu 26: Phát bi
sai?
A. nguyên t thu c chu k 5, nhóm IA có c u hình electron l p ngoài cùng là 5s25p4
B. nguyên t thu c chu k 4, nhóm VIIIB có c u hình electron hóa tr là 3d74s2
C. nguyên t có c u hình electron hóa tr 3d54s2 thu c chu k 4, nhóm VIIB.
D. nguyên t Cu (Z = 29) thu c chu k 4, nhóm IB.
Câu 27: Tính d
n và tính d n nhi t c a các kim lo
t ?
A. Cu < Al < Ag
B. Al < Ag < Cu
C. Al < Cu < Ag
u sai
Câu 28: Các kim lo i khác nhau nhi u v t kh
c ng, nhi
nóng ch y là do chúng khác
nhau:
n tích ion
B. m
electron t do trong m ng tinh th
C. Kh
ng nguyên t
D. t t c
Câu 29:
u ki
ng, kim lo
c ng l n nh t là
A. Fe
B. Al
C. Cr
D. K


I H C KHOA H C T

NHIÊN

I H C QU C GIA THÀNH PH

H

CHÍ MINH

2016

Câu 30: Cho 3,76 gam h n h p X g m Mg, Fe, Cu tác d ng v i dung d ch HNO3
c
dung d ch Y và s n ph m kh duy nh
ng v i dung d ch
c m gam k t t a. Giá tr c a m là
A. 7,84.
B. 4,78.
C. 5,80.
D. 6,82.
Câu 31: Các tính ch t v t lý chung c a kim lo i gây ra do:
A. Có nhi u ki u m ng tinh th kim lo i.
B. Trong kim lo i có các electron hoá tr .
C. Trong kim lo i có các electron t do.
D. Các kim lo
u là ch t r n.
Câu 32: Cho 2,16 gam Mg tác d ng v i dung d ch HNO3
n ng x y ra hoàn toàn
ch X. Kh
ng mu
dung d ch X là:
A. 8,88g
B. 13,92g
C. 6,52g
D. 13,32g
Câu 33: Cho 10,0 gam h n h p X g m Fe và Cu ph n ng v i dung d
n khi
ph n ng x
c 3,36 lít khí H2
ng c a Cu trong 10,0 gam h n
h p X là
A. 5,6 gam.
B. 2,8 gam.
C. 1,6 gam.
D. 8,4 gam.
Câu 34: Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam h n h p g m Mg, Al trong dung d
y t o ra 8,96
lít khí H2
n dung d ch sau ph n
c m gam mu i khan. Giá tr c a m là
A. 18,1 gam.
B. 36,2 gam.
C. 54,3 gam.
D. 63,2 gam.
Câu 35: Hòa tan h n h p X g m Al và Fe vào dung d ch HNO3
n ng hoàn toàn thu
c dung d ch A và 4,44 gam h n h p khí Y có th tích 2,688 lít (
m hai khí không màu,
t khí t hóa nâu ngoài không khí. T ng s mol 2 kim lo i trong h n h p X là:
A. 0,32 mol.
B. 0,22 mol.
C. 0,45 mol.
D. 0,12 mol.
Câu 36: Cho 2,06 gam h n h p g m Fe, Al, Cu tác d ng v i dung d ch HNO3
c
t NO là s n ph m kh duy nh
ng mu i nitrat sinh ra là:
A. 9,5 gam
B. 4,54 gam
C. 7,44 gam
D. 7,02 gam
Câu 37: Cho m gam Fe vào dung d ch HNO3 l
n h p khí X g m 2
khí NO và NO2 có t kh
n h p X so v i oxi b ng 1,3125. Giá tr c a m là
A. 0,56 gam.
B. 1,12 gam.
C. 11,2 gam.
D. 5,6 gam.
Câu 38: Chia m gam h n h p Fe, Cu làm 2 ph n b ng nhau:
Ph n 1: Cho tác d ng v
c 2,24 lit khí H2
Ph n 2: Cho tác d ng v i axit HNO3
Thành ph n % kh i
ng kim lo i Fe trong h n h p là:
A. 36,84%.
B. 26,6%.
C. 63,2%.
D. 22,58%.
Câu 39: Hoà tan hoàn toàn 1,23 gam h n h p X g m Cu và Al vào dung d ch HNO3 c, nóng thu
c 1,344 lít khí NO2 (s n ph m kh duy nh t,
kh
ng c a Cu trong h n
h p X là:
A. 21,95%.
B. 78,05%.
C. 68,05%.
D. 29,15%.
Câu 40: C 2 kim lo i trong c
u không tan trong dung d ch HNO3 c ngu i
A. Zn, Fe
B. Fe, Al
C. Cu, Al
D. Ag, Fe
Câu 41: Cho 5,4 gam Al tác d ng h t v i khí Cl2
c m gam mu i. Giá tr c a m là
A. 25,0.
B. 12,5.
C. 19,6.
D. 26,7.
Câu 42: Khi cho các ch t: Ag, Cu, CuO, Al, Fe vào dung d ch axit HCl thì dãy các ch
u b tan
h t là:
A. Cu, Ag, Fe
B. Al, Fe, Ag
C. Cu, Al, Fe
D. CuO, Al, Fe


I H C KHOA H C T

NHIÊN

I H C QU C GIA THÀNH PH

H

CHÍ MINH

2016

Câu 43: Cho 11,9 gam h n h p g m Zn, Al tan hoàn toàn trong dung d ch H2SO4
y có
. Kh
ng h n h p mu
c là:
A. 44,9 gam.
B. 74,1 gam.
C. 50,3 gam.
D. 24,7 gam.
Câu 44:
hoà tan hoàn toàn h n h p g m hai kim lo i Cu và Zn, ta có th dùng m
dung d ch
A. HCl.
B. AlCl3.
C. AgNO3.
D. CuSO4.
Câu 45: Cho dãy các kim lo i: Na, Ca, Cr, Fe. S kim lo i trong dãy tác d ng v i H2O t o thành
dung d
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 46: Các ch t v a tác d
c v i dung d ch HCl v a tác d
c v i dung d ch AgNO3
là:
A. MgO, Na, Ba
B. Zn, Ni, Sn.
C. Zn, Cu, Fe.
D. CuO, Al, Mg.
Câu 47: T t c các kim lo
u tác d
c v i dung d ch
A. HCl.
B. H2SO4 loãng.
C. HNO3 loãng.
D. KOH.
Câu 48: Hoà tan hoàn toàn 4,8 gam kim lo i Mg vào 400ml dung d ch HNO3 aM, v
c
dung d ch Y và 0,896 lít khí N2O duy nh t. Cô c
c m gam mu i.
a. Kh
ng mu
c:
A. 30,4 gam
B. 29,6 gam
C. 25,7 gam
D. 21,3 gam
b. Giá tr c a a:
A. 1,25M
B. 1,3M
C. 1M
D. 1,5M
Câu 49: Cho ph n ng: aAl + bHNO3 cAl(NO3)3 + dNO + eH2O. H s a, b, c, d, e là các s
nguyên, t i gi n. T ng (a + b) b ng
A. 5.
B. 4.
C. 7.
D. 6.
Câu 50: Cho m t m u h p kim Na-Ba tác d ng v i
c
thu
c dung d ch X và 3,36 lít
h tích dung d ch axit H2SO4 2M c
trung hoà dung d ch X là
H2 (
A. 150ml.
B. 75ml.
C. 60ml.
D. 30ml.
Câu 51
ng h
không x y ra ph n ng?
A. Fe + dd HCl
B. Cu + dung d ch Fe2(SO4)3
C. Ag + CuSO4
D. Ba + H2O
Câu 52: Cho m gam 3 kim lo i Fe, Al, Cu vào m t bình kín ch a 0,9 mol oxi. Nung nóng bình 1
th
n khi s mol O2 trong bình ch còn 0,865 mol và ch t r n trong bình có kh
ng
2,12 gam. Giá tr
A. 1,2 gam.
B. 0,2 gam.
C. 0,1 gam.
D. 1,0 gam.
Câu 53: Cho 6,88 gam h n h p X g m K, Na và Ca tác d ng hoàn toàn v i 200 ml dung d ch Y g m
HCl 1M và H2SO4
c dung d ch Z và 0,18 mol H2. Cô c n dung d
c m gam
ch t r n khan. Giá tr c a m là
A. 23,58.
B. 23,62.
C. 22,16.
D. 17,95.
Câu 54: Cho: Hg, Cu, Ag, Fe, Al, Ba, K. Có bao nhiêu kim lo i ph n
c v i dung d ch
CuSO4
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 54: Kim lo i ph n ng v i dung d ch H2SO4 loãng là:


I H C KHOA H C T

NHIÊN

I H C QU C GIA THÀNH PH

H

CHÍ MINH

2016

A. Mg
B. Ag
C. Cu
D. Au
Câu 56: Chia 2,290 gam h n h p Mg, Al, Zn thành 2 ph n b ng nhau. Ph n 1 hoà tan hoàn toàn trong
dung d ch g m H2SO4
c 1,456 lít H2
n 2 cho tác d ng v i O2
cm
gam 3 oxit. Giá tr c a m là
A. 2,185.
B. 3,225.
C. 4,213.
D. 5,672.
Câu 57: X là kim lo i ph n ng
c v i dung d ch H2SO4 loãng, Y là kim lo i tác d ng
c
3+
2+
v i dung d ch Fe(NO3)3. Hai kim lo i X, Y l n l t là (bi t th t trong dãy th
n hoá: Fe /Fe
ng tr c Ag+/Ag)
A. Fe, Cu.
B. Cu, Fe.
C. Ag, Mg.
D. Mg, Ag.
Câu 58: Hoà tan h t h n h p X g m Fe và Mg b ng m
ng v
dung d ch HCl 20%, thu
c dung d ch Y. N
c a FeCl2 trong dung d ch Y là 15,757%. N
ph
a
MgCl2 trong dung d ch Y là
A. 11,787%.
B. 84,243%.
C. 88,213%.
D. 15,757%.
Câu 59: Hoà tan kim lo i M vào dung d ch HNO3 loãng không th y khí thoát ra. Kim lo i M là:
A. Cu
B. Pb
C. Mg
D. Ag
Câu 60: Cho 60 gam h n h p Cu và CuO tan h t trong dung d ch HNO3
c 13,44 lit
n ph m kh duy nh t). Ph n % v kh
ng c a Cu trong h n h p là:
A. 69%.
B. 96%.
C. 44%
D. 56%.
Câu 61: Nhóm kim lo i không tan trong c axit HNO3 c nóng và axit H2SO4 c nóng là:
A. Pt, Au
B. Cu, Pb
C. Ag, Pt
D. Ag, Pt, Au
Câu 62: Hoà tan hoàn toàn 1,5 gam h n h p b t Al và Mg vào dung d
c 1,68 lít H2
kh
ng c a Al trong h n h p là
A. 60%.
B. 40%.
C. 30%.
D. 80%.
Câu 63: Hoà tan hoàn toàn h n h p X g m 5,6 gam Fe và 32,0 gam Fe2O3 trong dung d ch HCl,
c dung d ch Y ch a m gam mu i (không có khí thoát ra). Giá tr c a m là
A. 77,7.
B. 70,6.
C. 63,5.
D. 45,2.
Câu 64: Hai kim lo
u ph n
c v i dung d ch
A. NaCl loãng.
B. H2SO4 loãng.
C. HNO3 loãng.
D. NaOH loãng
Câu 65: Cho ph n ng : 5Mg + 12HNO3
5Mg(NO3)2 + N2 + 6H2O. T ng s h s các ch t trong
n ng là
A. 29
B. 25
C. 28
D. 32
Câu 66: Cho 3,68 gam h n h p g m Al và Zn tác d ng v i m
ng v
dung d ch H2SO4
c 2,24 lít khí H2 (
Kh
ng dung d
c sau ph n ng là
A. 101,68 gam.
B. 88,20 gam.
C. 101,48 gam.
D. 97,80 gam.
Câu 67: ng (Cu) tác d
c v i dung d ch
A. H2SO4 c, nóng.
B. H2SO4 loãng.
C. FeSO4.
D. HCl.
Câu 68: Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam h n h p g m Mg và Zn b
ng v
500 ml dung d ch
HNO3 1M. Sau khi các ph n ng k
c 1,008 lít khí N2O
t và dung d ch X
ch a m gam mu i. Giá tr c a m là
A. 34,10
B. 31,32
C. 34,32
D. 33,70


I H C KHOA H C T

NHIÊN

I H C QU C GIA THÀNH PH

H

CHÍ MINH

2016

Câu 69: Chia h n h p X g m Na, Mg và Al thành 2 ph n b ng nhau.
Ph n 1: hoà tan hoàn toàn trong dung d ch HNO3
c s n ph m kh duy nh t là 2,24 lít
khí N2
Ph n 2: cho tác d ng v i dung d ch H2SO4
c V lít khí H2
c a V là:
A. 4,48.
B. 5,6.
C. 13,44.
D. 11,2.
Câu 70: Cho 2,16 gam Mg tác d ng v i dung d ch HNO3
n ng x y ra hoàn toàn
c 0,896 lít khí NO (
ch X. Kh
ng mu
dung d ch X là
A. 8,88 gam.
B. 13,92 gam.
C. 6,52 gam.
D. 13,32 gam
Câu 71: Cho 54,8 gam Ba vào 200 ml dung d ch CuSO4 1M. Khi ph n ng x y ra hoàn toàn thì kh
ng
k tt
c:
A. 19,6 gam.
B. 46,6 gam.
C. 66,2 gam.
D. 93,2 gam.
Câu 72: Kim lo
không tan trong dung d ch HNO3 c ngu i ?
A. Cu
B. Al
C. Zn
D. Mg
Câu 73: Hoà tan hoàn toàn 19,33 gam h n h p X g m Fe, Cu và Pb trong dung d ch HNO3
c dung d ch Y và s n ph m kh duy nh
n Y r i nung ch t r n
n kh
c m gam ch t r n. Giá tr c a m là
A. 63,97.
B. 25,09.
C. 30,85.
D. 40,02.
Câu 74: Hoà tan hoàn toàn h n h p X g m 3 kim lo i ki
c 4,48 lít khí H2
N
ng v i O2
c 3 oxit và th y kh
ng ch t r
m gam. Giá tr c a m là
A. 3,2.
B. 1,6.
C. 4,8.
D. 6,4.
Câu 75: Kim lo
ng v i Cl2 và HCl t o cùng lo i mu i
A. Cu
B. Al
C. Fe
D. Ag
Câu 76: Hoà tan 13,10 gam h n h p X g
c V lít khí H2
dung d ch Y. Trung hoà Y b ng dung d
c dung d ch ch a 30,85 gam mu i. Giá tr
c a V là:
A. 5,60.
B. 8,96.
C. 13,44.
D. 6,72.
Câu 77: Cho dãy các kim lo i: Fe, Na, K, Ca. S kim lo i trong dãy tác d
cv
c nhi t
ng là
A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
Câu 78: Hoà tan hoàn toàn h n h p X g m 0,15 mol Ca và 0,02 mol ZnO trong 500ml dung d ch
HNO3 aM v
c dung d ch Y và 0,4928 lít N2 duy nh t.
a. Kh
ng mu
c:
A. 30,4 gam
B. 29,18 gam
C. 28,38 gam
D. 21,3 gam
b. Giá tr c a a:
A. 0,808M
B. 0,768M
C. 1M
D. 0,5M


I H C KHOA H C T

NHIÊN

I H C QU C GIA THÀNH PH

H

CHÍ MINH

2016

N HÓA C A KIM LO I
I. C p oxi hóa kh c a kim lo i:
- D ng oxi hóa và d ng kh c a cùng m t nguyên t kim lo i t o nên c p oxi hóa
n+
vi
/M.
Ví d :
Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Ag+/Ag
n hóa:
thí nghi m:

A

kh .

c

B
n:

Quan sát hi
ng:
- Lá k m tan d
ng có 1 l
bám lên.
- Màu xanh lam dung d ch CuSO4 nh t d n.
Gi i thích hi
ng:
nc
n ng: Zn Zn2+ + 2e. Vì v y [Zn2+] trong c c B tan lên.
- Dung d ch CuSO4 nh t màu d n do ion Cu2+ b kh thành Cu: Cu2+ + 2e Cu. Vì v y [Cu2+]
trong c c A gi m d n.
- Xu t hi
n 1 chi u t
ng (catode) sang lá k m (anode) (chú ý r ng chi u c a
dòng electron m
c v i chi
n).
- Có s d ch chuy
y s làm m t cân b
i n tích hai bên dung d
i
+
+
t vào hai dung d ch m t c u mu i NH4NO3 (KNO3), thì các caction NH4 (K ) di chuy n sang
c c B, các anion di chuy n sang c
n tích hai bên dung d ch cân b ng.
K t lu n: X y ph n ng trong pin: Zn + Cu2+ Zn2+ + Cu
n, [Cu2+] gi m d n, [Zn2+
n.
2. Ph n ng oxi hóa kh
n 1 chi u.
3. Su
ng c a pin là hi
n th l n nh t gi
nc cc
n hóa (Epin):
Epin = E
Eâm.
4. Su
ng chu n (Eopin) = Eo
- Eoâm.
c: chi
n là chi
p oxi hóa kh nào có Eo l
là c
c l i.


I H C KHOA H C T

NHIÊN

I H C QU C GIA THÀNH PH

H

CHÍ MINH

2016

II. Th
n c c chu n c a kim lo i:
nc
n:
nc
chu
c t i dung d ch axit có [H+]=1M, áp su t khí H2 là 1atm, khi
.
2. Th
n c c c a kim lo i:
n c c chu n c a kim lo
n c c kim lo i mà n
ion kim lo i trong dung d ch b ng
1M.
- Th
n c c chu n kim lo i c
c ch p nh n b ng s c
ng c a pin t o b
n
c
n c c chu n c a kim lo i c
n hóa:
+kim lo
c âm thì
.
Ví d : trong pin Zn-H2 thì Zn là c c âm, nên
+kim lo
.
Ví d : trong pin H2.
- Th
n c c chu n c a c p Mn+/M có giá tr
n+
+
pin M /M m
trong n a pin 2H+/H2.
- Th
n c c chu n c a c p Mn+/M có giá tr âm thì kh
+
Mn+/M y
trong n a pin 2H+/H2.
n th c c chu n c a kim lo i:
c x p theo th t
n th
n c c chu n:

a ion Mn+ trong n a
a ion Mn+ trong n a pin

a dãy th
n c c chu n c a kim lo i:
1. So sánh tính oxi hóa kh :
- Th
n c c chu n c a kim lo i Mn+/M càng l n thì tính oxi hóa c a cation Mn+ càng m nh và
tính kh c a kim lo i M càng y
c l i.
nh chi u ph n ng oxi hóa kh :
- Kim lo i c a c p oxi hóa kh có th
n c c chu n nh
c kim lo i c a c p oxi
hóa kh có th
n c c chu n l
i c a c p oxi hóa kh có th
n
c c chu n l
c kim lo i c a c p oxi hóa kh có th
n c c chu n nh
d
u ph n ng oxi hóa kh d vào quy t
i trong c p oxi hóa có th
n c c nh
t bên trái, kim lo i trong c p oxi hóa có th
nc cl
t bên ph i.

Cu + 2Ag+
y, kim lo i m

Cu2+ + 2Ag
y kim lo i y

i dung d ch mu i c a chúng.


I H C KHOA H C T

- M t các t

NHIÊN

I H C QU C GIA THÀNH PH

H

CHÍ MINH

2016

sau:

Ví d : Cho 3 kim lo i Mg, Fe, Zn và h n h p hai dung d ch Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau ph n ng
th y có 3 kim lo i sinh ra và 4 dung d ch mu
nh các kim lo i sinh ra và dung d ch mu i thu
c.
ng d n:
Vi t theo th t
n hóa: Mg, Zn, Fe, Cu, Ag

V y:
- 3 kim lo i là: Fe, Cu, Ag
- 4 mu i là: Mg(NO3)2, Zn(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2.
nh s c
ng c
n hóa:
-S c
ng chu n c
nh:
.
Ví d :
Tính s c
ng chu n c a pin Zn-Cu bi t
ng d n:
C
.
C c âm:
.
.
c luôn có Epin > 0.

,

.

Nh n xét: M t ph n ng oxi hóa kh x
nh th
n c c chu n c a kim lo i:
- Khi bi t s c
ng chu n c
n hóa Epin và th
n c c chu n c a c p oxi hóa khh
c, ta s
c th
n c a chu n c a c p oxi hóa kh còn l i.
Ví d :
Tính th
n c c chu n c a c p oxi hóa kh Ni2+/Ni (
), bi t Epin (Ni Cu) = 0,60 (V) và
ng là c
ng d n:
C
.
C c âm:
.
.


I H C KHOA H C T

NHIÊN

I H C QU C GIA THÀNH PH

H

CHÍ MINH

2016

BÀI T
N HÓA:
m kh i khi nhúng kim lo i m nh vào dung d ch c a kim lo i y u:
- Gi s có ph n ng:
A + Bn+ An+ + B
+Kh
ng thanh kim lo
ng dung d ch gi
ng kim lo i A tan vào
dung d ch nh
ng kim lo i B b y ra bám vào thanh kim lo i.
mkim lo
= mB(sinh ra) mA(tan).
+Kh
ng thanh kim lo i gi m (kh
ng dung d
ng kim lo i A tan vào
dung d ch nh
ng kim lo i B b y ra bám vào thanh kim lo i.
mkim lo i gi m = mA(tan) - mB(sinh ra).
Ví d 1: Nhúng thanh Fe n ng m gam vào dung d ch CuSO4 sau m t th i gian th y kh
ng thanh
3,2 gam. Kh
n ng là:
A. 11,2 g
B. 22,4 g
C. 33,6 g
D. 5,6 g
ng d n:
G i x là s mol Fe tham gia ph n ng
Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu
x
x
mkim lo
= mCu mFe = 64x 56x = 3,2 (g) x = 0,4 (mol) mFe ph n ng = 56.0,4 = 22,4 gam.
Rút công th c t ng quát d ng Fe tác d ng v i mu i Cu:
nFe ph n ng = nCu t o thành = x =
Hay t ng quát dùng cho kim lo i hóa tr 2
nkim lo i ph n ng = nkim lo i t o thành =
Ví d 2: Cho m t thanh nhôm n ng 2,7 gam vào 100 ml dung d ch FeCl3 1,8M, sau khi ph n ng x y
c m gam ch t r n. Giá tr m là:
A. 2,80 g
B. 1,68 g
C. 3,36 g
D. 2,24 g
ng d n:
nAl = 0,1 mol,
2+
và Fe3+, chính vì v y khi ph n ng oxi hóa kh kim lo i m
y kim
3+
2+
lo i y u ra kh i dung d ch thì Fe s chuy n v Fe
c, n u kim lo
i ph n ng ti p v i Fe2+
lúc này m i sinh ra Fe.
Al
+
3Fe3+ 3Fe2+
+
Al3+
0,06
0,18 0,18
2Al +
3Fe2+ 2Al3+
+
3Fe
0,04 0,06
0,06
Sau ph n ng có Al3+, Fe2+ và ch t r n Fe: m = 56.0,06 = 3,36 gam
Nh n xét ta th y r ng ph n ng có s
i s oxi hóa Al Al3+, Fe3+ Fe2+ và Fe2+ Fe.
B o toàn e ta có: 3nAl =
= nFe t o thành =

= 0,06 mol

m = 56.0,06 = 3,36 gam.


I H C KHOA H C T

NHIÊN

I H C QU C GIA THÀNH PH

H

CHÍ MINH

2016

II. Bài t p:
Câu 1: Bi t th t s p x p c a c p ôxi hoá kh
Mg2+/Mg, Zn2+/Zn, Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+,
+
3+
2+
Ag /Ag. Có bao nhiêu kim lo i ch kh
c Fe
:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 2: Ngâm m
i: MgCl2, NaCl, Cu(NO3)2, AlCl3,
ZnCl2, Pb(NO3)2. Ni s kh
c các mu i:
A. AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2
B. AlCl3, MgCl2, Pb(NO3)2
C. MgCl2, NaCl, Cu(NO3)2
D. Cu(NO3)2, Pb(NO3)2
Câu 3: Ngâm m t lá k m trong dung d ch ch a 0,1 mol CuSO4. Sau khi ph n ng k t thúc kh i
ng thanh k m s
nào
C. Gi m 0,01 gam D. Gi m 0,1 gam
Câu 4: Ngâm m
t trong 100ml dung d ch CuSO4 sau khi ph n ng k t thúc l
kh i dung d ch r a s ch th y kh
mol/lít c a dung d ch
CuSO4 là:
A. 0,25M
B. 2M
C. 1M
D. 0,5M
Câu 5: Cho 5,6 gam Fe tác d ng v i 200 ml dung d ch AgNO3
c m gam k t t a. Giá tr c a
m là
A. 43,2
B. 32,4
C. 21,6.
D. 10,8.
Câu 6: Cho 5,4 gam Al vào dung d ch ch a 0,3 mol FeCl3. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu
c m gam ch t r n. Giá tr c a m là
A. 5,6.
B. 11,2.
C. 2,8.
D. 8,4.
Câu 7: Ch n m t dãy ch
A. Al3+, Fe2+, Cu2+, Fe3+, Ag+.
B. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Al3+.
C. Fe3+, Cu2+, Fe2+, Ag+, Al3+.
D. Al3+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Ag+.
Câu 8: Dung d ch mu
c v i c Ni và Pb?
A. Pb(NO3)2.
B. Cu(NO3)2.
C. Fe(NO3)2.
D. Ni(NO3)2.
2+
Câu 9: Trong dung d ch CuSO4, ion Cu không b kh b i kim lo i
A. Fe.
B. Ag.
C. Mg.
D. Zn.
Câu 10: M t t m kim lo i b ng vàng b bám m t l p kim lo i s t b m t, ta có th dùng dung
d ch nào sau
lo i t p ch t ra kh i t m kim lo i vàng là:
A. dung d ch CuSO4
B. dung d ch FeSO4
C. dung d ch Fe2(SO4)3
D. dung d ch ZnSO4
Câu 11
ch AgNO3, sau khi ph n ng x y ra hoàn toà
ch nh p
nh
c dung d ch B. Dung d ch B g m:
A. Fe(NO3)2
B. Fe(NO3)3
C. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2
D. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 và AgNO3
Câu 12: Cho các ph n ng x
l2 + H2
1. AgNO3 + Fe(NO3)2
O3)3 + A
Dãy các ion
c s p x p theo chi u t
n tính oxi hoá là
2+
+
3+
+
A. Mn , H , Fe , Ag .
B. Ag+, Fe3+, H+, Mn2+.
C. Ag+, Mn2+, H+, Fe3+.
D. Mn2+, H+, Ag+, Fe3+.
Câu 13:
kh ion Fe3+ trong dung d ch thành ion Fe2+ có th dùng m
A. kim lo i Mg.
B. kim lo i Cu.
C. kim lo i Ba.
D. kim lo i Ag.
Câu 14: M
không
A. Fe2+
c Cu.
2+
B. Fe kh
c Cu trong dung d ch.


I H C KHOA H C T

NHIÊN

I H C QU C GIA THÀNH PH

H

CHÍ MINH

2016

2+
C. Fe3+ có tính oxi hóa m
.
D. Tính oxi hóa c
t : Fe2+, H+, Cu2+, Ag+.
Câu 15: Hoà tan hoàn toàn 3,28 gam h n h p CuCl2 và Cu(NO3)2 vào H2
c dung d ch A.
Cho m t thanh Mg vào dung d ch A khu
u cho t i khi m u xanh bi n m t hoàn toàn. L y thanh
Mg ra cân l i th y kh
n dung d
c m gam mu i
khan. Giá tr c a m là
A. 2,84 gam
B. 2,48 gam
C. 2,44 gam
D. 4,48 gam
Câu 16: Nhúng 1 thanh nhôm n ng 50 gam vào 400ml dung d ch CuSO4 0,5M. Sau m t th i gian
l y thanh nhôm ra cân n ng 51,38 gam. H i kh
ng Cu thoát ra là bao nhiêu?
A. 0,64 gam.
B. 1,28 gam
C. 1,92 gam.
D. 2,56 gam.
Câu 17: Ngâm m t lá k m trong dung d ch ch a m t mu i sunfat c a m t kim lo i hoá tr II có
ch a 4,48 gam ion kim lo i +2. Sau ph n ng kh
ng lá k
c hoá h c
c a mu i là
A. CuSO4
B. PbSO4
C. NiSO4
D. CdSO4
Câu 18: Cho 100 ml dung d ch FeCl2 1,2M tác d ng v i 200 ml dung d ch AgNO3 2M, thu
c
m gam k t t a. Giá tr c a m là
A. 34,44.
B. 47,4.
C. 30,18.
D. 12,96.
Câu 19: Nhúng m t thanh k m có kh
ng 20 gam vào dung d ch Cu(NO3)2 m t th i gian th y
kh
ng thanh k m gi m 1% so v i kh
u. Kh
ng k
n ng

A. 0,2 gam.
B. 6,5 gam.
C. 13,0 gam.
D. 0,1 gam.
Câu 20: Ngâm m t lá k m trong dung d ch có hoà tan 4,16 gam CdSO4. Ph n ng xong kh i
ng
lá k
c ph n ng là bao nhiêu
A. 60 gam
B. 40 gam
C. 100 gam
D. 80 gam
Câu 21: Nhúng thanh kim lo i X hóa tr II vào dung d ch CuSO4 sau m t th i gian l y thanh kim lo i
ra th y kh
ng gi m 0,05%. M t khác
y thanh kim lo
ch
Pb(NO3)2 thì kh
ng thanh kim lo
t s mol CuSO4 và Pb(NO3)2 tham gia
ng h p b ng nhau. Kim lo
A. Zn
B. Ag
C. Fe
D. Cd
Câu 22: Cho m gam Mg vào dung d ch ch a 0,12 mol FeCl3. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn
c 3,36 gam ch t r n. Giá tr c a m là
A. 2,16.
B. 5,04.
C. 4,32.
D. 2,88.
Câu 23: Ngâm m t lá k m vào 100ml dung d ch AgNO3
n khi ph n ng k t thúc nh c
thanh k m ra kh i dung d ch thì kh
ng thanh k m s
nào:
A. Gi m 30,2 gam
3,02 gam
Câu 24: Nhúng m t lá nhôm vào 200ml dung d ch CuSO4 n khi dung d ch m t màu xanh, l y lá
nhôm ra cân th y n
u là 1,38 gam. N
c a dung d ch CuSO4
.
A. 0,15M
B. 0,05M
C. 0,2M
D. 0,25M
Câu 25
tách thu ngân có l n t p ch t là k m, thi
i ta khu y thu ngân này trong
dung d
a:
A. Hg(NO3)2
B. Zn(NO3)2
C. Sn(NO3)2
D. Pb(NO3)2
Câu 26: Cho m gam Fe vào 100ml dung d ch Cu(NO3)2 xM. Sau khi ph n ng k t thúc nh n th y
n
dung d ch Cu(NO3)2 gi m ½ so v
c ch t r n A có kh
ng m+0,16
gam. Tính m và x:
A. 1,12 gam và 0,3M
B. 2,24 gam và 0,4M
C. 1,12 gam và 0,4M
D. 2,24 gam Fe và 0,3M


I H C KHOA H C T

NHIÊN

I H C QU C GIA THÀNH PH

H

CHÍ MINH

2016

Câu 27: Nhúng b n k m và b n s t vào cùng m t dung d
ng sunfat. Sau m t th i gian, nh c
hai b n kim lo i ra thì trong dung d
cn
mol c a k m sunfat b ng 2,5 l n c a s t
sunfat. M t khác kh
ng c a dung d ch gi m 0,11gam. Kh
ng bám trên m i kim lo i
là:
A. 3,2 g và 1,28 g. B. 6,4 g và 1,6 g. C. 1,54 g và 2,6 g. D. 8,6 g và 2,4 g.
Câu 28: Ch ra phát bi
A. Ag có th
3)3
u có th
3
C. Ag có th kh Cu2+ thành Cu
D. Fe3+ có th oxi hóa Ag+ thành Ag
Câu 29: Cho m
ch mu i nitrat kim lo i X có n
0,1M.
Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, t t c kim lo i X t o ra bám h
c
dung d ch D. Kh
ng dung d ch D gi m 0,16 gam so v i dung d
u. Kim lo i X
là:
ng (Cu)B. Th y ngân (Hg)
C. Niken (Ni)
D. M t kim lo i khác
2+
2+
2+
2+
2+
Câu 30: Cho các I on kim lo i: Zn , Sn , Ni , Fe , Pb . Th t tính oxi hoá gi m d n là
A. Pb2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+.
B. Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+.
C. Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+.
D. Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+.
2+
Câu 31
2+

2+

2+

A. Mg.
B. Al.
C. Cu.
D. Zn.
Câu 32: Nhúng m t lá kim lo i M (ch có hoá tr hai trong h p ch t) có kh i l ng 50 gam vào 200
ml dung d ch AgNO3 1M cho n khi ph n ng x y ra hoàn toàn. L c dung d ch, m cô c n thu
c 18,8 gam mu i khan. Kim lo i M là
A. Fe.
B. Cu.
C. Mg.
D. Zn.
Câu 33: X là kim lo i ph n ng
c v i dung d ch H2SO4 loãng, Y là kim lo i tác d ng
c
3+
2+
v i dung d ch Fe(NO3)3. Hai kim lo i X, Y l n l t là (bi t th t trong dãy th
n hoá: Fe /Fe
+
ng tr c Ag /Ag)
A. Fe, Cu.
B. Cu, Fe.
C. Ag, Mg.
D. Mg, Ag.
Câu 34: Ngâm m t thanh Zn vào m t c c th y tinh ch a 50ml dung d ch Cu(NO3)2
n khi
dung d ch trong c c m t h n màu xanh, thì kh
ng thanh Zn sau ph n ng s :
A.
u.
B. Gi m 0,0025 gam so v
u.
C. Gi m 0,1625 gam so v
u.
u.
2+
2+
2+
2+
Câu 35: Cho dãy các ion : Fe , Ni , Cu , Sn
u ki n, ion có tính oxi hóa m nh
nh t trong dãy là
A. Fe2+
B. Sn2+
C. Cu2+
D. Ni2+
Câu 36: Cho 3,78 gam b t Al ph n ng v
v i dung d ch mu i XCl3 t o thành dung d ch Y.
Kh
ng ch t tan trong dung d ch Y gi m 4,06 gam so v i dung d ch XCl3
nh công th c
c a mu i XCl3.
A. FeCl3.
B. BCl3.
C. CrCl3.
nh.
Câu 37:
dung dich CuSO4
A. 25,6 gam.
B. 26,5 gam.
C. 14,8 gam.
D. 18,4 gam.


I H C KHOA H C T

NHIÊN

I H C QU C GIA THÀNH PH

H

CHÍ MINH

2016

Câu 38: Cho h n h p X g m 0,1 mol Fe và 0,1 mol Al tác d ng v i dung d ch ch a 0,2 mol CuCl2
n khi ph n ng hoàn toàn th y kh
ng ch t r
c a m là
A. 7,3.
B. 4,5.
C. 12,8.
D. 7,7.
Câu 39: Cho 2,78 gam h n h p A g m (Al và Fe) vào 500ml dung d ch CuSO4 0,1M. Sau khi các ph n
ng x
c 4,32 gam ch t r n B g m 2 kim lo i và dung d ch C. Ph
kh
ng
Al, Fe trong h n h p l
t là
A. 19,0%; 81,0%
B. 19,4%; 80,6%
C. 19,8%; 80,2% D. 19,7%, 80,3%
Câu 40: L y m gam b t Fe cho vào 100 ml dung d ch X ch a AgNO3 1M và Cu(NO3)2 1M. Sau khi
k t thúc ph n
c dung d ch Y và 19 gam ch t r n Z g m 3 kim lo i. Giá tr m là
A. 5,6
B. 8,4
C. 10,2
D. 14,0
Câu 41: Cho h n h p b t Al, Fe vào dung d ch ch a Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các ph n ng
x
c h n h p r n g m ba kim lo i là
A. Fe, Cu, Ag.
B. Al, Cu, Ag.
C. Al, Fe, Cu.
D. Al, Fe, Ag.
Câu 42: Cho 6,48 gam b t kim lo i nhôm vào 100 ml dung d ch h n h p Fe2(SO4)3 1M và ZnSO4
0,8M. Sau khi k t thúc ph n
c h n h p các kim lo i có kh
ng m gam. Tr s c a m
là:
A. 16,4 gam
B. 15,1 gam
C. 14,5 gam
D. 12,8 gam
Câu 43: Khu y 7,85 gam h n h p b t kim lo i Zn và Al vào 100ml dung d ch g m FeCl2 1M và
CuCl2 0,75M thì th y ph n ng v
v i nhau. Ph
kh
ng c a Al trong h n h p là:
A. 17,2%.
. 12,7%.
C. 27,1%.
D. 21,7%
Câu 44
3
4
A. 24,8 gam.
B. 28,4 gam.
C. 27,6 gam.
D. 28 gam.
Câu 45: 4,15 gam h n h p X g m Al và Fe tác d ng v i 200ml dung d ch CuSO4
n khi
ph n ng x
c 7,84 gam ch t r n T g m 2 kim lo i. Ph
ng c a
Al trong X là
A. 32,53%.
B. 67,47%.
C. 59,52%.
D. 40,48%.
Câu 46: Cho h n h p X g m Al và Cu tác d ng v i dung d ch AgNO3 n khi ph n ng k t thúc,
c dung d ch Z ch a 2 mu i. Ch t ch c ch n ph n ng h t là
A. Al và Cu.
B. AgNO3 và Al.
C. Cu và AgNO3.
D. Al.
Câu 47: Cho 29,8 gam h n h p b t g m Zn và Fe vào 600 ml dung d ch CuSO4 0,5M. Sau khi
các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu
c dung d ch X và 30,4 gam h n h p kim lo i. Ph n tr m
v kh i l ng c a Fe trong h n h p ban u là
A. 37,58%.
B. 56,37%.
C. 64,42%.
D. 43,62%.
Câu 48: Cho h n h p g m Fe và Mg vào dung d ch AgNO3, khi các ph n ng x y ra hoàn toàn
c dung d ch X (g m hai mu i) và ch t r n Y (g m hai kim lo i). Hai mu i trong X là
A. Mg(NO3)2 và Fe(NO3)2.
B. Fe(NO3)2 và Mg(NO3)2.
C. AgNO3 và Mg(NO3)2.
D. Fe(NO3)2 và AgNO3.
Câu 49: Cho h n h p g m Fe và Zn vào dung d ch AgNO3 n khi các ph n ng x y ra hoàn
c dung d ch X g m hai mu i và ch t r n Y g m hai kim lo i. Hai mu i trong X là
A. Fe(NO3)3 và Zn(NO3)2.
B. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2.
C. AgNO3 và Zn(NO3)2.
D. Fe(NO3)2 và AgNO3.
Câu 50: Cho 6,48 gam b t kim lo i nhôm vào 100 ml dung d ch h n h p FeSO4 1M và ZnSO4
0,8M. Sau khi k t thúc ph n
c h n h p các kim lo i có kh
ng m gam. Tr s c a m
là:
A. 14,04 gam
B. 15,1 gam
C. 14,5 gam
D. 12,8 gam


I H C KHOA H C T

NHIÊN

I H C QU C GIA THÀNH PH

H

CHÍ MINH

2016

Câu 51: Cho h n h p X g m 0,1 mol Fe và 0,1 mol Al tác d ng v i dung d ch ch a 0,2 mol CuCl2
n khi ph n ng hoàn toàn th y kh
ng ch t r
c a m là
A. 7,3.
B. 4,5.
C. 12,8.
D. 7,7.
Câu 52: Tr n 2 dung d ch AgNO3 0,44M và Pb(NO3)2 0,36M v i th tích b
c dung
d ch A. Thêm 0,828g b t Al vào 100ml dung d
c ch t r n B và dung d ch C. Kh
ng
c a B là :
A. 6,210 gam
B. 6,372 gam
C. 6,450 gam
D. 6,408 gam
Câu 53: Cho 11,34 gam b t nhôm vào 300 ml dung d ch h n h p g m FeCl3 1,2M và CuCl2 x (M)
sau khi ph n ng k
c dung d ch X và 26,4 gam h n h p hai kim lo i. x có giá tr là
A. 0,4M.
B. 0,5M.
C. 0,8M.
D. 1,0M.
Câu 54: Cho h n h p b t g m 0,15 mol Al và x mol Mg ph n ng v i 500 ml dung d ch FeCl3
c 10,31 gam h n h p 2 kim lo i và dung d ch X. x có giá tr là
A. 0,10 mol.
B. 0,12 mol.
C. 0,06 mol.
D. 0,09 mol.
Câu 55: Cho 12,1 gam h n h p X g m Zn và Ni tác d ng v i 200ml dung d ch Y ch a AgNO3 1M
và Cu(NO3)2
n khi ph n
c dung d ch Z ch a 2 mu i và ch t r n T
g m 2 kim lo i. Ph
ng c a Zn trong X là
A. 73,14%.
B. 80,58%.
C. 26,86%.
D. 19,42%.
Câu 56: Cho 5,6 gam b t s t vào 400ml dung d ch AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,3M. Khu y dung
d ch cho t i khi ph n ng x
c ch t r n A, dung d ch B. Tính kh
ng ch t
r nA
A. 6,4 gam
B. 9,44 gam
C. 10,72 gam
D. k t qu khác
Câu 57: Cho h n h p X g m Al, Mg, Fe tác d ng v i dung d ch Cu(NO3)2 n khi ph n ng hoàn
c dung d ch Z ch a 2 mu i. Các mu i trong Z là
A. Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2.
B. Mg(NO3)2 và Fe(NO3)2.
C. Al(NO3)3 và Cu(NO3)2.
D. Al(NO3)3 và Mg(NO3)2.
Câu 58: N u v t làm b ng h p kim Fe-Zn b
A. k
oxi hóa.
B. s
oxi hoá.
+
C. s
b oxi hóa.
D. k
oxi hoá.
Câu 59
kh ion Cu2+ trong dung d ch CuSO4 có th dùng kim lo i
A. Fe.
B. Na.
C. K.
D. Ba.
Câu 60: Ngâm m t lá s t trong dung d ch CuSO4. N u bi t kh
ng bám trên lá s t là 9,6
gam thì kh
ng lá s
so v
u?
A. 5,6 gam.
B. 2,8 gam.
C. 2,4 gam.
D. 1,2 gam
Câu 61: Cho 0,01 mol Fe vào 50 ml dung d ch AgNO3 1M. Khi ph n ng x y ra hoàn toàn thì kh i
c là:
A. 5,4g
B. 2,16g
C. 3,24g
D. Giá tr khác
Câu 62: Nhúng m t thanh kim lo i Zn vào m t dung d ch ch a h n h p 3,2 gam CuSO4 và 6,24
gam CdSO4. H i sau khi Cu và Cd b
y h t ra kh i dung d ch thì kh
ng thanh k
gi m bao nhiêu
B. Gi m 1,39 gam
D. Gi m 4 gam
Câu 63: Cho 1,1 gam h n h p b t nhôm và b t s t v i s mol nhôm g
mol s t vào 100ml
dung d ch AgNO3 0,8M r i khu
u t i khi ph n ng k
c dung d ch X. N
mol c a Fe(NO3)2 trong X là:
A. 0,1M
B. 0,2M.
C. 0,05M
D. 0,025M


I H C KHOA H C T

NHIÊN

I H C QU C GIA THÀNH PH

H

CHÍ MINH

2016

Câu 64: Cho 1,152 gam h n h p Fe, Mg tác d ng v i dung d ch AgNO3
n
c
8,208 gam kim lo i. V y ph
kh
ng c a Mg trong h n h
u là
A. 63,542%.
B. 41,667%.
C. 72,92%.
D. 62,50%.
Câu 65: Cho 3,375 gam Al tác d ng v i 150 ml dung d ch Y ch a Fe(NO3)3 0,5M và Cu(NO3)2
0,5M. Sau khi k t thúc ph n
c m gam ch t r n. Giá tr c a m là:
A. 6,9
B. 13,8
C. 9,0
D. 18,0
Câu 66: Cho h n h p ch a 0,05 mol Fe và 0,03 mol Al tác d ng v i 100ml dung d ch Y g m
AgNO3 và Cu(NO3)2 cùng n
mol. Sau ph n
c ch t r n Z g m 3 kim lo i. Cho Z tác
d ng v i dung d
c 0,035 mol khí. N
mol m i mu i trong Y là
A. 0,3M
B. 0,4M
C. 0,42M
D. 0,45M
Câu 67: M t lá s t vào dung d ch các mu i sau: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, MnCl2, ZnSO4, NaCl.
S t s kh
c mu
A. FeCl3, AgNO3, Cu(NO3)2.
B. MgCl2, ZnSO4, NaCl.
C. ZnSO4, AgNO3, FeCl3.
D. Cu(NO3)2, MnCl2, NaCl.
Câu 68: Cho m gam Al vào 400 ml dung d ch Fe(NO3)3 0,75M và Cu(NO3)2 0,6M sau ph n ng
c dung d ch X và 23,76 gam h n h p 2 kim lo i. Giá tr c a m là
A. 9,72 gam
B. 10,8 gam
C. 10,26 gam
D. 11,34 gam
Câu 69: Cho 8,64 gam Al vào dung d ch X (t o thành b ng cách hòa tan 74,7 gam h n h p Y g m CuCl2
và FeCl3
c). K t thúc ph n
c 17,76 gam ch t r n g m hai kim lo i. T l s mol FeCl3
và CuCl2 trong h n h p Y là :
A. 2:1
B. 3:2
C. 3:1
D. 5:3
Câu 70: Nhúng m t thanh s t n ng 100g vào 500m dung d ch Cu(NO3)2 0,08M và AgNO3 0,004M.
Sau m t th i gian l y thanh s t ra cân l
c 100,48g. Kh
ng ch t r n bám lên thanh s t là :
A. 2,776g
B. 1,620g
C. 1,510g
D. 1,420g
Câu 71: Cho 17,6 gam h n h p Fe và Cu có t l mol 2 : 1 vào 416 ml dung d ch AgNO3 1,25M.
Sau ph n
c m (g) ch t r n A và dung d ch B. Giá tr c a m là :
A. 32,4g
B. 60g
C. 56,16g
D. 58,72g
Câu 72: Cho 8,64 gam b t kim lo i nhôm vào 100 ml dung d ch h n h p FeSO4 1M và ZnSO4
0,8M. Sau khi k t thúc ph n
c h n h p các kim lo i có kh
ng m gam. Tr s c a m
là:
A. 15,12 gam
B. 15,1 gam
C. 14,5 gam
D. 12,8 gam
Câu 73: Cho m gam Mg vào 1 lít dung d ch Cu(NO3)2 0,1M và Fe(NO3)2 0,1M. Sau ph n ng thu
c 9,2 gam ch t r n và dung d ch B. Giá tr c a m là
A. 3,36 gam.
B. 2,88 gam.
C. 3,6 gam.
D. 4,8 gam.
Câu 74: L y 2,144g h n h p A g m Fe, Cu cho vào 0,2 lít dung d ch AgNO3 CM, sau khi ph n ng
xong nh
c 7,168g ch t r n B và dung d ch C. Cho NaOH vào dung d ch C, l c k t t a nung
c 2,56g ch t r n (g m 2 oxit). V y CM là
A. 0,16M
B. 0,18M
C. 0,32M
D. 0,36M


I H C KHOA H C T

NHIÊN

BÀI 12: S

I H C QU C GIA THÀNH PH

H

CHÍ MINH

2016

N PHÂN

I. Khái ni m:
1. Thí nghi m:
n 1 chi
mu i NaCl nóng ch y,
nc
ngu
n) th y khí clo thoát ra, còn c c âm (n i v i c c âm ngu
- NaCl nóng ch y:
NaCl Na+ + Cl-.
i tác d
ng: ion âm chuy n v
nc
+C
x y ra s oxi hóa:
Cl (l) Cl2 (k) + 2e.
+C c âm (cactot): x y ra s kh :
2Na+ + 2e 2Na
n phân:

iv ic
c kim lo i natri.

n v c c âm.

2NaCl
2Na + Cl2.
n sau:
- T ng quát ta c n n m nh ng ki n th
+Các quá trình di n
n phân:

+C n phân bi t khái ni n catot, anot gi
n phân:
V b n ch t khái ni
y ra s kh
y ra s oxi hóa.
Khác nhau v d u c
nc
n hóa là t ph n ng, t
n,
nên anot là c c âm, catot là c
n phân là ph i cung c p ngu
th c
hi n m t ph n ng, nên chi
cv
n hóa, vì th anot là c
c c âm.
2. Khái ni m:
-S
n phân là quá trình oxi hóa kh x y ra b m
nc
n m t chi
qua ch
n li nóng ch y ho c dung d ch ch
n li.


I H C KHOA H C T

NHIÊN

I H C QU C GIA THÀNH PH

H

CHÍ MINH

2016

II. S

n phân các ch
n li:
n phân ch t
n li nóng ch y:
- Ch y
u ch các kim lo i m nh: K, Na, Mg, Al, ...
- T ng quát:
2MXn

2M + nX2.

Ví d :
MgCl2
Mg + Cl2.
n phân dung d ch:
u ch các kim lo i trung bình và y u: Zn, Fe, Ni, ...
1. V i mu i c a axit không ch a
ng là mu i halogen):
Mu i halogen
- T ng quát:

kim lo i + khí halogen

2MXn
2M + nX2
+Anot (+): X , H2O
+Catot (-): Mn+, H2O
n phân t
n c c:
+Anot:
2X- X2 + 2e
+Catot:
Mn+ là K+ Al3+ thì ch
cb
n phân:
H2O + 2e H2 + 2OH .
n+
M là Zn2+ tr
i:
Mn+ + ne M
Ví d 1: Vi
n phân dung d ch NaCl.
ng d n:
nh các thành ph n có m t t i anot, catot:
+Anot (+): Cl-, H2O
+Catot (-): Na+, H2O
- Nh n xét th y t i catot Na+ là kim lo i m
n phân:
+Anot: 2Cl- Cl2 + 2e
+Catot: 2H2O + 2e H2 + 2OH-.
V
n phân:
2NaCl + 2H2O 2NaOH + Cl2 + H2 .
Ví d 2: Vi
n phân dung d ch CuCl2.
ng d n:
nh các thành ph n có m t t i anot, catot:
+Anot (+): Cl-, H2O
+Catot (-): Cu2+, H2O
n phân:
+Anot (+): 2ClCl2 + 2e
2+
+Catot (-): Cu + 2e Cu
V y
n phân:
CuCl2 Cu + Cl2

n phân, mà ch

c


I H C KHOA H C T

NHIÊN

I H C QU C GIA THÀNH PH

2. V i mu i c a axit có ch
ng g p là mu i nitrat, sunfat, ...):
2.1. V i mu i c a kim lo i m nh: K, Na, ...
- Mu i kim lo i m nh v i axit m nh không b
n phân, ch
cb
Ví d
n phân dung d ch KNO3.

H

CHÍ MINH

2016

n phân.

2H2O
2H2 + O2
2.2. V i mu i kim lo i trung bình và y u:
Mu i c a axit ch a oxi
kim lo i + khí O2
-T
n phân mu i MSO4
+Anot (+): SO42-, H2O
+Catot (-): M2+, H2O
n phân:
+Anot: SO42n phân, ch
2H2O

ng.

n phân:

O2 + 4H+ + 4e

+Catot:
2M2+ + 4e

4M

-

c tham gia:
2MSO4 + 2H2O
2M + 2H2SO4 + O2
n phân dung d ch CuSO4.

Ví d

2CuSO4 + H2O
2Cu + 2H2SO4 +O2
cho s
n phân mu i nitrat:

-

4AgNO3 + 2H2O
2Cu(NO3)2 + 2H2O

4Ag + 4HNO3 + O2
2Cu + 4HNO3 + O2

nh lu
-

n phân, m

n b ng m

ng hóa h c:

là mol)
- Kh

V
ng truy n qua trong th i gian t(s): Q = It
ng ch t X (r n, l ng, khí) thoát ra
n c c:

(g)
V i:
+A: kh

ng phân t X
n (A)
+t: th
n phân (s)
+F = 96500: h ng s
nh là s
-19
23
-1
electron: F = 1,602.10 (C). 6,02.10 (mol ) 96500 (C/mol)
+n: s
i t o thành ch t X.
- S mol ch t X thoát ra kh
n c c hay s
it
n c c:

(mol) hay n

i

=

(mol)

ng c a 1 mol


I H C KHOA H C T

NHIÊN

I H C QU C GIA THÀNH PH

I BÀI T

H

CHÍ MINH

2016

N PHÂN:

I. Lý thuy
n phân c n nh :
1. Khái ni m catot, anot:
- Anot
n 1 chi u,
hóa, hay g i là ch t kh
p trung các ion âm c a mu i.
nA
A + ne
- Catot (K)
kh (quá trình kh
hay g i là ch
a kim lo i.
Bm+ + me B.
n phân:
n phân dung d ch mu i:
n phân các dung d ch mu i c a kim lo i ki m, ki m th , nhôm
a. catot (c c âm)
- Các ion kim lo i ki m, kim lo i ki m th và ion nhôm không b
n phân vì chúng có tính oxi
hóa y
O.
Ch

H
O
b
2
2
2H2
2 + 2OH .
b. anot (c
- N u là S2-, Cl-, Br-, I- thì chúng b
c H2O theo th t tính kh :
S2-> I- > Br- > Cl- > H2O (F- không b
n phân )
n phân t ng quát:
2S
2X2 + 2e (X là halogen)
Sau khi h
u ti p t
n phân thì H2O s
+
2H2
2 + 4H + 4e
- N u là các ion: NO3 , SO42-, CO32-, PO43-...thì chúng không b
n phân mà ch có H2O b
n
phân.
Ví d 1:
n phân NaBr.
+
- Catot: Na không b
n phân, H2
n phân: 2H2O + 2e H2 + 2OH-.
- Anot: Br- b
n phân: 2Br- Br2 + 2e
n phân t ng quát:
2Br + 2H2O H2 + Br2 + 2OH-.
Hay: 2NaBr + 2H2O H2 + Br2 + 2NaOH
X
n phân các dung d ch : NaCl , CaCl2 , MgCl2 , BaCl2 , AlCl3
Không th
u ch kim lo i t
n phân dung d ch.
Ví d 2:
n phân Na2SO4.
- Catot: Na+ không b
n phân, H2
n phân: 2H2O + 2e H2 + 2OH-.
2- Anot: SO4 không b
n phân, H2
n phân: 2H2O O2 + 4H+ + 4e.
n phân t ng quát:
2H2O H2 + O2.
X
n phân các dung d ch: NaNO3, K2SO4, Na2CO3, MgSO4, Al2(SO4)3
n phân các dung d ch mu i c a các kim lo
n hóa
a. catot (c c âm)
- Các cation kim lo i b kh
Mn+ + ne M
- Sau khi h
u ti p t
n phân thì H2O s
trình:
2H2
+
2OH
.
2


I H C KHOA H C T

NHIÊN

I H C QU C GIA THÀNH PH

H

CHÍ MINH

2016

b.

anot (c
1.1.b)
Ví d
n phân CuSO4.
2+
- Catod: Cu + 2e Cu
- Anod: SO42- không b
n phân, ch
n phân: 2H2O O2 + 4H+ + 4e
n phân t ng quát:
2+
2Cu + 2H2O 2Cu + 4H+ + O2.
Hay: 2CuSO4 + 2H2O 2Cu + 2H2SO4 + O2.
X
n phân các dung d ch mu i c a kim lo i t
i các g c axit
2NO3 , SO4 .
V i các mu i halogen c a kim lo i t Zn
c Halogen và kim lo
ng.
MXn
M + X2.
n phân dung d ch h n h p mu i:
-X
t
n hóa, ch t oxi hóa m nh s b kh
c, ch t kh m nh s b
c.
Ví d
n phân h n h p NaCl cà Cu(NO3)2.
- Catod:
Cu2+: Cu2+ + 2e Cu
Na+: không b
n phân, H2O b
n phân: 2H2O + 4e H2 + OH-.
- Anod:
Cl-: 2Cl- + 2e 2Cl2.
NO3-: không b
n phân, H2O b
n phân: 2H2O 4H+ + O2 + 4e.
n phân t ng quát:
2NaCl + 2H2O 2NaOH + H2 + Cl2. (1)
2Cu(NO3)2 + 2H2O 2Cu + 4HNO3 + O2. (2)
T ng h
y (1).2 + (2):
4NaCl + 2Cu(NO3)3 + 6H2O 2Cu + 4NaOH + 4HNO3 + 2H2 + O2 + 2Cl2.
2NaCl + Cu(NO3)2 Cu + 2NaNO3 + Cl2.
nh lu t Faraday:
- Kh
ng ch
n phân thoát ra catod ho c anod:
- S mol
+
n c c.
+

it
c gi
c 1: Vi

n c c:

n phân:
n li c a t t c các ch

n phân; x

c 2: Vi t các PTHH c a các bán ph n ng (vi
n c c); tính s
i m
n c c (N u gi thi
n phân) : ne (cho anot) = ne (nh n catot).
+
c 3: Bi u di
ng theo các bán ph n ng ho

t

nh các ion

m i

n e c a các ion
n và th i
n phân

chung.
+
c 4: Tính theo yêu c u c a bài toán.
+ Trong nhi
ng h p, có th
nh lu t b o toàn mol electron (s mol electron thu
c catot b ng s
ng
gi i cho nhanh.


I H C KHOA H C T

NHIÊN

I H C QU C GIA THÀNH PH

H

CHÍ MINH

2016

- M t s chú ý:
H2O b
n phân t
n c c khi:
+ catot: b
u xu t hi n b t khí ho c kh
lo i b
n phân trong dung d
n phân h t.
+ Khi pH c a dung d
hai lo i) có
th b
n phân
n phân h
pt
n phân s là H2O b
n phân.
n phân các dung d ch:
a kim lo i ho
ng hóa h c m nh (KOH, NaOH, Ba(OH)2
+ Axit có oxi (HNO3, H2SO4, HClO4
+ Mu i t o b
m (KNO3, Na2SO4
Th c t
n phân H2
cho H2 ( catot) và O2 ( anot).
n phân dung d ch v i anot là m t kim lo
nc c
than chì) thì t i anot ch x
n c c.
Có th có các ph n ng ph x y ra gi a t ng c p: ch t t o thành
n c c, ch t tan trong
dung d ch, ch
nc
n phân dung d
c
Gia ven và có khí H2 thoát ra catot ; Ph n ng gi a axit trong dung d ch v i kim lo i bám trên
catot .
Kh
ng kim lo i t
n phân bám vào.
gi m kh
ng c a dung d
k t t a + mkhí)
N
c h t tính s
i t
n c c (ne) (v i F
= 96500 khi t = giây và F = 26,8 khi t = gi
a vào th t
n phân, so sánh t ng s mol
ng ho c nh n v i ne bi t m
n phân x y ra.
N
ng khí thoát ra
n c c ho c s
i v kh
ng dung d ch,
kh
n c c, pH, thì d a vào các bán ph n
tính s mol electron thu ho
ng
m
n c c tính I ho c t .
N
bài yêu c
ng c
n phân thì áp d ng công th c:
Q = I.t = ne.F .
Có th tính th
n phân h t m
i so sánh v i
th
bài. N
n phân h t còn n
ng ion
n phân h t.
n phân các dung d
n phân m c n i ti
n
và th
n phân m
s thu ho
ng electron
n c c cùng
tên ph
t sinh ra
n c c cùng tên t l mol v i nhau.
Trong nhi
ng h p có th
nh lu t b o toàn mol electron (s mol electron thu
c catot = s
ng
gi i cho nhanh.

A. 50s

phân là 100%.
B. 100s
C. 150s

D . 200s


I H C KHOA H C T

NHIÊN

I H C QU C GIA THÀNH PH

H

CHÍ MINH

2016

ng d n:
H = 12
+

] = 10-12

[OH-] = 0,01 M

= 0,001 mol

Na+ + Cl-

NaCl
Catot (-)

Anot (+)

Na+
2H2O + 2e

H2 + 2OH-

0,001
n

Cl-

Cl2 + 2e

0,001

= 0,001 mol =

t=
4

A. 2,240 lít.

B. 2,912 lít.

ne

=

C. 1,792 lít.

= 0,2 mol

Catot (-)

Anot (+)

(Cu2+; Na+, H2O)
Na+

(SO42-, Cl-, H2O)
SO42-

ân

Cu2+ + 2e

Cu

0,2

0,2

0,2

D. 1,344 lít.

2Cl0,12
2H2O

Cl2 +

2e

0,06

0,12

4H+ + O2 + 4e
0,02

0,08

Vkhí = (0,06 + 0,02). 22,4 = 1,792 lít
Cách khác:
Xét t i anot n
i = 0,2 mol >
khí O2 sinh ra thêm t i anot.
B o toàn e ta có: ne trao i =
= 0,06 mol

2O

+

n phân nên s

= 0,02 mol

Vanot =

Ví d 3:

ti p t c b

0,06 + 0,02) = 1,792 lít.
4

0,2M và AgNO3

I = 3,

72g ?
A. 250s

B. 1000s

C.500s

D. 750s


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×