Tải bản đầy đủ

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CHÍNH THỨC

CÔNG TY TNHH
ABC
Số: …../ 2016 / HĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
(Ban hành theo Thông tư số 21 / 2003 / TT – BLĐTBXH ngày 22 / 9 / 2003
của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
Chúng tôi, một bên là Ông:
Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: Giám đốc
Đại diện cho : CÔNG TY TNHH ABC
Điện thoại:
Fax:
Địa chỉ :
Và một bên là Ông/Bà :…………………….
Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày :……………………tại :
Nghề nghiệp :…………………….

Địa chỉ:………………………….
Số CMND:……………. Cấp ngày …………. Tại:……………..
Số sổ lao động (nếu có):
Cấp ngày:
Tại:
Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng
- Loại hợp đồng lao động : Hợp đồng có thời hạn (3 tháng)
- Từ ngày………. đến ngày………..
- Địa điểm làm việc : ………………
- Chức danh chuyên môn:………… Chức vụ (nếu có):
- Công việc phải làm:
Điều 2: Chế độ làm việc
- Thời gian làm việc : 8h/ngày
- Mỗi tháng được nghỉ 2 ngày
- Tuân theo sự phân công công việc và sắp xếp thời gian của người quản lý.
- Được cấp phát những dụng cụ làm việc theo yêu cầu của công việc
Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động
1. Quyền lợi:
- Phương tiện đi lại làm việc :
Tự túc
- Mức lương chính hoặc tiền công : …………….
- Hình thức trả lương: theo ngày công
- Phụ cấp khác gồm :
+ Phụ cấp trách nhiệm :
+ Phụ cấp ăn trưa :
+ Phụ cấp xăng, xe :
-Được trả vào các ngày 15 (chi tiền dịch vụ) và ngày 5 (chi tiền lương) hàng tháng.
- Tiền thưởng:
Theo quy định của Công Ty
- Chế độ nâng lương:
Theo quy định của Nhà nước.
- Được trang bị bảo hộ lao động


- Chế độ nâng lương : Khách sạn tăng lương theo năng lực thực sự của người lao động. Trước
ngày hết hợp đồng 2 tuần, người lao động nếu cảm thấy mình xứng đáng được nâng lương, thì
đàm phán trực tiếp với quản lý để thỏa thuận ký tiếp hợp đồng mới
- Chế độ nghỉ phép : Do tính đặc thù trong ngành dịch vụ nên người lao động được nghỉ 2
ngày/tháng nhưng không được nghỉ vào các ngày lễ, tết..Tuy nhiên công ty luôn có chế độ


thưởng vào các ngày lễ tết đồng thời các ngày lễ tết lương được tính gấp 3 lần.
- Công ty có chế độ bảo hiểm y tế dành cho nhân viên. Bảo hiểm y tế có thời hạn một năm chỉ
mua cho nhân viên làm việc trên 3 tháng. Nếu nhân viên xin nghỉ trước thời hạn thì phải thanh
toán lại cho công ty
- Chế độ đào tạo : Được đào tạo chuyên môn khi Công Ty có nhu cầu
- Những thỏa thuận khác : Được trả tiền lương tháng 13 nếu Công Ty kinh doanh có hiệu quả.
2. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động
- Bồi thường vi phạm và vật chất: Nếu người lao động vi phạm Hợp đồng lao động và quy chế
làm việc của Công Ty, sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường bằng vật chất cho Công Ty theo
quy định của Nhà nước.
Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
1. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng
lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).
2. Quyền hạn:
- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm
ngừng việc …). Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định
của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.
Điều 5: Điều khoản thi hành
- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của
thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao
động.
- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có
hiệu lực từ ngày…….. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục
hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.
Hợp đồng này làm tại CÔNG TY TNHH ABC, ngày……….

NGƯỜI LAO ĐỘNG

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Giám ĐốcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×