Tải bản đầy đủ

So do he thong điện

TOàN Bộ sơ đồ khối hệ thống điều khiển tốc độ động cơ một
chiều hai vùng tốc độ có đảo chiều bằng máy vi tính.

Chơng trình
điều khiển.
Phần mềm
chạy trên
HĐH Windows
32bit

Khâu hiệu
chỉnh điện
áp phát tốc

Card
điều
khiển
8 bit
gắn
vào
slot

ISA

Mạch điều
khiển
điện áp PHầN
ứNG.

Mạch điều
khiển
điện áp kích
từ.

Khâu điều
chỉnh PI
Bộ chuyển từ 2 volume
thành 1 volumeTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×