Tải bản đầy đủ

Đồ án môn học tổ chức thi công cấu kiện lắp ghép

Tọứ chổùc thi cọng

ọử aùn mọn hoỹc :

Phỏửn I
CHOĩN CU KIN LếP GHEẽP
1. Cọỹt bión A,E (Tióỳt dióỷn chổợ I)
Cao trỗnh õốnh cọỹt: H = 12,6m
Sổùc truỷc :
Khọỳi lổồỹng bó tọng: 2,8 m3
Troỹng lổồỹng cọỹt: Gc = 7,0 T
Chióửu cao toaỡn cọỹt: Hc =13,6 m

I

I-I
400

I

13,6m


600

II-II

II

H 1. cọỹt bión
I
I-I

600

II-II

II

1000

500

9,8m

13,6m

3.Dỏửm cỏửu truỷc
Sổùc nỏng truỷc
Chióửu daỡi L=5950, b = 570
H = 800, b1 = 250
Chi phờ bó tọng : 1,05 m3
Troỹng lổồỹng 2,6T

800

II

500

(Tióỳt dióỷn chổợ I)
Cao trỗnh õốnh cọỹt : H2 = 12,6 m

Chióửu cao toaỡn bọỹ cọỹt: Hc =13,6 m
Cao trỗnh vai cọỹt: Hv = 9,8 m
Tióỳt dióỷn cọỹt trón 500x600
I
Tióỳt dióỷn cọỹt dổồùi 500x1000
Khọỳi lổồỹng bó tọng : 3,28 m3
Troỹng lổồỹng cọỹt : Gc =8,2 T

400

9,8m

2. Cọỹt giổợa B,C,D

II

4. Daỡn vỗ keỡo maùi(BTCT)
Chi phờ bó tọng 4,2 m3
Troỹng lổồỹng 10,5 T

H 2. cọỹt giổợa
570

800

L=5950

250

790

2950

H 3. Dỏửm cỏửu truỷc

23940

SVTH: Ló
Trang 2

Vióỳt Long


Tọứ chổùc thi cọng

ọử aùn mọn hoỹc :
Daỡn cổớa trồỡi (BTCT)
3350

Kờch thổồùc L =11950
H =3350
Chi phờ bó tọng 1,01m3
Troỹng lổồỹng 2,5T

5850

5. Panel maùi vaỡ Panel cổớa maùi H 4. Daỡn vỗ keỡo

H 5. Daỡn cổớa maùi

5960

6. Dỏửm moùng (Tióỳt dióỷn hỗnh thang )

450

H.6 Panel maùi

3

1490

Chi phờ bó tọng 0,59m
Troỹng lổồỹng 1,5T
Bó tọng M200#

5850

2980

a. Panel maùi 3x6 m
maùi
Chi phờ bó tọng 0,93m3
Troỹng lổồỹng 2,30T
b. Panel cổớa maùi 1,5x6m
BT M200#
Chi phờ bó tọng 0,55m3
Troỹng lổồỹng 1,34T

12000

5960

300

H.7 Panelcổớa maùi

450

400

4850

250

H.8 Dỏửm moùng
I. TấNH KHI LặĩNG PHệN MOẽNG
ọỹ sỏu õỷt moùng õổồỹc choỹn theo õióửu kióỷn õởa chỏỳt õỏỳt dổồùi cọng trỗnh.Vồùi
nhaỡ maùy cọng nghióỷp mọỹt tỏửng, moùng thổồỡng chọn sỏu 1,5m õóỳn 1,8m so vồùi cọỳt
nóửn hoaỡn thióỷn. Ta choỹn loaỷi moùng õồn giaớn gọửm hai bỏỷc, õóỳ moùng vaỡ cọứ moùng.
óứ thuỏỷn tióỷn cho vióỷc thi cọng phỏửn ngỏửm cọng trỗnh vaỡ giaớm bồùt aớnh
hổồớng bỏỳt lồỹi cuớa õióửu kióỷn thồỡi tióỳt, ta choỹn õóỳ moùng cao coù meùp trón cọứ moùng ồớ
cao trỗnh -0,15m tuy coù tọỳn keùm thóm mọỹt ờt bó tọng nhổng buỡ laỷi seợ õổồỹc lồỹi vóử
thồỡi gian thi cọng.
1. Vồùi caùc moùng cọỹt bión (A,E) taỷi vở trờ khọng coù khe nhióỷt õọ ỹ(M1)
(Sồ õọử cỏỳu taỷo nhổ hỗnh 9)
Choỹn õọỹ sỏu õỷt moùng h = -1,5m
SVTH: Ló
Trang 3

Vióỳt Long


Tọứ chổùc thi cọng

ọử aùn mọn hoỹc :

Chióửu cao toaỡn bọỹ moùng seợ laỡ hm= =1,5 - 0,15 = 1,35m
Chióửu cao õóỳ moùng choỹn hõ =0,4m
Chióửu cao cọứ moùng hc =hm- hõ = 1,35- 0,4 =0,95m
Kờch thổồùc õóỳ moùng axb choỹn75
theo baớng ta coù 2,3x2,8m

1100

500

625

1550

400

50
625

500

1100

2

2300

150575

300

1150

300

575150

A

100

50

950

300

150 625

1550

625 150

2800
Hỗnh 9. Sồ õọửcỏỳ
u taỷ
o moù
ng bión


Vồùi cọỹt cao 12,6m tióỳt dióỷn cọỹt bión 400x800mm
Chióửu sỏu chọn cọỹt vaỡo moùng h0 = 1,0m
Chióửu sỏu họỳc moùng hh = h0+ 0,05 = 1,05m
Kờch thổồùc õaùy họỳc aõh = ac +0,1 = 0,4+0,1 =0,5m
bõh= 0,8+0,1=0,9m
Kờch thổồùc mióỷng họỳc amhxbmh = 0,55x0,95m
Chióửu daỡy thaỡnh cọứ moùng ồớ mióỷng họỳc d = 300mm
a. Thóứ tờch bó tọng
Thóứ tờch õóỳ moùng Võ= 2,8x2,3x0,4 = 2,586m3
Thóứ tờch cọứ moùng Vc = 1,15x1,55x0,95 = 1,69m3
1,05
(0,5 0,9 0,95 0,55) 0,51m 3
2
Thóứ tờch bó tọng moùng bión V 0,58 1,69 0,51 3,76m 3

Thóứ tờch họỳc moùng Vh

SVTH: Ló
Trang 4

Vióỳt Long


Tọứ chổùc thi cọng

ọử aùn mọn hoỹc :

b.Dióỷn tờch vaùn khuọn
Dióỷn tờch phỏửn õóỳ Fõ = (2,8+2,3).2.0,4 = 4,08m2
Dióỷn tờch phỏửn cọứ moùng Fc = (1,55 + 1,15).2.0,95=5,13m2
Dióỷn tờch vaùn khuọn thaỡnh họỳc moùng
0,55 0,5
0,9 0,95
1,05 2.
1,05 3,045m 2
2
2
Tọứng dióỷn tờch vaùn khuọn mọỹt moùng F Fõ Fc Fh 12,255m 2
Fh 2

c. Thóứ tờch bó tọng loùt V 3,1 2,6 0,1 0,81m 3
d.Cọng taùc cọỳt theùp
Haỡm lổồỹng cọỳt theùp moùng lỏỳy trong khoaớng 80 õóỳn 100 kg/m3 bó
tọng moùng. Cọng trỗnh coù khọỳi lổồỹng bó tọng khọng lồùn lừm nón lỏỳy 80kg/m3
Khọỳi lổồỹng cọỳt theùp moùng M1 : 80x3,76 = 300,8 kg
e. Cọng taùc thaùo vaùn khuọn nhổ cọng taùc lừp õỷt vaùn khuọn
2. Moùng bión taỷi vở trờ khe nhióỷt õọỹ (Sồ õọử cỏỳu taỷo nhổ hỗnh 10ợ)
Tờnh toaùn tổồng tổỷ nhổ khi tờnh vồùi moùng bión taỷi caùc vở trờ khong coù õổồỹc
khọỳi lổồỹng cuớa caùc cọng taùc õổồỹc ghi ồớ baớng
75

1100

500

625

1550

400

50
625

1100

500

550
150 625

1550
2800

625 150

150

575

300

Hỗnh 10. Sồ õọửcỏỳ
u taỷ
o moù
n g bión taỷ
i
vởtrờcoùkhe nhióỷ
t õọỹ

SVTH: Ló
Trang 5

Vióỳt Long

8

3300

2150

1000

550

300

575150

A

100

50

950

300


Tọứ chổùc thi cọng

ọử aùn mọn hoỹc :

3. Moùng giổợa taỷi caùc vở trờ khọng coù khe nhióỷt õọỹ (Hỗnh veợ 11)
75
-0,15

950

300

50

500 875

1750

875

1100

500

2

2800

150 775

300

1250

300

775 150

B

100

1100

400

50

-1,5

150 875

1750

875 150

3500
Hỗnh 11. Sồ õọửcỏỳ
u taỷ
o moù
ng giổợ
a taỷ
i
vởtrờkhọng coùkhe nhióỷ
t õọỹ

4. Moùng giổợa taỷi caùc vở trờ coù khe nhióỷt õọỹ (Hỗnh veợ 12)
5. Moùng sổồỡn tổồỡng (Hỗnh veợ 13)
Baớng 1: Thọỳng kó khọỳi lổồỹng cuớa caùc cỏỳu kióỷn.
Tờn CK
(Múng)

Thóứ tờch bó
tọng (m3)

Dióỷn tờch vaùn
khuọn (m2)

Bión M1
Bión M2
Giổợa M3
Giổợa M4
S.t M5

3,76
6,43
5,26
7,58
1,381

12,255
17,6
18,76
20,79
7,795

SVTH: Ló
Trang 6

Vióỳt Long

Thóứ tờch bó
tọng loùt (m3)

0,81
0,924
1,178
1,558
0,27

Khọỳi lổồỹng
Thaùo vaùn
cọỳt theùp (kg) khuọn (m2)

300,8
530,4
420,8
606,4
110,48

12,255
17,6
18,76
20,79
7,795


Tọứ chổùc thi cọng

ọử aùn mọn hoỹc :

-

50

50

1100

500 875

1750

1100

875 500

775 150

B

150 875

150 775

300

1750
350

875 150

Hỗnh 12. Sồ õọử cỏỳu taỷo moùng giổợa
vở trờ coù khe
taỷi

õọỹ
75

950

200

950

275

100

275

400

50

150

SVTH: Ló
Trang 7

Vióỳt Long

1500

150

1500

150

1500

150

Hỗnh 13. Sồ õọử cỏỳu taỷo moùng sổồỡn
tổồỡng

8

3800

1000

2250

300

100

-0,15

400 950

75
300


ọử aùn mọn hoỹc :

Tọứ chổùc thi cọng

TấNH TOAẽN KHI LặĩNG CNG TAẽC
I.CNG TAẽC CHUỉN Bậ
1.Cọng taùc san lỏỳp
ởa hỗnh khu vổỷc xỏy dổỷng tổồng õọỳi bũng phúng ta chố cỏửn boùc boớ lồùp
thổỷc vỏỷt phờa trón daỡy khoaớng 0,35m, mọựi bón rọỹng ra 20m so vồùi mỷt bũng cọng
trỗnh. Khi õoù dióỷn tờch khu õỏỳt cỏửn san lỏỳp laỡ: F (24.4 40).(14.6 40) 16864m 2
Khọỳi lổồỹng õỏỳt cỏửn san lỏỳp V 0,35.16864 5902m 3
2.Cọng taùc õaỡo mổồng tióu nổùồc
Thồỡi gian thi cọng cọng trỗnh daỡi 7,5 thaùng. Do õióửu kióỷn khờ hỏỷu cuớa khu
vổỷc xỏy dổỷng ( TP aỡ Nụng) coù thóứ coù mổa to nón dổỷ kióỳn khaớ nng nổồùc mổa seợ
ngỏỷp cọng trỗnh nón cỏửn phaới õaỡo mổồng tióu nổồùc cho cọng trỗnh. Raợnh nổồùc
õổồỹc õaỡo sỏu theo chu vi cuớa mỷt bũng cọng trỗnh vaỡ mọỹt õoaỷn õaỡo ra raớnh thoaùt
nổồùc cọng cọỹng. Vồùi õỏỳt õaỡo thuọỹc loaỷi caùt mởn ỏứm , ta tióỳn haỡnh õaỡo raớnh sỏu
400, bóử rọỹng õaùy mổồng 300. Choỹn hóỷ sọỳ maùi dọỳc m =0,75, khi õoù bóử rọỹng cuớa
mổồng seợ laỡ: 300 2.400.0,75 900mm
Dióỷn tờch mỷt cừt ngang raớnh:

900

0,9 0,3
.0,4 0,24m 2
2
Thóứ tờch õỏỳt õaỡo: V 2.(136 124) 10.0,24 127,2m 3

II.CNG TAẽC PHệN NGệM.

400

F

300

1.Cọng taùc õaỡo moùng vaỡ vỏỷn chuyóứn õỏỳt õi

a.Choỹn phổồng aùn õaỡo
Caùc phổồng aùn õaỡo moùng cho cọng trỗnh coù thóứ coù laỡ õaỡo thaỡnh tỏửng họỳ
moùng õọỹc lỏỷp hay õaỡo raớnh moùng chaỷy daỡi hay õaỡo toaỡn bọỹ bóử mỷt cọng trỗnh.
Vồùi cọng trỗnh õaợ cho ta coù thóứ tióỳn haỡnh õaỡo thaỡnh tỏửng họỳ moùng õọỹc lỏỷp hay õaỡo
thaỡnh raớnh chaỷy daỡi theo haỡng cọỹt.óứ quyóỳt õởnh phổồng aùn õaỡo naỡo cho hồỹp lyù
ta tờnh khoaớng caùch giổợa õốnh maùi õọỳc cuớa hai họỳ moùng õỷt caỷnh nhau õóứ so saùnh
hai phổồng aùn õoù.
Họỳ õaỡo tổồng õọỳi nọng nón ta õaỡo vồùi maùi dọỳc tổỷ nhión, theo õióửu kióỷn thi
cọng nóửn õỏỳt thuọỹc loaỷi caùt mởn ỏứm, chióửu sỏu họỳ õaỡo 1,6-0,15 = 1,45m (Tờnh caớ
chióửu daỡy lồùp bó tọng loùt). Choỹn hóỷ sọỳ maùi dọỳc m = 1: 0,75. Nhổ vỏỷy, bóử rọỹng chỏn
maùi dọỳc B 1,45.0,75 1,1m
Kióứm tra khoaớng caùch giổợa õốnh cuớa hai maùi dọỳc õỷt caỷnh nhau theo
phổồng doỹc nhaỡ.
Vồùi moùng bión: s 6 2,3 2.(0,5 1,1) 0,5m
Vồùi moùng giổợa: s 6 2,8 2.(0,5 1,1) 0m

SVTH: Ló
Trang 8

Vióỳt Long


Tọứ chổùc thi cọng

ọử aùn mọn hoỹc :

Trong õoù khoaớng caùch 0,5m tổỡ meùp õóỳ moùng õóỳn chỏn maùi dọỳc õóứ cho cọng
nhỏn õi laỷi thao taùc (õỷt cọỳp pha, cọỳt theùp, õọứ bó tọng ..).
75

75

300

300
950
50

400

50
575

1150

575 500

1100

s=500

1100

1150

500 575

575

100

6000
3

3

Haỡng cọỹt bión
75

300

950

300

50

775

50

-1,5

1250

775 500

1100

1100

500 775

1250

400

50

775

500

100

-0,15

75

6000
2

Haỡng cọỹt

3

Nhổ vỏỷy, maùi dọỳc caùch nhau 0m vaỡ 0,5m. Ta tióỳn haỡnh õaỡo lión tuỷc doỹc caùc
haỡng cọỹt õóứ thuỏỷn tióỷn cho vióỷc thi cọng õỏỳt, õọửng thồỡi õóứ thuỏỷn tióỷn cho vióỷc xổớ lyù
nổồùc mổa, nổồùc ngỏửm (nóỳu coù) trong caùc họỳ moùng.Duỡng maùy õaỡo õaỡo sỏu 1,25m
sau õoù õaỡo thuớ cọng õóứ khoới bở phaù vồớ kóỳt cỏỳu õỏỳt dổồùi õóỳ moùng.
b.Tờnh khọỳi lổồỹng õỏỳt õaỡo.
Thóứ tờch õỏỳt õaỡo bũng maùy
Truỷc A,E:
Thóứ tờch õỏỳt cỏửn õaỡo:
V A VE

a a'
b'b 1
.b.h a.h.
.(b'b).(a 'a ).h
2
2
6

Trong õoù:
a laỡ bóử rọỹng õaùy họỳ moùng
a laỡ bóử rọỹng mióỷng họỳ moùng
b laỡ chióửu daỡi õaùy họỳ moùng
b laỡ chióửu daỡi mióỷng họỳ moùng
Vồùi a =2,8+2.0,5=3,8m
a= a+2.1,1 =6,0m
b 14.6 2.(

SVTH: Ló
Trang 9

2,3
0,5) 87,3m
2

Vióỳt Long


Tọứ chổùc thi cọng

ọử aùn mọn hoỹc :

b' b 2.1,1 87,3 2,2 89,5m
h 1,25m
3,8 6
1
V A VE
.87,3.1,25 1,25.1,1.3,8 .2,2.2,2.1,25 541m 3
2
6

Truỷc B,C,D (Hỗnh veợ)
a 3,5 2.0,5 4,5m
a ' 4,5 2.1,1 6,7 m
2,8
b 14.6 2.(
0,5) 87,8m
2
b' b 2.1,1 90m

h 1,25m
4,5 6,7
1
.1,25.87,8 1,25.1,1.4,5 .2,2.1,25 621,8m 3
2
6
2,5.2,5 4,7.4,7
3
Vst 24.(
).1,25 425,1m
2
V B ,C , D

Suy ra khọỳi lổồỹng õỏỳt maỡ maùy cỏửn õaỡo laỡ:
V 2.541 3.621,8 425,1 3372,5m 3

Khọỳi lổồỹng õỏỳt õaỡo bũng thuớ cọng
Lồùp õaùy khoang õaỡo bũng maùy


3
Truỷc A,E: 2.3,8.87,3.0,2 132,7m
3
Truỷc B,C,D : 3.4,5.87,8.0,2 237,1m
Caùc họỳ moùng sổồỡn tổồỡng : 24.0,2.2,5.2,5 30m 3

Vỏỷy tọứng khọỳi lổồỹng õỏỳt õừp bũng thuớ cọng laỡ :
V 132,7 237,1 30 399,8m 3

Chióửu rọỹng lồùn nhỏỳt cuớa khoang õaỡo truỷc A, E laỡ 6m, truỷc B,C.D laỡ 6,7m.
Chióửu sỏu khoang õaỡo 1,25m. Trong trổồỡng hồỹp naỡy nóỳu ta sổớ duỷng maùy õaỡo gỏửu
thuỏỷn õóứ tióỳn haỡnh õaỡo õỏỳt thỗ maùy phaới õổùng dổồùi õaùy họỳ moùng do õoù cỏửn phaới
laỡm õổồỡng cho xe vaỡ maùy lón xuọỳng cọng taùc. Luùc õoù khọỳi lổồỹng õỏỳt õaỡo, õừp seợ
tng lón õaùng kóứ do õoù sổớ duỷng phổồng aùn naỡy khọng kinh tóỳ lừm. Do vỏỷy, ta sổớ
duỷng maùy õaỡo gỏửu nghởch coù sồ õọử khoang õaỡo doỹc.ỏỳt õaỡo lón mọỹt phỏửn õọứ taỷi
chọứ õóứớ lỏỳp khe moùng, phỏửn õỏỳt thổỡa duỡng xe chồớ õi õọứ ngoaỡi cọng trổồỡng. Phỏửn
õỏỳt thổỡa (tờnh theo thóứ tờch nguyón thọứ) bũng thóứ tờch caùc kóỳt cỏỳu ngỏửm (Moùng vaỡ
dỏửm moùng ).
Thóứ tờch kóỳt cỏỳu moùng :
3
Moùng M1 = 2,58+1,69 =4,27m
3
Moùng M2 = 3,696+3,75=7,45m
3
Moùng M3= 3,92+ 2,08 =6,0m
3
Moùng M4 = 5,32 +3,74 =9,06m
3
Moùng M5 = 0,9+0,857 =1,76m
SVTH: Ló
Trang 10

Vióỳt Long


Täø chỉïc thi cäng

Âäư ạn män hc :

Thãø têch chiãúm chäø båíi táút c cạc mọng l:
2.14.4,27+2.7,45+3.14.6+3.9,06+24.1,76=455,88m3
Thãø têch do cạc dáưm mọng chiãúm chäø
Dáưm mọng âỉåüc âàût kã lãn âãú mọng qua cạc khäúi bã täng âãûm. Cao trçnh
mẹp trãn ca dáưm mọng l -0,05m. Tiãút diãûn dáưm mọng l hçnh thang nhỉ â
chn åí trỉåïc . Pháưn mọng nàòm trong âáút cọ tiãút diãûn

0,367  0,25
.0,35  0,10798m 2 .
2

Chiãưu di dáưn mọng l 4850mm. ÅÍ cạc bỉåïc cäüt âáưu häưi hồûc cảnh khe nhiãût âäü
chiãưu di ca dáưm khong 4350mm
Thãø têch chiãúm chäø ca dáưm mọng tênh theo chiãưu di låïn nháút l:
(2.14  32).4,85.0,10798  31,42m 3

Thãø têch bã täng lọt chiãúm chäø
2.14.0,81  2.0,924  3.14.1,178  3.1,558  24.0,27  85,158m 3

Täøng thãø têch kãút cáúu ngáưm l: 455,88  31,42  85,158  572,458m 3
Khäúi lỉåüng âáút âãø lải l: 2947,4  861,76  572,46  3236,7m 3

c. Cäng tạc âäø bã täng lọt V  85,158m 3
d.Cäng tạc âäø bã täng mọng : V A  VE  3,76.14  6,43  59,07m 3
V B ,C , D  14.5,26  7,58  81,22m 3
Vst  24.1,381  33,144m 3

 Täøng thãø têch bã täng mọng : V  2.59,07  3.81,22  33,144  394,944m 3

e.Cäng tạc âàût cäút pha cäút thẹp mọng
 Cäng tạc âàût vạn khn
2
 Hng cäüt A,E : FA  FE  14.12,255  17,6  189,17 m


Hng cäüt B,C,D : FB  FC  FD  14.18,76  20,79  283,43m 2Cäüt sỉåìn tỉåìng: Fst  24.7,795  187,08m 2

Täúng diãûn têch vạn khn sỉí dủng cho cäng tạc mọng l:
F  2.189,17  3.283,43  187,08  1415,71m 2

Khäúi lỉåüng gäù dng cho cäng tạc vạn khn, dng vạn khn dy
0,03m
 V  0,03.1415,81  42,47m 3

 Cäng tạc cäút thẹp
Khäúi lỉåüng cäút thẹp láúy theo thãø têch bã täng, láúy 80kg/m3 bã täng
Q  2.14.308,8  2.530,4  3.(14.420,8  606,4)  24.110,48  31851,52kg  31,85T

f.Khäúi lỉåüng bã täng chn cäüt

SVTH: Lã
Trang 11

V A  VE  16.(0,41  0,8.0,4.0,8)  2,464m 3Hng cäüt A,E3
Hng cäüt B,C,D V B  VC  V D  16.(0,74  1,00.0,5.1,00)  3,84m3
Cäüt sỉåìn tỉåìng : Vst  24.(0,376  0,4.0,4.0,8)  5,952m

Viãút Long


ọử aùn mọn hoỹc :


Tọứ chổùc thi cọng

Tọứng thóứ tờch bó tọng cheỡn laỡ : V 2.2,464 3.3,84 5,952 22,4m 3

g.Cọng taùc dổồớng họỹ lỏỳy theo khọỳi lổồỹng bó tọng moùng
h.Cọng taùc thaùo dồợ vaùn khuọn: Lỏỳy nhổ cọng taùc lừp õỷt vaùn khuọn.
i. Cọng taùc lỏỳp õỏỳt. Lỏỳp õỏỳt tổỡ õaùy õóỳn mióỷng moùng vaỡ sau õoù lỏỳp õóỳn cao
trỗnh 0,00 . Ta coù: Vlỏỳp = 3236,7m3
III.CNG TAẽC LếP GHEẽP
1.Haỡng cọỹt A,E : Troỹng lổồỹng mọựi cọỹt bión :

Gc 7,0T

Sọỳ lổồỹng cọỹt laỡ 16.2 32 cọỹt .
Tọứng khọỳi lổồỹng : 32.7,0 = 224 T
2.Haỡng cọỹt B,C,D : Troỹng lổồỹng mọựi cọỹt laỡ : 8,2 T
Sọỳ lổồỹng cọỹt : 16.3 = 48 cọỹt
Tọứng khọỳi lổồỹng : 48.8,2 = 393,6 T
3.Cọỹt sổồỡn tổồỡng: Troỹng lổồỹng mọựi cọỹt : 4 T
Sọỳ lổồỹng cọỹt : 24 cọỹt
Tọứng khọỳi lổồỹng 96 T
4.Dỏửm cỏửu chaỷy: Troỹng lổồỹng mọựi dỏửm laỡ: 2,6 T
Sọỳ lổồỹng 112 dỏửm
Tọứng khọỳi lổồỹng : 112.2,6 = 291,2 T
5.Daỡn vỗ keỡo: Troỹng lổồỹng mọựi daỡn: 10,5 T
Sọỳ lổồỹng 4.16 = 64 daỡn
Tọứng troỹng lổồỹng : 10,5.64 = 672 T
6.Daỡn cổớa trồỡi: Troỹng lổồỹng 2,5 T
Sọỳ lổồỹng : 14.4 = 56 daỡn
Tọứng troỹng lổồỹng: 56.2,5 = 140 T
7.Dỏửm moùng : Troỹng lổồỹng : 1,5 T
Sọỳ lổồỹng 2.14 + 4.8 = 60 dỏửm
Tọứng troỹng lổồỹng : 60.1,5 = 90 T
8.Panel maùi: Troỹng lổồỹng : 2,3 T
Sọỳ lổồỹng : 4.(2.8+4.12)=256 cỏỳu kióỷn
Tọứng troỹng lổồỹng :256.2,3 = 588,8 T
9.Panel cổớa maùi: troỹng lổồỹng : 1,34 T
Sọỳ lổồỹng 8.12.4 = 384cỏỳu kióỷn
Tọứng troỹng lổồỹng :384.1,34=514,56 T
IV.CNG TAẽC Nệ
1.ọỳi vồùi tổồỡng doỹc : Dióỷn tờch tổồỡng doỹc hai bón
: Fd 2.84.13,7 2301,6m 2

SVTH: Ló
Trang 12

Vióỳt Long


Tọứ chổùc thi cọng

ọử aùn mọn hoỹc :

2.ọỳi vồùi tổồỡng õỏửu họửi: Fh 2.(13,7.96 4.24.2,15) 2836,8m 2 . Dióỷn tờch
cổớa chióỳm 30% dióỷn tờch tổồỡng Fc 0,3.(2301,6 2836,8) 1541,5m 2
Dióỷn tờch tổồỡng cỏửn xỏy laỡ: Ft 2301,6 2836,8 1541,5 3596,88m 2
3.Sọỳ lổồỹng gaỷch xỏy:
Vồùi tổồỡng 220 cỏửn 542 vión/1m3 vaỡ kóứ õóỳn hao huỷt 3% thỗ sọỳ lổồỹng gaỷch
cỏửn duỡng laỡ: 542.3319,68.0,22.(1 0,03) 407714 vión.
4.Khọỳi lổồỹng vổợa xỏy cỏửn duỡng:
5.Khọỳi lổồỹng vổợa traùt cỏửn duỡng : Duỡng vổợa M50#, lồùp traùt daỡy 1,2 cm .
Lổồỹng vổợa cỏửn duỡng laỡ : V 0,012.3596,88 43,16m 3
V.CNG TAẽC THI CNG PHệN MAẽI
1.Cỏỳu taỷo caùc lồùp maùi:
Hai lồùp gaỷch laù nem. ởnh mổùc 24,5vión/m2.
Lồùp bó tọng chọỳng thỏỳm. = 40 mm
Lồùp bó tọng caùch nhióỷt
= 100 mm
Panel maùi
3mx6mx0,45m.
2.Dióỷn tờch maùi :

F 4.F24 8.

14.12.6
14.12.6
8.
8195,12m 2
cos
0,984

3.Sọỳ lổồỹng gaỷch laù nem : 2.24,5.8195,12 401560 vión
4.Khọỳi lổồỹng bó tọng chọỳng thỏỳm: V 0,04.8195,12 327,8m 3
5.Khọỳi lổồỹng bó tọng caùch nhióỷt: V 0,1.8195,12 819,5m 3
VI.CNG TAẽC NệN
1.Cỏỳu taỷo caùc lồùp nóửn
Lồùp vổợa XM laùng nóửn daỡy 20 M100#
Lồùp bó tọng gaỷch vồợ = 150mm
2.Dióỷn tờch nóửn:
Fn Fct Fc 4.24.6.14 3.16.0,5.1,0 2.16.0,4.0,8 8026,76m 2

3.Thóứ tờch lồùp vổợa laùng nóửn: V 0,02.8026,76 160,57m 3
4.Thóứ tờch bó tọng gaỷch vồợ: V g 0,15.8026,76 1204,31m 3
5.Dióỷn tờch vộa heỡ: (84 4).(24.4 4) 84.24.4 736m 2


3
Thóứ tờch vổợa loùt vốa heỡ : Vvh 0,02.736 14,72mThóứ tờch bó tọng gaỷch vồợ loùt vốa heỡ : V 736.0,15 110,4m
Thóứ tờch toaỡn bọỹ vổợa laùng: V 160,57 14,72 175,29m 3Thóứ tờch gaỷch vồợ duỡng laỡ: V 1204,31 110,4 1314,71m 3VII.CNG TAẽC LAèM CặA :
1.Cổợa sọứ trón cuớa cổợa trồỡi
SVTH: Ló
Trang 13

Vióỳt Long

3


Tọứ chổùc thi cọng

ọử aùn mọn hoỹc :

Nhởp cổợa trồỡi 12m, choỹn kờch thổồùc cổợa 1,5x4m. Sọỳ lổồỹng cỏửn 12.2.4=96
bọỹ Fc 1,5.4.96 576m 2
2.Cổợa lồùn: Kờch thổồùc 5x4m cỏửn 28 bọỹ. F 28.4.5 560m 2
3.Cổợa sọứ dổồùi: choỹn cổợa coù kờch thổồùc :3x4m cỏửn 8 bọỹ, F 3.4.8 96m 2
Tọứng dióỷn tờch cuớa cổợa F 576 560 96 1456m 2 laỡ hồỹp lyù.
STT

Tón cọng vióỷc

Cọng thổùc vaỡ dióựn giaới

1

2

3

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

I.Cọng taùc chuỏứn bở
San nóửn
Boùc lồùp thổỷc vỏỷt bũng maùy
uới
aỡo mổồng tióu nổồùc
aỡo thuớ cọng
II.Cọng taùc phỏửn ngỏửm
aỡo bũng cồ giồùi
aỡo họỳ moùng
aỡo bũng thuớ cọng
Cọng taùc vỏỷn chuyóứn õỏỳt
Vỏỷn chuyóứn bũng ọ tọ
Cọng taùc õọứ bó tọng loùt
Bó tọng maùc 50#
moùng
ỷt vaùn khuọn moùng
Vaùn daỡy 30mm
ỷt cọỳt theùp
Lỏỳy 80kg/m3bó tọng
ọứ bó tọng moùng
Bó tọng maùc 200#
Dổồợng họỹ vaỡ thaùo vaùn khuọn Nhổ cọng taùc vaùn khuọn
V.chuyóứn, boùc xóỳp dỏửm
Bũng ọ tọ, cỏửn truỷc
moùng
Lừp dỏửm moùng
Cỏửn truỷc
Lỏỳp õỏỳt lỏửn 1
Maùy uới vaỡ thuớ cọng
Cụng tỏc phn thõn
Vỏỷn chuyóứn, boùc xóỳp cọỹt
Bũng ọ tọ, cỏửn truỷc
Lừp cọỹt
Cỏửn truỷc
ọứ bó tọng cheỡn cọỹt
Bó tọng maùc 75#
V.chuyóứn, boùc xóỳp dỏửm C.C Bũng ọ tọ, cỏửn truỷc
Lừp dỏửm cỏửu chaỷy
Cỏửn truỷc
Vỏỷn chuyóứn vaỡ bọỳc xóỳp
Bũng ọ tọ vaỡ cỏửn truỷc
Daỡn maùi
Bũng ọ tọ vaỡ cỏửn truỷc
Daỡn cổớa trồỡi
Bũng ọ tọ vaỡ cỏửn truỷc
Panel maùi
Bũng ọ tọ vaỡ cỏửn truỷc
Panel cổớa maùi
Bũng ọ tọ vaỡ cỏửn truỷc
Cọỹt sổồỡn tổồỡng
Bũng ọ tọ vaỡ cỏửn truỷc

SVTH: Ló
Trang 14

Vióỳt Long

.vở K.lổồỹng

4

5

m3

5902

m3

127,2

m3
m3
m3
m3

3327,5
399,8
572,458
85,158

m3
T
m3
m2
Caùi

42,47
31,595
394,944
42,47
60

Caùi
m3

60
3236,7

Caùi
Caùi
m3
Caùi
Caùi
Caùi
Caùi
Caùi
Caùi
Caùi
Caùi

80
80
22,4
112
112
64
56
256
384
24


Täø chỉïc thi cäng

Âäư ạn män hc :
19
Dn mại
Dn cỉía tråìi
Panel mại
Panel cỉía mại
Cäüt sỉåìn tỉåìng
20
21

Chn k panel
Âäø bã täng cạch nhiãût

1

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Làõp cạc cáúu kiãûn
Bàòng cáưn trủc
Bàòng cáưn trủc
Bàòng cáưn trủc
Bàòng cáưn trủc
Bàòng cáưn trủc
Cäng tạc hon thiãûn
Tênh theo chiãưu di
  100mm

2
Âäø bã täng chäúng tháúm
Lạt gảch lạ nem
Xáy tỉåìng
Trạt tỉåìng
Âäø bã täng nãưn, vèa h
Lạng nãưn , vèa h
Gia cäng cỉía
Sån cỉía
Làõp cỉía
Quẹt väi

3
  40mm
2 låïp
Tỉåìng 220mm
Mạc 50# dy 1,2cm
Mạc 100 dy 150
Dy 20
Cỉía sàõt , kênh

2 låïp 2 mu

Cại
Cại
Cại
Cại
Cại

64
56
256
384
24

m
m3

5376
819,5

4

5
3

m
m2
m3
m3
m3
m2
m2
m2
Cại
m2

327,8
16390
770,964
3596,88
1314,71
8764,76
1456
1456
160
7193,76

Pháưn II
CHN BIÃÛN PHẠP THI CÄNG V CẠC LOẢI MẠY THI
CÄNG CHO CẠC CÄNG TẠC CH ÚU
Biãûn phạp thi cäng l mäüt pháưn quan trng nháút trong cäng tạc thiãút kãú täø
chỉïc thi cäng. Nọ quút âënh cháút lỉåüng, täúc âäü v giạ thnh cäng trçnh.
Khi tiãún hnh chn biãûn phạp thi cäng cáưn chụ :
Sỉí dủng cå giåïi hoạ täúi âa,nháút l cạc kháu nàûng nhc,kãút håüp täút giỉỵa cå
giåïi v th cäng, giỉỵa cå giåïi bäü pháûn v cå giåïi täøng håüp,gim phạt sinh ngỉìng
viãûc ạp dủng phỉång phạp täø chỉïc lao âäüng tiãn tiãún.
Chn biãûn phạp thi cäng sao cho säú mạy v säú loải mạy phi huy âäüng l êt
nháút nhàòm âån gin båït cäng tạc qun l mạy v lao âäüng.
Km theo biãûn phạp thi cäng phi cọ biãûn phạp an ton lao âäüng.
ÅÍ âáy ta chn biãûn phạp thi cäng cho cạc cäng tạc ch úu sau:
I.CÄNG TẠC ÂÁÚT
1.Cäng tạc san i:
2
 Diãûn têch màût bàòng: 16864m
SVTH: Lã
Trang 15

Viãút Long


Tọứ chổùc thi cọng

ọử aùn mọn hoỹc :

Khọỳi lổồỹng õỏỳt bọỳc õi 5902m3.
Vồùi kờch thổồùc khu thi cọng vaỡ õỷc tờnh cuớa õỏỳt, mỷt bũng cọng trỗnh
tổồng õọỳi bũng phúng. Vỏỷy ta choỹn bióỷn phaùp thi cọng bũng maùy uới.Quaù trỗnh uới
chia laỡm hai õồỹt,õồỹt õỏửu haỷ lổồợi ben xuọỳng õọỹ sỏu 0,2m, õồỹt sau haỷ lổồợi ben
xuọỳng 0,15m. Do tờnh nng sổớ duỷng cuớa maùy uới laỡm vióỷc coù hióỷu quaớ nhỏỳt trong
phaỷm vi tổỡ 10m õóỳn 50m, nón ta chia khu vổỷc uới ra laỡm 2 phỏửn doỹc theo chióửu
daỡi uới.Nhổ vỏỷy, khoaớng caùch vỏỷn chuyóứn cuớa maùy laỡ 124/2=62m nũm trong phaỷm
vi tọỳt nhỏỳt cuớa maùy.
Choỹn maùy uới coù caùc thọng sọỳ kyợ thuỏỷt sau:
Chióửu rọỹng lổồợi ben: 3,92m
Chióửu cao lổồợi ben: 1,35m
Chióửu sỏu haỷ ben: 0,32m
Chióửu cao nỏng ben : 0,9m
Nng suỏỳt cuớa maùy uới õổồỹc tờnh theo cọng thổùc:


Q

3600.Võ .K r .K tg
K x .t ck

Trong õoù :
Ktg laỡ hóỷ sọỳ sổớ duỷng thồỡi gian Ktg = 0,8
Kr laỡ hóỷ sọỳ rồi vaới doỹc õổồỡng Kr= 1-0,005.L =1-0,005.62 = 0,69
Kx laỡ hóỷ sọỳ tồi xọỳp cuớa õỏỳt Kx = 1,18
Võ laỡ thóứ tờch õỏỳt trổồùc lổồợi ben: Võ

b.H 2 3,92.1,35 2

2,98m 3
2.K õ
2.1,2

Kõ laỡ hóỷ sọỳ chổùa noù phuỷ thuọỹc vaỡo loaỷi õỏỳt, Kõ= 1,2
t ck

L1 L2

n s .t s 2.t q
v1 v 2

Trong õoù :
L1 = L2 = 62m
v1=1,5m/s
tq=0
v2 =2,5m/s
ts= 5s
62 62

3.5 81,13s
1,5 2,5
3600.2,98.0,69.0,8
Q
61,85m 3 / h
1,18.81,13

t ck

Thồỡi gian laỡm vióỷc trong 1 ca lỏỳy 7,5h Qca 61,85.7,5 463,9m 3 / ca
Sọỳ ca cỏửn thổỷc hióỷn laỡ:

5902
12,7ca choỹn 13 ca (nón hóỷ sọỳ thổỷc hióỷn
463,9

õởnh mổùc bũng 12,7/13=0,98 ).
Choỹn 2 maùy laỡm vióỷc, nhổ vỏỷy sọỳ ngaỡy cỏửn phaới laỡm laỡ 6,5 ngaỡy.
Sồ õọử saỡn bũng mỷt õỏỳt bũng maùy uới õổồỹc thóứ hióỷn nhổ hỗnh veợ:
SVTH: Ló
Trang 16

Vióỳt Long


Tọứ chổùc thi cọng

124m

ọử aùn mọn hoỹc :

136m

2.Cọng taùc õaỡo họỳ moùng
Khọỳi lổồỹng õỏỳt õaỡo bũng maùy laỡ: 3372,5m3.Khi khọng kóứ õóỳn khọỳi
lổồỹng õỏỳt ồớ caùc sổồỡn tổồỡng laỡ: 2947,4m3
Khọỳi lổồỹng õỏỳt õaỡo bũng thuớ cọng laỡ: 572,458m3.
Bióỷn phaùp thi cọng õaỡo õỏỳt õổồỹc choỹn laỡ duỡng maùy õaỡo gỏửu nghởch nhổ
õaợ trỗnh baỡy trong phỏửn trổồùc.
Choỹn maùy õaỡo gỏửu nghởch coù sọỳ hióỷu EO-3322B1 coù caùc thọng sọỳ kyợ
thuỏỷt:
Dung tờch gỏửu : q 0,5m 3
Baùn kờnh õaỡo lồùn nhỏỳt : Rõao max 7,5m
Chióửu sỏu õaỡo lồùn nhỏỳt : H õao max 4,8m
Chióửu cao õọứ õỏỳt lồùn nhỏỳt : H ddoo max 4,2m
Chu kyỡ kyợ thuỏỷt t ck 17 s
Hóỷ sọỳ õỏửy gỏửu kõ=0,9 vỗ dung tờch gỏửu khaù lồùn vaỡ chióửu sỏu khoang õaỡo
beù
k1

0,9
0,78 (laỡ hóỷ sọỳ quy vóử õỏỳt nguyón thọứ ).
1,15

Nng suỏỳt cuớa maùy :
Khi õaỡo õọứ taỷi chọứ :
Chu kyỡ õaỡo (Goùc quay khi õọứ bũng 900). t ckõ t ck 17 s
Sọỳ chu kyỡ õaỡo trong mọỹt giồỡ nck

3600
211,76
17

Nng suỏỳt ca cuớa mỏỳy õaỡo :
Wca t.q.nck .k1 .k tg 7.0,5.211,76.0,78.0,75 433,5m 3 / ca

Trong õoù :
t : laỡ thồỡi gian thổỷc hióỷn trong mọỹt ca lỏỳy bũng 7 giồỡ.
q : laỡ nng suỏỳt cuớa maùy õaỡo bũng 0,5m3.
nck : laỡ sọỳ chu kyỡ õaỡo trong mọỹt giồỡ
SVTH: Ló
Trang 17

Vióỳt Long


Tọứ chổùc thi cọng

ọử aùn mọn hoỹc :

k1 : laỡ hóỷ sọỳ quy vóử õỏỳt nguyón thọứ
ktg : laỡ hóỷ sọỳ sổớ duỷng thồỡi gian ktg=0,75
Khi õaỡo õọứ lón xe:
Chu kyỡ õaỡo (Goùc quay khi õọứ bũng 900). t ckõ t ck . k vt 17.1,1 18,7 s
Sọỳ chu kyỡ õaỡo trong mọỹt giồỡ : nck
Nng

suỏỳt

ca

3600
192,5
18,7

cuớa

maùy

õaỡo

:

3

Wca t.q.nck . k1 .k tg 7.0,5.0,78.192,5.0,75 394m / ca

Thồỡi gian õaỡo õỏỳt bũng maùy(khi chổa tờnh õóỳn caùc họỳ moùng sổồỡn
tổồỡng).
ọứ taỷi chọứ : t dd

2947,4 572,458
5,48ca . Choỹn 5,5 ca, hóỷ sọỳ thổỷc hióỷn
433,6

õởnh mổùc laỡ5,48/5,5=0,99.
ọứ lón xe: t õx

572,458
1,45ca .Choỹn 1,5 ca nón hóỷ sọỳ thổỷc hióỷn õởnh
394

mổùc bũng 1,5/1,45 = 1,03.
Tọứng thồỡi gian õaỡo õỏỳt cồ giồùi : t 5,5 1,5 7ca
Chon xe phọỳi hồỹp vồùi maùy õóứ vỏỷn chuyóứn õỏỳt õi õọứ :
Cổỷ ly vỏỷn chuyóứn õỏỳt õi õọứ bũng 3km. Vỏỷn tọỳc vỏỷn chuyóứn trung bỗnh
lỏỳy bũng vtb 2,5km / h
Thồỡi gian õọứ õỏỳt taỷi baới vaỡ dổỡng traùnh xe trón õổồỡng lỏỳy
t õ t 0 2 5 7 phuùt.
Thồỡi gian xe hoaỷt õọỹng õọỹc lỏỷp t x

2.L
2.3.60
tõ t0
7 21,4 phuùt.
vtb
25

t x 1,5.21,4

5,84 phuùt
t dd
5,5
t
1,8.0,5.0,78.5,84.60
Taới troỹng xe yóu cỏửu bũng : P .q.k1 . b
13,15T
t ck
18,7

Thồỡi gian õọứ õỏỳt yóu cỏửu : t b t õx .

Choỹn loaỷi xe Maz-503A coù taới troỹng bũng 7,1T. Duỡng 2 chióỳc õóứ vỏỷn
chuyóứn õỏỳt õi õọứ Hóỷ sọỳ sổớ duỷng taới troỹng
kp

13,15
0,93
2.7,1

Kióứm tọứ hồỹp maùy theo õióửu kióỷn vóử nng suỏỳt.
Chu kyỡ hoaỷt õọỹng cuớa xe t ck t x t b 21,4 5,84 27,24 phuùt.
Sọỳ chuyóỳn hoaỷt õọỹng cuớa xe trong 1 ca : nch
bũng 11 chuyóỳn. Nng suỏỳt vỏỷn chuyóứn cuớa xe:
Wca

nch .P.k pSVTH: Ló
Trang 1811.10.0,93
40,35m 3 / ca
1,8

Vióỳt Long

7.60.0,75
11,46 lỏỳy chụn
27,24


Tọứ chổùc thi cọng

ọử aùn mọn hoỹc :
Thồỡi gian vỏỷn chuyóứn: t

572,458
7,09ca . Choỹn 7 ca.
40,35

Sồ õọử õọử di chuyóứn cuớa maùy õaỡo õổồỹc thóứ hióỷn nhổ hỗnh veợ:
14

Ghi chuù :

1

1

SƠ Đồ DI CHUYểN CủA MáY ĐàO
SƠ Đồ DI CHUYểN CủA XE VậN CHUYểN

1

Vị TRí Đổ ĐấT

A

B

C

D

E

CếT
1-1

3.Tọứ chổùc thi cọng caùc quaù trỗnh

a.Xaùc õởnh cồ cỏỳu quaù trỗnh
quaù trỗnh thi cọng õaỡo õỏỳt gọửm hai quaù trỗnh thaỡnh phỏửn laỡ õaỡo õỏỳt
bũng maùy vaỡ õaỡo õỏỳt bũng thuớ cọng

b.Chia phỏn õoaỷn vaỡ tờnh khọỳi lổồỹng cọng taùc Pij:
óứ thi cọng dỏy chuyóửn ta tióỳn haỡnh chia mỷt bũng cọng trỗnh thaỡnh caùc
phỏn õoaỷn. Ranh giồùi giổợa caùc phỏn õoaỷn õổồỹc choỹn sao cho khọỳi lổồỹng õaỡo õỏỳt
cồ giồùi bng nng suỏỳt cuớa maùy õaỡo trong mọỹt ca õóứ phọỳi hồỹp vồùi caùc quaù trỗnh
thaỡnh phỏửn mọỹt caùch chỷt cheợ.
Duỡng õổồỡng cọng tờch phỏn khọỳi lổồỹng cọng taùc õóứ xaùc õởnh ranh giồùi
giổợa caùc phỏn õoaỷn, Nng suỏỳt thổỷc tóỳ cuớa maùy õaỡo:

2374,9 572,458
421,05m 3
7

Ta xaùc õởnh ranh giồùi giổợa caùc phỏn õoaỷn nhổ sau:
SVTH: Ló
Trang 19

Vióỳt Long


Tọứ chổùc thi cọng

ọử aùn mọn hoỹc :
Phỏn õoaỷn
1
2
3
4
5
6
7

Caùch tờnh
66m truỷc A
18m truỷc A + 41m truỷc B
43m truỷc B + 14m truỷc C
57m truỷc C
13m truỷc C+44m truỷc D
40m truỷc D+19m truỷc E
65m truỷc E

Kóỳt quaớ (m3)
425,1
419,4
421,9
421,9
421,9
418,6
418,6

Dổỷa trón ranh giồùi phỏn õoaỷn õaợ chia õóứ tờnh khọỳi lổồỹng cọng taùc cuớa
caùc quaù trỗnh thaỡnh phỏửn phuỷ khaùc. õỏy, chố coù mọỹt quaù trỗnh thaỡnh phỏửn phuỷ
laỡ sổớa chổợa họỳ moùng bũng thuớ cọng.
Baớng tờnh khọỳi lổồỹng cọng taùc sổớa họỳ moùng bũng thuớ cọng.
Phỏn õoaỷn
1
2
3
4
5
6
7

Caùch tờnh
66x3,8x0,2
18x3,8x0,2+41x4,5x0,2
57x4,5x0,2
57x4,5x0,2
57x4,5x0,2
40x4,5x0,2+19x3,8x0,2
65x3,8x0,2

Kóỳt quaớ(m3)
50,16
50,58
51,3
51,3
51,3
50,44
49,4

c.Choỹn tọứ thồỹ chuyón nghióỷp thi cọng õaỡo õỏỳt :
Cồ cỏỳu tọứ thồỹ theo õởnh mổùc 726/M-UB gọửm 3 thồỹ: 1 thồỹ bỏỷc 1, mọỹt thồỹ
bỏỷc 2,mọỹt thồỹ bỏỷc 3.ởnh mổùc chi phờ lao õọỹng lỏỳy theo õởnh mổùc 1242/1998/QBXD sọỳ hióỷu õởnh mổùc BA-1362 bũng 0,68 cọng/m3
óứ quaù trỗnh thi cọng õổồỹc nhởp nhaỡng ta choỹn nhởp cọng taùc cuớa quaù
trỗnh thuớ cọng bũng nhởp cọng taùc cuớa quaù trỗnh cồ giồùi.(k1=k2=1). Tổỡ õoù, tờnh
õổồỹc sọỳ thồỹ yóu cỏửu. N Ppd .a 51,3.0,86 34,9 vaỡ N 49,4.0,68 33,6 . Choỹn tọứ thồỹ
gọửm 33 ngổồỡi, hóỷ sọỳ tng nng suỏỳt seợ trong khoaớng tổỡ 33,6/33=1,02 õóỳn
34,9/33=1,06

d.Tọứ chổùc dỏy chuyóửn kyợ thuỏỷt thi cọng õaỡo õỏỳt.
Sau khi tờnh õồỹc nhởp cọng taùc cuớa hai dỏy chuyóửn bọỹ phỏỷn, tióỳn haỡnh
phọỳi hồỹp chuùng vồùi nhau vaỡ tờnh thồỡi gian cuớa dỏy chuyóửn kyợ thuỏỷt thi cọng õaỡo
õỏỳt. óứ õaớm baớo an toaỡn giổợa quaù trỗnh thi cọng cồ giồùi vaỡ thi cọng bũng thuớ cọng
thỗ quaù trỗnh õaỡo thuớ cọng phaới tióỳn haỡnh sau khi õaỡo cồ giồùi 1 phỏn õoaỷn (1
ngaỡy),Caùc moùng sổồỡn tổồỡng õổồỹc õaỡo bũng maùy sau õoù sổớa laỷi bũng thuớ cọng ta
SVTH: Ló
Trang 20

Vióỳt Long


Täø chỉïc thi cäng

Âäư ạn män hc :

ghẹp chụng thnh mäüt phán âoản 8. Khäúi lỉåüng âáút âo bàòng mạy l : 425,1m3,
bàòng th cäng 0,2.2,52.24=30m3.
Cå cáúu mạy âo v täø thåü giäúng våïi cạc phán âoản trãn.
Thåìi gian âo âáút bàòng mạy t dd 

425,1
 0,98ca láúy bàòng 1 ca, hãû säú thỉûc
433,6

hiãûn âënh mỉïc bàòng 0,98.Cäng tạc sỉía häú mọng dng täø thåü gäưm 33 ngỉåìi, nhëp
cäng tạc bàòng:

30.0,68
 0,62ca chn 0,5 ca. Biãøu âäư tiãún âäü thi cäng nhỉ hçnh v:
33
8
7

1

6
5

Chụ thêch:
1. Âo cå giåïi
2. Âo th cäng

2

4
3
2
1
phán
âoản

2

4

6

8

t

Thåìi gian ca dáy chuưn k thût: T  2  7,5  9,5ca
4.Tênh toạn nhu cáưu nhán lỉûc, xe mạy âãø thi cäng âo âáút
dỉûa vo kãút qu tênh åí trãn, täøng håüp lải theo bng sau:

a.Nhu cáưu ca mạy
TT
1
2

Loải mạy, thiãút bë v âàûc tênh k thût
Mạy âo EO-3322B1 dung têch gáưu 0,5m3
Xe váûn chuøn âáút MAZ-503A ti trng
7,1T

säú lỉåüng
01
02

Säú ca mạy
8
7

b.Nhu cáưu nhán lỉûc:
TT

Loải thåü, báûc thåü

Nhu cáưu säú lỉåüng

1

Thåü âo âáút báûc 2(Bçnh qn)

33

Nhu cáưu ngy
cäng
247,5

II.THIÃÚT KÃÚ BIÃÛN PHẠP THI CÄNG CÄNG TẠC BÃ TÄNG TON KHÄÚI
Thiãút kãú biãûn phạp thi cäng bao gäưm tênh toạn thiãút kãú hãû thäúng vạn
khn, sn cäng tạc, chn phỉång ạn cå giåïi hoạ, täø chỉïc thi cäng cạc quạ trçnh,
tênh nhu cáưu lao âäüng, ca mạy,nhu cáưu vỉỵa bã täng, cäút thẹp, vạn khn...
Biãûn phạp thi cäng âỉåüc chn dỉûa trãn tênh cháút ca cäng viãûc,âàûc âiãøm
cäng trçnh v âàûc âiãøm ca khu vỉûc xáy dỉûng. Âäúi våïi cäng trçnh ny ta chn biãûn
phạp thi cäng nhỉ sau: cäút thẹp, vạn khn,vỉỵa bã täng âỉåüc chãú tảo ngay tải
cäng trỉåìng trong cạc xỉåíng phủ tråü âàût cảnh cäng trỉåìng xáy dỉûng,sỉí dủng biãûn
phạp thi cäng cå giåïi
SVTH: Lã
Trang 21

Viãút Long


Âäư ạn män hc :

Täø chỉïc thi cäng

kãút håüp våïi th cäng.
Trong quạ trçnh thi cäng âäø bã täng mọng, vç thåìi gian kẹo di nãn cọ thãø
gàûp mỉa to lm trn ngáûp häú mọng cäng trçnh, biãûn phạp xỉỵ l l dng mạy båm
båm trỉûc tiãúp nỉåïc tỉì häú mọng ra mỉång tiãu nỉåïc â âo sàơn. Âãø tênh säú lỉåüng
v loải mạy båm ta tênh lỉåüng nỉåïc trong tráûn mỉa to nháút trong 1 ngy trãn
diãûn têch bãư màût mọng. V  84.6,7.0,22  123,816m 3 / ngy. Lỉu lỉåüng mạy cáưn thiãút
bàòng
V 

123,816
 15,477m 3 / h . Dng mạy båm 2K-6 lỉu lỉåüng båm 20m3/h. Nhỉ
8

váûy ta phi dng 1 båm cho mäüt rnh
1.Xạc âënh cå cáúu quạ trçnh
mọng cäng trçnh nh cäng nghiãûp 1 táưng âỉåüc thiãút kãú l mọng âån. Quạ
trçnh thi cäng bã täng ton khäúi bao gäưm 4 quạ trçnh thnh pháưn theo thỉï tỉû:
 Gia cäng làõp âàût cäút thẹp
 Gia cäng làõp dỉûng vạn khn
 Quạ trçnh âäø bã täng
 Quạ trçnh dỉåỵng häü v thạo vạn khn
2.Täø chỉïc thi cäng cäng tạc bã täng cäút thẹp
Cạc quạ trçnh trãn âỉåüc thi cäng theo phỉång phạp dáy chuưn våïi cạc täø
thåü chun nghiãûp. Ngoi ra, cn cọ cäng tạc âäø bã täng lọt cho cạc häú mọng cäng
trçnh, nhỉng do khäúi lỉåüng cäng tạc nh, thi cäng âån gin nãn khäng ghẹp chụng
vo dáy chuưn bã täng m âỉåüc thi cäng riãng trỉåïc âọ.
 Biãûn phạp thi cäng:
Träün vỉỵa bã täng bàòng mạy träün,váûn chuøn bàòng xe ci tiãún
Cäút thẹp âỉåüc gia cäng bàòng mạy v bàòng th cäng
Âáưm bã täng bàòng mạy âáưm di cạn mãưm
 Täø chỉïc thi cäng :
Do âàûc âiãøm kiãún trục,kãút cáúu mọng cäng trçnh l cạc mọng riãng biãût giäúng
nhau, êt loải mọng nãn cọ thãø chia thnh cạc phán âoản cọ khäúi lỉåüng bàòng nhau
hồûc xáúp xè nhau. Âãø thûn tiãûn cho viãûc thi cäng v ln chuøn vạn khn, cạc
phán âoản nãn bao gäưm cạc mọng gáưn nhau v nãn cng loải mọng giiäúng nhau,
cọ khäúi lỉåüng cäng viãûc â nh âãø phäúi håüp cạc quạ trçnh thnh pháưn täút hån. Do
âọ, ta chia phán âoản theo cạc hng mọng ngang nh,mäùi phán âoản gäưm mäüt
hng mọng. Nhỉ váûy, s cọ 15 phán âoản. Ngoi ra,cn cọ 24 cäüt sỉåìn tỉåìng åí cạc
trủc 1 v trủc 15 âỉåüc täø chỉïc thnh 2 phán âoản c thy cọ 17 phán âoản.
Så âäư chia phán âoản âỉåüc láúy theo cäng tạc bã täng mọng:
17

SVTH: Lã
Trang 22

Viãút Long


Tọứ chổùc thi cọng

ọử aùn mọn hoỹc :
16

1

2

M1

M1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

M1

M1

M1

M1

M1

M2

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

E

D

C

B

A

16
M5

M5

M5
M5
M5

M5
M5
M5

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M4

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M5

M5

M5
M5
M5

M5
M5
M5

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M4

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M5

M5

M5
M5
M5

M5
M5
M5

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M4

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M5

M5

M5
M5
M5

M5
M5
M5

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M2

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Sồ õọử phỏn chia phỏn õoaỷn thi cọng bó tọng moùng
Khọỳi lổồỹng cọng taùc caùc quaù trỗnh thaỡnh phỏửn trón caùc phỏn õoaỷn Pij õổồỹc
tỏỷp hồỹp trong baớng sau:
Ph.õ

QT

Cọỳt
theùp(kg)
1862,8
1 7 vaỡ 9 15
8
2880
16 v 17
1326,26

Vaùn khuọn(m2) Bó tọng (m3)
80,73
97,57
93,54

23,3
35,6
16,572

Thaùovaùn
khuọn(m2)
80,73
97,57
93,54

Tờnh nhởp cọng taùc cuớa dỏy chuyóửn bọỹ phỏỷn
Chi phờ lao õọỹng cho caùc cọng vióỷc lỏỳy theo õởnh mổùc 1242
ọứ bó tọng moùng 1,64 cọng/m3 (maợ hióỷu HA-1210)
Gia cọng lừp õỷt cọỳt theùp 8,34 cọng/tỏỳn (maợ hióỷu IA-1120)
Gia cọng, lừp dổỷng, thaùo dồợ vaùn khuọn moùng cọỹt 29,7 cọng/100m2 (maợ hióỷu
EA-1220)
ởnh mổùc chi phờ cho cọng taùc vaùn khuọn bao gọửm caớ saớn xuỏỳt, lừp dổỷng
vaỡ thaùo dồợ. óứ phỏn chia lao õọỹng cho caùc cọng vióỷc thaỡnh phỏửn ta dổỷa vaỡo cồ cỏỳu
chi phờ theo õởnh mổùc 726 maợ hióỷu 5.007
SVTH: Ló
Trang 23

Vióỳt Long


Tọứ chổùc thi cọng

ọử aùn mọn hoỹc :
Saớn xuỏỳt 0,8 gc/m2 (5.007a)
Lừp dổỷng 1,00 gc/m2 (5.007d)
Thaùo dồợ 0,4 gc/m2 (6.007e)
Tyớ lóỷ chi phờ seợ laỡ:
Saớn xuỏỳt, lừp dổỷng:

(0,8 1,00)
81,8%
(0,8 1,00 0,4)

Thaùo dồợ 100 81,8 18,2%
Lổồỹng chi phờ
Saớn xuỏỳt, lừp dổỷng: 29,7.0,818 24,4 cọng/100m2
Thaùo dồợ: 29,7.0,182 5,4 cọng/100m2
Choỹn tọứ thồỹ chuyón nghióỷp vồùi sọỳ lổồỹng vaỡ cồ cỏỳu theo õởnh mổùc 726 ta
tờnh õổồỹc nhởp cọng taùc cuớa caùc dỏy chuyóửn bọỹ phỏỷn trón caùc phỏn õoaỷn theo
cọng thổùc:
k ij

Pij .ai
nc .Ni

(ngaỡy) ta choỹn hóỷ sọỳ ca laỡm vióỷc nc=1

Choỹn tọứ thồỹ chuyón nghióỷp õóứ thi cọng caùc quaù trỗnh thaỡnh phỏửn theo
baớng sau:
Phỏn theo bỏỷc thồỹ
3
4
5
3
2
1

TT

Tọứ thồỹ chuyón nghióỷp

Sọỳ tọứ

Tọứng sọỳ

1

Gia cọng lừp õỷt cọỳt
theùp
Gia cọng dổỷng vaùn
khuọn
ọứ bó tọng
Thaùo vaùn khuọn(nhổ
VK)

1

10

2
4

3

12

3

3

6

/

3
1

27
3

12
1

9
1

3
1

3
/

2
3
4

Tióỳn haỡnh tờnh toaùn vaỡ choỹn nhởp cọng taùc cuớa caùc dỏy chuyóửn bọỹ phỏỷn
nhổ sau:
P

Cọỳt theùp

Tờn
h
toaùn
Loaỷi1 1,55
Loaỷi2 2,40
Loaỷi3 1,1

SVTH: Ló
Trang 24

Choỹ
n
1,5
2,5
1,0

Vaùn khuọn

Bó tọngTờnh
toaùn

Choỹn1,03
0,96
1,1

1,63
1,98
1,89

1,5
2,0
2,0

1,09
0,99
0,95

Vióỳt Long

Tờn
h
toaùn
1,42
2,16
1,0

Thaùo vaùn khuọn

Choỹ
n1,5
2,0
1,0

0,95
1,08
1,0

Tờn
h
toaùn
1,45
1,76
1,68

Choỹn1,5
2,0
1,5

0,97
0,88
1,12


Tọứ chổùc thi cọng

ọử aùn mọn hoỹc :

Hóỷ sọỳ thổỷc hióỷn õởnh mổùc cuớa tổỡng dỏy chuyóửn trón toaỡn bọỹ caùc phỏn
õoaỷn:
ỷt cọỳt theùp: 1

(14.1862,8 2880 2651,52).10 3.8,34
1,03
10.(14.1,5 2,5 2.1,0)

(14.80,73 97,57 187,08).10 2.24,4
1,06
12.(14.1,5 2 2.2)
(14.23,3 35,6 33,144).1,64
ọứ bó tọng : 3
0,96
27.(14.1,5 2 2.1,0)
(14.80,73 97,57 187,08).0,054
Thaùo vaùn khuọn: 4
0,98
3.(14.1,5 2 2.1,5)

Lừp dổỷng vaùn khuọn: 2

4.Tờnh thồỡi gian cuớa dỏy chuyóửn kyợ thuỏỷt
j\I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1
1

2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2

3
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1
1

4
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
13
14.5
16
17.5
19
20.5
22
23.5
24.5
25.5

2
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12.5
14
15.5
17
18.5
20
21.5
23
25
27

3
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12.5
14
15.5
17
18.5
20
21.5
23
24
25

4
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12.5
14
15.5
17
18.5
20
21.5
23
24.5
26

Ti

25.5

27

25

26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1-2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.5
2
2
2
2
2
2
2
1.5
0.5

2-3
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2
3

3-4
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1
0.5

Oij

2.5

3

2

3

2
4

tcn
Omaxij 2.5

Giaớn caùch giổợa dỏy chuyóửn cọỳt theùp vaỡ dỏy chuyóửn vaùn khuọn luùc vaỡo
phỏn õoaỷn 1 laỡ 2,5 ngaỡy. O11 2 .5ngaỡy
Giaớn caùch giổợa vaùn khuọn vaỡ bó tọng: O21=3 ngaỡy.
Giổợa bó tọng vaỡ thaùo vaùn khuọn coù giaùn õoaỷn cọng nghóỷ chồỡ thaùo vaùn
khuọn t2=2 ngaỡy nón O31=2+2=4 ngaỡy.
Thồỡi gian cuớa dỏy chuyóửn kyợ thuỏỷt thi cọng bó tọng moùng cọng trỗnh :
SVTH: Ló
Trang 25

Vióỳt Long


Täø chỉïc thi cäng

Âäư ạn män hc :
T  2,5  3  4  26  35,5 ngy

Âäư thë tiãún âäü thi cäng cäng tạc bã täng mọng thãø hiãûn nhỉ hçnh v:
Â Ä ƯTHË TIà Ú
N ÂÄ Ü

P.âoản
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

27

2
3
1

3

12

10

0

2

4

6

4

8

10

12

14 16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

Chụ thêch:

1 Cäng tạc vạn khn
2 Cän tạc cäút thẹp
3 Cäng tạc âäø bã täng
4 Cäng tạc thạo vạn khn
Dỉûa vo tiãún âäü thi cäng cọ thãø xạc âënh âỉåüc hiãûu qu sỉí dủng vạn
khn
Âäü ln chuøn vạn khn:
v

27
 4,5 (thåìi gian mäüt láưn sỉí dủng vạn khn bàòng 5 ngy cäüng
6

thãm 1 ngy âãø sỉía chỉỵa vạn khn trỉåïc khi làõp lải)
Säú phán âoản cáưn chãú tảo vạn khn: b 

17
 3,78 láúy bàòng 4 phán
4,5

âoản. Hiãûu qu sỉí dủng vạn khn cọ thãø xạc âënh trỉûc tiãúp trãn tiãún âäü, tỉì thåìi
âiãøm bàõt âáưu ca dáy chuưn thạo vạn khn cäüng mäüt ngy dọng lãn âãún khi càõt
âỉåüc säú phán âoản phi chãú tảo vạn khn.
5.Chn täø håüp mạy thi cäng
ÅÍí âáy, ta chè chn mạy cho quạ trçnh thnh pháưn ch úu l âäø bã täng.
Cạc quạ trçnh thnh pháưn phủ khạc ch úu thỉûc hiãûn bàòng th cäng (Trỉì viãûc
sn xút cäút thẹp v vạn khn tải xỉåíng phủ tråü cọ thãø bàòng cå giåïi nhỉng ta
khäng tênh toạn åí âáy).
Chn mạy träün bã täng: Dỉûa vo cỉåìng âäü dáy chuưn bã täng âãø chn.
Âiãưu kiãûn chn l: WcaImaxbt=35,5/2=17,8m3
Våïi cỉåìng âäü âäø bã täng nhỉ trãn ta chn mạy träün bã täng theo chu k,
träün tỉû do, chn mạy träün bã täng m hiãûu CB-30B cọ cạc thäng säú k thût:
SVTH: Lã
Trang 26

Viãút Long


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×