Tải bản đầy đủ

Đề cương ôn thi cao học kinh tế – môn toán kinh tế | viện đào tạo sau đại học (Trường Đại học kinh tế TP.HCM)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2013

ĐỀ CƯƠNG ƠN THI CAO HỌC KINH TẾ NĂM 2013
MƠN : TĨAN KINH TẾ (90 tiết)
PHẦN 1 : TỐN CAO CẤP (45 tiết)
1. Đại số tuyến tính (15 tiết) :
1.1. Ma trận & Định thức : định nghĩa ma trận, các phép tốn trên ma trận, phép biến đổi sơ
cấp, ma trận nghịch đảo và cách dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng để tìm ma trận nghịch
đảo, phương trình ma trận, cơng thức tính định thức, một số tính chất của định thức, sử dụng
định thức để tính ma trận nghịch đảo.
1.2. Hệ phương trình tuyến tính : định nghĩa, định lý Kronecker – Capelli, hệ Cramer,
phương pháp Gauss, hệ phương trình tuyến tính thuần nhất.
2. Giải tích (15 tiết) :
2.1. Phép tính vi phân của hàm một biến thực : giới hạn  liên tục, định nghĩa đạo hàm 
cơng thức tính đạo hàm của hàm số sơ cấp  một số tính chất, vi phân, đạo hàm và vi phân

cấp cao.Ứng dụng của đạo hàm để khử các dạng vơ định.
2.2. Hàm nhiều biến thực : định nghĩa, đạo hàm riêng, đạo hàm riêng cấp 2, cực trị tự do,
cực trị ràng buộc, cực trị tồn cục (có và khơng có ràng buộc).
3. Ứng dụng trong kinh tế (15 tiết) :
3.1. Mơ hình cân bằng thị trường.
3.2. Mơ hình Input – Output Mở Leontief.
3.3. Biên tế, độ co giãn,
3.4. Một số bài tốn cực trị của kinh tế.
PHẦN II :LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TỐN (45 tiết)

Chương I: Biến cố ngẫu nhiên và các cơng thức tính xác suất (10 tiết)
1.1. Khái niệm phép thử , các loại biến cố, xác suất của biến cố.
1.2. Định nghĩa xác suất theo lối cổ điển .
1.3. Các lọai biến cố
1.4 Sự liên hệ giữa các biến cố.

Các cơng thức cơ bản (công thức cộng xác suất , công

thức nhân xác suất , công thức xác suất đầy đủ, công thức Bayes)
Chương II: Đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất (8 tiết)
2.1. Định nghĩa và phân loại đại lượng ngẫu nhiên
2.2. Phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc.
2. 3. Các tham số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc.
2.4 Hàm của đại lượng ngẫn nhiên


Chương III: Một số phân phối xác suất thông dụng (6 tiết)
3.1. Phân phối nhị thức;
3.2. Phân phối Poisson ;
3.3. Phân phối Siêu bội;
3.4. Phân phối chuẩn;
Chương V: Mẫu ngẫu nhiên (4 tiết)
5.1. Khái niệm tổng thể và mẫu;
5.2. Mô hình xác suất của tổng thể và mẫu.
5.3. Phân phối xác suất của các tham số đặc trưng mẫu.
5.4. Phương pháp tính các tham số đặc trưng của mẫu.
5.5. Mẫu ngẫu nhiên hai chiều
Chương VI: Ước lượng trung bình, tỷ lệ của tổng thể (10 tiết)
6.1. Phương pháp ước lượng điểm
6.2. Phương pháp ước lượng khoảng

6.3. Xác đònh kích thước mẫu.
6.4 Xác đònh độ tin cậy.
6.5 Xác đònh độ chính xác .
Chương VII: Kiểm định giả thuyết thống kê (7 tiết)
7.1. Các khái niệm.
7.2. Kiểm định tham số.
7.2.1 .Kiểm định giả thiết về trung bình tổng thể;
7.2.2. Kiểm định giả thiết về tỷ lệ tổng thể.
* Tài liệu ôn tập và tham khảo
1 - Đề cương ôn tập xác suất thống kê. Biên sọan Ths Hoàng Ngọc Nhậm. 2012
2 - Giáo trình xác suất thống kê. Ths Trần Gia Tùng. 2009.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×