Tải bản đầy đủ

Thiết kế mạng lưới thoát nước hớng dẫn đồ án môn học

TR

NG

I H C THU L I

GS. TS. D

H

NG THANH L

NG D N
ÁN M Ô N H C

T HI T K
M NG L
T HO Á T N

Qttr


I
C

CC

a
d
Qcs

n-2

NG

Qttr

CC

c

Qdđ

Qcq n-1

HÀ N I - 2010

b

Qtt n

n+


2


TR

NG

I H C THU L IGS. TS. D

H

NG THANH L

NG

NG D N
ÁN M Ô N H C

T HI T K
M NG L
T HO Á T N

I
C

HÀ N I - 2010

3


4


L I NÓI

U

Thoát n c cho dân d ng và công nghi p là m t trong v n đ h t s c c n thi t nh m
đ m b o b o v sinh môi tr ng, duy trì sinh ho t và các ho t đ ng bình th ng c a con
ng i và s n xu t.
V i s phát tri n m nh m c a n n kinh t và s gia t ng nhanh chóng c a dân s các
đô th và khu dân c t p trung trong quá trình đô th hóa, công nghi p hóa và hi n đ i
hóa, l ng n c th i ra môi tr ng do ho t đ ng c a con ng i ngày càng nhi u và đòi
h i ph i đ c thu gom, v n chuy n và x lý m t cách thích h p.
M t khác, do đi u ki n khí h u n ng l m m a nhi u c a n c ta, l ng m a r i xu ng
m t đ t r t l n v i c ng đ m a r t cao làm cho l ng n c m a c n ph i tiêu thoát
là r t l n và th i gian tiêu thoát yêu c u h t s c kh n tr ng, nh t là đ i v i các khu đô
th và các khu công nghi p, n i mà b m t không ng ng đ c c ng hóa làm cho kh
n ng tr n c gi m, s đi u ti t n c r t h n ch , th i gian t p trung dòng ch y nhanh.
Nh m ph c v cho nhu c u h c t p, gi ng d y, nghiên c u l nh v c c p thoát n c và v
sinh môi tr ng, chúng tôi biên so n tài li u này v i n i dung ch y u v công tác tính
toán, thi t k m ng l i thoát n c bao g m c thoát n c th i và thoát n c m a.
Tr c h t, tài li u ph c v cho sinh h c t p môn h c Thoát n c thông qua vi c t p s
thi t k m t m ng l i thoát n c làm ví d v i k t c u là m t đ án môn h c chuyên
ngành. Ngoài ra, tài li u c ng có th có ích cho các cán b k thu t trong các l nh v c
liên quan đ n thi t k , xây d ng và qu n lý các công trình thoát n c.
Tuy đã có nhi u c g ng, song không th tránh kh i nh ng thi u sót, chúng tôi mong
nh n đ c ý ki n đóng góp, phê bình c a các đ ng nghi p và đ c gi đ l n xu t b n
sau đ c t t h n.
M i ý ki n xin g i v đ a ch :
B môn C p thoát n c, Tr ng
175, Tây S n,

i h c Thu l i,

ng a, Hà N i
TÁC GI

5


6


M CL C

H
NG D N
THI T K

ÁN MÔN H C ................................................................................................3
M NG L
I
THOÁT N
C ........3

L I NÓI
U ............................................................................................................................. 5
M C L C ................................................................................................................................... 7
Ph n 1. NH NG V N
CHUNG ............................................................................................ 8
I. M C ÍCH VÀ YÊU C U ................................................................................................... 8
1. M c đích........................................................................................................................... 8
2. Yêu c u............................................................................................................................. 8
II. NH NG TÀI LI U PH C V CHO THI T K ................................................................. 8
III. H S THI T K C N N P............................................................................................ 9
IV. TH I GIAN TI N HÀNH
ÁN ..................................................................................... 9
V. N I DUNG THI T K ....................................................................................................... 9
1. Thuy t minh tính toán....................................................................................................... 9
2. Các b n v ...................................................................................................................... 10
Ph n 2. M T S CH D N KHI TI N HÀNH
ÁN MÔN H C THI T K M NG THOÁT
ÁN) ....................... 12
N C TH I VÀ N C M A (THEO B C C C A THUY T MINH
L IM
U ........................................................................................................................ 12
Ch ng 1. S L C V NHI M V THI T K ................................................................ 12
I. TÌNH HÌNH CHUNG C A THÀNH PH ...................................................................... 12
II. CÁC TÀI LI U PH C V THI T K .......................................................................... 12
Ch ng 2. TÍNH TOÁN THI T K M NG L I THOÁT N C SINH HO T VÀ S N
XU T .................................................................................................................................... 12
I. XÁC NH L U L NG N C TH I TÍNH TOÁN ................................................... 12
II. V CH TUY N M NG L I THOÁT N C TH I.................................................... 26
III. TÍNH TOÁN M NG L I THOÁT N C TH I ...................................................... 27
IV. TÍNH TOÁN THU L C TUY N C NG CHÍNH ...................................................... 30
IV. TÍNH TOÁN THU L C TUY N C NG KI M TRA ................................................ 31
VII. L P B N V C T D C TUY N C NG CHÍNH ...................................................... 31
Ch ng 3. TÍNH TOÁN THI T K M NG L I THOÁT N C M A............................ 32
I. V CH TUY N M NG L I......................................................................................... 32
II. TÍNH TOÁN DI N TÍCH.............................................................................................. 33
III. TÍNH TOÁN H S DÒNG CH Y VÀ H S M T PH TRUNG BÌNH.................. 34
IV. XÁC NH C NG
M A .................................................................................... 34
VI. TÍNH TOÁN THU L C M NG L I...................................................................... 36
VII. L P B N V C T D C TUY N C NG CHÍNH ...................................................... 37
Ph n 3. TRÌNH BÀY B N V VÀ THUY T MINH................................................................. 40
I. M T S QUY NH V TH HI N B N V ................................................................... 40
II. M T S QUY NH V TRÌNH BÀY THUY T MINH .................................................. 42

7


Ph n 1.
NH NG V N
CHUNG
I. M C ÍCH VÀ YÊU C U
1. M c đích
Vi c th c hành đ án môn h c Thi t k m ng l i thoát n c giúp sinh viên tìm hi u k h n ph n lý
thuy t đã h c c a môn Thoát n c, nâng cao hi u qu h c t p môn h c.
Giúp sinh viên t ng c ng vi c t h c t p và kh n ng đ c l p t duy, đ ng th i bi t k t h p sáng t o
gi a lý thuy t và th c ti n s n xu t c a l nh v c thoát n c.
Quá trình làm đ án c ng làm cho sinh viên b c đ u làm quen v i các tiêu chu n, quy ph m thi t k
hi n hành c a nhà n c.
2. Yêu c u
Song song v i quá trình h c t p lý thuy t môn h c Thoát n c, sinh viên c n ph i th c hi n đ án
m t cách ch đ ng.
Tr c khi làm đ án môn h c, sinh viên ph i nghiên c u k ph n lý thuy t đã h c c a môn h c
Thoát n c và các môn h c liên quan.
II. NH NG TÀI LI U PH C V CHO THI T K
Sinh viên đ c giao các tài li u sau đây:
1) B n đ quy ho ch thành ph t l 1:10.000 và 1:30.000 có th hi n các đ ng đ ng m c v i
kho ng cao đ u 1,0 m.
2) Nhi m v thi t k đ án môn h c Thi t k m ng l i thoát n c (m i sinh viên m t đ tài
riêng), trong đó có:
-

S li u đ tính l ng n c th i khu dân c : m t đ dân s , tiêu chu n n c th i.

-

S li u v n c th i s n xu t c a các xí nghi p công nghi p: s công nhân làm vi c,
tiêu chu n n c th i sinh ho t, tiêu chu n n c th i s n xu t, ch đ làm vi c.

-

S li u đ xác đ nh l ng n c th i c a các công trình công c ng: lo i và quy mô công
trình, tiêu chu n th i n c, gi làm vi c, ch đ làm vi c. Các công trình công c ng
g m có: tr ng h c, b nh vi n, nhà t m công c ng, x ng gi t là...

-

S li u đ tính toán thoát n c m a: các thông s khí h u liên quan, thành ph n l p
ph b m t trong thành ph .

-

Tài li u v đ a ch t, đ a ch t thu v n, thu v n c a khu v c thi t k .

Sinh viên c n s d ng các tài li u ch y u sau đây:
1) Hoàng V n Hu . Thoát n c, T p 1, M ng l i thoát n c. NXB Khoa h c k thu t. Hà N i,
2002.
2) D ng Thanh L ng. Công trình thoát n c. H Thu l i. Hà N i, 2003.
3) Tr n H u Uy n. Các b ng tính thu l c và c ng và m ng thoát n c. NXB Xây d ng. Hà
N i, 2000.
4) TCVN 7957:2008. Thoát n c - M ng l i bên ngoài công trình - Tiêu chu n thi t k .
5) TCXDVN 33:2006. C p n c - M ng l i bên ngoài công trình - Tiêu chu n thi t k .

8


6) TCVN 4474-1987. Thoát n c bên trong - Tiêu chu n thi t k .
Và các tài li u liên quan khác....
III. H S THI T K C N N P
Sinh viên c n ph i n p các tài li u sau:
1. Quy n Thuy t minh th hi n rõ n i dung tính toán b ng vi t tay ho c đánh máy vi tính, kh A4.
2. B n v M t b ng h th ng thoát n c th i kh A1, t l 1:10.000.
3. B n v M t b ng h th ng thoát n c m a kh A1, t l 1:10.000.
4. B n v C t d c tuy n c ng chính và tuy n c ng ki m tra (c a h th ng thoát n c m a và h
th ng thoát n c th i) kh A1, t l ngang 1:10.000, t l đ ng 1:100.
IV. TH I GIAN TI N HÀNH

ÁN

Kh i l ng h c t p dành cho cho đ án môn h c là 1 tín ch th c hành, t ng ng v i th i l ng 30
gi h c, trong đó:
- Thu th p tài li u, phân tích nhi m v thi t k : 3 gi ;
- Tính toán thi t k m ng l i thoát n c sinh ho t và s n xu t: 10 gi ;
- Tính toán thi t k m ng l i thoát n c m a: 7 gi ;
- Th hi n b n v : 10 gi .
Ngày giao nhi m v thi t k và ngày n p đ án đ c quy đ nh c th b i giáo viên h ng d n.
V. N I DUNG THI T K
1. Thuy t minh tính toán
Thuy t minh tính toán dày 25 ÷ 35 trang kh gi y A4, đánh máy ho c vi t tay, bao g m các ph n
sau đây:
M đ u
Ch ng 1. S l c v nhi m v thi t k
- Tình hình chung c a thành ph
- Các tài li u ph c v thi t k
Ch ng 2. Tính toán thi t k m ng l i thoát n c sinh ho t và s n xu t
- Xác đ nh l u l ng n c th i tính toán
Xác đ nh di n tích c a các khu v c trong thành ph
Xác đ nh dân s và m t đ dân s
Xác đ nh l u l ng n c th i tính toán c a khu v c dân c
Xác đ nh l u l ng n c th i t các công trình công c ng
L u n c th i c a các xí nghi p công nghi p
T ng h p l u l ng n c th i c đô th
- V ch tuy n m ng l i thoát n c th i
- Tính toán m ng l i thoát n c th i
Tính toán di n tích các ô thoát n c

9


Xác đ nh l u l
- Tính toán thu l
- Tính toán thu l
-L pb nv c td

ng tính toán cho t ng đo n c ng
c tuy n c ng chính
c tuy n c ng ki m tra
c tuy n c ng chính

Ch ng 3. Tính toán thi t k m ng l i thoát n c m a
- V ch tuy n m ng l i
- Tính toán di n tích
- Tính toán h s dòng ch y
- Xác đ nh c ng đ m a
- Xác đ nh l u l ng tính toán
- Tính toán thu l c m ng l i
- L p b n v c t d c tuy n c ng chính
K t lu n
2. Các b n v
a. B n v s 1: "M t b ng h th ng thoát n c th i" kh A1, t l 1:10.000. B n v đ c xây d ng
trên n n c a b n đ quy ho ch thành ph và c n th hi n:
- M ng l i c ng thoát n c, g m tuy n c ng chính, các tuy n c ng khu v c và c ng nhánh, các
công trình trên m ng (gi ng th m, tr m b m, tr m x lý,..), ký hi u các nút c a m ng, m i tên
h ng n c ch y, các thông s c b n v kích th c, cao trình c a các đo n c ng và các công
trình;
- Các ô thoát n c th i kèm theo s hi u, ký hi u h ng n c ch y;
- Các chú gi i chi ti t c n thi t.
b. B n v s 2: "M t b ng h th ng thoát n c m a" kh A1, t l 1:10.000. B n v này c ng đ c
xây d ng trên n n c a b n đ quy ho ch thành ph và c n ph i th hi n:
- M ng l i thoát n c m a, g m: tuy n c ng chính, các tuy n c ng khu v c và c ng nhánh, các
công trình trên m ng (gi ng th m, tr m b m,...), ký hi u các nút c a m ng, m i tên h ng n c
ch y, các thông s c b n v kích th c, cao trình c a các đo n c ng và các công trình;
- Các ô thoát n c m a kèm theo s hi u, ký hi u h ng n c ch y;
- Các chú gi i chi ti t c n thi t.
c. B n v s 3: C t d c tuy n c ng chính và tuy n c ng ki m tra kh A1, t l ngang 1:10.000, t l
đ ng 1:100. Trên b n v th hi n:
-

ng đáy và đ nh c ng;

- Các gi ng;
- Kho ng cách các gi ng;
- C t đáy c ng, c t m t đ t, c t san n n;
- Các s li u tính toán th y l c c ng, các thông s và kích th c c b n c a c ng và công trình
trên tuy n;
- M t c t đ a ch t và các ch tiêu c lý c a các l p đ t;
- Các công trình giao c t trên tuy n (sông, h , m ng rãnh, nhà c a, đ ng xá,...).

10


11


Ph n 2.
M T S CH D N KHI TI N HÀNH
ÁN MÔN H C
THI T K M NG THOÁT N C TH I VÀ N C M A
(THEO B C C C A THUY T MINH
ÁN)

L IM

U

Trong ph n này c n nêu m t s v n đ sau:
-

M c đích, ý ngh a c a vi c th c hi n đ án môn h c nói chung.

-

M c đích c a đ tài đ án môn h c Thi t k m ng l i thoát n c: C n nêu lên r ng, đ tài đ
án này h ng đ n m t đi u gì hay m t công vi c nào đó mà ng i sinh viên mong mu n đ
hoàn thành. Nói cách khác, m c đích c a đ án là “nh m vào vi c gì?”, ho c “đ ph c v cho
đi u gì?”.

-

M c tiêu c a đ tài đ án môn h c Thi t k m ng l i thoát n c: C n nêu lên đ c sinh viên
th c hi n đi u gì ho c ho t đ ng nào đó c th , rõ ràng mà mình s hoàn thành theo k ho ch
đã đ t ra trong quá trình th c hi n. Nói cách khác, m c tiêu c a đ án là “làm cái gì?”.

-

Các n i dung chính s th c hi n trong đ án.

-

Ph ng pháp ti n hành làm đ án.

S

L

Ch ng 1.
C V NHI M V THI T K

I. TÌNH HÌNH CHUNG C A THÀNH PH
D a vào các tài li u đã cho, sinh viên mô t đi u ki n t nhiên, kinh t , xã h i khu v c thoát n c.
II. CÁC TÀI LI U PH C V THI T K
Mô t các tài li u đã cho.
Ch ng 2.
TÍNH TOÁN THI T K M NG L I
THOÁT N C SINH HO T VÀ S N XU T
I. XÁC

NH L U L

NG N

C TH I TÍNH TOÁN

1. Di n tích c a các khu v c trong thành ph
- Di n tích t nhiên c a khu dân c khu v c I Ftn-I
T b n đ quy ho ch thành ph , đo đ c di n tích t nhiên c a khu dân c khu v c I là Ftn-I.
- Di n tích t nhiên c a khu dân c khu v c II Ftn-II
T b n đ quy ho ch thành ph , đo đ c di n tích t nhiên c a khu dân c khu v c II là Ftn-II.
- Di n tích khu v c I sau khi tr đi di n tích ao h , đ ng xá, sông ngòi, công viên Fth-I
T b n đ quy ho ch thành ph , xác đ nh đ c Fth-I.

12


- Di n tích khu v c II sau khí tr đi di n tích ao h , đ ng xá, sông ngòi, công viên Fth-II
T b n đ quy ho ch thành ph , xác đ nh đ c Fth-II.
Chú ý: N u đô th có nhi u khu v c n a thì c ng ti n hành t ng t .
2. Xác đ nh dân s và m t đ dân s
a. Dân s tính toán
S dân đ c tính theo quy ho ch ho c d báo; trong đ án l y m t đ dân s theo s li u mà
đ u bài đã cho.
- V i khu v c I:
N I = p tn −I .Ftn −I

(1)

- V i khu v c II:
N II = p tn −II .Ftn −II

(2)

- V i toàn thành ph :
N = N I + N II

(3)

Trong đó:
N I , N II - Dân s khu v c I và khu v c II;

p tn −I , p tn −II - M t đ dân s t nhiên c a khu v c I và khu v c II, l y theo tài li u đã cho.
b. M t đ dân s th c
Tính m t đ dân s th c c a khu v c I p th −I và c a khu v c II p th −II theo các công th c:
- V i khu v c I:

p th −I =

NI
Fth −I

(4)

N II
Fth −II

(5)

- V i khu v c II:

p th −II =

c. S công nhân trong các nhà máy, xí nghi p
S công nhân đ c tính theo th c t ; khi ch a đ s li u, có th t m tính theo t l v i dân s
trong khu v c:

N CN = p CN .N

(6)

Trong đó:
pCN - T l gi a s công nhân so v i t ng dân s khu v c, %;
N - Dân s toàn khu v c;
NCN - S công nhân trong các nhà máy, xí nghi p.
3. Xác đ nh l u l

ng n

c th i tính toán c a khu v c dân c

a. L u l ng n c th i trung bình

13


- L u l ng n c th i ngày trung bình Qngđ.tb

Q ngđ .tb =

N⋅q
, m3/ngđ
1000

(7)

Trong đó q là tiêu chu n th i n c c a 1 ng i trong 1 ngày đêm (l/ng/ngđ); có th l y
b ng tiêu chu n c p n c [TCXDVN 33:2006].
- L u l ng n c th i gi trung bình Qh.tb

Q h .tb =

N⋅q
, m3/h
24 ×1000

(8)

- L u l ng n c th i giây trung bình Qs.tb

Qs.tb =

N⋅q
, l/s
86400

(9)

b. L u l ng n c th i tính toán l n nh t
- L u l ng n c th i gi l n nh t Qh.max

Q h . max =

N ⋅ q ⋅ K 0 max

, m3/h

24 × 1000

(10)

- L u l ng n c th i giây l n nh t Qs.max

Q s.max =

N ⋅ q ⋅ K 0 max
86400

, l/s

(11)

Trong đó: K0 max là h s không đi u hòa chung l n nh t, tra
ho c ph n ph l c c a tài li u này.

b ng 2 - TCVN 7957:2008

B ng 1. Tính toán l u l ng n c th i t khu v c dân c
TT

Ký hi u
khu v c

(1)

(2)

Di n tích M t đ S/l ng TC n c
L u l ng trung bình
Qs.max
khu v c dân s
dân c
th i
Qngđ.tb
Qh.tb Qs.tb
K
0 max (l/s)
(ha)
(ng/ha)
(ng) (l/ng/ngđ) (m3/ngđ) (m3/h) (l/s)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1 Khu v c I
2 Khu v c II
...
C ng
Chú ý: C n gi i thích rõ cách xác đ nh các giá tr c a các c t trong b ng 1.
4. Xác đ nh l u l

ng n

c th i t các công trình công c ng

Các công trình công c ng bao g m: các tr ng h c, b nh vi n, nhà t m công c ng, x ng gi t là
công c ng,...
a. L u l ng n c th i các b nh vi n
- S ng i đi u tr t i b nh vi n
S ng i đi u tr t i b nh vi n đ c tính theo quy ho ch ho c d báo; trong đ án có th
tính theo t l so v i t ng dân s khu v c:

14


N BV = p BV .N

(12)

Trong đó:
pBV - T l gi a s ng i đ n b nh vi n so v i t ng dân s khu v c;
N - Dân s toàn khu v c;
NBV - S ng i đ n b nh vi n.
- S b nh vi n
S b nh vi n nBV đ c l y trên b n đ quy ho ch.
- Tiêu chu n th i n c c a b nh vi n
Tiêu chu n th i n c c a b nh vi n qBV đ c l y t s li u đã cho.
- H s không đi u hoà gi l n nh t Kh max=2,5.
- S gi làm vi c 24 gi (t 0 gi đ n 24 gi ).
- L u l ng n c th i ngày trung bình

Q BV
ngđ . tb =

N BV ⋅ q BV
, m3/ngđ
1000

(13)

- L u l ng n c th i gi trung bình

Q BV
h . tb =

N BV ⋅ q BV
, m3/h
24 ×1000

(14)

- L u l ng n c th i giây trung bình

Q sBV
. tb =

N BV ⋅ q BV
, l/s
86400

(15)

- L u l ng th i gi l n nh t

Q BV
h . max =

N BV ⋅ q BV ⋅ K h max

, m3/h

24 × 1000

(16)
- L u l ng n c th i giây l n nh t

Q sBV
. max =

N BV ⋅ q BV ⋅ K h max
86400

, l/s

(17)

b. L u l ng n c th i c a các tr ng h c
- S h c sinh toàn đô th
S ng i đ n tr ng h c đ c tính theo quy ho ch ho c d báo; trong đ án có th tính
theo t l so v i t ng dân s khu v c:
N TH = p TH .N

(18)

Trong đó:
pTH - T l gi a s h c sinh so v i t ng dân s khu v c;
N - Dân s toàn khu v c;
NTH - S h c sinh.

15


- S tr ng
S tr ng h c nTH đ c l y trên b n đ quy ho ch.
- Tiêu chu n th i n c c a tr ng h c
Tiêu chu n th i n c c a tr ng h c qTH đ c l y t s li u đã cho.
- H s không đi u hoà gi l n nh t Kh max=1,8.
- S gi làm vi c 12 gi (t 6 gi đ n 18 gi ).
- L u l ng n c th i ngày trung bình

Q TH
ngđ . tb =

N TH ⋅ q TH
, m3/ngđ
1000

(19)

- L u l ng n c th i gi trung bình

Q TH
h . tb =

N TH ⋅ q TH
, m3/h
24 × 1000

(20)

- L u l ng n c th i giây trung bình

Q sTH
. tb . =

N TH ⋅ q TH
, l/s
86400

(21)

- L u l ng th i gi l n nh t

Q TH
h . max =

N TH ⋅ q TH ⋅ K h max
24 × 1000

, m3/h

(22)

, l/s

(23)

- L u l ng n c th i giây l n nh t

Q sTH
. max =

N TH ⋅ q TH ⋅ K h max
86400

c. L u n c th i c a nhà t m công c ng
- S ng i t m nhà t m công c ng
S ng i s d ng d ch v t m công c ng đ c tính theo quy ho ch ho c d báo; trong đ
án có th tính theo t l so v i t ng dân s khu v c:

N TCC = p TCC .N

(24)

Trong đó:
pTCC - T l gi a s ng i đ n nhà t m công c ng so v i t ng dân s khu v c;
N - Dân s toàn khu v c;
NTCC - S ng i đ n nhà t m công c ng.
- S nhà t m
S nhà t m công c ng nTCC đ c l y trên b n đ quy ho ch, ho c có th t m b trí cho m i
khu v c m t nhà t m công c ng.
- Tiêu chu n th i n c c a nhà t m công c ng
Tiêu chu n th i n c c a t m công c ng qTCC đ c l y t s li u đã cho.
- H s không đi u hoà gi l n nh t Kh max=1.

16


- S gi làm vi c 12 gi (t 6 gi đ n 18 gi ).
- L u l ng n c th i ngày trung bình

Q TCC
ngđ . tb =

N TCC ⋅ q TCC
, m3/ngđ
1000

(25)

- L u l ng n c th i gi trung bình

Q TCC
h . tb =

N TCC ⋅ q TCC
, m3/h
24 × 1000

(26)

- L u l ng n c th i giây trung bình

Q sTCC
. tb =

N TCC ⋅ q TCC
, l/s
86400

(27)

- L u l ng th i gi l n nh t

Q TCC
h . max =

N TCC ⋅ q TCC ⋅ K h max
24 × 1000

, m3/h

(28)

, l/s

(29)

- L u l ng n c th i giây l n nh t

Q sTCC
. max =

N TCC ⋅ q TCC ⋅ K h max
86400

d. L u n c th i c a x ng gi t là công c ng
- S ng i gi t x ng gi t là công c ng
S ng i s d ng d ch v gi t là công c ng đ c tính theo quy ho ch ho c d báo; trong
đ án có th tính theo t l so v i t ng dân s khu v c:

N GL = p GL .N

(30)

Trong đó:
pGL - T l gi a s ng i gi t x ng gi t là công c ng so v i t ng dân s khu v c;
N - Dân s toàn khu v c;
NGL - S ng i gi t x ng gi t là công c ng.
- S x ng gi t là công c ng
S x ng gi t là nGL đ c l y trên b n đ quy ho ch, ho c có th t m b trí cho m i khu
v c m t x ng gi t là.
- Tiêu chu n th i n c c a x ng gi t là công c ng
Tiêu chu n th i n c c a x ng gi t là công c ng qGL đ c l y t s li u đ u bài cho cho.
- H s không đi u hoà gi l n nh t Kh max=1.
- S gi làm vi c 16 gi (t 6 gi đ n 22 gi ).
- L u l ng n c th i ngày trung bình

Q GL
ngđ . tb =

N GL ⋅ q GL
, m3/ngđ
1000

(31)

- L u l ng n c th i gi trung bình

17


Q GL
h . tb =

N GL ⋅ q GL
, m3/h
24 ×1000

(32)

- L u l ng n c th i giây trung bình

Q sGL
. tb =

N GL ⋅ q GL
, l/s
86400

(33)

- L u l ng th i gi l n nh t

Q GL
h . max =

N GL ⋅ q GL ⋅ K h max
24 ×1000

, m3/h

(34)

, l/s

(35)

- L u l ng n c th i giây l n nh t

Q sGL
. max =

N GL ⋅ q GL ⋅ K h max
86400

e. T ng l ng n c th i t p trung t các công trình riêng bi t
T p h p k t qu tính toán l u l ng n c th i t p trung t các công trình riêng bi t và l p
thành b ng (b ng 2).
B ng 2. Th ng kê l u l ng t p trung t các công trình công c ng
Khu
v c
(1)

Lo i công trình

(2)
B nh vi n
Tr ng h c
Nhà t m công c ng
I
X ng gi t là
...
C ng:
B nh vi n
Tr ng h c
Nhà t m công c ng
II
X ng gi t là
...
C ng:
T ng c ng:

Th/gian S
TCTN,
Q
Qh.tb
K0 max 3ngđ.tb
l/vi c, h ng i l/ng/ngđ
m /ngđ m3/h
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Qh.max
m3/h
(9)

Qs.max
l/s
(10)

Chú ý: C n gi i thích rõ cách xác đ nh các giá tr c a các c t trong b ng 2.
5. L u n

c th i c a các xí nghi p công nghi p

a. Biên ch công nhân trong các xí nghi p công nghi p
- T ng s công nhân làm vi c trong các xí nghi p công nghi p l y theo s li u đi u tra ho c
quy ho ch. Trong đ án có th t m tính:

N CN = p CN .N

(36)

Trong đó:
pCN - T l gi a s công nhân làm vi c t i các xí nghi p công nghi p so v i t ng dân s đô

18


th , l y t tài li u đã cho;
N - Dân s toàn khu v c;
NCN - S công nhân làm vi c t i các xí nghi p công nghi p.
- S ng i trong xí nghi p A
T ng s ng i trong xí nghi p A
A
N CN
= p A .N CN

(37)

Trong đó: pA là t l (ph n tr m) s công nhân làm trong xí nghi p A so v i t ng s công
nhân trong đô th , l y t tài li u đã cho.
S ng i làm vi c trong xí nghi p A chia ra các ca:
A
A
A
N CN
.1 = p1 .N CN

(38)

A
A
A
N CN
. 2 = p 2 .N CN

(39)

A
A
A
N CN
.3 = p 2 .N CN

(40)

Trong đó:
A
A
A
các ca 1, 2, 3 trong xí nghi p A
N CN
.1 , N CN . 2 , N CN .3 - S công nhân làm vi c

A

p1A , p A2 , p 3 - T ng ng là t l (ph n tr m) gi a s công nhân làm vi c ca 1, 2, 3
so v i t ng s công nhân trong xí nghi p A, l y t tài li u đã cho.
- S ng i trong xí nghi p B
T ng s ng i trong xí nghi p B:
B
N CN
= p B .N CN

(41)

Trong đó: pB là t l (ph n tr m) s công nhân làm trong xí nghi p B so v i t ng s
công nhân trong đô th , l y t tài li u đã cho.
S ng i làm vi c trong xí nghi p B chia ra các ca:
B
B
B
N CN
.1 = p1 .N CN
B
B
B
N CN
. 2 = p 2 .N CN
B
B
B
N CN
.3 = p 3 .N CN

(42)
(43)
(44)

Trong đó:
B
B
B
N CN
các ca 1, 2, 3 trong xí nghi p B;
.1 , N CN . 2 , N CN .3 - S công nhân làm vi c

p1B , p B2 , p 3B - T ng ng là t l (ph n tr m) gi a s công nhân làm vi c ca 1, 2, 3 so
v i t ng s công nhân trong xí nghi p B, l y t tài li u đã cho.
N u s xí nghi p còn nhi u h n thì v i cách tính t ng t nh trên tính ti p cho các xí nghi p
C, D,...
L p b ng tình hình biên ch công nhân trong m i nhà máy (b ng 3).

19


B ng 3. Biên ch công nhân trong các xí nghi p công nghi p
STT

Tên nhà máy

1

S công nhân

Ca 1

Ca 2

Ca 3

%

Ng i

%

Ng i

%

Ng i

%

Ng i

Xí nghi p A

...

...

...

...

...

...

...

...

2

Xí nghi p B

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Xí nghi p ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

b. L u l ng n c th i s n xu t công nghi p
SX
SX
L ng n c th i s n xu t ngày trung bình QSX
ngđ . tb , gi l n nh t Q h . max , giây l n nh t Q s. max

c a c đô th đ c tính theo các công th c sau:

QSX
ngđ . tb =
QSX
h . max =
QSX
s . max =

m⋅P
, m3/ngđ
1000
m ⋅ P1 ⋅ K h max
T
m ⋅ P1 ⋅ K h max
T ⋅ 3600

(45)

, m3/h

(46)

, l/s

(47)

Trong đó:
m - M c n c th i, l/t n, ho c l/s n ph m,...;
P - Kh i l ng s n ph m trong ngày, t n, ho c s n ph m;
P1 - Kh i l ng s n ph m trong ca có n ng su t l n nh t, t n, ho c s n ph m;
T - Th i gian làm vi c t i đa trong ca, h.
Trong tr ng h p ch a có đ s li u thì l u l ng n c th i s n xu t c a các xí nghi p
công nghi p và d ch v trong đô th có th t m tính theo t l (ph n tr m) so v i l ng
n c th i t dân c c a đô th :
3
QSX
ngđ . tb = p SX .Q ngđ . tb , m /ngđ

(48)

Trong đó:

Q ngđ .tb - L u l ng n c th i ngày trung bình c a t dân c , m3/ngđ.
pSX - T l (ph n tr m) l ng n c th i s n xu t so v i l ng n c th i t dân c c a đô
th , l y t s li u đã cho, tra TCXDVN 33:2006 ho c ph n ph l c c a tài li u này.
Trong tr ng h p đô th có khu công nghi p đ c l p mà ch a có đ s li u v n c th i
c a nó thì có th l y l u l ng n c th i s n xu t khu công nghi p theo t l so v i di n
tích c a khu công nghi p:
3
QSX
ngđ . tb = q SX .FCN , m /ngđ

Trong đó:

20

(49)


F - Di n tích c a khu công nghi p, ha;
qSX - L ng n c th i s n xu t cho m t đ n v di n tích khu công nghi p, m3/ha/ngđ, tra
TCXDVN 33:2006 ho c ph n ph l c c a tài li u này (kho ng 22 ÷ 45 m3/ha).
SX
L u l ng n c th i s n xu t t xí nghi p A QSX
A , và t xí nghi p B Q B :

3
SX
SX
QSX
A = p A .Q ngđ . tb .rA , m /ngđ

(50)

3
SX
SX
QSX
B = p B .Q ngđ . tb .rB , m /ngđ

(51)

Trong đó:
SX
pSX
ng ng là t l (ph n tr m) l ng n c th i s n xu t c a xí nghi p A và xí
A , pB t
nghi p B so v i l ng n c th i s n xu t c a c đô th ;

rA , rB t ng ng là t l (ph n tr m) l ng n c th i s n xu t b nhi m b n c a xí nghi p
A và xí B (coi l ng n c th i s n xu t quy c s ch c a xí nghi p không x vào h th ng
thoát n c b n c a đô th ).

Th ng kê l ng n c th i s n xu t theo ngày, theo ca c a các xí nghi p và l p thành b ng
(b ng 4); sau đó tính toán các l u l ng đ c tr ng c a n c th i s n xu t (b ng 5).
B ng 4. L u l ng n c th i s n xu t m i ca
STT Tên nhà máy
1

Xí nghi p A

2

Xí nghi p B

...

Xí nghi p ...

...

...

...

...

L u l ng
n c th i
m3/ngđ

Ca 1
m3/ca

%

Ca 2
%

Ca 3

m3/ca

%

m3/ca

B ng 5. L u l ng đ c tr ng c a n c th i s n xu t
STT

Tên nhà
máy

Ca làm
vi c

Qca,
m3/ca

Qh,
m3/h

Qs,
l/s

Qh.max,
m3/h

Qs.max,
l/s

Ca 1
1

Xí nghi p A

Ca 2
Ca 3
Ca 1

2

Xí nghi p B

Ca 2
Ca 3
Ca 1

....

Xí nghi p ...

Ca 2
Ca 3

21


c. L u l ng n c th i sinh ho t trong xí nghi p công nghi p
- Tiêu chu n n c th i sinh ho t trong xí nghi p công nghi p
i v i phân x ng bình th ng (l nh) có th l y b ng 25 l/ng/ca;
i v i phân x ng nóng có th l y b ng 35 l/ng/ca.
- L ng n c th i sinh ho t t các phân x ng c a m i xí nghi p
i v i phân x ng bình th ng:

25 N1
, m3/ca
1000

1
QSH
ca =

(52)

i v i phân x ng bình nóng:
2
QSH
=
ca

35N 2
, m3/ca
1000

(53)

Trong đó:
N1, N2 - S ng i làm vi c
đang xét.

phân x ng bình th ng và phân x ng nóng trong ca

1
SH 2
QSH
- L ng n c th i sinh ho t t phân x ng bình th ng và phân x ng
ca , Q ca
nóng trong ca đang xét.

d. L u l ng n c th i do t m trong xí nghi p công nghi p
- Tiêu chu n n c th i do t m trong xí nghi p công nghi p
i v i phân x ng bình th ng có th l y b ng 40 l/ng/ca;
i v i phân x ng nóng có th l y b ng 60 l/ng/ca;
- L ng n c th i do t m m i ca Q Tca1

các phân x ng c a xí nghi p

i v i phân x ng bình th ng:

Q Tca1 =

40 N T1
, m3/ca
1000

(54)

i v i phân x ng nóng:
T2
=
Q ca

60 N T2
, m3/ca
1000

(55)

Trong đó:
NT1, NT2 - S ng i t m phân x ng bình th ng và phân x ng nóng ca đang xét.
T2
Q Tca1 , Q ca
- L ng n c th i do t m phân x ng bình th ng và phân x ng nóng
ca đang xét.

N u không có s li u t th c t , có th xác đ nh NT1, NT2 theo t l (ph n tr m) s ng i
t m so v i t ng s ng i làm vi c trong ca đó nh s li u đã cho.
Th ng kê l u l ng n c th i sinh ho t và n c t m c a công nhân các xí nghi p (b ng 6) và
phân ph i theo các gi (b ng 7).

22


B ng 6. Th ng kê l u l ng n c th i sinh ho t và n c t m c a công nhân trong các xí nghi p
S CN làm vi c

Tên
g i
XN

Ca

PX

(1)

(2)

(3)
Nóng
L nh
T ng
Nóng
L nh
T ng
Nóng
L nh
T ng

1

A

2

3

%

Ng i

(4)

(5)

N c th i SH
TC,
Qca,
Kh max
l/ng m3/ca
(6)
(7)
(8)
35
2,5
25
3,0
35
25

2,5
3,0

35
25

2,5
3,0

35
25

2,5
3,0

35
25

2,5
3,0

35
25

2,5
3,0

35
25

2,5
3,0

35
25

2,5
3,0

35
25

2,5
3,0

%
(9)

N ct m
TC,
Qca,
Ng i
Kh max
l/ng m3/ca
(10)
(11) (12) (13)

100

100

T ng
1

B

2

3

Nóng
L nh
T ng
Nóng
L nh
T ng
Nóng
L nh
T ng

100

100

100

T ng
1

...

2

3

Nóng
L nh
T ng
Nóng
L nh
T ng
Nóng
L nh
T ng

100

100

100

T ng
T ng c ng:
Chú ý: C n gi i thích rõ cách xác đ nh các giá tr c a các c t trong b ng 6.

23


B ng 7. Phân ph i n c th i sinh ho t c a công nhân trong các xí nghi p theo t ng gi
Ca

Gi
th

(1)

1

2

PX
nóng

PX
l nh

(2)

(3)

(4)

6-7

12,50

12,50

7-8

8,12

6,25

8-9

8,12

6,25

9-10

8,12

6,25

10-11

15,65

18,75

11-12

31,25

37,50

12-13

8,12

6,25

13-14

8,12

6,25

T ng

100,00

100,00

14-15

12,50

12,50

15-16

8,12

6,25

16-17

8,12

6,25

17-18

8,12

6,25

18-19

15,65

18,75

19-20

31,25

37,50

20-21

8,12

6,25

21-22

8,12

6,25

T ng

100,00

100,00

22-23

12,50

12,50

23-24

8,12

6,25

0-1
3

%

8,12

X/nghi p A (m3)
PX
PX
nóng
l nh
(5)

(6)

X/nghi p B (m3)
PX
PX
nóng
l nh
(7)

(8)

C ng
m3

%

(9)

(10)

6,25

1-2

8,12

6,25

2-3

15,65

18,75

3-4

31,25

37,50

4-5

8,12

6,25

5-6

8,12

6,25

T ng

100,00

100,00

T ng c ng:

100,00

Chú ý:

24

-

C n gi i thích rõ cách xác đ nh các giá tr c a các c t trong b ng 7.

-

Các giá tr v s phân ph i n c th i s n xu t c t 3 và c t 4 có tính ch t làm ví d ; đ có
các tr s chính xác c n c n c vào s li u thi t k dây chuy n công ngh c a xí nghi p
ho c khu công nghi p.


6. T ng h p l u l

c th i c đô th

ng n

L p b ng tính t ng h p l u l ng n c th i đô th và phân ph i theo các gi trong ngày (b ng 8
và hình 1). Trong b ng có ba đ i t ng dùng n c công c ng là b nh vi n, tr ng h c và nhà t m
công c ng làm ví d . N u có thêm các đ i t ng dùng n c công c ng khác (x ng gi t là công
c ng, trung tâm th thao,...) thì b sung thêm các c t t ng ng trong b ng.
B ng 8. T ng h p l u l ng n c th i đô th

Gi

(1)

NTSH

NT b nh
vi n

NT tr ng
h c

NT t m
công c ng

....

K0 max=...

Kh max=2,5

Kh max=1,8

Kh max=1

Kh max=...

%

m

3

%

m

3

%

m

3

%

m

3

3

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0-1

0,2

1-2

0,2

2-3

0,2

3-4

0,2

4-5

0,5

5-6

0,5

6-7

3,0

8,42

6,25

7-8

5,0

7,55

6,25

8-9

8,0

7,55

6,25

9-10

10,4

7,55

6,25

10-11

6,0

7,55

6,25

11-12

9,6

7,55

6,25

12-13

9,4

7,55

6,25

13-14

6,0

15,20

6,25

14-15

5,0

7,55

6,25

15-16

8,1

7,55

6,25

16-17

5,5

7,55

6,25

17-18

5,0

8,43

6,25

18-19

5,0

6,25

19-20

5,0

6,25

20-21

3,7

6,25

21-22

2,0

6,25

22-23

1,0

23-24

0,5

T ng

100

%

NT công nghi p

m

(10) (11)

T ng h p

NTSX NTSH T m
(m3) (m3) (m3)
(12)

(13)

(14)

m3

%

(15) (16)

.....

.....

.....
100

100

100

100

Chú ý:
- C n gi i thích rõ cách xác đ nh các giá tr c a các c t trong b ng 8.
- Các giá tr v s phân ph i n c th i c t 4, c t 6 và c t 8 có tính ch t làm ví d , đ có các

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×